- İslam Felsefesi Sınav Soruları

Adsense kodları


İslam Felsefesi Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Mon 4 April 2011, 12:54 pm GMT +0200
1.)Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?

 

Vahyin imkanı

Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda

Hiçbiri

Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda

Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda ---

 

 

2-) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?

 

 

Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır. ---

Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.

Hiçbiri

Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.

Hayır hiçbir etkisi olmamıştır.

 

3.) Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?

 

Matematik

Hiçbiri

Kelam

Mantık  ---

Gramer

 

4.) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Medinetu’l-Fazıla

Kitabu’l-mille

El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn

Hiçbiri

İhsau’l-ulum---
 

 

5 )Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?


 

Siyer

Metafizik ---

Tarih

Fizik

Matematik

 

6)Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

I) Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.

II) Din ile felsefenin konuları benzerdir.

III) Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.

IV)  Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.

 

 

I, II

I, III

I, II, III, IV ---

II, III

I, II, III

 

1-Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?

 

Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri

Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları

*Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç

Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları

Hiçbiri

 

2-Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?

 

 

Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri

İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması

Hiçbiri

*Beraber yaşama ve tercüme yolu

Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

 

3-İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?

 


Pythogarasçı fizik model

*Atomcu fizik modeli

Hiçbiri

Empedoklesçi fizik modeli

Aristo fizik modeli

 

4-Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?

Abdullah ibn Mukaffa

Huneyn b. İshak

Hiçbiri

İshak b. Huneyn

*Farabi

 

5-Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?

 

Amr b. As

Memun

*Halid b. Yezid

Hiçbiri

Muaviye

 

6-Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?

 

Hiçbiri 

  Peygamberliğin zorunlu oluşu 

  Ganimetlerin paylaşılması 

  *Hilafet meselesi 

  ALLAH’ın birliği 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?

 


 İnsanın kendini bilmesidir. 

  İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mahiyet ve sebeplerini bilmesidir. 

  İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir. 

  Felsefe hikmet sevgisidir. 

  *Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.
 

 

8-İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?

 

  Hint kültürü 

  İran kültürü 

  Yunan kültürü 

  *Türk kültürü 

  Hellenistik kültür 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?

 

*Aquinasçılık

 Dehrilik

Mecusilik

Batınılik

Tabiatçılık

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?

 

  Haris el-Muhasibi 

  Kuşeyri 

 * İbn Arabi 

  Hiçbiri 

  Hasan el-Basri 11-Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?

 

  Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.

  Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir 

  Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.

  Hiçbiri

 * Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardı

 

Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?

 

 Süreklilik

  Birikimsellik

  Hiçbiri

  Evrensellik

  Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma ----

 

1 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

---------İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

 

3 ) İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 

Buhara

Kahire

Kufe

-----Basra

Bağdat

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?

 

 

Medinetül Fazıla

Enneadlar

--------------Filozofça Yaşam

Devlet

Hiçbiri

 

5 ) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.

I)  Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,

II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,

III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etme

 

II

III, I

I

-------I, II, III

II, III

 

6 ) İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?

 

Ailenin refahı ve esenliği

-----------Doğru bilgiye ulaştırma

Toplumu mutluluğa kavuşturma

Ruhu arındırma

Akli birliği sağlama

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?

 

Bilmeleke akıl

--------Beyani Akıl

Hiçbiri

Müstefad Akıl

Bil kuvve akıl

 

8 ) Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?

 

------Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir

Hiçbiri

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir

Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir

 

9 ) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir.

 

----Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir

Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır

Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz

Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir

Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?

 

Pisagor

Plotinus

Aristo

Platon

-----Zenon

 

 

11)İslam Felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır

Hepsi

İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.

İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.---

İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder

 

 

12)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.---

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

 

 

13)İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?

 

Kötülükten Kaçınmayla

İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle

Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle

Nazari Yetkinlikle

Erdemlerin meleke haline gelmesiyle---

 

 

15)Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?


I.)İslam dinin devletle beraber yayılması

 

II.)Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi

 

III.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması

 

I, II, III

I,II---

II

III

I

 

16)Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?

Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir

Hiçbir

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir--

Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir.

 

 

17)Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.

Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır.

Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır.

Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.

İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur. ---

 

 

18)İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

 

Hiçbiri

Şehir Devleti

Ulus Devlet

Din temelli aşiret devleti

İmparatorluk Devleti---

 

İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?

 

    Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi       

    Hiçbiri       

    Vacibu’l-vücud bi-gayrihi       

    Mümkinu’l-vücud bi-zatihi       

    Vacibu’l-vücud bi-zatihi  --- 

 

1)Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?

 


Sınırlılık

Sonsuzluk ---

İlk Muharrik

Gök Akılları

Hiçbiri

 

2)Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?

 

1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik,b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,

1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset ---

Hiçbiri

 1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

 

3)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız

II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.

III)Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalıdır. olduğu gözükmektedir.

IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

II, IV

I, V

I ---

IV

II

 

4)Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?

 

Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür ---

Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.

Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür

Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür

Dış duyuların tamamına verilen addır

 

5)Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?

 

Hiçbiri

Oluş bozuluş Hareketi

Niceliksel Hareket

Mekansal Hareket

Niteliksel Hareket ---

 

 

6)İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Ortak Duyu

Hayal---

Hiçbiri

Hafıza

Vehim

 

8)Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?

 


Hiçbiri

Hermes

Sokrat---

Aristo

Hz. Muhammed

 

9)Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?

 

Hiçbiri

Beyani Akıl ---

Bilmeleke akıl

Bil kuvve akıl

Müstefad Akıl

 

İbn Ravendi’nin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.

karanlık
Tue 5 April 2011, 08:41 pm GMT +0200
1) Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?

   

Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri

   

Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları

   

Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç

   

Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları

   

Hiçbiri

 

 

2 ) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?

 

   

Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri

   

İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması

   

Hiçbiri

   

Beraber yaşama ve tercüme yolu

   

Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

 

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?

 

   

İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.

   

Felsefe hikmet sevgisidir.

   

İnsanın kendini bilmesidir.

 

Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.

 

İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce Allah'ın fiillerine benzemesidir.

 

 

 

4 ) İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?

       

Pythogarasçı fizik modeli

   

Atomcu fizik modeli

 

Hiçbiri

 

Empedoklesçi fizik modeli

   

Aristo fizik modeli

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?

 Abdullah ibn Mukaffa

   

Huneyn b. İshak

   

Hiçbiri

 

    Farabi

 

İshak b. Huneyn

   

 

 

 

6 ) Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?

 

       

Amr b. As

   

Memun

   

Halid b. Yezid

   

Hiçbiri

   

Muaviye

 

7)Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?

  Hiçbiri

  Peygamberliğin zorunlu oluşu

  Ganimetlerin paylaşılması

  Hilafet meselesi

  Allah’ın birliği

 

 

8)İlk dönem fetihleriyle beraber müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

  Hint kültürü

  İran kültürü

  Yunan kültürü

  Türk kültürü

  Hellenistik kültür

 

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?

       

           

Dehrilik         

Mecusilik

Aquinasçılık

Batınılik       

Tabiatçılık

45alienes
Sun 10 April 2011, 05:53 pm GMT +0200
s.a. değerli hocalarım! Allah hepimizin yardımcısı olsun! İnşaallah bu sınav maratonunu da en iyi şekilde atlatırız.

mtı1978
Mon 11 April 2011, 11:22 pm GMT +0200
arkadaşlar lütfen doğruluğundan emin olmadığımız soruların cevabını yazmayalım

İLİTAM
Tue 12 April 2011, 09:32 am GMT +0200
s.a.hocama katılıyorum.soruları paylaşan herkese duacıyız.ama...mesela ihvan-ı safa'da felsefenin amacı:ruhu arındırma galiba.tekrar soruları paylaşanlardan Rabbim razı olsun.amin...hepimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

aceleci
Tue 12 April 2011, 10:00 am GMT +0200
1 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır******

arkadaşlar evet katılıyorum doğru cvptan emin olanları işaretliyelim bu sorunun cvbı  E şıkkı olacak hristiyanların teslis inancına cvp veriliyor ama brahmanlarla alakalı peygamberliğin imkan ve  gerekliliği,ahiret hayatına yönelik tenasüh inançları ve sıradan insanların da mucize gösterebilir iddialarına cvp verilmiştir 1.ünite 3 sayfa 2.parağraf vesselam

45alienes
Tue 12 April 2011, 11:42 am GMT +0200
12)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1-İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.
2-İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.
3-İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.
4-İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
5-İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
^^^^ s.a.arkadaşlar! PDF!de Brahmanların peygamberliğin imkan ve gerekliliğine yönelik eleştirileri, ahiret hayatına yönelik tenasuh inançları, sıradan insanların da mucize gösterebilecekleri şeklindeki iddiaları cevaplanmalıydı.Yine Hıristiyanların teslis inancı da bu grupta zikredilmeli, diye bahsediyor.
..... soruda, brahmanların mutlak tanrı'nın birden fazla olduğu tezinden bahsediliyor,
sorudaki ile pdf 'deki peygamberliğin .....konusu farklı değil mi?
Sizce bunun cevabı Brahmanlar mı? yoksa Hıristiyanlar şıkkı mı?

Elifhicran
Wed 13 April 2011, 01:34 am GMT +0200
Arkadaşlar farklı soru olarak birde:
 
    müldihlikle suçlanan filozof sorulmuştu..

45alienes
Wed 13 April 2011, 05:31 am GMT +0200
s.a. arkadaşlar! c' den felsefe sınavına giren hiç yokmu?

feruk
Wed 13 April 2011, 11:40 pm GMT +0200
1 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır******

arkadaşlar evet katılıyorum doğru cvptan emin olanları işaretliyelim bu sorunun cvbı  E şıkkı olacak hristiyanların teslis inancına cvp veriliyor ama brahmanlarla alakalı peygamberliğin imkan ve  gerekliliği,ahiret hayatına yönelik tenasüh inançları ve sıradan insanların da mucize gösterebilir iddialarına cvp verilmiştir 1.ünite 3 sayfa 2.parağraf vesselam
allah razı olsun

feruk
Wed 13 April 2011, 11:51 pm GMT +0200
3 )

Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?


    Abdullah ibn Mukaffa
    Hiçbiri
    İshak b. Huneyn
    Farabi .....................................
    Huneyn b. İshak

feruk
Thu 14 April 2011, 12:07 am GMT +0200
reyyan hocamdan ve emek veren diğer hocalarımızdan allah razı olsun

santafer
Thu 14 April 2011, 07:26 pm GMT +0200
s aleyküm arkadaşlar soru gönderenlere sonsuz teşekkürler .allah hepinizin hayır muradlarını ihsan eylesin inş.

zehra nur
Fri 15 April 2011, 12:15 pm GMT +0200
15)Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

I.)İslam dinin devletle beraber yayılması******

arkadaşlar sorunun cevabı bu olması gerekiyor ünite 2 devletn varlığı doğuşu ve yayılışı adlı konuda 2.sayfasında cevap.

selsebil
Sat 16 April 2011, 11:51 am GMT +0200
soruları paylaşıp yardımcı olan tüm arkadaşlardan Allah razı olsun

mahsun52
Sat 16 April 2011, 11:59 am GMT +0200
bencede çünkü o sayfada Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesinden bahsedilmiyor..

amberin
Sat 16 April 2011, 07:23 pm GMT +0200
arkadaşlar toparlamış sorular ve cevaplar tekrarsızdır buyrun:
1.)Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?
Vahyin imkanı
Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda
Hiçbiri
Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda
Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda ----------------+

2-) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?
 Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır. --------------+
Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.
Hiçbiri
Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.
Hayır hiçbir etkisi olmamıştır.

3.) Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?
Matematik
Hiçbiri
Kelam
Mantık--------------+
Gramer

4.) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Medinetu’l-Fazıla
Kitabu’l-mille
El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn
Hiçbiri
İhsau’l-ulum---------------+
 
5 )Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
Siyer
Metafizik----------------+
Tarih
Fizik
Matematik

6)Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
I) Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.
II) Din ile felsefenin konuları benzerdir.
III) Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.
IV)  Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.
I, II
I, III
I, II, III, IV--------------+
II, III
I, II, III

7-Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?
Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri
Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları
Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç----------------+
Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları
Hiçbiri

8-Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?
Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri
İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması
Hiçbiri
Beraber yaşama ve tercüme yolu---------------------+
Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

9-İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
Pythogarasçı fizik model
Atomcu fizik modeli----------------+
Hiçbiri
Empedoklesçi fizik modeli
Aristo fizik modeli

10-Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?
Abdullah ibn Mukaffa
Huneyn b. İshak
Hiçbiri
İshak b. Huneyn
Farabi----------------+

 5-Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?
Amr b. As
Memun
Halid b. Yezid-------------------+
Hiçbiri
Muaviye

6-Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?
Hiçbiri 
Peygamberliğin zorunlu oluşu 
Ganimetlerin paylaşılması 
Hilafet meselesi-----------------+ 
ALLAH’ın birliği 

7- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?
İnsanın kendini bilmesidir. 
İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mahiyet ve sebeplerini bilmesidir. 
İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir. 
Felsefe hikmet sevgisidir. 
Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.---------------+
 
8-İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği  kültür aşağıdakilerden hangisidir?
Hint kültürü 
İran kültürü 
Yunan kültürü 
Türk kültürü------------------+ 
Hellenistik kültür 

 9-Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?
Aquinasçılık-------------+
Dehrilik
Mecusilik
Batınılik
Tabiatçılık

10-Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?
Haris el-Muhasibi 
Kuşeyri 
İbn Arabi--------------+ 
Hiçbiri 
Hasan el-Basri 

11-Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?
Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.
Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir 
Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.
Hiçbiri
Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardı--------------+

12-Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?
Süreklilik
Birikimsellik
Hiçbiri
Evrensellik
Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma---------------+

 13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.
İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır-----------+
brahmanlarla alakalı peygamberliğin imkan ve  gerekliliği,ahiret hayatına yönelik tenasüh inançları ve sıradan insanların da mucize gösterebilir iddialarına cvp verilmiştir

14) İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Buhara
Kahire
Kufe
Basra---------------+
Bağdat

15) Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?
Medinetül Fazıla
Enneadlar
Filozofça Yaşam---------------+
Devlet
Hiçbiri

 16) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.
I)  Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,
II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,
III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etme
II
III, I
I
I, II, III-----------------+
II, III

?17) İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?
Ailenin refahı ve esenliği
Doğru bilgiye ulaştırma------------------+
Toplumu mutluluğa kavuşturma
Ruhu arındırma---------------+
Akli birliği sağlama

18) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
Bilmeleke akıl
Beyani Akıl---------------+
Hiçbiri
Müstefad Akıl
Bil kuvve akıl


 19) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir?
Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir--------------+
Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır
Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz
Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir
Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.

20) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?
Pisagor
Plotinus
Aristo
Platon
Zenon-------------+

21)İslam Felsefesi  hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır
Hepsi
İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.
İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.----------+
İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder

22)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.
İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.-----------------+
İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

23)İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?
Kötülükten Kaçınmayla
İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle
Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle
Nazari Yetkinlikle
Erdemlerin meleke haline gelmesiyle----------+

24)Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
I.)İslam dinin devletle beraber yayılması
II.)Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi
III.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması
I, II, III
I,II
II
III
I

25)Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmıştır?
Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.-------------+
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir
Hiçbir
Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir
Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir.

26)Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.
Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır.
Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır.
Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.
İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur.--------+

27)İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
Hiçbiri
Şehir Devleti
Ulus Devlet
Din temelli aşiret devleti
İmparatorluk Devleti---------------+

28-İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?
Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi       
Hiçbiri       
Vacibu’l-vücud bi-gayrihi       
Mümkinu’l-vücud bi-zatihi       
Vacibu’l-vücud bi-zatihi--------+ 

29)Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?
Sınırlılık
Sonsuzluk ------------+
İlk Muharrik
Gök Akılları
Hiçbiri

30)Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?
1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik,b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,

1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset--------------+

Hiçbiri

 1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

31)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız
II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.
III)Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalıdır. olduğu gözükmektedir.
IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmiştir.
II, IV

I, V
I ---------------+
IV
II

32)Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?
Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür-------------+
Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.
Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür
Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür
Dış duyuların tamamına verilen addır

33)Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?
Hiçbiri
Oluş bozuluş Hareketi
Niceliksel Hareket
Mekansal Hareket
Niteliksel Hareket--------------+

34)İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Ortak Duyu
Hayal--------------+
Hiçbiri
Hafıza
Vehim

35)Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?
Hiçbiri
Hermes
Sokrat---------+
Aristo
Hz. Muhammed

36-müldihlikle suçlanan filozof ----------+ibnür ravendi
37.Mantığa dair eserlerin çeviri sebepleri arasında hangisi sayılamaz?
Müslümanların gerek kendi aralarında gerekse diğer din mensuplarıyla yaptıkları tartışmaların cedel yöntemini kullanmalarını gerektirmesi
Devlet başkanının mantığa duyduğu ilgi
Kelam ile mantık arasındaki yakın ilişki
Farsların inançlarını doğrulamak için Yunan mantığını kullanmaları ve müslümanların da mantığa ihtiyaç duymaları
Ehli Hadis’in mantık çalışmalarına duymuş olduğu ilgi---------------+
38.İbn Sina’nın felsefesini en geniş bir şekilde ortaya koyan ansiklopedik eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Şifa--------------+
Mübahasat
el-Kanun
Necat
İşarat vet Tenbihat

39.İbn Ravendinin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakileden hangisidir?
Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.---------------+
Kuran arapça dışında başka bir dilde de inebilirdi.
Kuranın icazı ancak aklın desteği ile anlaşılabilir.
Kuranın icazı kendisine inen kavim sebebiyle anlaşılamamaktadır.
Hiçbiri
40) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?
Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri
İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması
Hiçbiri
Beraber yaşama ve tercüme yolu
Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

amberin
Sat 16 April 2011, 07:39 pm GMT +0200
pardon tekrarlar varmış. ;)ben yakaladım.sizde bulun artık yapıcak bişey yok :D

uşşaki
Sun 17 April 2011, 02:08 pm GMT +0200
                                                    FELSEFE TARİHİ VİZELER
1) Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketlerinin sebeplerinden bir tanesi değildir?
   ***  Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç
        Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri
        Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları         Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları           Hiçbiri

2 ) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?
     *** Beraber yaşama ve tercüme yolu      Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri
             İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması           Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması   Hiçbiri

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?
   *** Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.      Felsefe hikmet sevgisidir.       İnsanın kendini bilmesidir.
        İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.
           İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce ALLAH'ın fiillerine benzemesidir.

4 ) İslam Kelamının (Mutezile, Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
   *** Atomcu fizik modeli      Pythogarasçı fizik modeli     Empedoklesçi fizik modeli    Aristo fizik modeli    Hiçbiri

5) Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?
    *** Halid b. Yezid        Amr b. As         Memun          Hiçbiri           Muaviye

1) Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?
   *** Sokrat              Hermes         Aristo          Hz. Muhammed          Hiçbiri

2)  Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?
   *** Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda,       Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda,      Vahyin imkanı,      Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda,          Hiçbiri

3- Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?
    *** Filozofça Yaşam             Medinetül Fazıla            Enneadlar          Devlet             Hiçbiri
         
1) İbn Ravendi’nin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
   *** Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.

2) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?
  *** Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır.
          Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.
             Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.            Hayır hiçbir etkisi olmamıştır.       Hiçbiri

 1- İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?
   *** Erdemlerin meleke haline gelmesiyle         Kötülükten Kaçınmayla             İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle   
          Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle                                        Nazari Yetkinlikle

2- İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
    *** Basra            Bağdat           Buhara           Kufe            Kahire

3- İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?
    *** Ruhu arındırma     Doğru bilgiye ulaştırma      Ailenin refahı ve esenliği     Toplumu mutluluğa kavuşturma      Akli birliği sağlama

4) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?
     *** Zenon               Pisagor              Plotinus             Aristo             Platon

1- Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?
    *** Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.
     *  Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir
            Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir.          Hiçbiri
            Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir

2- Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?
    *** Sonsuzluk           Sınırlılık          İlk Muharrik       Gök Akılları         Hiçbiri


3) Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?
   *** 1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset
           1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,           
           1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset            Hiçbiri

4- Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
      I)  Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.
     II)  Din ile felsefenin konuları benzerdir.
    III)  Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.
    IV)  Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.
  *** I, II, III, IV            I, II           I, III            II, III               I, II, III

5- Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?
     ** Metafizik               Siyer                Tarih          Fizik          Matematik

6-) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir. 
   *** Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir   
        Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır        Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz
            Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir        Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.

1) Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?
    *** Farabi             Abdullah ibn Mukaffa        Huneyn b. İshak         İshak b. Huneyn           Hiçbiri
   
2) Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?
   *** Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür          Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.         
           Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür                                     Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür
            Dış duyuların tamamına verilen addır

3) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.
      I)  Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,
     II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,
    III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etme
 *** I, II, III                 II                  III, I                 I                II, III

4) Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
   *** İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur.
        Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır.   Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.                     
       Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.
           Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır. 
     
5- Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?
   *** Mantık              Matematik           Hiçbiri             Kelam           Gramer

6) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?
       *** İhsau’l-ulum         Medinetu’l-Fazıla         Kitabu’l-mille           El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn      Hiçbiri

1- İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
   *** Hayal              Ortak Duyu            Hafıza         Vehim          Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
    *** Beyani Akıl              Bilmeleke akıl        Bil kuvve akıl       Müstefad Akıl       Hiçbiri

3- İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?
   *** Vacibu’l-vücud bi-zatihi       Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi           Mümkinu’l-vücud bi-zatihi       Vacibu’l-vücud bi-gayrihi      Hiçbiri       

4) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
   *** Beyani Akıl         Bilmeleke akıl         Bil kuvve akıl         Müstefad Akıl Hiçbiri      Hiçbiri
 
6-  İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?
   *** Türk kültürü         Hint kültürü        İran kültürü        Yunan kültürü       Hellenistik kültür

1- Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?
    *** Aquinasçılık              Dehrilik       Mecusilik         Batınılik        Tabiatçılık

2- Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?
     ***  İbn Arabi          Haris el-Muhasibi              Kuşeyri            Hasan el-Basri        Hiçbiri 

3- Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?
    *** Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardı 
          Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.
             Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.   
             Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir              Hiçbiri
 
4- Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?
  *** Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma             Süreklilik          Birikimsellik        Evrensellik      Hiçbiri

5) Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesi hakkında söylenemez?
  *** İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.
       İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır     İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.       
         İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder         Hepsi

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
    *** İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.               İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.
           İslam düşünce geleneği Hıristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.        İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.     
             İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.           
 
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
    I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız
    II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.
   III) Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalı olduğu gözükmektedir.
   IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmişti.
  *** I                   II, IV              I, V                   IV                  II

1) Hıristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
     I.) İslam dinin devletle beraber yayılması
    II.) Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi
    III.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması
*** I                I, II, III                II                  III                I,II

2) İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
   *** İmparatorluk Devleti             Şehir Devleti         Ulus Devlet       Din temelli aşiret devleti      Hiçbiri

3- Mürteki kebire sorunu .................. sebebıyle ortaya çıkmıştır?
     a) büyuk günah sebebiyle                b) cemel-sıffın savaşı ***

4- Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?
   *** Niteliksel Hareket            Oluş bozuluş Hareketi            Niceliksel Hareket        Mekansal Hareket         Hiçbiri

5)  Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?
    *** Hilafet meselesi       Peygamberliğin zorunlu oluşu       Ganimetlerin paylaşılması       ALLAH’ın birliği        Hiçbiri

 6- Mülhidlikle suçlanan filozof kimdir?
    *** İbni Ravendi ve Ebu Bekir (Zekeriya) er-Razi
   

  tekrarsız

 


rayiha
Sun 17 April 2011, 07:05 pm GMT +0200
acizane teşekkürlerimi iletiyorum emeği geçen herkese...rabbim sizlerden razı olsun...

Rabiaa
Sun 17 April 2011, 10:39 pm GMT +0200
İbn Sina’nın felsefesini en geniş bir şekilde ortaya koyan ansiklopedik eserin adı?

erdem26
Sat 19 May 2012, 06:20 pm GMT +0200
hcm çok teşekkürler Allah razı olsun. ama en başa FELSEFE TARİHİ VİZELER yazmışsınız. Yanlış olmuş sanırım. çünkü sorular ahlak soruları.
 İSLAM AHLAK FELSEFESİ olarak düzeltirseniz, daha iii olur bence. karışıklık olmaması açısından hcm.

reyyan
Sat 19 May 2012, 07:49 pm GMT +0200
Bizim dönemden sonra derslerde değişiklik oldu isim yönünde vs. bunlar geçen senenin sorularıdır...

reyyangor
Wed 23 May 2012, 01:57 pm GMT +0200
emeğinize sağlık, aro ama hep vize quiz soruları, reyyan hocam siz önce de almışsınız finalle ilgili sorular paylaşabilir misiniz?

reyyan
Wed 23 May 2012, 03:59 pm GMT +0200
emeğinize sağlık, aro ama hep vize quiz soruları, reyyan hocam siz önce de almışsınız finalle ilgili sorular paylaşabilir misiniz?

Değerli kardeşim malumunuz üzere, Sakarya Üniversitesi final sorularını internet ortamına aktarmıyor sadece sınavda sorularla muhatap olunuyor daha o soruları görme imkanı olmuyor, sınav esnasında da soruları almak gibi bir şey söz konusu değil bu nedenle final sorularını sitemizde paylaşamıyoruz ben geçen yıl mezun oldum bu yıl sistem değiştiyse iletişime geçelim ona göre final sorularını yayınlayalım...

kurtdereli
Fri 25 May 2012, 04:09 pm GMT +0200
emeklerinizden allah razı olsun...aslında hatırladığımız kadarıyla paylaşsak da olur....

kurtdereli
Fri 25 May 2012, 04:10 pm GMT +0200
''fi hi mühene '' kelmesindeki he zamiri neden gasr edilmiştir?

kurtdereli
Fri 25 May 2012, 04:11 pm GMT +0200
'' yebüneyyer ken me ane '' de hangi tecvid vardır? idğamlı

kurtdereli
Fri 25 May 2012, 04:13 pm GMT +0200
nişan bozulduğunda hediyelerin iadesi konusunda mezheplerin görüşlerinden ... hangisi doğrudur?

mahurbes
Fri 27 November 2015, 10:53 pm GMT +0200
tesekkrlr

Rukiss
Mon 13 May 2019, 09:23 am GMT +0200
1.)Zekeriyya Razi Aristo’ya hangi konuda eleştiri yöneltmektedir?

 

Vahyin imkanı

Zamanın, başlangıcı ve sonu olmayan bir süreç olup evrendeki hareketin sayacı olduğu hususunda

Hiçbiri

Tanrı’nın ilk muharrikliği konusunda

Evrenin atomlardan oluştuğu ve de boşluğun bulunduğu konusunda ---

 

 

2-) İbn Ravendi ve Zekeriyya Razi’nin eleştirilerinin felsefe geleneği üzerinde etkisi olmuş mudur? Nasıl?

 

 

Evet olmuştur. Müslüman filozoflar bu iki filozofun eleştirilerine rasyonel cevap vermeye çalışmıştır. ---

Hayır hiçbir etkisi olmamıştır. Çünkü eserleri ve fikirleri hiç yayılmamıştır.

Hiçbiri

Evet olmuştur. Fakat filozoflar değil de sadece kelamcılar cevap vermeye çalışmışlardır.

Hayır hiçbir etkisi olmamıştır.

 

3.) Farabi’ye göre düşüncenin kurallarını belirleyen disiplin hangisidir?

 

Matematik

Hiçbiri

Kelam

Mantık  ---

Gramer

 

4.) Farabi’nin ilimler tasnifine dair eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Medinetu’l-Fazıla

Kitabu’l-mille

El-Cem beyne re’yeyi’l-hakimeyn

Hiçbiri

İhsau’l-ulum---
 

 

5 )Kindi’ye göre en şerefli ilim hangisidir?


 

Siyer

Metafizik ---

Tarih

Fizik

Matematik

 

6)Kindi din-felsefe ilişkisini çözümlemesine dair aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

I) Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade eder.

II) Din ile felsefenin konuları benzerdir.

III) Din ile felsefenin ikisinin de amacı aynıdır.

IV)  Din ile felsefe arasında uzlaşım vardır.

 

 

I, II

I, III

I, II, III, IV ---

II, III

I, II, III

 

1-Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?

 

Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri

Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları

*Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç

Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları

Hiçbiri

 

2-Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?

 

 

Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri

İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması

Hiçbiri

*Beraber yaşama ve tercüme yolu

Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

 

3-İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?

 


Pythogarasçı fizik model

*Atomcu fizik modeli

Hiçbiri

Empedoklesçi fizik modeli

Aristo fizik modeli

 

4-Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?

Abdullah ibn Mukaffa

Huneyn b. İshak

Hiçbiri

İshak b. Huneyn

*Farabi

 

5-Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?

 

Amr b. As

Memun

*Halid b. Yezid

Hiçbiri

Muaviye

 

6-Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?

 

Hiçbiri 

  Peygamberliğin zorunlu oluşu 

  Ganimetlerin paylaşılması 

  *Hilafet meselesi 

  Allah’ın birliği 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?

 


 İnsanın kendini bilmesidir. 

  İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini, mahiyet ve sebeplerini bilmesidir. 

  İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce Allah'ın fiillerine benzemesidir. 

  Felsefe hikmet sevgisidir. 

  *Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır.
 

 

8-İlk dönem fetihleriyle beraber Müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?

 

  Hint kültürü 

  İran kültürü 

  Yunan kültürü 

  *Türk kültürü 

  Hellenistik kültür 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?

 

*Aquinasçılık

 Dehrilik

Mecusilik

Batınılik

Tabiatçılık

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi İlk dönem sufilerinden biri sayılamaz?

 

  Haris el-Muhasibi 

  Kuşeyri 

 * İbn Arabi 

  Hiçbiri 

  Hasan el-Basri 11-Abbasi devletinin katip sınıfı tercüme hareketlerine niçin ihtiyaç duymaktadır?

 

  Kâtip sınıfı varlıklı sınıf olduğundan dolayı metafizik meselelere ilgi duyduklarından tercüme hareketlerine ihtiyaç duymuşlardır.

  Kâtip sınıfı genelde iranlı ve yunanlı oldukları için ailelerinden gelen ilgilerini devam ettirmek istemişlerdir 

  Katip sınıfı sahip oldukları öte dünya anlayışından dolayı, sevap kazanmak amacıyla tercüme hareketlerini desteklemişlerdir.

  Hiçbiri

 * Katipler muhasabe, tahrir, mühendislik, süre kaydı gibi, pratik ihtiyaçtan dolayı matematik geometri, cebir bilimlerine ihtiyaçları vardı

 

Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefesinin özelliklerinden değildir?

 

 Süreklilik

  Birikimsellik

  Hiçbiri

  Evrensellik

  Ortaçağ bilimlerinden bağımsız olma ----

 

1 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

---------İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

 

3 ) İhvan-ı Safa aşağıdaki şehirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 

Buhara

Kahire

Kufe

-----Basra

Bağdat

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Zekeriyya Razi’nin eserlerinden biridir?

 

 

Medinetül Fazıla

Enneadlar

--------------Filozofça Yaşam

Devlet

Hiçbiri

 

5 ) Aşağıdaki sebeplerden hangileri Farabi’nin sudur teorisine başvurmasının bir sebebi olarak sayılabilir.

I)  Birden ancak bir çıkar ilkesinden taviz vermeden çokluğun ortaya çıkışını açıklama,

II) Varlığın zamansal açıdan sonra olmadığını temellendirme,

III) Şer kavramına makul bir yorum getirme ve varlıktaki kötülüğün Tanrı ile bir ilgisinin bulunmadığını ispat etme

 

II

III, I

I

-------I, II, III

II, III

 

6 ) İhvan’a göre felsefenin amacı nedir?

 

Ailenin refahı ve esenliği

-----------Doğru bilgiye ulaştırma

Toplumu mutluluğa kavuşturma

Ruhu arındırma

Akli birliği sağlama

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?

 

Bilmeleke akıl

--------Beyani Akıl

Hiçbiri

Müstefad Akıl

Bil kuvve akıl

 

8 ) Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?

 

------Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir

Hiçbiri

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir

Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir

 

9 ) “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefenin tarifi İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Çünkü filozofun bilgiden amacı gerçeğin bilgisini yakalama, davranışının amacı ise sürekli fiil değil, gerçeğe uygun davranmaktır. Çünkü biz gerçeğe ulaşınca o yöndeki fiilimiz sona erer.” diyen Kindi hangi anlamı kast etmemiştir.

 

----Felsefe gerçekliğin bilgisine ulaşmada başka bir kaynağa muhtaç değildir

Felsefe aklı kullanarak gerçekliğin bilgisine ulaşmaya çalışır

Gerçekliğin bilgisine sadece en şerefli sanat olan felsefe ile ulaşabiliriz

Felsefe insani sanatlardan bir tanesi olup en şereflisidir

Filozof gerçekliğin bilgisini elde ettikten sonra buna uygun davranmaya çalışır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi İhvan-ı Safa’nın kaynakları arasında yer almaz?

 

Pisagor

Plotinus

Aristo

Platon

-----Zenon

 

 

11)İslam Felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İslam Felsefesi evrensel özellikleri bünyesinde taşır

Hepsi

İslam felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimlerle çok sıkı ilişkisi vardır.

İslam Felsefesi sadece Kuran ve sünnetin müslüman filozoflarca yorumlanmasından oluşmuştur.---

İslam felsefesi Orta Çağ bilim geleneklerini de bünyesinde ihtiva eder

 

 

12)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

İslam düşünce geleneği Hristiyanların teslis inancına cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği Dehriyye olarak anılan grupların evrenin zamanın eseri olduğu şeklindeki görüş ve eleştirilerine cevap vermiştir.

İslam düşünce geleneği tabiatçıların evrenin bir var edicisinin olmadığı tezlerine cevap vermiştir.---

İslam düşünce geleneği Mecusiliğin evrenin oluş-bozuluş ve yönetiminde iki ilkenin zorunlu olduğu şeklindeki tezine cevap vermek zorunda kalmıştır.

İslam düşünce geleneği Brahmanların Mutlak Tanrı’nın birden fazla olduğu tezine cevap vermek zorunda kalmıştır

 

 

13)İhvan’a göre iyi ahlak nasıl ortaya çıkar?

 

Kötülükten Kaçınmayla

İyi insanlarla birlikte olmak suretiyle

Tanrı’nın lutfuna mazhariyetle

Nazari Yetkinlikle

Erdemlerin meleke haline gelmesiyle---

 

 

15)Hristiyanlıkla ve Yahudilikle mukayeseli olarak düşünüldüğünde İslam dünyasında felsefi ilim geleneklerinin kısa zamanda oluşmasının sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?


I.)İslam dinin devletle beraber yayılması

 

II.)Kur’an ve hadislerin genel anlamda ilim öğrenmeyi teşvik etmesi

 

III.) İslamın ortaya çıktığı yüzyılda Arap toplumunun güçlü ilmi geleneklere sahip olması

 

I, II, III

I,II---

II

III

I

 

16)Kindî aşağıdakilerden hangi ifadeyi nefs tanımında kullanmamıştır?

Canlılık yeteneği bulunan ve organı olan doğal bir cismin tamamlanmış halidir.

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi değil iken ikincisi tabidir

Hiçbir

Evren duyular ve akledilirler iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş bozuluşa tabi iken ikincisi tabi değildir--

Evren ay üstü ve ay altı olmak üzere iki varlık alanına ayrılır. İlki oluş ve bozuluşa tabi olup ikincisi oluş ve bozuluşa tabi değildir.

 

 

17)Farabi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Aristo’nun mantık külliyatının her eseri üzerine şerh yazmıştır.

Mantık külliyatının bölümleri ile ilgili müstakil eserler yazmıştır.

Mantıktaki başarısı dolayısıyla muallim-i sani ünvanını almıştır.

Tasavvurat-Tasdikat ayrımını getirmiştir. İslam mantık geleneği daha sonra bu ayrımı takip etmiştir.

İslam dünyasında ilk defa mantık hakkında eser yazan filozoftur. ---

 

 

18)İslam Felsefesinin doğup geliştiği dönemde siyasi yönetim ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

 

Hiçbiri

Şehir Devleti

Ulus Devlet

Din temelli aşiret devleti

İmparatorluk Devleti---

 

İbn Sina’nın kavramsal sisteminde varlığı başkasından olmayıp kendisinden gelen mevcuda ne ad verilir?

 

    Mümkinu’l-vücud bi-gayrihi       

    Hiçbiri       

    Vacibu’l-vücud bi-gayrihi       

    Mümkinu’l-vücud bi-zatihi       

    Vacibu’l-vücud bi-zatihi  --- 

 

1)Kindi’nin metafiziğinde çelişkiye sebep olduğundan dolayı eleştirdiği temel kavram hangisidir?

 


Sınırlılık

Sonsuzluk ---

İlk Muharrik

Gök Akılları

Hiçbiri

 

2)Kindi ilimleri nasıl tasnif etmektedir?

 

1) Vahyi ilimler, 2) Kültürel ilimler: a) Tarih, sosyal bilimler, 3) Akli ilimler: Fizik, Metafizik,b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

Felsefi ilimler: Fizik, Metafizik, Mitoloji,

1) Dini ilimler, 2) İnsani ilimler: a) Teorik ilimler: Fizik, Metafizik, İlmün nefs (Psikoloji), b) Pratik ilimler: ahlak ve siyaset ---

Hiçbiri

 1) Tarih ilimleri, 2) Doğrudan ilimler: Fizik, Metafizik, b) Pratik ilimler: Ekonomi ve siyaset

 

3)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I) Akli ilimlere dair birikim zirveye çıktığından dolayı 11 yy.dan sonra tercüme hareketine rastlamayız

II) Me’mun’u felsefe eserlerini tercümeye sevk eden şey akli kıyasa eğilimi ve mutezile ekolünün etkisinde kalmış olmasıdır.

III)Tercüme çalışmalarının İslamın evrenselleşme süreçleriyle de yakından alakalıdır. olduğu gözükmektedir.

IV) İlk dönemlerde Beytülhikme bir tercüme bürosu ve bir kütüphane idi daha sonra özellikle pozitif bilimlerin araştırıldığı ve astronomik gözlemlerin yapıldığı bir merkez ve bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

II, IV

I, V

I ---

IV

II

 

4)Farabi’ye göre ortak duyunun işlevi nedir?

 

Vehim ve hafızanın ortak olarak kullandığı güçtür ---

Hayal ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür.

Hayal ve vehmin ortak olarak kullandıkları güçtür

Hafıza ve düşünmenin ortak olarak kullandığı güçtür

Dış duyuların tamamına verilen addır

 

5)Bir cevherin, yeni bir cismin ortaya çıkışını sağlayan hareket çeşidine ne ad verilir?

 

Hiçbiri

Oluş bozuluş Hareketi

Niceliksel Hareket

Mekansal Hareket

Niteliksel Hareket ---

 

 

6)İbn Sina psikolojisinde tikel yargıların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Ortak Duyu

Hayal---

Hiçbiri

Hafıza

Vehim

 

8)Zekeriyya Razi’nin ahlaki yaşamda model aldığı kişi kimdir?

 


Hiçbiri

Hermes

Sokrat---

Aristo

Hz. Muhammed

 

9)Aşağıdakilerden hangisi İbn Sina’ya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?

 

Hiçbiri

Beyani Akıl ---

Bilmeleke akıl

Bil kuvve akıl

Müstefad Akıl

 

İbn Ravendi’nin Kuranı Kerim hakkındaki ilhadi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Kuranda çelişkiler bulunmaktadır.