- İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

Adsense kodları


İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Fri 26 November 2010, 07:25 pm GMT +0200
İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

1-Mekruhla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüv hangisidir?

Kuran
Kuranın kaynağı
Şeri deliller
Sünnet
Hz. Peygamberin beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır


Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkand

Cessas

4-Aşağıdakilerden hangisi İslamda ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?


Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?


Kuranın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kuran hükümlerinin cüzî olarak vaz edilmesi.
Kuran hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.

Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı. (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.
Lafzın vaz edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


El-İhkam
Takvimül-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-ALLAH alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir

Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih

12-Hangisi asli şeri delillerden biri değildir?

Kuran
Maslahat
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?


Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kuran kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kuran-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi husun ve kubuhun aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mutezile
Eşariyye
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kuranda aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?


Gerçek
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura ne ad verilir
?

Rükün
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet

17-Karineden yoksun olarak vaz edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anhın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder

18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi hâss lafzın türlerinden değildir?


Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.


21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve ALLAHın lütfundan nasibinizi arayın (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?


Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti

Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bihin mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vazî hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet

Şart

Rükün

Mani

24-Aşağıdakilerden hangisi munfasıl tahsis yollarından biri değildir?
 


 
Akıl
 
Örf
 
Niyet
 
Naklî delil

İstisnâ25-Hanefi fıkıh usulü alimlerinin konulduğu mana yönünden lafızları tasnifi aşağıdakilerden hangisidir?

 


 
hâs, emir ve müevvel
 
âmm, müşterek ve nehiy
 
hâs, nehiy ve müevvel
 
hâs, âmm, müşterek ve müevvel
 

hâs, müşterek, emir ve müevvel

26-Hangisinde akli-nakli ilimler birliktedir?


tefsir-hadis-kelam
fıkıh-hadis-kelam
tasavvuf-fıkıh-mantık
mantık-kelam-matematik

27-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?


  Muhassısın şer’i nasslardan olması.
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü ol

28-Dilin tevkîfî kökenli olduğunu öne süren görüşe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  Dilin kökeni açısından başlangıçta tevkîfî bir öğretim zorunlu değildir.
  İstılahi yolla insanların bir dili oluşturabilmeleri için zihinsel bir olgunluk gerekmez.
  Tevkifî yolla dil öğretimi için insanların tümüyle mevcudatı tanımaları zorunludur.
  Hz. Adem’e öğretilen ilk dilden sonra insanlar ıstılah yoluyla dillerini kurmuşlardır.

  İnsanlığa tevkifi yolla öğretilen ilk dil mükemmel bir dil değildir.

29-Hanefîlere göre rükün veya in'ikad şartlarında eksiklik bulunan bir işlemin hükmü nedir?


Fasit
Gayri nafiz
Haram
Batıl
Sahih
 
30-Herhangi bir sıfatla nitelenerek kapsamı daraltılmış lafza ne ad verilir?


 Âm
Tahsîs
Mutlak
Mukayyed

Hâss  

emine
Tue 30 November 2010, 12:02 am GMT +0200
1-Mekruh”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüvv hangisidir?

Kur’an
Kur’an’ın kaynağı
Şer’i deliller
Sünnet
Hz. Peygamber’in beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır

Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkandi
Cessas
4-Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?

Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?

Kur’an’ın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kur’an hükümlerinin cüz’î olarak vaz’ edilmesi.
Kur’an hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.
Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-“Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı.” (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz’ edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.
Lafzın vaz’ edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?

El-İhkam
Takvimü’l-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-Allah alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir
Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih


12-Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?

Kur’an
Maslahat
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?

Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kur’an kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kur’an-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi “husun ve kubuh”un aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mu’tezile
Eş’ariyye
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kur’an’da aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?

Gerçek
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde “bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura” ne ad verilir?

Rükün
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet
17-Karineden yoksun olarak vaz’ edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anh’ın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder
18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi “hâss” lafzın türlerinden değildir?

Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.

21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?

Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti
Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vaz‘î hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet

Şart

Rükün

Mani

tamamı bu yıl çıkmış sorulardır.yükseltme alan ya da 1. sınıf olan arkadaşlar hadis tarihi sorularını paylaşır mısınız

aceleci
Tue 30 November 2010, 08:57 am GMT +0200
çok teşekkürler ama cvplarını da yazmış olsanız daha da makbule geçecek 
vesselam

kalay123
Tue 30 November 2010, 12:04 pm GMT +0200
 arkadaşlar cevaplarını da yazabilirmisiniz ??  yada cevapları kırmzıyla yazın  lütfen 

erganali
Tue 30 November 2010, 12:45 pm GMT +0200
hayrı cevaplarını da yazarak tamamlayınız hocam

fatih.b
Tue 30 November 2010, 10:50 pm GMT +0200
İSLAM HUKUK USULÜ CEVAPLARI İŞARETLİ

1-Mekruh”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.*******
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüvv hangisidir?

Kur’an
Kur’an’ın kaynağı
Şer’i deliller
Sünnet******
Hz. Peygamber’in beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır

Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkand*****
Cessas
4-Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?

Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer*******
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?

Kur’an’ın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kur’an hükümlerinin cüz’î olarak vaz’ edilmesi.
Kur’an hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.*********
Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-“Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı.” (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile**********

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.*****
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz’ edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.********
Lafzın vaz’ edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?

El-İhkam*******
Takvimü’l-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-ALLAH alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir*****
Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih


12-Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?

Kur’an
Maslahat****
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?

Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.************
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kur’an kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kur’an-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi “husun ve kubuh”un aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mu’tezile
Eş’ariyye**********
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kur’an’da aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?

Gerçek*******
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde “bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura” ne ad verilir?

Rükün******
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet
17-Karineden yoksun olarak vaz’ edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anh’ın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder**********
18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet********
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi “hâss” lafzın türlerinden değildir?

Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller*******
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.******

21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm*******
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve ALLAH’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?

Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti*************
Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vaz‘î hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet*****

Şart

Rükün

Mani

aceleci
Wed 1 December 2010, 10:18 am GMT +0200
sa. arkadaşlar memzuc usul yöntemiyle alakalı eser et-tahrir olması gerekiyor

aceleci
Wed 1 December 2010, 10:28 am GMT +0200
sa arkadaşlar gayretleriniz için çok teşekkür ediyor hepinizi yürekten teprik ediyorum 
rabbim ilminizi ziyade etsin 
selam ve selamette kalmanızı temenni ediyorum 
ben köyde görev yapıyorum net yok yani alacağim ama 3G çekmiyor net yok yani telfn bağlantısı yok ilginç bi yer ama rabbime sonsuz hamd ve sena olsun kendi imkanlarımla çalışmaya çalışıyorum 
inş. merkeze geldğimde herşey daha da güzel olacak
 bu cümleden olmak üzere bana da dualrınızda yer ayırrsanız...........

abdulvahd
Wed 1 December 2010, 03:07 pm GMT +0200
teşekkür ederim arkadaşlar.

fatih.b
Wed 1 December 2010, 08:13 pm GMT +0200
Mali konular: 10 ayet olucak arkadaşlar....soruların cevaplarını kontrol edin..gözümüzden kaçanlar olabilir..selam ve dua ile..

sevda bayram
Fri 3 December 2010, 05:45 pm GMT +0200
bugün sınava girdim farklı olan soruları veriyorum
Aşağıdakilerden hangisi munfasıl tahsis yollarından biri değildir?
 


 
Akıl
 
Örf
 
Niyet
 
Naklî delil
 
İstisnâ

)
Hanefi fıkıh usulü alimlerinin konulduğu mana yönünden lafızları tasnifi aşağıdakilerden hangisidir?cevap:d
 


 
hâs, emir ve müevvel
 
âmm, müşterek ve nehiy
 
hâs, nehiy ve müevvel
 
hâs, âmm, müşterek ve müevvel
 
hâs, müşterek, emir ve müevvel

rabia5
Sun 12 December 2010, 12:11 am GMT +0200
hangisinde akli-nakli ilimler birliktedir?
a-tefsir-hadis-kelam
b-fıkıh-hadis-kelam
c-tasavvuf-fıkıh-mantık
d-mantık-kelam-matematik....

hangisi munfasıl tahsis yollarından değildir?
a-örf
b-niyet
c-istisna
d-akıl
e-nakli delil


akubra
Wed 15 December 2010, 12:51 am GMT +0200
son sorunun cevabı nedir acaba hangi pdf de acil bilen varmı????

-bekke-
Wed 15 December 2010, 10:08 am GMT +0200
son sorunun cevabı istisna

iklimya kübra
Wed 15 December 2010, 06:46 pm GMT +0200
arkadaşlar sınavdan şimdi çıktım hatırladığım kadarıyla: fıkıh usulünde ilk eserin furudan sonra olmasının sebebi. bir de vaciple alakalı görüşler vardı şıkları hatırlamıyorum ben şafilere göre vacip kesinlikle yapılması emredilen şey diye bi şık vardı onu işaretledim

rayiha
Fri 17 December 2010, 04:25 am GMT +0200
FARKLI ÇIKAN SORULAR
1)Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?


  .......Muhassısın şer’i nasslardan olması. 
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması, 
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması 
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması 
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü ol

2)Dilin tevkîfî kökenli olduğunu öne süren görüşe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  Dilin kökeni açısından başlangıçta tevkîfî bir öğretim zorunlu değildir. 
  İstılahi yolla insanların bir dili oluşturabilmeleri için zihinsel bir olgunluk gerekmez. 
  Tevkifî yolla dil öğretimi için insanların tümüyle mevcudatı tanımaları zorunludur. 
  Hz. Adem’e öğretilen ilk dilden sonra insanlar ıstılah yoluyla dillerini kurmuşlardır. 
  İnsanlığa tevkifi yolla öğretilen ilk dil mükemmel bir dil değildir. 


Rabiaa
Fri 17 December 2010, 09:19 am GMT +0200
arkadaşlar hukuk usulünden çok korkuyordum ama paylaşılanlardan çıktı çoğu..Allah yardımcımız olsun.

kalay123
Fri 17 December 2010, 04:34 pm GMT +0200
2 ) Hanefîlere göre rükün veya in'ikad şartlarında eksiklik bulunan bir işlemin hükmü nedir?
Fasit
Gayri nafiz
Haram
Batıl
Sahih
 cevaba a dedim yanlış olabilir.
3)Herhangi bir sıfatla nitelenerek kapsamı daraltılmış lafza ne ad
verilir?
 Âm
Tahsîs
Mutlak
Mukayyed +++++++++
Hâss


 

rayiha
Fri 17 December 2010, 10:31 pm GMT +0200
Rabbim sizlerden razı olsun sorular hep örneklendirdiğiniz konulardan geldi Rabbim hizmetlerinizi daim etsin inşallah

mehmetSAGLAM
Tue 19 July 2011, 03:02 pm GMT +0200
ARKADASLAR DEGİSİK 1 SORU VARDI DIGERLERI AYNI BURDAKILERLE ALLAH HERKESIN YARDIMCISI OLSN