- İlk Dönem İslam Tarihi Arasınav Kitap Özeti

Adsense kodları


İlk Dönem İslam Tarihi Arasınav Kitap Özeti

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
selsebil
Mon 7 September 2009, 01:15 am GMT +0200
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ ARASINAV KİTAP ÖZETİ

ÜNİTE 1
-Kuzey Arabistanda kurulan devletler ; Nebatiler, Tedürler, Hireliiler
-Güney Arabistanda kurulan devletler; Sebatiler, ainler, Himyeriler
-Arapların kullandığı Müsned adı verilen yazının Arap Yarımadasında ilk defa gelişip yayıldığı bölge Hire' dir.
-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir.
-Hz. İbrahim Cümhürlüler döneminde Kabe'yi inşa etmiştir.
-Kabeyi putaları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan Huzaa kabilesidir.
-Kabenin yanıbaşına Kueryş'in önemli meselelerinin görüşüldüğü Darun_Nedve' yi Kusayb. Kittab inşa etmiştir.
-Kusayb. Kittab Riva denilen Kureyş' in bayrağını taşıma görevinide üstlendi.
-İslamiyetin kabulunden sonra Evs ve Hazrec kabileleri Ensar adını aldılar ve aralarındaki muhalefette sona erdi.

ÜNİTE 2

-Kureyş kervanlarının düzenini sağlayan Hz. Muhammed' in dedesi Haşim b. Abdülmenaf idi.
-Araplarda bedeviler hayvancılıkla, hadariler ise tarım ve ticaretle uğraşırlardı.
-Para birimi olarak Bizans'a ait olan Dinar ve İran' a ait olan Dirhem kullanılıyordu.
-Araplarda panayır geleneği mevcuttu. Bu sayede Araplar kabilelerin örf ve adetleri hakkında bu sayede bilgi edinilirdi.
-Tarihi açıdan araplar iki gruba ayrılırlar. Bunlar, arab_ı Baide ve Arab-ı Bakiye ' dir.
-Konar göçer hayat süren araplara bedevi , yerleşik hayat süren araplara ise Hadari denilir.
-islam Öncesi Arap Toplumunda kabilekler ,Hürler, Mevlalar, ve kölelerden oluşuyordu.
-Azad edilen kölelerin oluşturduğu gruba Mevlalar denir.
-Araplarda kabiledeki dayanışma ruhuna Asabiyet denilirdi.
-islam Öncesi Arap Toplumunda ; sürekli nakah (Nikah_ ı Mut) 'a , bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşini ona sunma ( Nikah_ı İstibda) , eşleri karşılıklı değiştirme (Nikah_ı Bedel) ,büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesini alması (Nikah_ı Makt) , başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi (Nikah_ı Şigar) gibi nikah çeşitleri mevcuttu.
-Araplar yıldızlarla yol bulurlardı.
-islam Öncesi Arap Toplumunda Zat_ü Envat adı verilen bayram kutlanılırdı. Bu büyük ve yeşil bir ağaçtı.
-islam Öncesi Arap Toplumunda güneşe tapanlar vardı. Lat Menat ve Uzza putları güneşi temsil eden Tanrılar kabul edilirdi.
-Kabedeki en önemli put Hubel dir, bu put Amr b.Lufan tarafından Suriye'den getirilmiştir.

ÜNİTE 3
-Hz.Muhammed’in Annesi Amine b.vhb kureyş kabilesinin zühre oğullarına mensuptur.
-Hz.Muhammed kureyş kabelesinin Haşimoğulları koluna mensuptur
-Hz.Hatie Kureyşin Esed oğulları koluna mensuptur.
-Hz.Muhammed Amcalarından hars ve zübeyr islamdan önce vefat etmiş, ebu lehep ve ebu talip islamiyeti kabul etmeliş, hamza ve abbas ise islamiyeti kabul etmiş amca larıdır.
-Bahira olayı bir rahibin ebu talibin ebu talibe yeğeninin yani Hz.Muhammed’in incilde gönderileceği vaad etilen peygamber olduğunu bildirmesi olayıdır.
-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylarda ki bunlar Zilkad, Zilhice, Muharrem ve Recep aylarıdır . Bu aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
-Hz.Muhammed’e emin mert güvenilir vefalı ve sözünde duran anlamında Muhammed'ül-emin denmiştir.
-Hicaz savaşlarında Kureyş ve Kinane kabilelerinin komutanı Harb bin Ümeyye' dir.

ÜNİTE 4
-Hz.Muhammed’e ilk vahiy 610 yılında Recep ayının 27'nci gecesi Hira mağarasında gelmiştir.
-Vahiyden etkilenen Hz.Muhammed’i hanımı Hz.Hatice amcasının oğlu Varaka bin Nevsel e götürmüştür.
-Hz.Muhammed İlk davetini eşi Hz.Haticeye daha sonra ebu talip ile azatlısı zeyt bin haris’e yapmıştır.
-Hz.Muhammed ibadetlerini gizli davet döneminde Haramı şerifte yapabiyor idi.
-Hz.Muhammed tebliğ için Safa tepesinin eteğindeki Ebul Erkan’ın evini (Darul Erkan)' ı seçti birçok kişi bu evde islamiyeti kabuletti. Bu evde islamiyeti kabul eden en son Hz.Ömerdir .
-İlk vahiyle ikinci vahiy gelene kadar geçen bekleme süresi Fetret' ül Vahiy denir.
-İlk Hicret nübüvetin 5.yılında Habeşistan' a yapılmıştır. İkinci hicret birinciden bir yıl sonra Cafer bin Ebu Talip başkanlığında yine Habeşistana yapılmıştır.
-Hz.Muhammedin aynı yıl amcası Ebu Talip’i hemde eşi Hz.Hatice' yi kaybetmesi üzerine bu yıla ( amül_hüzn ) yani hüzün yılı denmiştir.
-Hz.Muhammed’in geceleyin Mekkeden Mescidi Aksa' ya götürülmesine İsra ; göklere çıkarılmasına Miraç denmiştir.
-Birinci akabe biatı Hz.Peygamberin mübüvetinin 10ncu yılında Mekkede Mina sınırlarındaki Akabe vadisinde gerçekleştirilmiştir . 1nci akabe biatından sonra Hz..Muhammed Yesrib halkının Kuranı öğrenebilmeleri için Kusad b. Ümir' i Yesrib' e göndermiştir.
-İkinci Akabe Biatından sonra Hz.Muhammed ashabının Medine' ye Hicretine izin vermiş ve kendiside 3 ay sonra Hz Ebu bekir ile birlikte Medine' ye Hicret etmiştir.
-Açık davet döneminde HZ.Muhammed’i en fazla düşmanlık gösteren Ebu Lehep olmuştur.

ÜNİTE 5
-Hz.Muhammed’i Medineye hicret için harekete geçiren esas unsur İslamiyetin oradaki parlak geleceğidir.
-Hz.Muhammed Medineye Hicretinde Abdullah bin Ureykut kılavuzluk yapmıştır.
-Hicret öneminden dolayı Hz..Ömer zamanında Hicri Takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir
-Mescid-i Nebevi bir eğitim öğretim yeri olduğu gibi askeri işlerin görüşüldüğü bir mekan da olmuştur.
-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde fakir kimsesiz ve barınacak yeri olmayan müslümanlar için yapılmış olan yere Suffe denir. Burada kalanları Suffe Ehli denir. Suffede eğitim görmüş yetişmiş kimselerede Kurra adı verilir.
-Hz.Muhammed hicretten sonra Medinedeki şehir topluluklarını şehir devleti halinde teşkilatlanmaya davet etmiştir. Bu davet sonucunda Medine Vesikası imzalanmıştır.Aynı zamanda bu anlaşma dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilir.
-Medine vesikası sözleşmesi ile araplar ve yahudiler müslümanları dini siyasi ve sosyal açıdan tanıdıklarını ilan etmiş oluyorlardı.
-Hicretin 1. yılında Cuma namazı farz kılınmış, ilk nüfus sayımı yapılmış, ilk ezan meşru kılınmıştır.
-Hicretten bir ay sonra ikişer rekat olarak kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları dört rekat'a çıkartılmıştır.
-Hicretin 2. yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılınmış , Ramazan ayından sonrada Zekat farz kılınmıştır.


ÜNİTE 6
-Hz. Muhammed'in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara Gazve, kendisinin katılmadığı bir sahabinin komutanlığı altında gönderdiği askeri birliğe ise Seriyye adı verilir.
-Bedir gazvesi Hz.. Peygamberin Müşriklerle yaptığı ilk savaştır.Bu savaş sonucunda Ebu Cehil başta olmak üzere 70 kadar müşrik öldürülmüştür.Yine bu savaşta sağ olarak esir alınan iki müşrik ki bunlar Ukbe b.Ebu Muayt ve Nadrb. Haris Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkencelerden dolayı idam edilmişlerdir.
-Bedir gazvesi başta Medine olmak üzere tüm Arap yarımadasında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur.
-Bedir gazvesi sonucu öldürülen Ebu Cehil'in yerine Müşrikler Ebu Süfyan' ı seçtiler.
-Uhud savaşında Hz. Hamza' yı şehit eden Vahşib. Harb' tır.
- Hz Muhammed 630 yılında hiç savaşmadan ve kan dökmeden Mekkeyi fethetmiştir.Bu arada Ebu Süfyan' da uzun terddütler sonucunda Müslüman olmuştur.
-Hz. Muhammed Mekke' nin fethinden sonra orada hiç asker bırakmadan buranın idaresini yeni müslüman olmuş olan Attab b. Esid' e bıraktı ve Huneyn' e gitti.
-Tebük Seferinden sonra 631 yılında Hz Muhammed Hz.Ebu Bekir' i hac emiri tayin etti.Hac da bu yıl farz kılındı.
-Hz. Ayşe' nin İfk olayı Beni Müstalik Gazvesi esnasında meydana gelmiştir.
-Putperestliğin kökü Tevbe suresinin ilk 8 ayetinin inmesiyle tamamen kazınmıştır.
-Arap adetlerine göre savaşın başında yapılan teke tek vuruşlara Mübareze adı verilir.

ÜNİTE 7
-Hz. Muhammed Yahudilerle iyi geçinilmesini istemiş ve kendide başlangıçta namazlarında Yahudilerin kıblesi olan Beytül_Makdis' e yönelmiştir.
-Müslümanlar ile yaptıkları antlaşmayı bozan ilk yahudi kabilesi Kaynuka oğulları' dır.
-Kaynukaoğullarının hem okul hem mahkeme salonu olarak kullandıkları yer Beytül_Midras' tır.
-Yahudilerin Arap Yarımadasındaki siyasi güçleri Hayber' in fethi ile sona ermiş, Aynı zamanda bu savaş sonrasında Yahudiler İslam Devletine vergi veren bir tebaa durumuna düşmüşlerdir.
-Hz.Muhammed Mute savaşında Halid b. Velid' e Allahın Kılıcı Seyfullah lakabını vermiştir.
-Hz. Muhammed' e inandığı halde halkının Hıristiyanlığı bırakmayacağı için Müslüman olmayan Bizans İmparatoru Heraklius' tur. Habeşistan kralı Necaşi' nin ise müslümanlığı kabul ettiği ravayet edilir.
-Kureyş Müşriklerini Hz. Muhammed' e karşı şiirleriyle tahrik eden şair Ka'b b. Eşref ' tir.