- İşçinin Mesai Saatleri İçinde Devamlı Çalışması

Adsense kodları


İşçinin Mesai Saatleri İçinde Devamlı Çalışması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 11 July 2012, 01:25 pm GMT +0200
III — İşçinin Mesai Saatleri İçinde Devamlı Çalışması:

İşçiler, ya süre veya belli bir iş üzerinde anlaşma yapılarak işe alınırlar. Eğer akit, süre söz konusu olmak­sızın belli bir iş üzerinde yapılmışsa, makul bir süre için­de işin yapılarak teslim edilmesi gerekir. İhmal yüzünden iş gecikir ve işveren bundan zarar görürse, işçi bu zara­rı tazmin etmek zorunda kalır. Ortak işçi sayılan zanaat­kar ve serbest meslek sahiplerinin süre belirtmeden de iş alması mümkün ve caizdir [481]

İşçi saat, gün, hafta, ay veya yıl gibi süre üzerinde akit yapılarak işe alınmışsa, mesâi süresince iş yerinde bulunmak ve iş verildiği sürece devamlı çalışmak zorun­dadır. Ancak işe hazır olduğu halde kendisine iş verilmezse ücretinden bir kesinti yapılamaz. İş olduğu süre­ce işi yavaşlatma, işi bırakma, kendisinin veya üçüncü bir şahsın işiyle uğraşma hakkı yoktur. Çünkü işveren, onun mesai saatleri içindeki emeği üzerinde hak sahibi­dir. İşverenin izni olmadıkça bu emeğin başkasına tem­liki caiz değildir. Aksi hâlde işçi, işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücretine hak kazanamaz [482] Mesâi için­deki ara dinlenmesi, yemek ve ibadet gibi haklar iş ak­dine, örflere veya genel hükümlere göre kullanılır. Çün­kü iş sözleşmesinde yer alan hükümlere uymanın gereği nass'larla sabittir.

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyurulur:

iş sahiplerine de itaat edini«Ey iman edenler Allah'a itaat ediniz. Peygamberi­ne ve sizden olan z.» [483]

«Ey iman edenler, akitîerinizi yerine getiriniz [484] Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:

«Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartla­ra uyarlar.» [485]

Ancak şunu da belirtelim ki, iş sözleşmelerinde, adam öldürmek, yaralamak, başkasının malına veya ırzına za­rar vermek gibi İslâm'ın yasakladığı mâsıyetlerin yer al­maması gerekir [486][481] Ali Haydar, age. c. I, s. 692, 693.

[482] el-Fetâvâ'1-Hindiyye, c. IV, s. 413, 437, 438;  el-Mevsûatü'1-Fıkhıyye, c. I, s. 269; Ali Haydar, age. c. I, s. 918;

Mecelle, mad. 425, 568.

[483] Nisa, 59.

[484] Mâide, 1.

[485] Buhâri, İcâre : 14; Ebu Dâvud, Akdıye; 12.

[486] Buhârî, el-Ahkâm : 4; Müslim, İmâre : H. 39; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', c. IV, s. 184, 189, 191; eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, c. I, s. 194;; İbn Kudâme, el-Muğni, c. VI, s. 134-143.

Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 211-212.