- Hüccet değeri ve tedvin açısından sünnet

Adsense kodları


Hüccet değeri ve tedvin açısından sünnet

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 22 September 2011, 12:17 pm GMT +0200
HÜCCET DEĞERİ VE TEDVİN AÇISINDAN SÜNNET


Kitaba Dair
 

Bugüne kadar sünnetin konumu ve tedvin süreciyle alakalı bir çok çalışma yayınlandı. Bunlar genelde konuyu bir yönüyle ele alan; sünneti, konum ya da tedvin tarihi bakımından İncele­yen çalışmalardır. Bu eserlerin eksikliği, ülkemizde cereyan e-den tartışmalarda hususilik arz eden bazı boyutları yansıtmayan çeviriler olmasıdır.

Elimizdeki eser, bu bağlamda şimdiye kadar yapılan çalış­maları derleyen ve değerlendiren başanlı bir sentez olmakla be­raber, müellifin Türkiye'de ikamet etmesi sebebiyle ülkemizde cereyan eden hadis-sünnet tartışmaları da göz önünde bulun­durularak yapılmış ve orijinal anlalizler içeren önemli bir çalış­madır.

Zengin ve sağlam bir arka planın mahsûlü olan bu özlü ça­lışma, sünnetin konumu ve geçirdiği tarihi süreçle ilgili ilmî programlarda rahatlıkla takip edilebilecek niteliktedir.

Bu özelliklerinden dolayı kitabın Türkiye'deki hadis bilin­cine ve bu alanda yapılan tetkiklere katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Kitabın çevirisiyle ilgili bir kaç hususa temas etmek istiyo­ruz:

Kitabın çevirisinde karma bir metod takip ettik. Bazan ser­best bazan da harfî terceme metodu izledik. Gerektiğinde -ko­nunun daha anlaşılır olması için- bazı ifadeleri genişletilerek terceme etmeye çalıştık.

Kitabın metninde aktarma gereği duyduğumuz hususlan köşeli parantezle [ ] verdik.

Dipnotlarda yer alan bilgilerden müellife ait olanları, her­hangi bir açıklamada bulunmaksızın verdik, bu bilgilerden mü­tercime ait olanları ise "çev." şeklinde bir not ilavesiyle kaydet­tik.

Kitapta kullanılan hadis kaynaklarından bazıları (Buharı, Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, Ibnİ Mace) elimizde mevcut oldu­ğundan, kitapta bunlara atfen verilen hadisleri elimizdeki mev­cut baskılarla karşılaştırarak daha detaylı bir şekilde- yeniden tahric etmeye çalıştık. Çeviri esnasındaki numaralandırmada esas aldığımız baskılan bir liste halinde Bibliyografya kısmına ilave ettik. Bu kaynaklardaki hadisler; kitap ismi, bab numarası ve hadis numarası {Buharî, İlm, 27, hadis nr: 89) şeklinde gös­terilmiştir. Genelde cilt ve sahife numaralan düzeninde belirtilen diğer kaynaklarda ise herhangi bir tasarrufta bulunmadık.

Çalışma sırasında katkıda bulunan herkese; özellikle kitabın metin tenkidi bölümünü kısmen çevirerek katkıda bulunan Ali Pekcan hocaya ve tashihte emekleri geçen değerli arkadaşlarım; Erdoğan Sarıtepe, Ahmet Türkmen, M.Emin Demircan ve Hü­seyin Budulğan'a şükranlarımı arzetmeyi bir borç bilirim.

Tevfik ve hidayet Allah'tandır.

Çeviren Ankara-2003[1][1] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 11-12.