- I. Din Hizmetleri Sempozyumu

Adsense kodları


I. Din Hizmetleri Sempozyumu

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
beyzanur
Mon 23 November 2009, 09:52 pm GMT +0200
Din Hizmetlerinin Bugünü ve GeleceğiDiyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesinin organize ettiği “I. Din Hizmetleri Sempozyumu: Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği” konulu sempozyum 03- 04 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.


Sempozyuma tebliğci ve müzakereci olarak toplam 110 kişi iştirak etti.Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Din Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Bekaroğlu sempozyumda ele alacakları konular üzerinde durdu. Bu konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, böyle bir sempozyuma, din hizmetlerine yapacağı açılımlar nedeniyle çok ihtiyaç olduğunu,tebliğ ve müzakerelerin din hizmetlerindeki açılıma katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aynı anda üç ayrı salonda, beş ayrı oturum halinde ve toplam on beş oturumdan oluşan sempozyumun I.Salon I. Oturumu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzetEr’in başkanlığında yapıldı. Oturumda“Verimli ve Kaliteli Din Hizmeti Nasıl Olmalıdır?” konulu tebliğ Prof. Dr.M. Zeki Aydın tarafından sunuldu.“Din Görevlilerinde Yaşamdan Memnuniyet ve Mesleki Doyum: Adana Örneği” konulu tebliğ Doç. Dr. Hasan Kayıklık tarafından sunuldu.“Din Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlayacağı Açılımlar” konulu tebliğ Adem Gülmek,“Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen,‘İki Günü Birbirine Eşit Olan Ziyandadır’ Felsefesinin Din Hizmetlerinde Sağlayacağı Açılımlar” konulu tebliğ M. Fudayl Erkoç, “Din Hizmetlerinde Sosyal Bilim Verilerinden Yararlanma Gereği” konulu tebliğ de Doç. Dr. Fazlı Arabacı tarafından oturumun son tebliği olarak sunuldu.Aydın ve Kayıklık’ın tebliğlerini Dr. İbrahim Paçacı, Gülmek ve Erkoç’un tebliğlerini Prof. Dr. A. Nedim Serinsu, Arabacı’nın tebliğini de Doç. Dr. M. Ali Kirman müzakere etti.

II. Salon I. Oturum, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karaman’ın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Vaaz Tekniği” konulu tebliğ Prof. Dr. Ali Bakkal, “Cami İçi Din Hizmetlerinden Vaazın Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” konulu tebliğ Prof. Dr. Mehmet Soysaldı, “Etkili İletişim ve Öğretim Teknikleri Açısından “Vaaz”ın Hazırlık ve Sunumu” konulu tebliğ Doç. Dr. Ahmet Koç, “Cami İçi Din Hizmetleri:Vaizlik Örneği” konulu tebliğ Dr. M. Selim Arık, “Diyanet İşleri Başkanlığının Vaaz Hizmetleri Konusunda Bir Alan Araştırması” konulu tebliğ de Mücahit Arpacı tarafından sunuldu.

Bakkal ve Soysaldı’nın tebliğlerini Şükrü Özbuğday, Koç’un tebliğini Dr. Sadık Eraslan, Arık’ın tebliğini Doç.Dr. İsmail Karagöz, Arpacı’nın tebliğini de Dr. Mustafa Arslan müzakere etti.

III. Salon I. Oturum, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in başkanlığında yapıldı. Oturumda “Milenyum Çağında Cami Odaklı İrşat Hizmetlerinin Niteliği Nasıl Artırılabilir?” konulu tebliğ Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Cami İçi Din Hizmeti: İrşad Hizmeti, Vaaz ve Hutbe” konulu tebliğ Dr. AhmetAkın, “Cami Eksenli Din Hizmetleri (Alan Araştırması)” konulu tebliğ Dr. Ahmet Onay, “Kadınların Cami Eğitimine Yönelik Diyanet İşleri Başkanlığının Hizmetleri” konulu tebliğ Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından sunuldu.

Altıntaş’ın tebliği Prof. Dr. Mustafa Köylü, Akın ve Onay’ın tebliğleri Dr. Yüksel Salman, Yılmaz’ın tebliği de Dr. Ülfet Görgülü tarafından müzakere edildi.

I. Salon II. Oturum, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin’in başkanlığında yapıldı. Oturumda “Mobil(Taşınabilir) Din Eğitimi ve Hizmeti” konulu tebliğ Dr. Muharrem Çakmak,“Din Hizmetlerinde İcra Edilen Kur’an Okumalarında Eksik Kalan Kur’ân’ı Anlama Boyutu ve Bu Konuda Alınabilecek Pratik Bazı Tedbirler” konulu tebliğ Yrd. Doç. Dr. Muammer Erbaş, “Eğitim ve Kurumsal Düzenlemeler Bağlamında Din Hizmetleri” konulu tebliğ Ali Yüksek, “Hz. Peygamber Örnekliğinde Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim” konulu tebliğ Dr. Mustafa Canlı ve “Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim” konulu tebliğ de Dr. Yusuf Macit tarafından sunuldu. Çakmak’ın tebliği Mehmet Kaya Kurt,Erbaş’ın tebliği Abdullah Ayan,Yüksek’in tebliği Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu, Canlı ve Macit’in tebliğleri de Dr. Zeki Koçak tarafından müzakere edildi.

II. Salon II. Oturum, Prof. Dr. Nevzat Aşık’ın başkanlığında yapıldı.Oturumda “Dinî Hitabetin Kavramsal Çerçevesi ve Günümüze Yansımaları” konulu tebliğ Yrd. Doç. Dr. Hasan Cirit, “Hutbe ve Vaazların Zihniyet Değişimine Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme” Prof.Dr. Niyazi Usta, “İmam-Hatiplerin Kendi Hutbelerini Okuması” konulu tebliğ Dr. Mehmet Yaşar, “CamiHutbelerinde Etkili İletişim Sağlama Amacıyla Retorik Figürlerden Yararlanma” konulu tebliğ Doç. Dr. Nurullah Altaş ve “Camilerde Okunan Hutbelerin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi ve Daha Mükemmel Hale Gelmesi İçin Bazı Teklif ve Öneriler” Dr. Ziya şen tarafından sunuldu.

Cirit’in tebliği Prof. Dr. Cemal Tosun, Usta’nın tebliği Prof. Dr. M. Zeki Aydın, Yaşar’ın tebliği Doç Dr. Hasan Kayıklık, Altaş’ın tebliği Doç. Dr. Habil Şentürk ve şen’in tebliği de Dr. Ahmet Onay tarafından müzakere edildi.

III. Salon II. Oturum, Prof. Dr. M. Saim Yeprem’in başkanlığında yapıldı. Oturumda “Gelişmiş Ülkelerdeki Dinî Teşkilatların Sosyal Hizmet Çalışmalarından Güncel Örnekler: (Ülkemizdeki Hizmet Eksikliğine Çözüm Önerileri)” konulu tebliğ Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu, “Din Hizmetlerinde Çağdaş Yönelimler ve Faaliyetler: Batı Dünyası ile Bir Kıyaslama” konulu tebliğ Prof. Dr. Mustafa Köylü, “Toplumsal Kapsamı Bağlamında Din Hizmetleri Üzerine Bir Karşılaştırma: Türkiye ve İngiltere Örnekleri” konulu tebliğ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tekin, “Post/Modern Bir Köyde Dinî Olanın Açılım İmkânı, Stratejileri ve Dili” konulu tebliğ Yrd.Doç. Dr. Şevket Yavuz ve “Değişen Dünyada Din Hizmetleri: Bir Kimlik Sorgulaması” konulu tebliğ de Dr. Hasan Kaplan tarafından sunuldu.

Sarıkçıoğlu’nun tebliğini Doç. Dr. Fazlı Arabacı, Köylü ve Tekin’in tebliğlerini Dr. İlhami Ayrancı, Yavuz ve Kaplan’ın tebliğlerini de Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Ok müzakere etti.

I. Salon III. Oturum, Prof. Dr. Nedim Serinsu’nun başkanlığında yapıldı. Oturumda “Olağanüstü Zamanlarda Din Hizmetleri -Diyarbakır Örneği” konulu tebliğ Doç. Dr. Ejder Okumuş, “Olağanüstü Hallerde ve Kriz Anlarında Verilecek Dinî Hizmetin Psiko-Sosyal Temelleri” konulu tebliğ Dr. Muammer Cengil,“Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yürüttüğü Cami Dışı Din Hizmetleri Kapsamında Hastanelerin Din Hizmeti İhtiyacı” konulu tebliğ Serpil Başar, “Türkiye’de Din Eğitimi ve Dinî Hizmetlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Öneriler” konulu tebliğ Dr. Yasin Yılmaz ve“Din Hizmetlerinde Manzum Metinler(şiir)in Yeri” konulu tebliğ de Doç. Dr. Muhittin Eliaçık tarafından sunuldu.

Okumuş ve Cengil’in tebliğleri Yrd.Doç. Dr. Naci Kula, Başar’ın tebliği Dr. Ülfet Görgülü, Yılmaz’ın tebliği Dr. Abdurrahman Candan ve Eliaçık’ın tebliği de Prof. Dr. Seyfettin Erşahin tarafından müzakere edildi.

II. Salon III. Oturum, Prof. Dr. M. Zeki Aydın’ın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Cami Merkezli Din Hizmeti Verenlerde Görülen Eksiklikler ve Bunların Giderilmesine Yönelik Teklifler” konulu tebliğ Prof.Dr. Ali Akpınar, “Din Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanılması: Hoparlörle Ezan Okuma Meselesi” konulu tebliğ Mehmet Günaydın, “Cami Hizmetleri Bağlamında Din Görevlisi Yetiştirmeye Yönelik Çabalar” konulu tebliğ Doç. Dr. İlhan Yıldız, “İmamların Din Hizmetlerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri: Isparta Örneği” konulu tebliğ Doç. Dr. Habil şentürk ve “Din Görevlilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma: Van Örneği” konulu tebliğde Dr. Hacı Yusuf Acuner tarafından sunuldu.

Akpınar’ın tebliği Prof. Dr. Cemal Tosun, Günaydın’ın tebliği Ahmet Arpa, Yıldız’ın tebliği Doç. Dr. Hasan Kayıklık, Şentürk’ün tebliği Doç. Dr. Nurullah Altaş ve Acuner’in tebliği de Dr. Hasan Yavuzer tarafından müzakere edildi.

III. Salon III. Oturum, Prof. Dr. Mehmet Bayraktar’ın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri” konulu tebliğ Prof. Dr. Şuayp Özdemir, “Yetiştirme Yurtlarında Din Hizmetleri ve Rehberlik” konulu tebliğ Müberra Aktürk, “Din Görevlilerinin, Bireylerin Dinî Görünüşlü-Kişisel ve Sosyo-Psikolojik Problemlerinin Çözümüne Katkı Sağlayabilme Yolları” konulu tebliğ Doç. Dr. M. Doğan Karacoşkun ve“Cezaevi Vaizliği” konulu tebliğ de Talha Kaya tarafından sunuldu.

Özdemir’in tebliği Prof. Dr. N. Yaşar Aşıkoğlu, Aktürk ve Karacoşkun’un tebliğleri Dr. Halise Kader Zengin ve Kaya’nın tebliği de İsrafil İğde tarafından müzakere edildi.

I. Salon IV. Oturum, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin Özafşar başkanlığında yapıldı. Oturumda “Din Hizmetlerinde Cami, Cami Hizmetlerinde Ramazan Üzerine Bazı Değerlendirmeler” konulu tebliğ Prof. Dr. Nesimi Yazıcı,“İslâm’ın Topluma Ortak Değer Olarak Aktarılmasında Mübarek Gün ve Gecelerin Önemi” konulu tebliğ Prof. Dr. Hüseyin Algül, “Yaygın Halk İnanışları ve Din Hizmetleri” konulu tebliğ Dr. Mustafa Arslan ve “Modern Din Hizmetlerinde İhmal Edilmemesi Gereken Kitle: Gençlik” konulu tebliğde Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Kara tarafından sunuldu.

Yazıcı’nın tebliği Kemal Uludağ, Algül’ün tebliği Prof. Dr. Ali Bakkal, Arslan’ın tebliği Prof. Dr. Seyfettin Erşahin ve Kara’nın tebliği de Dr. N. Kemal Karabiber tarafından müzakere edildi.

II. Salon IV. Oturum, Prof. Dr. Ahmet Önkal’ın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Bakıma Muhtaç Özürlülere Dönük Manevî Bakım Uygulamaları” konulu tebliğ Prof.Dr. Ali Seyyar, “Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Yaşam Kalitesini Artırma ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları” konulu tebliğ Dr. Zeki Tan, “Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Projesinde Din Hizmetleri Eğitimi” konulu tebliğ Fatma Aktuğ, “Yaşlılara Kurumsal Bakımda Din Hizmetleri” konulu tebliğ Oğuz Çerik ve “Yaşlılara Yönelik Din Hizmetleri” konulu tebliğ de Abdurrahman Akbaş tarafından sunuldu.

Seyyar’ın tebliğini Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu, Tan’ın tebliğini Doç. Dr. İsmail Karagöz, Aktuğ’un tebliğini Dr. Cenksu Uçer, Çerik’in tebliğini Dr. Faruk Görgülü, Akbaş’ın tebliğini Dr. Mehmet Bulut müzakere etti.

III. Salon IV. Oturum, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Değişen ve Gelişen Toplumsal Hayatta Din Hizmetlerini Yürütenlerin Misyonu/Nitelikleri” konulu tebliğ Doç. Dr. Saffet Sancaklı, “Cami Dersleri” konulu tebliğ Doç. Dr. Mustafa Ağırman, “Cami Derslerini Verimli Kılmak İçin Bazı Mülahazalar” konulu tebliğ Dr. Durak Pusmaz, “Müftülük DinHizmetleri Birimi Olarak Fetva” Nevin Meriç, “Va’z ve İrşatta Verimli ve Etkili Olmanın Unsurları” Mustafa Demirbaş tarafından sunuldu.

Sancaklı’nın tebliğini Prof. Dr. Şuayp Özdemir, Ağırman ve Pusmaz’ın tebliğlerini Dr. M. Zeki Karakaya, Meriç’in tebliğini Mehmet Keskin ve Demirbaş’ın tebliğini de Dr. Veysel Nargül müzakere etti.

I. Salon V. Oturum, Prof. Dr. Hüseyin Algül’ün başkanlığında yapıldı. Oturumda “İlahiyat Fakültelerinin Pratik Din Hizmetlerine Katkıları: Vaaz, Hutbe, Konferans, Panel” konulu tebliğ Prof. Dr. Nevzat Aşık, “Kur’an’ın Vaaz ve Hutbelerde Uygun Bağlamda ve Yeterince Kullanıl(a)maması Problemi” konulu tebliğ Dr. Abdurrahman Ateş, “Metropollerde Din Hizmetleri ve Organizasyonu” konulu tebliğ Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, “Dinin Pazar Modeli ve Din Hizmetleri” konulu tebliğ Doç. Dr. M. Ali Kirman, “AB Sürecinde Türkiye’de Dinî Sosyal Hizmetlerin Önemi: Türkiye-Almanya Örneği” konulu tebliğ Yrd. Doç. Dr. Sadettin Özdemir tarafından sunuldu.

Aşık’ın tebliğini Doç. Dr. Halil Altuntaş, Ateş’in tebliğini Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu, Çağrıcı’nın tebliğini Hakkı Özer, Kirman’ın tebliğini Dr. Ahmet Çekin ve Özdemir’in tebliğini de Dr. Ömer Yılmaz müzakere etti.

II. Salon V. Oturum, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı’nın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Etkili Din Hizmetlerinde Dinî Danışmanlığın Yeri” konulu tebliğ Prof. Dr. N. Yaşar Aşıkoğlu,“İnanç Bakım ve Danışmanlığı: Tartışma Alanları ve Bir Model Geliştirme Denemesi” konulu tebliğ Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Ok, “Dinî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Çerçevesinde İmam-Cemaat İlişkileri” Prof. Dr. Ahmet Önkal, “Dinlerarası Evlilikler, Problemleri ve Dinî Danışmanlık” Doç. Dr. Hamit Er,“Dinî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri: Medyada Din Hizmetleri: Radyo-Tv, İnternet ve Basın” konulu tebliğ de Vehbi Akşit tarafından sunuldu.

Aşıkoğlu ve Ok’un tebliğlerini Prof. Dr. Recai Doğan, Önkal’ın tebliğini Doç. Dr. Nurullah Altaş, Er’in tebliğini Dr. Ercan Eser ve Akşit’in tebliğini İbrahim Turan müzakere etti.

III. Salon V. Oturum, Prof. Dr. İ.Hakkı Ünal’ın başkanlığında yapıldı. Oturumda “Bayanlara Yönelik Din Hizmetleri” konulu tebliğ İbrahim Acar, “Vaizelerin Cemaat, Vaaz Materyali, Kişisel Donanım ve Kadın Sorunları Açısından Karşılaştıkları Problemler” konulu tebliğ, Kadriye Erdem, “Sivas İl Müftülüğü Din Hizmetleri Faaliyetleri ve Aile İrşat Bürosu Rehberlik Çalışmaları” konulu tebliğ Ayten Koç, “Bayanlara Yönelik Din Hizmetleri (Aydınlatma Çalışmaları)” konulu tebliğ Dr. Ayten Erol, “Bayanlara Yönelik Din Hizmetlerinde Sosyal Etkinliklerin Rolü” konulu tebliğ Gülay Sormageç tarafından sunuldu.

Acar’ın tebliğini Dr. Ulvi Ata, Erdem ve Koç’un tebliğini Dr. Hafsa Fidan, Vahapoğlu, Erol ve Sormageç’in tebliğlerini Arş. Gör. Yıldız Kızılabdullah müzakere etti.

Değerlendirme Oturumu, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Saim Yeprem’in başkanlığında yapıldı. Oturuma Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. Mustafa Köylü, Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Mehmet Keskin konuşmacı olarak katıldılar.