- İslam Felsefesi Vize Soruları

Adsense kodları


İslam Felsefesi Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Tue 31 December 2013, 03:24 pm GMT +0200
İSLAM FELSEFESİ VİZE SINAVI

Soru 1 nın 20
5.0 Puanlar
Felsefe’yi “Hikmet sevgisi” olarak ifade eden İslam filozoflarına göre “Hikmet” kavramına aşağıdaki anlamlardan hangisinin verilmesi uygun düşmez?

A.Küllî varlıkların hakikatini bilme
B.Vahyi sonraki nesillere taşıma
C.Yüce şeyleri akletmek
D.Düşünme gücüne ait bir fazilet
E.Varlıkların nihaî sebebinin bilgisi

Soru 2 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi İhvân-ı Safâ’nın ilimler tasnifinde matematik ilimler altında sayılamaz?

A.Geometri
B.Müzik
C.Hareket
D.Mantık
E.Astronomi

Soru 3 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ve Sünnet’in insanları felsefeye yönlendirmesine örnek teşkil edemez?

A.Felsefecilerin, tezlerini Kuran’daki örneklerle delillendirmeleri
B.Yeni eflatunculuğun ilk ilke teorisi
C.Kuran’ın, insanın kendisini bilmesi yönündeki teşvikleri
D.Kuran’ın, birçok ayetinde akletmeye verdiği önem
E.Hadis ve sünnetlerde bulunan ilim vurgusu, ilme verilen önem

Soru 4 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi “kadim ilimler” ile “evvelkilerin ilimleri” arasındaki farkı belirtmektedir?

A.Grekçe eserler evvelkilerin ilimlerindendir
B.Süryanice yazılan eserlerin hepsi kadim ilimler olarak adlandırılır
C.Kadim ilimler Greklerden alınan isim-eserleri bilinen filozofların görüşleridir
D.Evvelkilerin ilimleri Bizans eserlerinden alınan ilimlerdir
E.Kadim ilimlere hikmet adı da verilmektedir

Soru 5 nın 20
5.0 Puanlar
Tercüme faaliyetleri sırasında aşağıdaki dil sıralamalarından hangisi diğerlerinden daha sık kullanılmıştır?

A.Grekçeden Süryaniceye oradan Arapçaya
B.Grekçeden Farsçaya oradan Arapçaya
C.Süryaniceden Grekçeye oradan Arapçaya
D.Grekçeden Arapçaya
E.Süryaniceden Latinceye oradan Arapçaya

Soru 6 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisinde Hind dinleri ve diğer dinlerden İslam’a yöneltilen eleştirilerin etkisine rastlanmaz?

A.İbn Ravendi
B.İbn Tufeyl
C.İbn Mukaffa
D.Hiç biri
E.Zekeriya Razi

Soru 7 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Kelam-Felsefe ilişkisi diğerlerinden daha çok hissedilir?

A.Hariciye
B.Mutezile
C.Eş’ariyye
D.Cebriye
E.Kaderiye

Soru 8 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin İdeal Devlet Reisinde gösterdiği özelliklerden biri değildir?

A.Kararlılık, cesaret ve dakiklik
B.Doğru dürüst kişileri dost edinebilme
C.Zeka ve güçlü hafıza
D.Eğitim ve öğrenime düşkünlük
E.Kanunları uygulayabilecek savaş kabiliyeti

Soru 9 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdaki kitaplardan hangisi “felsefî metafiziğe ait meseleler üzerinde duran eserlerden biri sayılamaz?

A.Farabi’nin İhsaü’l-Ulûm’ü
B.Kindî’nin Felsefetü’l-Ulâ’sı
C.Aristoteles’in Metafiziği
D.Platon’un Timaeus’u
E.İbn Sina’nın Şifa’sında el-İlahiyyat bölümü

Soru 10 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf-Felsefe ilişkisinde Tasavvuf’un felsefî ilimler arasında kabulünü sağlamış ve bir “tasavvuf felsefesi”nin kurucusu sayılmıştır?

A.İbn Bacce
B.İbn Tufeyl
C.İbn Arabî
D.İbn Rüşd
E.Gazalî

Soru 11 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinde Revakiyye olarak adlandırılan Grek felsefe ekolüdür?

A.Aristoculuk
B.Dehriyyun
C.Maddiyyun
D.Stoacılık
E.Platonculuk

Soru 13 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi Tabiatçı filozof (düşünür) olarak tanınır?

A.Kindî
B.Farabî
C.İbn Rüşd
D.Serahsî
E.Fahreddin Razi

Soru 14 nın 20
5.0 Puanlar
Gazali’nin aşağıdaki eserlerinden hangisi onun batıda müstakil Aristocu İslam Filozofu olarak tanınmasına yol açmıştır?

A.El-Munkız mine’d-Delâl
B.Tehafütü’t-Tehafüt
C.İhsa’ül-Ulûm
D.Makasıdu’l Felasife
E.İhya-i Ulûmü’d-Dîn

Soru 15 nın 20
5.0 Puanlar
Savunduğu görüşlerden dolayı başarılı ve ödüle layık görülen ve İbn Rüşd’e karşı Gazalî’nin görüşlerini destekleyen; filozofların görüşlerini tabiat ilimleriyle sınırlandırılması gerektiğini düşünen Hocazâde’nin eserinin adı nedir?

A.Kitabu’z-Zuhr
B.Ta’lika ala Tehafuti’l-Felasife li Hocazâde
C.Tehâfütü’l-Felasife
D.Haşiye Alâ Tehâfütü’l-Felasife
E.El-Hilâfiyyat ve’l-Vifâkiyyat

Soru 16 nın 20
5.0 Puanlar
Evrimleşme düşüncesiyle İhvan-ı Safâ arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklamaktadır?

A.İnsanların en üstünü Hz. Ademdir.
B.İnsanlar son peygamberden sonra evrimlerini tamamlamışlardır.
C.Evrim asıl itibariyle insanda bedensel özelliklerde kendini gösterir.
D.İhvan’a göre insan, sosyal ve psikolojik olarak evrimleşmektedir.
E.Bitkiler, hayvanlar, madenler arasında böyle bir derecelendirme yoktur.

Soru 17 nın 20
5.0 Puanlar
İslam Felsefesi tarihi genel olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin etkisi bir dönüm noktası olarak kabul edilir?

A.Çeviriler yoluyla başlayan düşünce hareketliliği
B.Nizam’ül-Mülk medreselerinin kurulması
C.İran’da mistik karakterli düşüncenin gelişimi
D.Osmanlı’nın kurulması
E.İslam Peygamberinin vahiy alması

Soru 18 nın 20
5.0 Puanlar
I) İlahiyat, felsefenin bir bölümüdür.
II) Vahiy ile felsefenin hakikati uyum içerisindedir.
III) Felsefe ilahiyatın bir alt dalıdır.
IV) İlahiyatla meşgul olmak mantıkî bir yükümlülüktür.
Yukarıdakilerden hangileri Kindî’nin felsefe ile din arasındaki uyumu kanıtlamak üçün öne sürdüğü delillerdendir?


A.II, III, IV
B.I, II, III
C.I ve III
D.I, II, IV
E.I, III, IV

Soru 19 nın 20
5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi “Siyasi ve itikadî ihtilaflar”ın Felsefe’nin gelişmesine katkıda bulunduğu özel durumlardan biri sayılamaz?


A.Yeni Müslüman olan coğrafyalardan gelen insanların dünya görüşleri
B.Sonraki dönemlerde ortaya çıkan siyasi çatışmalar
C.Hz. Peygamber’in ölümünden sonra ortaya çıkan itikadî meseleler
D.Yeni karşılaşılan yerlerdeki eğitim faaliyetlerinin üstün seviyesi
E.İktisadi gelişmeler ışığında tıp, astronomi gibi ilimlerin dini konular ile kesişmesi

Soru 20 nın 20
5.0 Puanlar
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin başladığı yer olarak görülür?


A.Grekler
B.Hind
C.Araplar
D.Kıldânîler
E.Mısır

Gltkn23
Thu 9 November 2017, 04:17 am GMT +0200
Bu testin cevaplarına nasıl ulaşırım

admin
Thu 9 November 2017, 03:49 pm GMT +0200
Bu testin cevaplarına nasıl ulaşırım


paylaşan arkadaş test cevaplarını eklememiş... Siz cevapları çözdüğünüzde burdada paylaşırsanız seviniriz nadirde olsa böyle şeyler olabiliyor...