- İslam Felsefesi Tarihi 1.Hafta Soruları

Adsense kodları


İslam Felsefesi Tarihi 1.Hafta Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
reyyan
Wed 16 February 2011, 03:27 pm GMT +0200
İslam Felsefesi Tarihi 1.Hafta Soruları

1.islam felsefesi tabiri nasıl bir kavram kargaşası ve sıkıntılara yol açar?
2.bugün kullandığımız felsefe kavramı nı tanımlayınız
3.orta çağda felsefe nasıl tanımlanırdı?
4.ilim tasnifleri bakımından aristocu şemaya uygun olarak felsefe hangi ilimleri kapsar?
5.islam felsefesi geleneği islamın hangi düşünce disiplinleri ile etkileşim içindedir?
6.islam felsefesini belirleyen önemli etkenler nelerdir?
7.islam düşüncesi oluşum dönemi itibari ilehangi islam dışı din vedüşünce geleneklerinin entellektüel eleştiri ve saldırılarındanetkilenmiştir?
8.mecusiliğin hangi görüşüne islam felsefecileri cevap verme durumundaydılar?
9.dehriyenin hangi görüşüne islam felsefecileri cevap verme durumundaydılar?
10.tabiatçıların hangi görüşüne islam felsefecileri cevap verme durumundaydılar?
11.brahmaların hangi görüşlerine islam felsefecileri cevap verme durumundaydılar?
12.batınilerin hangi görüşlerine islam felsefecileri cevap verme durumundaydılar?
13.hıristiyanların hangi görüşlerine islam felsefecileri cevap verme durumundaydılar?
14.islam felsefecilerinin bu grupiara cevap verişi hangi formda idi?
15.islam düşüncesinin oluşumunda dini metinlerin kendi karakterinden kaynaklanan hangi sorunlara cevap bulmak durumundadır?
16.kuranda düşünme etkinliği bağlamına göre hangi anlamlarda kullanılmıştır?
17.dini metinlerin anlaşılmasında aklı sürekli vurgulayan ve akli ilimlerin oluşumunda hangi mezhep ve ekol katkı sağlamıştır?
18.ilk dönemde halkı kelam ilminden uzak durmasına dair kim kitap yazmıştır?
19.felsefe hangi dönem kelamcılarının elinde hüviyet kazanmıştır?
20.farabi kelam ilmini nasıl tanımlar?
21.islam düşüncesine cürretli çıkışları ile hangi mezhep dinamizm kazandırmıştır?
22.kelam ve felsefe hangi prensib yönünden ayrılırlar?
13.kelam disiplinin doğmasına yol açan iç faktörler (olaylar)nelerdir?
14.kelam ilminin oluşmasını etkileyen dış faktörler nelerdir?
15.kendileri ile tartışma yapılan gruplar arasında ilk hangi din mensupları gelir?
16.emeviler devrinde islamı eleştiren bir kitap yazan hıristiyan kimdir?
17.müslümanlar arasında sebeiyye ve galiyye gibi aşırı fırkaların ortaya çıkmasını sağlayan din mensupları kimlerdir?
18. Müslüman bilginleri grek felsefesine yönelten sebepler nelerdir?
19.kelam ilmini ilk kullanan alim kimdir?
20.kelama dair ilk eseri kim yazmıştır?
21.ehli sünnet 3.yüzyılda iki gruba ayrılmıştır birinci kolunu kimler oluşturur görüşleri nelerdir? 22.ehli sünnetin ikinci kolunu kimler oluşturur görüşleri nelerdir?
23.sünni kelamın asıl orta doğudaki kurucusu kimdir?
24.kırk yaşına kadar mutezili düşünceyi savunan başta ¨vücub alellah¨ilkesi olmak üzere mutezilenin naslara ve akli bilgilerede aykırı olduğunu söyleyerek bu ekolden ayrıldığını ve ehli sünnete geçtiğini belirten kişi kimdir?
25.eşarinin kelami görüşlerinden birkaçını yazınız.
26.atomculuğa dayanan tabiat felsefesini ehli sünnete taşıyan kimdir?
27. Kurduğu ekol eşarilik ile mutezile arasında akılcılıkta mutezileye daha yakın kabul edilmiş ve ebu hanife fıkıh mezhebiyle birleşerek tek başına müslüman çoğunluğu kendisine bağlayan kelamcı ekolün sahibi kimdir?
28.maturidinin kelami düşüncelerinden bazılarını yazınız.
29.gazalinin islam felsefesi ile ilgilenip mantık disiplinini islami ilimler arasında sayması kelam ilmini nasıl etkilemiştir?
30.kelamcıların mütekaddemin dönemi kimlerle sona erer?
31.bu dönemin en önemli kelamcıları kimlerdir?
32.mütekaddimin kelamcılarının en belirgin özellikleri nelerdir?3

Hazırlayan:ruveyda-80