- Hadis Usulü Sınav Soruları

Adsense kodları


Hadis Usulü Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Mon 4 April 2011, 12:54 pm GMT +0200
1-Hasen hadisler hangi tür hadis kitaplarında bulunur?

Musannef

Sahih

Müsned

Hiçbiri

Sünen-------------------+

 

2-Aşağıdakilerden hangisi ta’dil lafızlarındandır?

Yesriku’l-hadis

Fihi makal

Evseku’n-nas----------------------+

Vadda

Zahib

 

3- Bir kimsenin sahabi olduğu hangi yolla bilinir?

Başka bir sahabinin bildirmesiyle

Hepsi-----------------------------+

Kendisinin bildirmesiyle

Tevatür yoluyla

Şöhret yoluyla

 

4- - Senedin bittiği yerde başlayan kısma ……. denir.

Sahabe

Metin-------------------------+

Hiçbiri

İsnad

Hadis

 

5- Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı öğretim yollarından değildir?

Vicâde

Semâ-------------------------+

Vasiyet

Münâvele

İ’lam

 

6-Hocanın hadis kitabını öğrencisine elden vermesi şeklindeki tahammül yoluna ................... denir.

Vasiyet

Kitabet

Münavele-------------------------+

Sema

İcazet

 

7- Muhadramun kime denir?

Etbau’t-tabiini görenler

Hz. Peygamberle aynı dönemde yaşadığı halde onunla görüşemeyen müslümanlar-------+

Tabiunu görenler

Hz. Peygamberle aynı dönemde yaşayan gayr-i Müslimler

Sahabeyi görenler

 

8-Aşağıdakilerden hangisi mana ile rivayetin şartlarındandır?

Hadisten aklında kalanı nakletmek

Hiçbiri

Hadisten anladığını nakletmek

Dilin özelliklerini bilmek----------------+

Hadisten çıkardığı manayı nakletmek

 

9- Hadislerin usulüne uygun olarak öğrenilip öğretilmesi hangi bilim dalının konusudur?

Hadis usûlü

Hadis Şerhi

Hadis rivayeti ilmi

Din Eğitimi

Dirayetu'l-Hadis İlmi

 

10- Dilbilgisi açısından hatalı olan bir hadisin hangi şekilde rivayet edilmiş olması mümkündür

Sözlü 

Hiçbiri

Kapalı

Mana ile------------+

Yazılı

 

11) Şazz ve muallel olmayan hadis hangisidir?

Sahih hadis----------+

Hasen hadis

Zayıf hadis

Maktu hadis

Mevkuf hadis

 

12) Hangisi Hz. Peygamberin Kur’an-ı açıklama yollarından değildir?

Mücmel ayetleri açıklama

Müşkil ayetleri açıklama

Geniş kapsamlı hükümleri sınırlandırma

Kuranın hükümlerini hadsilerle destekleme

Edebi yönü ağır ayetleri açıklama---------------+

 

13) Bir yolculuğa çıkmakta olan ya da ölüm döşeğinde bulunan bir hocanın hadis kitabını birine bırakmasına ne denir?

Vicade

Sema

Kıraat

Vasıyyet-------------------------------+

mukatebe

 

Hocanın talebelerine kendi kitabındaki hadisleri okumasına …………denir.

   İcazet

   Kıraat

   Sema ***

   İlam

   Münavele

 

Aşağıdakilerden hangisi bazı sahabenin az hadis rivayet etme sebeplerinden değildir?

Peygamber’e yalan isnad etme endişesi

Erken yaşta vefat etme

Hiçbiri

Devlet işleriyle meşguliyet

Kendini hadis rivayetine vermeme ***

 

Anlamı kapalı ve açıklanması güç hadislere ne denir?

   Zayıf

   Hiçbiri

   Müşkil****

   Merdud

   Mevzu

 

Aşağıdakilerden hangisi tabiundandır?

   Ebu Katade

   Katade b. Daime ***

   Hammad b. Seleme

   Hammad b. Zeyd

   Üsame b. Zeyd

 

2 )  Aşağıdakilerden hangisi zapta yönelik cerh sebeplerindendir?

  Bid’at

  Kizb

  Cehalet

  Fuhş-i galat

  Fısk

 

3 )  Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı öğretim yollarından değildir?

  Vasiyet

  İ’lam

  Vicâde

  Semâ

  Münâvele

 

5 ) Hadislerin usulüne uygun olarak öğrenilip öğretilmesi hangi bilim dalının konusudur?


  Hadis usûlü  ---

  Hadis Şerhi

  Din Eğitimi

  Hadis rivayeti ilmi

  Dirayetu'l-Hadis İlmi

 

7 )  Hadisi Kur’an ile karşılaştırmak hadisin  ……………tespit için faydalı olabilir.

  Sıhhatini

  Çeşidini

  Hiçbiri

  Yapısını

  Adını

 

8 ) Hangi âlimler, Hz. Peygamber’den Kur’an-ı Kerîm dışında nakledilen ve şer’i bir delil olmaya elverişli olan söz, fiil ve takrîrlere sünnet adını verir?

  Fakihler

  Muhaddisler

  Tarihçiler

  Kelam alimleri

  Fıkıh Usulcüleri

 

10 ) Senedinin başından sonuna kadar,  adâlet sıfatı tam ama zabt sıfatı böyle olmayan  ravinin benzeri raviden rivayet ettiği, şâzz ve muallel olmayan hadise ................... denir.

  Ahad

  Maruf

  Sahih

  Mütevatir

  Hasen

 

2-Aşağıdakilerden hangisi ta’dil lafızlarındandır?

Yesriku’l-hadis

Fihi makal

Evseku’n-nas ---

Vadda

Zahib

1-Aşağıdakilerden hangisi bazen hadisle eşanlamlı olarak kullanılmıştır?

  Re'y 

  Sahife 

  Nas 

  Kitap 

 * Eser
 

 

2-Kur'an'da "kitap"la birlikte zikredilen hangi kelime "sünnet" olarak yorumlanmıştır?

 

  Sahife 

 * Hikmet 

  Ayet 

  Hadis 

  Hedy 

 

3-Kur’an-ı Kerîm’de hadis kelimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında kullanılmıştır?

 

Hiçbiri

Hz.Peygamber’in sözü

*Kur’an-ı Kerîm

Hz.Peygamber’in fiili

Sahabi söz

 

4-Hangi âlimlere göre “sünnet”, Hz.Peygamber'den farz ve vacib olmayarak gelen ve dinde uyulması istenen her şeydir?

Hadis alimleri

*Fıkıh alimleri

Tefsir alimleri

Kelam alimleri

Fıkıh usûlü alimleri

 

5-Hadisleri kabul ve red yönünden inceleyen ilim dalı hangisidir?

Cerh ve Ta'dîl İlmi

*İlmu'l-mustalah

Hadis şerhi

Hadis rivayeti ilmi

Hiçbiri

 

6-Hadis aşağıda sayılanlardan kimin için önemlidir?

Müslüman

Tefsir alimi

Tarihçi

*Hepsi

Hıristiyan

 

7-İlk Müslümanlar hadis/sünnet için hangisini yapmamışlardır?

  *Sünnete aykırı davrananları hoşgörüyle karşılamak 

  Günlük konuşmalarında kullanmak 

  Eşyalarını Hz. Peygamber'in eşyalarına benzer şekilde yapmak 

  Hiçbiri 

  Hareketlerinde temel ölçüt olarak almak

 

8-Hz. Peygamber En'âm suresinin bir ayetinde geçen "zulüm: haksızlık" kelimesini hangi şekilde açıklamıştır?

  İnsanlara karşı yapılan haksızlık 

  Canlılara karşı haksızlık 

  Borçlunun borcunu ödemekte gecikmesi 

 * ALLAH'a karşı yapılan bir haksızlık olan şirk 

  Eşlerin birbirine karşı saygısızlığı

 

9-Hz. Peygamber'in sünnetine göre, duyulan şeyler karşısında hangisi yapılmamalıdır?


  Ayetlerle karşılaştırma 

  Tanıklara sorma 

  Bizzat olay yerine gidip gözlem yapma 

  Önceki bilgilerle karşılaştırma 

  *Söyleyenin güvenilirliğine bakarak hemen kabul etme

 

10-Sünnet kelimesinin zıddı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?


  Eser 

  Nas 

  Haber 

*  Bid'at 

  Hadis 

 

11-Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır?


  Müslümanlara merhametinden dolayı 

  Müslümanlara kolaylık olsun diye 

  *Allah’ın kendisinde verdiği bir görev olduğu için 

  Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için 

  Sahabilerin ısrarı 

 

12-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  Hz. Peygamber Kur'an'ın miras hükümlerini sınırlamıştır 

  Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'an'dan ibaretti 

 * Kur'an'da geçen "tebyîn" kelimesinin "izah etme" şeklinde tek bir manası vardır 

  Hadis bir Yahudi için de önemlidir 

  Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerîm'i açıklama görevi vardır


Aşağıdakilerden hangisi sahabe edebiyatı eserlerindendir?


Üsdü’l-gabe

 

-“Ravinin dinin hükümlerine uygun yaşaması” tanımı aşağıdaki terimlerden hangisini ifade etmektedir?

Adalet

 

Ravide cerh ve ta’dilin birleşmesi durumunda tercih edilen görüş nedir?

Sebebi açıklanmış cerh öne alınır

 

Hadisleri öğrenme yollarından hangisi yazıya dayalıdır?


Mükâtebe

 

Aşağıdakilerden hangisi etbau’t-tabiin tabakasındandır?

Malik b. Enes

 

Aşağıdakilerden hangisi zapta yönelik cerh sebeplerindendir?

Fuhş-i galat

 

Bir yolculuğa çıkmakta olan veya ölüm döşeğinde bulanan bir hocanın hadis kitabını birine bırakmasına …………………..denir.

Vasiyet

 

Senedinin başından sonuna kadar,  adâlet sıfatı tam ama zabt sıfatı böyle olmayan  ravinin benzeri raviden rivayet ettiği, şâzz ve muallel olmayan hadise ................... denir.

Hasen
 

kevserak
Mon 4 April 2011, 08:59 pm GMT +0200
 Hadisin eş anlamlısı-eser
Sünnetin zıt anlamlısı-bidat
Peygamberimiz Kuran'ı neden açıklamıştır-kapalı ayetlerin anlaşılması için
Enam suresinde geçen zulüm kelimesi hangi manada kullanılmıştır-şirk

45alienes
Tue 5 April 2011, 08:12 am GMT +0200
Sınav sorularını bu konu altından paylaşabilirsiniz...Başarılar...
vize 1,
hangisinde hadisin etkisi görülmemiştir(güzel sanatlar,iç mimari,ağaç dikimi,gemiyapımı,
2, dilbilgisi hatalı olan hadis ne şekilde rivayet edilmiş olabilir,
3, hocanın talebeye okuyarak hadis vermesi.....nedir
4, sahih hadisleri toplamak için ilk eser yazan....
5, hocanın talebeye hadisi elden vermesi......

Quiz 1,
1- K.Kerimde hadis hangisi hakkında söylenmiş....(Hz. Pyg. fiili, sözü,,sahabisözü,kuranıkerim,hiçbiri,)
2- zulüm kelimesi=?....
3- ilk müslümanlar hadis için hangisini yapmamışlar?....
4- Hz. Pey.(sav)Kur'anı niçin açıklamış
5- hadisle eşanlamlı olan kelime =eser
Quiz2,
1- hadisleri öğrenme yollarından hangisi yazıya dayalıdır?
2- hangisisahabe edebiyatı eserlerindendir,
3- cerh ve ta'dil birleşirse hangisi tercih edilir,= cerh
4- Ravinin dini hükümlere uygun yaşaması? adalet
5- hangisi etbauttabiinden?.....

karanlık
Tue 5 April 2011, 08:39 pm GMT +0200
HADİS USULÜ
1 ) Kur’an-ı Kerîm’de hadis kelimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında kullanılmıştır?
  Hiçbiri
  cvpKur’an-ı Kerîm
  Hz.Peygamber’in fiili
  Sahabi sözü
  Hz.Peygamber’in sözü
2 ) Aşağıdakilerden hangisi bazen hadisle eşanlamlı olarak kullanılmıştır?
  Re'y
  Sahife
  Nas
  Kitap
  cvpEser
3 ) Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır?
  Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için
  Müslümanlara kolaylık olsun diye
  Allah'ın kendisinse verdiği bir görev olduğu için
  Müslümanlara merhametinden dolayı
  Sahabilerin ısrarı üzerine
4 ) Kur'an'da "kitap"la birlikte zikredilen hangi kelime "sünnet" olarak yorumlanmıştır?
  Sahife
  Hikmet
  Ayet
  Hadis
  Hedy
5) Hz. Peygamber En'âm suresinin bir ayetinde geçen "zulüm: haksızlık" kelimesini hangi şekilde açıklamıştır?
  İnsanlara karşı yapılan haksızlık
  Borçlunun borcunu ödemekte gecikmesi
  Canlılara karşı haksızlık
  Allah'a karşı yapılan bir haksızlık olan şirk
  Eşlerin birbirine karşı saygısızlığı 

mehmetSAGLAM
Tue 5 April 2011, 09:40 pm GMT +0200
arkadaslar sınıfları da yazarsanız daha guzel olur hangı sınıfa hangı soru sorulmus goruruz Allah razı olsun hepinizden...

karanlık
Wed 6 April 2011, 12:20 pm GMT +0200
d sınıfı ve b sınıfları karışık
1-Hasen hadisler hangi tür hadis kitaplarında bulunur?
Musannef
Sahih
Müsned
Hiçbiri
Sünen&

2.Sünnet kelimesinin zıddı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
  Eser 
  Nas 
  Haber 
  Bid'at &
  Hadis
 
3.Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır?

  Müslümanlara merhametinden dolayı 
  Müslümanlara kolaylık olsun diye 
 ALLAH'ın kendisinse verdiği bir görev olduğu için& 
  Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için 
  Sahabilerin ısrarı

4.İlk Müslümanlar hadis/sünnet için hangisini yapmamışlardır?
Sünnete aykırı davrananları hoşgörüyle karşılamak &
  Günlük konuşmalarında kullanmak 
  Eşyalarını Hz. Peygamber'in eşyalarına benzer şekilde yapmak 
  Hiçbiri 
  Hareketlerinde temel ölçüt olarak almak

5.Hangisi Hz. Peygamberin Kur’an-ı açıklama yollarından değildir?
Mücmel ayetleri açıklama
Müşkil ayetleri açıklama
Geniş kapsamlı hükümleri sınırlandırma
Kuranın hükümlerini hadsilerle destekleme
Edebi yönü ağır ayetleri açıklama&

6.Hadisleri kabul ve red yönünden inceleyen ilim dalı hangisidir?
Cerh ve Ta'dîl İlmi
   
İlmu'l-mustalah&
   
Hadis şerhi
   
Hadis rivayeti ilmi
   
Hiçbiri

7.Hocanın talebelerine kendi kitabındaki hadisleri okumasına …………denir.
   İcazet
   Kıraat
   Sema&
   İlam
   Münavele

8. Hadis aşağıda sayılanlardan kimin için önemlidir?
Müslüman
   
Tefsir alimi
   
Tarihçi
   
Hepsi&
   
Hıristiyan

9. Aşağıdakilerden hangisi tabiundandır?
   Ebu Katade
   Katade b. Daime&
   Hammad b. Seleme
   Hammad b. Zeyd
   Üsame b. Zeyd

10. Aşağıdakilerden hangisi zapta yönelik cerh sebeplerindendir?
  Bid’at 
  Kizb 
  Cehalet 
  Fuhş-i galat& 
  Fısk

11. Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı öğretim yollarından değildir?
  Vasiyet 
  İ’lam 
  Vicâde 
  Semâ&
  Münâvele

12. Kur'an'da "kitap"la birlikte zikredilen hangi kelime "sünnet" olarak yorumlanmıştır?
  Sahife  
 Hikmet&  
  Ayet  
  Hadis  
  Hedy

13.Kur’an-ı Kerîm’de hadis kelimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında kullanılmıştır?
Hiçbiri
Hz.Peygamber’in sözü
Kur’an-ı Kerîm&
Hz.Peygamber’in fiili
Sahabi söz

14. Hangi âlimlere göre “sünnet”, Hz.Peygamber'den farz ve vacib olmayarak gelen ve dinde uyulması istenen her şeydir? 
Hadis alimleri
Fıkıh alimleri&
Tefsir alimleri
Kelam alimleri
Fıkıh usûlü alimleri

15. Hadisleri kabul ve red yönünden inceleyen ilim dalı hangisidir?
Cerh ve Ta'dîl İlmi
İlmu'l-mustalah&
Hadis şerhi
Hadis rivayeti ilmi
Hiçbiri

Hepinize başarılar dualarınızı eksik etmeyin...
   

 
 

karanlık
Wed 6 April 2011, 12:24 pm GMT +0200
aşağıdakilerden hangisi et-tabiundandır?

cevap: malik bin enes

dedecim
Wed 6 April 2011, 04:46 pm GMT +0200
lütfen cevaplarınıda ekleyelim saygılarımla

mtı1978
Wed 6 April 2011, 05:19 pm GMT +0200
farklı soru)Cerh ve ta'dilin birleşmesi durumunda ne olur.
cevap)açıklanmış cerh öne alınır
s)aşağıdakilerden hangisi ta'dil lafızlarındandır
c)evseku-n nas

karanlık
Wed 6 April 2011, 05:48 pm GMT +0200
Soruların cevapları yanlarında işaret olanlar...

dedecim
Wed 6 April 2011, 09:27 pm GMT +0200
TEŞEKKÜRLER  KOLAY GELSİN İNŞ

mantist
Wed 6 April 2011, 09:37 pm GMT +0200
hadisi öğrenme yollarından hangisi yazıya dayalıdır? farklı olarak bu var

kahraman2772
Thu 7 April 2011, 08:55 am GMT +0200
Peygamberimiz Kuran'ı neden açıklamıştır- sorusunun cevabı a-kapalı ayetlerin anlaşılması için b-Allah ın kendisine verdiği bir görev olduğu için ARKADAŞLAR BU SORUNUN CEVABI HANGİSİ

zehra nur
Thu 7 April 2011, 09:06 am GMT +0200
YÜCE ALLAH  HZ. PEYGAMBERE "BİZ SANADA KURANI İNDİRDİK.TA Kİ İNSANLARA,  KENDİLERİNE NE İNDİRİLDİĞİNİ AÇIKÇA ANLATASIN" BUYURMAKTADIR.BU AYETTE EFENDİMİZİN KURANIN KAPALI MÜCMEL AYETLERİ AÇIKLAMASI İSTENMEKTEDİR.

mahsun52
Thu 7 April 2011, 11:00 am GMT +0200
b şıkkı ollmalı..

zehra nur
Thu 7 April 2011, 08:18 pm GMT +0200
sorunuzun cevabı a şıkkı değil çünkü hz.peygamberin kur'anı açıklama şeklinden bahsediyor.doğru cvp b şıkkı.hadis usulu 2.ünitenin ikinci sayfasında cevap.

Süeda
Thu 7 April 2011, 10:16 pm GMT +0200
1.aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
cvp.tebyin kelimesi yalnızca izah etmek manasına gelir.
2.sahabelerin az hadis rivayet etmelerinin nedenlerinden değildir?
a-hiçbiri
b-devlet işleriyle meşgul olmaları
c-peygambere yalan isnat etme endişesi
d-erken vefat etmeleri
e-hadisle ilgilenmemeleri
3-aşağıdakilerden hangisi sahabe edebiyatı eserlerindendir?
cvp.usdu'l-ğabe

keskinevi
Sun 10 April 2011, 07:06 pm GMT +0200
HADİS USULÜ QUİZ 2 SINAVI(d sınıfı)

5 ). soru burdaki sorulardan farklı idi

Öğrencinin, hocasının rivayet hakkına sahip olduğu bir hadisi/hadis kitabını onun karşısında okumasına ………….. denir.

Vicade
   
Sema
   
İmla
   
İcazet
   
Kıraat****


aceleci
Mon 11 April 2011, 02:53 pm GMT +0200
-Hasen hadisler hangi tür hadis kitaplarında bulunur?
Musannef
Sahih
Müsned
Hiçbiri
Sünen****

2.Sünnet kelimesinin zıddı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
  Eser 
  Nas 
  Haber 
  Bid'at ****
  Hadis
 
3.Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır?

  Müslümanlara merhametinden dolayı 
  Müslümanlara kolaylık olsun diye 
 ALLAH'ın kendisinse verdiği bir görev olduğu için*****
  Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için 
  Sahabilerin ısrarı
4.İlk Müslümanlar hadis/sünnet için hangisini yapmamışlardır?
Sünnete aykırı davrananları hoşgörüyle karşılamak *****
  Günlük konuşmalarında kullanmak 
  Eşyalarını Hz. Peygamber'in eşyalarına benzer şekilde yapmak 
  Hiçbiri 
  Hareketlerinde temel ölçüt olarak almak

5.Hangisi Hz. Peygamberin Kur’an-ı açıklama yollarından değildir?
Mücmel ayetleri açıklama
Müşkil ayetleri açıklama
Geniş kapsamlı hükümleri sınırlandırma
Kuranın hükümlerini hadsilerle destekleme
Edebi yönü ağır ayetleri açıklama*****

6.Hadisleri kabul ve red yönünden inceleyen ilim dalı hangisidir?

Cerh ve Ta'dîl İlmi
   
İlmu'l-mustalah****
   
Hadis şerhi
   
Hadis rivayeti ilmi
   
Hiçbiri

7.Hocanın talebelerine kendi kitabındaki hadisleri okumasına …………denir.
   İcazet
   Kıraat
   Sema****
   İlam
   Münavele

8. Hadis aşağıda sayılanlardan kimin için önemlidir?

Müslüman
Tefsir alimi   
Tarihçi
Hepsi*****
Hıristiyan9. Aşağıdakilerden hangisi tabiundandır?
   Ebu Katade
   Katade b. Daime******
   Hammad b. Seleme
   Hammad b. Zeyd
   Üsame b. Zeyd

10. Aşağıdakilerden hangisi zapta yönelik cerh sebeplerindendir?
  Bid’at 
  Kizb 
  Cehalet 
  Fuhş-i galat****
  Fısk

11. Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı öğretim yollarından değildir?
  Vasiyet 
  İ’lam 
  Vicâde 
  Semâ*****
  Münâvele

12. Kur'an'da "kitap"la birlikte zikredilen hangi kelime "sünnet" olarak yorumlanmıştır?
  Sahife 
 Hikmet**********
  Ayet 
  Hadis 
  Hedy

13.Kur’an-ı Kerîm’de hadis kelimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında kullanılmıştır?
Hiçbiri
Hz.Peygamber’in sözü
Kur’an-ı Kerîm****
Hz.Peygamber’in fiili
Sahabi söz

14. Hangi âlimlere göre “sünnet”, Hz.Peygamber'den farz ve vacib olmayarak gelen ve dinde uyulması istenen her şeydir?
Hadis alimleri
Fıkıh alimleri*******
Tefsir alimleri
Kelam alimleri
Fıkıh usûlü alimleri

sahemdag
Wed 13 April 2011, 01:09 pm GMT +0200

2 farklı soruda benden
Ravinin çok dalgın ve dikkatsiz olmasına ne denir?

  Vehm 
  Kesret-i galat 
  Muhalefet 
  Su-i hıfz 
  Fart-ı gaflet  *****

Buhari ve Müslim’in kitapları ikisi birlikte nasıl isimlendirilir?


  Mütevatir 
  Müttefekun aleyh 
  Sahihayn  ****
  Sahih 
  el-Cami'us-sahih 


feruk
Wed 13 April 2011, 07:38 pm GMT +0200
hangisinde sünnetin etkisi görülmemiştir sorusunun cevabı ne acaba?

aceleci
Wed 13 April 2011, 08:30 pm GMT +0200
hocam gemi yapımı olacakmış

nurullah2006
Thu 14 April 2011, 11:55 pm GMT +0200
Soru gönderen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun

iklimya kübra
Fri 15 April 2011, 10:28 pm GMT +0200
emeği geçenlerden Allah razı olsun. sorular hep aynı. herkese başarılar..

uşşaki
Sun 17 April 2011, 02:24 pm GMT +0200
HADİS USULÜ  VİZE
 1- hangisinde hadisin etkisi görülmemiştir.
     **gemi yapımı,             güzel sanatlar,           iç mimari,          ağaç dikimi,

2- Dilbilgisi açısından hatalı olan bir hadisin hangi şekilde rivayet edilmiş olması mümkündür.
    *** Mana ile      Sözlü         Hiçbiri          Kapalı           Yazılı

3, hocanın talebeye okuyarak hadis vermesi.....nedir. 
     Sema

4, sahih hadisleri toplamak için ilk eser yazan.
     ** Buhari sonra Müslim

5. Aşağıdakilerden hangisi zapta yönelik cerh sebeplerindendir?
      *** Fuhş-i- galat veya kesretul-galat          Bid’at         Kizb       Cehalet       Fısk

1- Cerh ve ta'dilin birleşmesi durumunda ne olur.
     ** sebebi açıklanmış cerh öne alınır

2- Sünnet kelimesinin zıddı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
     *** Bid'at            Eser            Nas          Haber        Hadis

3) Aşağıdakilerden hangisi ta’dil lafızlarındandır?
     ** Evseku’n-nas           Yesriku’l-hadis         Fihi makal      Vadda        Zahib   

4- hadisi öğrenme yollarından hangisi yazıya dayalıdır?
      Mukatebe

5- Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı öğretim yollarından değildir?
     ***  Semâ                  Vicâde            Vasiyet             Münâvele              İ’lam

1- Senedin bittiği yerde başlayan kısma ……. denir.
     **  Metin           Sahabe           Hiçbiri            İsnad            Hadis           

2- Hocanın hadis kitabını öğrencisine elden vermesi şeklindeki tahammül yoluna ....... denir.
    ***  Münavele              Vasiyet              Kitabet             Sema             İcazet

3- Bir kimsenin sahabi olduğu hangi yolla bilinir?
     *** Hepsi                    Başka bir sahabinin bildirmesiyle            Kendisinin bildirmesiyle   
           Tevatür yoluyla         Şöhret yoluyla

4. Hangi âlimlere göre “sünnet”, Hz.Peygamber'den farz ve vacib olmayarak gelen ve dinde uyulması istenen her şeydir?
      ** Fıkıh alimleri (Fukaha)     Hadis alimleri           Tefsir alimleri           Kelam alimleri         Fıkıh usûlü alimleri

5- Yüce Allah  Hz. Peygambere "Biz Sanada Kuranı İndirdik. Ta Ki İnsanlara,  Kendilerine Ne İndirildiğini Açıkça Anlatasın" Buyurmaktadır.  Bu Ayette Efendimizin ne yapması istenmektedir.
      ** Kuran’ın Mücmel, müşkil, geniş kapsamlı Ayetlerini Açıklaması

                          Quiz 1,
1-  Kur’an-ı Kerîm’de hadis kelimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında kullanılmıştır?
     *** Kur’an-ı Kerîm       Hz Peygamber’in fiili        Sahabi sözü        Hz.Peygamber’in sözü.      Hiçbiri

2- Hz. Peygamber En'âm suresinin bir ayetinde geçen "zulüm: haksızlık" kelimesini hangi şekilde açıklamıştır?
     *** ALLAH'a karşı yapılan bir haksızlık olan şirk                    İnsanlara karşı yapılan haksızlık
             Borçlunun borcunu ödemekte gecikmesi                                              Canlılara karşı haksızlık   
             Eşlerin birbirine karşı saygısızlığı

3- İlk Müslümanlar hadis/sünnet için hangisini yapmamışlardır?
    *** Sünnete aykırı davrananları hoşgörüyle karşılamak        Günlük konuşmalarında kullanmak 
         Eşyalarını Hz. Peygamber'in eşyalarına benzer şekilde yapmak         
         Hareketlerinde temel ölçüt olarak almak                                     Hiçbiri

4- Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır?
     ***  ALLAH'ın kendisine verdiği bir görev olduğu için          Müslümanlara merhametinden dolayı                   
            Müslümanlara kolaylık olsun diye           Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için         Sahabilerin ısrarı

5- Aşağıdakilerden hangisi bazen hadisle eşanlamlı olarak kullanılmıştır?
     *** Eser        Re'y         Sahife         Nas         Kitap

                        Quiz - 2
1- hadisleri öğrenme yollarından hangisi yazıya dayalıdır?
    ** Mukatebe

2- hangisi sahabe edebiyatı eserlerindendir,
   ** Üsdü’l-ğabe (el-istiab, el-isabe)

3- cerh ve ta'dil birleşirse hangisi tercih edilir,
     *** cerh

4- Ravinin dini hükümlere uygun yaşaması?
     *** adalet

5- aşağıdakilerden hangisi etbeut-tabiin dendir?
     *** malik bin enes

6 ) Öğrencinin, hocasının rivayet hakkına sahip olduğu bir hadisi/hadis kitabını onun karşısında okumasına ………….. denir.
     ***  Kıraat                 Vicade                 Sema                 İmla             İcazet             
   
7 ) Kur'an'da "kitap"la birlikte zikredilen hangi kelime "sünnet" olarak yorumlanmıştır?
     *** Hikmet            Sahife          Ayet           Hadis        Hedy

                      d ve b sınıfları karışık
1- Hasen hadisler hangi tür hadis kitaplarında bulunur?
    *** Sünen         Musannef            Sahih             Müsned             Hiçbiri

2. Hangisi Hz. Peygamberin Kur’an-ı açıklama yollarından değildir?
     *** Edebi yönü ağır ayetleri açıklama          Mücmel ayetleri açıklama          Müşkil ayetleri açıklama                           
           Geniş kapsamlı hükümleri sınırlandırma          Kuranın hükümlerini hadislerle destekleme

3. Hadisleri kabul ve red yönünden inceleyen ilim dalı hangisidir?
   *** İlmu'l-mustalah        Cerh ve Ta'dîl İlmi        Hadis şerhi       Hadis rivayeti ilmi    Hiçbiri

4. Hocanın talebelerine kendi kitabındaki hadisleri okumasına …………denir.
    *** Sema         İcazet               Kıraat           İlam           Münavele

5. Hadis aşağıda sayılanlardan kimin için önemlidir?
     ** Hepsi            Müslüman           Tefsir alimi           Tarihçi         Hıristiyan

6. Aşağıdakilerden hangisi tabiun dandır?
    *** Katade b. Daime     Ebu Katade       Hammad b. Seleme     Hammad b. Zeyd     Üsame b. Zeyd

1. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
     ** Kur'an'da geçen "tebyîn" kelimesinin "izah etme" şeklinde tek bir manası vardır. 
         Hz. Peygamber Kur'an'ın miras hükümlerini sınırlamıştır              Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'an'dan ibaretti 
          Hadis bir Yahudi için de önemlidir             Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerîm'i açıklama görevi vardır

2. Aşağıdakilerden hangisi bazı sahabenin az hadis rivayet etme sebeplerinden değildir?
     *** Kendini hadis rivayetine vermeme         Peygamber’e yalan isnad etme endişesi
            Erken yaşta vefat etme                                 Devlet işleriyle meşguliyet                Hiçbiri

3- Bir yolculuğa çıkmakta olan veya ölüm döşeğinde bulanan bir hocanın hadis kitabını birine bırakmasına ………..denir.
    *** Vasıyyet           Vicade          Sema          Kıraat     mukatebe

4- Senedinin başından sonuna kadar,  adâlet sıfatı tam ama zabt sıfatı tam olmayan  ravinin benzeri raviden rivayet ettiği, şâzz ve muallel olmayan hadise ............ denir.
    ** Hasen           Ahad            Maruf        Sahih           Mütevatir

5- Hz. Peygamber'in sünnetine göre, duyulan şeyler karşısında hangisi yapılmamalıdır?
   *** Söyleyenin güvenilirliğine bakarak hemen kabul etme      Ayetlerle karşılaştırma 
         Tanıklara sorma        Bizzat olay yerine gidip gözlem yapma        Önceki bilgilerle karşılaştırma 

1) Hangi âlimler, Hz. Peygamber’den Kur’an-ı Kerîm dışında nakledilen ve şer’i bir delil olmaya elverişli olan söz, fiil ve takrîrlere sünnet adını verir?
  *** Fıkıh Usulcüleri (usuliyyün)        Fakihler       Muhaddisler      Tarihçiler        Kelam alimleri

 2) Hadislerin usulüne uygun olarak öğrenilip öğretilmesi hangi bilim dalının konusudur?
      *** Hadis usûlü      Hadis Şerhi      Din Eğitimi       Hadis rivayeti ilmi      Dirayetu'l-Hadis İlmi

3) Hadisi Kur’an ile karşılaştırmak hadisin  ……………tespit için faydalı olabilir.
      ***  Sıhhatini           Çeşidini           Hiçbiri           Yapısını           Adını

3 )  Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı öğretim yollarından değildir?
       ***  Semâ          Vasiyet          İ’lam          Vicâde          Münâvele

4- Anlamı kapalı ve açıklanması güç hadislere ne denir?
    ***  Müşkil         Zayıf          Merdud        Mevzu            Hiçbiri

5) Şazz ve muallel olmayan hadis hangisidir?
    *** Sahih hadis          Hasen hadis        Zayıf hadis       Maktu hadis      Mevkuf hadis

6- Muhadramun kime denir?
     *** Hz. Peygamberle aynı dönemde yaşadığı halde onunla görüşemeyen Müslümanlar
          Sahabeyi görenler                Etbau’t-tabiini görenler                     Tabiunu görenler   
            Hz. Peygamberle aynı dönemde yaşayan gayr-i Müslimler

7-Aşağıdakilerden hangisi mana ile rivayetin şartlarındandır?
   *** Dilin özelliklerini bilmek             Hadisten aklında kalanı nakletmek
         Hadisten anladığını nakletmek            Hadisten çıkardığı manayı nakletmek         Hiçbiri

tekrarsız

   


hulya
Sun 17 April 2011, 04:53 pm GMT +0200
 Bu forumu kuran hiçbir karşılık beklemeden hizmet ve rıza-i ilahi için bizlere yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum .Allah iki cihandada yar ve yardımcınız olsun..Haklarınızı helal ediniz...

rayiha
Sun 17 April 2011, 06:01 pm GMT +0200
sorular hep aynıydı farklı çıkmadı

rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar elinize emeğinize sağlık

kalay123
Mon 18 July 2011, 07:16 pm GMT +0200
yaz okulu quiz 1 quiz 2 ve vize sınavlar hepsi burdaki soruların aynısıydı. ALLAH RAZI OLSUN.

mehmetSAGLAM
Tue 19 July 2011, 01:57 pm GMT +0200
quiz1
1 )
Sünnet kelimesinin zıddı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
  Nas  
  Eser  
  Haber  
  Bid'at  -------------
  Hadis  

2 ) Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır?  Müslümanlara kolaylık olsun diye  
  Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için  
  Sahabilerin ısrarı üzerine  
  ALLAH'ın kendisinse verdiği bir görev olduğu için-------------  
  Müslümanlara merhametinden dolayı  


3 ) Hadisleri kabul ve red yönünden inceleyen ilim dalı hangisidir?  Hadis rivayeti ilmi  
  Hiçbiri  
  Hadis şerhi  
  İlmu'l-mustalah  ------------------
  Cerh ve Ta'dîl İlmi  


4 ) Hz. Peygamber'in sünnetine göre, duyulan şeyler karşısında hangisi yapılmamalıdır?  Önceki bilgilerle karşılaştırma  
  Söyleyenin güvenilirliğine bakarak hemen kabul etme ------------------------ 
  Ayetlerle karşılaştırma  
  Tanıklara sorma  
  Bizzat olay yerine gidip gözlem yapma  


5 ) İlk Müslümanlar hadis/sünnet için hangisini yapmamışlardır?  Sünnete aykırı davrananları hoşgörüyle karşılamak -------------------- 
  Eşyalarını Hz. Peygamber'in eşyalarına benzer şekilde yapmak  
  Hareketlerinde temel ölçüt olarak almak  
  Hiçbiri  
  Günlük konuşmalarında kullanmak  

   1/5

mehmetSAGLAM
Tue 19 July 2011, 02:05 pm GMT +0200
vize
1Dilbilgisi açısından hatalı olan bir hadisin hangi şekilde rivayet edilmiş olması mümkündür?  Kapalı  
  Hiçbiri  
  Yazılı  
  Mana ile  -------
  Sözlü  

2 ) Hangisi bid'at kapsamına girer?  Hz. Peygamber'in yapmadığı şey  
  Hz. Peygamber'in söylemediği şey  
  Kur'an'da bulunmayan görüş  
  Kur'an ve sünnetin özüne aykırı olan şey -------------- 
  İlk Müslümanların yaptığı şey  


3 )  Aşağıdakilerden hangisi zapta yönelik cerh sebeplerindendir?  Bid’at  
  Cehalet  
  Kizb  
  Fısk  
  Fuhş-i galat  


4 ) Ravinin çok dalgın ve dikkatsiz olmasına ne denir?  Muhalefet  
  Fart-ı gaflet  --------------
  Su-i hıfz  
  Kesret-i galat  
  Vehm  


5 ) Aşağıdakilerden hangisi tabiundandır?  Hammad b. Seleme  
  Hammad b. Zeyd  
  Katade b. Daime  --------------
  Üsame b. Zeyd  
  Ebu Katade  

   1/5