- İslam Ahlak Felsefesi Vize soruları

Adsense kodları


İslam Ahlak Felsefesi Vize soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Fri 3 May 2013, 01:28 pm GMT +0200
İSLAM AHLAK FELSEFESİ VİZE SORULARI

Bölüm 1, Soru 1 (Tek Doğru)
İrade özgürlüğünün teolojik zemini açısından İslam düşüncesinde iradeye diğerlerine oranla daha çok yer veren düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Selefiyye

Maturidiyye

Kaderiyye

Eşarilik

Cebriyye

Bölüm 1, Soru 2 (Tek Doğru)
Aşağıdaki filozofların hangisinde ödev ahlakı ön plandadır?

Spinoza

İbn Sina

Aristoteles

Kant

Farabi

Bölüm 1, Soru 3 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un dört ana erdeminden birisi değildir?

Bilgelik

Adalet

Yiğitlik

Samimiyet

İffet

Bölüm 1, Soru 4 (Tek Doğru)
Aşağıdaki erdem adı – rezileti ilişkilendirilmelerinden hangisinde hata yapılmıştır?

Açgözlülük – İffet erdemi

Öfke – Sabır erdemi

Cimrilik – Cömertlik erdemi

Kıskaçlık – Bilgelik erdemi

Cahillik – Bilgelik erdemi

Bölüm 1, Soru 5 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi reziletleri giderme yollarından birisi olarak kabul edilmemektedir?

Arzu güçlerini tedavi etmek

Öfke güçlerini tedavi etmek

Bedensel istekleri arttırmak

Ameli tedavi

Nazari tedavi

Bölüm 1, Soru 6 (Tek Doğru)
Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangisi ahlakı felsefi bilgeliğin bir parçası haline getiren düşünce ekollerinin başında gelir?

Stoalılar

Kinikler

Kireneliler

Eşarilik

Yeni Platonculuk

Bölüm 1, Soru 7 (Tek Doğru)
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi İslam düşüncesindeki ahlaki malzemeyi içeren kaynaklar arasında yer almaz?

Kelam kaynakları

Tasavvuf kaynakları

Kur’an ve Hadis

Felsefe kaynakları

Cerh ve Ta’dil kaynakları

Bölüm 1, Soru 8 (Tek Doğru)
İnsanın üç temel gücü olan arzu, öfke ve düşünce gücünden insanın yetkinleşmesi için gerekli ön şart teorik ve pratik yönü olan düşünce gücünün gelişmesidir. Bu sayede insan diğer canlılardan ayrılmış olacaktır.
Buna göre teorik ve pratik gücün gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir?

İrade gücünü kullanarak öfke ve arzunun kontrolüne girmekten sakınmak.

İlk ve açık-seçik bilgileri elde ettiği ‘meleke akla’ sahip olmak.

Tanrı’nın birliğine ilişkin bilgiye sahip olmak.

Erdemler yoluyla ahlaki bilgiye sahip olmak.

Hayatın gerçek bilgisine sahip olmak.

Bölüm 1, Soru 9 (Tek Doğru)
.... açıdan edeb, mutluluğa götüren hayat tarzının bilinmesi( ma’rife) anlamına gelen ve yaşanan beşeri hikmet olarak tanımlanır.
Bu cümle de boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir

Ahlaki

Kanuni

Dini

İlmi

Hayati

Bölüm 1, Soru 10 (Tek Doğru)
Aşağıdaki ahlaki kavramlardan hangisi cömertlik anlamına gelmektedir?

Zühd

Mürüvvet

Cûd

Vefâ

Sehâ

Bölüm 1, Soru 11 (Tek Doğru)
Kur’an ahlakı, amaçların gerçekleştirilmesinde standartların ihlal edilmesine izin vermez. Bu ahlak, bir emir dili biçimine sahiptir. Temel hedefi, Tanrı’nın emirleri tarafından belirlenmiş bir hayat tarzıdır.
Bu ifadeler göz önüne alındığında Kur’an ahlakı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kur’an ahlakı buyurucu bir ahlaktır

Kur’an ahlakının kişileri bağlayıcı kuralları vardır

Kuran hayatı ahlaki bir yörüngeye oturtmayı amaçlar

Kur’an ahlakının belirli standartları vardır

Kur’an kişileri ahlaki alanda serbest bırakmayı amaçlar

Bölüm 1, Soru 12 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ahlaki kavram kategorilerden ‘Allah’ın ahlaki vasfı’ kategorisini tanımlar?

Allah’ın isimleri diye adlandırılan kelimeleri içerir

Allah insan ilişkisini tasvir eder

Ahiret gününün ahlaki değeri üzerinde durur.

İnsanın kendisiyle olan ilişkileriyle ilgilidir

İnsanın toplumla ilişkisiyle ilgilidir

Bölüm 1, Soru 13 (Tek Doğru)
Ahlaki kavramlardan hangisi lafzen Kur’an da yer almaz?

Birr

Edep

Maruf

İhsan

Takva

Bölüm 1, Soru 14 (Tek Doğru)
Aşağıdaki eserlerden hangisi Sünni tasavvufa dair bilgi edinilebilecek kaynaklardan biri değildir?

Er-Riaye

Ta’arruf li- Mezhebi ehli’t Tasavvuf

El-Lüma

İhya-i Ulumiddin

Tahsil’u-Saade

Bölüm 1, Soru 15 (Tek Doğru)
İslam felsefesinde ameli felsefenin alt dallarından biri olan ‘siyasetü’l Müdün’ ahlakın hangi alanını inceler?

Ferdin kemalini

Aile ahlakını

Dini ahlakı

Şehirlerin ve ülkenin ahlaklı ve faziletli yönetimini

Bilgi felsefesini

Bölüm 1, Soru 16 (Tek Doğru)
Kindi’nin el-hile li def’i’l ahzan(Üzüntüyü yenmenin çareleri) adlı eserinde hangi düşüncenin tesiri görülmez?

İslam düşüncesi

Aristotelesçi düşünce

Yeni Platoncu düşünce

Stoacı düşünce

Epikürosçu düşünce

Bölüm 1, Soru 17 (Tek Doğru)
Onun yoğunlaştığı konu, “heyûlânî” seviyede bulunan insan aklının “bilfiil akıl” durumuna geçmesi ve “müstefâd akıl “ düzeyinde hakikatleri bilme gücüne kavuştuktan sonra Faal Akıl ile birleşerek (ittisâl) en yüce mutluluğu (es-saâdetü’l-kusvâ) kazanması vb. çok daha kapsamlı felsefî bir hayat programıdır.
Yukarıda ahlak felsefesi ile ilgili düşüncelerinden bahsedilen İslam Filozofu aşağıdaki filozoflardan hangisidir?

İbn Sina

İbn Bacce

Sühreverdi

Farabi

Kindi

Bölüm 1, Soru 18 (Tek Doğru)
Filozof, Tedbîrü’l Mütevâhid adlı eserinde toplumun dışında yaşayan bir arifin ruhanî tekâmülünü anlatmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

İbn Sina

Ebubekir Razi

Sadreddin Şirazi

Hocazade Muslihiddin Mustafa

İbn Bacce

Bölüm 1, Soru 19 (Tek Doğru)
Aşağıdaki ahlak tanımlarından hangisi İslam düşüncesinin ahlak tanımları içerisinde yer alır?

Bir melekedir ki onun sebebiyle nefisten fiiller kolaylıkla meydana gelir. Fikir ve düşünceye muhtaç olmaz.

Ahlak kelimesinin Batı’da kullanılan karşılığı Cicero tarafından Yunanca ethos kelimesinden elde edilen moral kelimesidir.

Ahlak, belli bir toplum içinde yaşayan insanların kendileriyle, birbirleriyle, kurumlarla ilişkilerini düzenleyen ilkeler, değerler, kurallar, töreler bütünüdür.

Tek kişinin veya bir insan topluluğunun belli bir tarihsel dönemde belli türden eğilim, düşünce, inanç, töre, alışkanlık, görenek vb. ve bunlarda içerilmiş olan değer, buyruk, norm ve yasaklara göre düzenlenmiş ve bu haliyle gelenekleşmiş, yerleşmiş yaşa biçimine ahlak denir.

Ahlak, bireylerin veya toplulukların belli yaşam ilgileri ve değersel yönelimler bakımından kendisine uyarak yaşama yükümlülüğünü hissettikleri temelli dünya görüşüdür.

Bölüm 1, Soru 20 (Tek Doğru)
 A-Etik, pratik bir etkinlik alanı olan ahlakı teorik bir inceleme konusu kılan felsefe disiplinidir.
B- Ahlak, bireysel veya toplumsal planda fiilen yaşanan bir fenomen iken, etik, bu fenomen üstüne kapsamlı bir felsefi düşünmenin gerçekleştirildiği alandır.
Yukarıda etik ve ahlak arasındaki anlam farkına işaret eden bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Ahlak insan yaşamının pratik boyutunu konu eder.

Ahlak toplumsal bir olgu olarak görülebilir.

Ahlak kapsam bakımından etikten daha geniştir.

Etik nazari bir etkinliktir.

Etik ahlak üzerine düşünme faaliyetidir.

B.Z.Yeni
Thu 3 March 2022, 06:24 am GMT +0200
İSLAM AHLAK FELSEFESİ VİZE SORULARI

Bölüm 1, Soru 1 (Tek Doğru)
İrade özgürlüğünün teolojik zemini açısından İslam düşüncesinde iradeye diğerlerine oranla daha çok yer veren düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Selefiyye

Maturidiyye

Kaderiyye

Eşarilik

Cebriyye

Bölüm 1, Soru 2 (Tek Doğru)
Aşağıdaki filozofların hangisinde ödev ahlakı ön plandadır?

Spinoza

İbn Sina

Aristoteles

Kant

Farabi

Bölüm 1, Soru 3 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un dört ana erdeminden birisi değildir?

Bilgelik

Adalet

Yiğitlik

Samimiyet

İffet

Bölüm 1, Soru 4 (Tek Doğru)
Aşağıdaki erdem adı – rezileti ilişkilendirilmelerinden hangisinde hata yapılmıştır?

Açgözlülük – İffet erdemi

Öfke – Sabır erdemi

Cimrilik – Cömertlik erdemi

Kıskaçlık – Bilgelik erdemi

Cahillik – Bilgelik erdemi

Bölüm 1, Soru 5 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi reziletleri giderme yollarından birisi olarak kabul edilmemektedir?

Arzu güçlerini tedavi etmek

Öfke güçlerini tedavi etmek

Bedensel istekleri arttırmak

Ameli tedavi

Nazari tedavi

Bölüm 1, Soru 6 (Tek Doğru)
Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangisi ahlakı felsefi bilgeliğin bir parçası haline getiren düşünce ekollerinin başında gelir?

Stoalılar

Kinikler

Kireneliler

Eşarilik

Yeni Platonculuk

Bölüm 1, Soru 7 (Tek Doğru)
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi İslam düşüncesindeki ahlaki malzemeyi içeren kaynaklar arasında yer almaz?

Kelam kaynakları

Tasavvuf kaynakları

Kur’an ve Hadis

Felsefe kaynakları

Cerh ve Ta’dil kaynakları

Bölüm 1, Soru 8 (Tek Doğru)
İnsanın üç temel gücü olan arzu, öfke ve düşünce gücünden insanın yetkinleşmesi için gerekli ön şart teorik ve pratik yönü olan düşünce gücünün gelişmesidir. Bu sayede insan diğer canlılardan ayrılmış olacaktır.
Buna göre teorik ve pratik gücün gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir?

İrade gücünü kullanarak öfke ve arzunun kontrolüne girmekten sakınmak.

İlk ve açık-seçik bilgileri elde ettiği ‘meleke akla’ sahip olmak.

Tanrı’nın birliğine ilişkin bilgiye sahip olmak.

Erdemler yoluyla ahlaki bilgiye sahip olmak.

Hayatın gerçek bilgisine sahip olmak.

Bölüm 1, Soru 9 (Tek Doğru)
.... açıdan edeb, mutluluğa götüren hayat tarzının bilinmesi( ma’rife) anlamına gelen ve yaşanan beşeri hikmet olarak tanımlanır.
Bu cümle de boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir

Ahlaki

Kanuni

Dini

İlmi

Hayati

Bölüm 1, Soru 10 (Tek Doğru)
Aşağıdaki ahlaki kavramlardan hangisi cömertlik anlamına gelmektedir?

Zühd

Mürüvvet

Cûd

Vefâ

Sehâ

Bölüm 1, Soru 11 (Tek Doğru)
Kur’an ahlakı, amaçların gerçekleştirilmesinde standartların ihlal edilmesine izin vermez. Bu ahlak, bir emir dili biçimine sahiptir. Temel hedefi, Tanrı’nın emirleri tarafından belirlenmiş bir hayat tarzıdır.
Bu ifadeler göz önüne alındığında Kur’an ahlakı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kur’an ahlakı buyurucu bir ahlaktır

Kur’an ahlakının kişileri bağlayıcı kuralları vardır

Kuran hayatı ahlaki bir yörüngeye oturtmayı amaçlar

Kur’an ahlakının belirli standartları vardır

Kur’an kişileri ahlaki alanda serbest bırakmayı amaçlar

Bölüm 1, Soru 12 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ahlaki kavram kategorilerden ‘Allah’ın ahlaki vasfı’ kategorisini tanımlar?

Allah’ın isimleri diye adlandırılan kelimeleri içerir

Allah insan ilişkisini tasvir eder

Ahiret gününün ahlaki değeri üzerinde durur.

İnsanın kendisiyle olan ilişkileriyle ilgilidir

İnsanın toplumla ilişkisiyle ilgilidir

Bölüm 1, Soru 13 (Tek Doğru)
Ahlaki kavramlardan hangisi lafzen Kur’an da yer almaz?

Birr

Edep

Maruf

İhsan

Takva

Bölüm 1, Soru 14 (Tek Doğru)
Aşağıdaki eserlerden hangisi Sünni tasavvufa dair bilgi edinilebilecek kaynaklardan biri değildir?

Er-Riaye

Ta’arruf li- Mezhebi ehli’t Tasavvuf

El-Lüma

İhya-i Ulumiddin

Tahsil’u-Saade

Bölüm 1, Soru 15 (Tek Doğru)
İslam felsefesinde ameli felsefenin alt dallarından biri olan ‘siyasetü’l Müdün’ ahlakın hangi alanını inceler?

Ferdin kemalini

Aile ahlakını

Dini ahlakı

Şehirlerin ve ülkenin ahlaklı ve faziletli yönetimini

Bilgi felsefesini

Bölüm 1, Soru 16 (Tek Doğru)
Kindi’nin el-hile li def’i’l ahzan(Üzüntüyü yenmenin çareleri) adlı eserinde hangi düşüncenin tesiri görülmez?

İslam düşüncesi

Aristotelesçi düşünce

Yeni Platoncu düşünce

Stoacı düşünce

Epikürosçu düşünce

Bölüm 1, Soru 17 (Tek Doğru)
Onun yoğunlaştığı konu, “heyûlânî” seviyede bulunan insan aklının “bilfiil akıl” durumuna geçmesi ve “müstefâd akıl “ düzeyinde hakikatleri bilme gücüne kavuştuktan sonra Faal Akıl ile birleşerek (ittisâl) en yüce mutluluğu (es-saâdetü’l-kusvâ) kazanması vb. çok daha kapsamlı felsefî bir hayat programıdır.
Yukarıda ahlak felsefesi ile ilgili düşüncelerinden bahsedilen İslam Filozofu aşağıdaki filozoflardan hangisidir?

İbn Sina

İbn Bacce

Sühreverdi

Farabi

Kindi

Bölüm 1, Soru 18 (Tek Doğru)
Filozof, Tedbîrü’l Mütevâhid adlı eserinde toplumun dışında yaşayan bir arifin ruhanî tekâmülünü anlatmıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

İbn Sina

Ebubekir Razi

Sadreddin Şirazi

Hocazade Muslihiddin Mustafa

İbn Bacce

Bölüm 1, Soru 19 (Tek Doğru)
Aşağıdaki ahlak tanımlarından hangisi İslam düşüncesinin ahlak tanımları içerisinde yer alır?

Bir melekedir ki onun sebebiyle nefisten fiiller kolaylıkla meydana gelir. Fikir ve düşünceye muhtaç olmaz.

Ahlak kelimesinin Batı’da kullanılan karşılığı Cicero tarafından Yunanca ethos kelimesinden elde edilen moral kelimesidir.

Ahlak, belli bir toplum içinde yaşayan insanların kendileriyle, birbirleriyle, kurumlarla ilişkilerini düzenleyen ilkeler, değerler, kurallar, töreler bütünüdür.

Tek kişinin veya bir insan topluluğunun belli bir tarihsel dönemde belli türden eğilim, düşünce, inanç, töre, alışkanlık, görenek vb. ve bunlarda içerilmiş olan değer, buyruk, norm ve yasaklara göre düzenlenmiş ve bu haliyle gelenekleşmiş, yerleşmiş yaşa biçimine ahlak denir.

Ahlak, bireylerin veya toplulukların belli yaşam ilgileri ve değersel yönelimler bakımından kendisine uyarak yaşama yükümlülüğünü hissettikleri temelli dünya görüşüdür.

Bölüm 1, Soru 20 (Tek Doğru)
 A-Etik, pratik bir etkinlik alanı olan ahlakı teorik bir inceleme konusu kılan felsefe disiplinidir.
B- Ahlak, bireysel veya toplumsal planda fiilen yaşanan bir fenomen iken, etik, bu fenomen üstüne kapsamlı bir felsefi düşünmenin gerçekleştirildiği alandır.
Yukarıda etik ve ahlak arasındaki anlam farkına işaret eden bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Ahlak insan yaşamının pratik boyutunu konu eder.

Ahlak toplumsal bir olgu olarak görülebilir.

Ahlak kapsam bakımından etikten daha geniştir.

Etik nazari bir etkinliktir.

Etik ahlak üzerine düşünme faaliyetidir.