- Hak ve Hakikat Sahipsiz Değildir.

Adsense kodları


Hak ve Hakikat Sahipsiz Değildir.

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 22 September 2011, 12:07 pm GMT +0200
V. Hak ve Hakikat Sahipsiz Değildir.


 

Ancak hak ve hakikat sahipsiz değildir. Nitekim Cenab-ı Hakk son ve ebedî olmasını irade ettiği bu dini, sünneti de kap­sayacak şekilde bütün yönleriyle kendi garantisi altına aldığını bildirmiştir.

"Zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve elbette onu yine biz koruya­cağız.[17]

Dinin ikinci kaynağı olan Sünnet de bu korumaya dahildir. Zira Kur'an'm korunmasından maksat, İslam'ın bütün yönleriyle korunması demektir. Yoksa Kur'an'ın mutlakmı takyîd, mübhemini tefsîr ve mücmelini tafsîl eden sünnet korunmadan Kur'an'ın tek başına korunmasının ne yararı olabilir. Nitekim büyük İmam Abdullah b. Mübarek bu ayet-i kerimeye dayana­rak sünnetin korunmuşluğunu isbat eder. Kendisine; "Bunca uydurma hadisin durumu ne olacak?" diye sorulduğunda ceva­ben şöyle der: "Büyük hadis alimleri ne güne duruyor. Onlar bunun için yaşamaktadırlar. 'Zikri biz indirdik onu koruyacak olan da biziz." Gerçekten de hadis alimleri bunun için yaşamış­lardır; hadisleri eleyip ayıklamış, sahihini sakîminden ayırt et­mişler.

Peygamber (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: "Ümmetimden Kıyamete kadar hak üzere sebat eden ve mu­halefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir grup daima var olacaktır. [18]

Bir başka hadiste de şöyle buyurmaktadır: "Bu ilmi, her kuşağın adil olanları devralacaktır. Bunlar, aşırılann tahrifatını,batıl ehlinin ona sızarak yapacağı tahribi ve cahil kimselerin te­villerini ondan uzak tutarlar. [19]

Peygamber (S.A.V.)'in "Allah (c.c) her yüzyılın başında bu ümmete, dinini tecdit edecek kimse(ler) gönderecektir. [20] sö­züyle işaret ettiği kimseler, bu adil İnsanlardır. Zira alimlerin ek-Serine göre hadisteki "men" (kimse) kelimesi, bütün bu işleri yapacak olan tek bir şahsı anlatmamaktadır. Aksine İslamî ilim­lerde mütehassıs olan, İslam'ı bir bütün olarak belleyen ve İsla­mî konularda hassasiyet ve hamiyet taşıyan seçkin alimleri ifade etmektedir. Bunlardan her biri İslam coğrafyasının bir nokta­sında açılmış bulunan değişik gedikleri kapatacaktır. [21]
[17] Hicr, 9

[18] Müslim, İmâre, 53, hadis nr: 4927-4935

[19] İbnü'l-Vezir bu hadisle ilgili olarak şöyle der: Bu, İbni Abdilberr'in sahih ola­rak nitelediği meşhur bir hadistir. Ahmed b. Hanbel'in bu hadis sahihtir, de­diği de rivayet edilir. Hafız Irakî hadisle ilgili olarak şunları kaydeder: Bu ha­dis Ebu Hureyre, Ali b. Ebi Talip, Abdullah b. Amr, Abdullah b. Ömer ve Ebu Umâme ve Cabir b. Semure'den merfu ve müsned olarak rivayet edil­miştir. Ancak bu varyantların tamamı zayıftır. İbnü'l-Vezir, bazı alimlerin ha­dîsle ilgili sözlerini aktardıktan sonra şöyle devam eder: "Hafız Irakî'nin ifa­delerinde belirtildiği gibi bu hadisin pek çok şahidi bulunmaktadır. Hadisin zayıf olması ona zarar vermez. Zira bu hadisten maksat [başka delillerle tes­pit edilen] yerleşik bir manayı takviye etmektir. Yoksa sadece buna dayana­rak yeni bir mananın inşası kastedilmemektedir. Bununla birlikte şu hususu da gözönünde bulundurmamız gerekir: Zayıf hadis, tamamen batıl veya merdut olmadığı sürece itibara alınır.

Bu değerlendirmeler, -geniş bilgi sahibi ve güvenilir kimseler olan Ahmed b. Hanbel ve İbni Abdilberr'in tashihi ve Ukay'nin hadisin isnadını tercih et­mesiyle birlikte mütâlâa edildiği zaman- hadisin sahih veya hasen olduğunu gösterir. Bkz. el-Avâsım ve'1-Kavâsım, tik: Şuayb Arnavut, 1/308-312

[20] Hadisi Ebu Davud (Melâhim, 1, hadis nr: 4282) ve Hâkim (el-Fiten ve'i-Melâhim 4/522) rivayet etmiştir. Ayrıca Taberani e/-£t;sat'ta sika ravilerden oluşan bir senetle aktarmıştır.

[21] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 21-22.