- Ilelul hadîs ilmi

Adsense kodları


Ilelul hadîs ilmi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sidretül münteha
Sun 12 June 2011, 05:20 pm GMT +0200
4. Ilelu'l-hadîs ilmiHadîsin sıhhatini zedeleyen gizli sebeplerden bahs ederi bir ilim­dir. Bu sebepler de meselâ: Munkatıc hadîsi mevsûl, mevkuf hadîsi merfû göstermek, bir hadîsi diğer hadîse karıştırmak gibi kusurlardır. [392] Zayıf hadîsin kısımlarından biri olan mu'allel hadîsi incelerken, zahiren hiçbir illeti bulunmayan bir hadîsi zayıflatacak olan Önemli .illetlere İşaret edeceğiz.

Bu sahada eser veren âlimler arasında İbnu'l-Medînî (v. 234), İmâm Müslim (v. 261), İbnu Ebî Hatim (v. 327), Ali b. Ömer ed-Dârekutnî (375), Muhammed b. Abdillâh el-Hâkim (v. 405) ve Îbnu'l-Cevzî (597) bulunmaktadır.[393]


[392] el-Menhelu'l-hadîs, s.   11; bk. er-Risâletu'1-mustatrafe, 'ilehM-hadîs mev­zuunda yazılmış eserler, s. 107.

[393] Dr. Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadîs Istılahları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 90.