- Hamza bin Abdulmuttalib Ukayl bin ebu Talib menkıbeleri

Adsense kodları


Hamza bin Abdulmuttalib Ukayl bin ebu Talib menkıbeleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Sun 2 January 2011, 04:02 pm GMT +0200
HAMZA BİN ABDULMUTTALİB, UKAYL BİN EBU TÂLİB, EBÛ SÜFYÂN BİN EL-HÂRİS VE ABDULLAH BİN CA'FER'İN MENKIBELERİ8909- Muhammed bin Kâ'b el-Kurazî radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"Hamza hamiyyet sebebiy­le müslüman olmuştur. Şöyle ki o, Harem-i şeriften çıkıp avlanmaya giderdi, döndüğü zaman Kureyş meclisine uğrayıp: 'Şöyle at­tım, böyle vurdum diyerek avda geçen mace­rasını anlatırdı.

Bir gün yine avdan dönerken, kendisini bîr kadın karşıladı ve şöyle dedi: 'Ey Umâre'nin babası! Biliyor musun, kardeşinin oğ­luna Ebû Cehl ne yaptt? ona sövdü, vurdu, şöyle şöyle yaptı.'

'Bu olayı gören oldu mu?'

'Evet vallahi, herkes gördü' deyince, he­men onların oturduğu meclise gitti, Ebû Cehl de o meclisteydi. Yayma dayanarak: 'Şöyle şöyle yaptım, böyle vurdum' diyerek av ma­cerasını anlatmaya başladı ve aniden yayını hızla ve kuvvetle tutup Ebû Cehl'in kulakları­na vurdu ve bir tarafını deldi. Sonra 'Al sana bir yay, bir de kılıç! diyerek ona tekrar vurdu ve ben şu anda şehâdet ediyorum ki o, gerçek­ten Allah Resulüdür. O, Allah katından Hak ile gelmiştir'.

(Taberânî, Mu' cemıt' l-Kebîr'Ğe, mürsel olarak.]

8910- Yahya bin Abdirrahman bin Ebî Le-bîbe'den, o da babasından, o da dedesinden:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Canım kudret elinde olana yemin ederim ki, yedinci kat gökte Allah nezdinde su yazılı­dır: 'Hamza Allah'ın ve Resulünün arslanıdir'." [Taberânî, Mu'ccmıı' t-Kebîr'de hafi bir isnadla.]

8911- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kıyamet gününde şehitlerin efendisi Ham-za bin Abdu'l-Muttalib ile zalim hükümdara karşı ayağa kalkıp gerçekleri söylerken, hü­kümdar tarafından öldürtülen kişi olacaktır."

|Taberânî, Mu'cemu' l-Evsat'ta zayıf bir senedle]

8912- Ebû İshâk radiyallahu aıilı'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ukayl bin Ebu Tâlib'e dedi ki: 'Ey Ebû Yezidî Ben seni iki sebeple seviyorum; birincisi ak­rabalık, diğeri amcamın seni sevmesi'

|Taberânî, Mu' cemu' l-Kebîr'ıic mürsel olarak.)

8913-   Ebû Habbe el-Bedrî radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü nereye haklıysa hep Ebû Süf-yan bin el-Hâris'in düşmana karşı kıyasıya çarpıştığını gördü. Bunun üzerine şöyle bu-

yurdu: 'Ebû Süfyân ehlimin en hayırlısıdır -ya da şöyle dedi:- Ebû Süfyân ailemin en hayırhlarındandır'."

[Taberânî, Mıı'cemıı't-Kebîr veI-Evsat.|

8914- Abdullah bin Ca'fer radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun başını üç kere okşadı; her okşayışında şöyle dua etti: 'Allahım! Ca'fer'in çocukları­na sen gözkulak ol!'" |Ahmed]


8909- Heysemî'ye göre râvileri Sahîh ricâlindendir (Mecma‘ Iî, 267).

8910- Bu hadisin râvilerinden Yahyâ ile babasını Heysemî tanımadığını, diğer râvilerinin ise Sahîh ricâlinden olduğunu söylemiştir (Mecma‘ Iî, 268).

8911- Bu hadisi Taberânî (Mecma‘ul-bahreyn 3762), Alî b. Saîd an Abdilazîz b. el-Münîb an Saîd b. Rabîa ani'l-Hasan b. Râşid an Ebî Hanîfe an İkrime an İbn Abbâs senedi ile tahrîc etti.

Bu hadisin Câbir rivayetinden bir şâhidi vardır.

8912- Heysemî'ye göre râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ Iî, 272).

8913- Bu hadisi Taberânî (Mecma‘ul-bahreyn 3773), Muh. b. Zurayk an İshâk b. ed-Dîf an Amr b. Âsım an Hammâd b. Seleme an Alî b. Zeyd an Ammâr b. e. Ammâr an Ebî Habbe senedi ile tahrîc etti.

Heysemî'ye göre "hasen"dir (Mecma‘ Iî, 274).

8914- Bu hadisi Ahmed (I, 204), daha uzun bir metinle Vehb b. Cerîr an ebîhî an Muh. b. e. Ya'k‍b ani'l-Hasan b. Sa'd an Abdillah b. Ca'fer senedi ile tahrîc etti.

Heysemî'ye göre râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ Iî, 286).Bilal2009
Mon 22 July 2019, 05:08 pm GMT +0200
Esselamü aleyküm Rabbim bizleri doğruların yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun

ceren
Mon 22 July 2019, 05:50 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ...