- İşçinin İşi Bizzat Yapması

Adsense kodları


İşçinin İşi Bizzat Yapması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 11 July 2012, 01:32 pm GMT +0200
I — İşçinin İşi Bizzat Yapması -.


İslâm hukukuna göre işçilerin özel ve ortak olmak üzere iki kısma ayrıldığını belirtmiş ve bunun bir sonu­cu olarak yukarıda, memur, zanaatkar ve serbest meslek sahiplerinin de işçi statüsüne girdiğine işaret etmiştik.

İşte, herkese iş yapan zanaatkar ve serbest meslek sahip­lerinden işi bizzat yapması işlenmişse, bunu başkasına yaptıramaz. Aksi halde ücrete hak kazanamaz. Ancak akit­te mutlak olarak konuşulmuşsa, o takdirde işi başkası­na yaptırması mümkündür. Bu durumda ister kendisi, is­ter kalfası yapsın ücrete hak kazanır. Çünkü işveren mut­lak olarak konuşmakla başkasının işine de razı olmuş sa­yılır. Bu son durumda iş, işçinin kendisine değil de zim­metine bağlanmış olur. İşçi taahhüdünü bizzat yaparak yerine getirebileceği gibi, başkasından yardım isteyerek de ifâ edebilir. Ancak işi kendi adamına yaptırması ge­rekir. İşi yabancıya devreder ve iş telef olursa tazminat­la yükümlü olur. Ebu Hanîfe'ye göre bu durumda ken­di adamının sorumluluğu olmaz [472]

Meselâ; bir doktorla ameliyat için anlaşan kimse, o doktora güvenmiş ve onunla iş akdi yapmıştır. Doktorun ameliyatı bizzat kendisinin yapması gerekir. Asistanına veya başka bir doktora yaptırırsa ücrete hak kazanamaz. Ancak bu hasta ameliyat için bir hastahaneye veya bir­kaç doktorun bulunduğu bir kliniğe başvurursa, kendisiy­le görüştüğü doktordan başkası da ameliyat yapabilir.

Mecelle bu prensibi şöyle ifade etmiştir: «Binnefs amel etmek yani işi bizzat kendisi yapmak üzere isti'câr olunan ecîr (anlaşma yapılan işçi) kendi yerinde başka­sını kullanamaz» [473]

Yalnız bir şahsa veya müesseseye çalışmak üzere iş akdi yapan «özel işçi» işverenin izni olmadan kendi ye­rine başkasını çalıştıramaz. İşi bizzat yapmakla yüküm­lüdür. [474][472] Ali Haydar, Düraru'l-Hukkâm, c. I, s. 923; Mecelle, mad. 64,   572,   780.

[473] Mecelle, mad. 571.   

[474] Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 208-209.