- Hadis Tarihi Sınav Soruları

Adsense kodları


Hadis Tarihi Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Fri 26 November 2010, 07:27 pm GMT +0200
Sınav Sorularını bu konuda paylaşabilirsiniz...

fatih.b
Tue 30 November 2010, 10:59 pm GMT +0200
Hadis Tarihi Vize&Quiz Soruları

1 ) Kur'an-ı Kerîm'de Hz. Peygamber hakkında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  İnsanları temizler 
  ALLAH'ın ayetlerini okur 
  Hikmeti öğretir 
  Doğru yola iletir 
 ** Yaptıklarından sorumlu tutulmaz 

2. Sünnetin dini bir delil olduğu konusunda hangi seçenek yanlıştır?

  **Tarih boyunca sünnetin dini bir delil olduğu konusunda hiçbir ihtilaf çıkmamıştır 
  Bazı fertler sünnetin dindeki yerini kavrayamayıp itiraz etmişlerdir 
  Esas itibariyle bütün mezhep ve fırkalar sünnetin dini bir delil olduğu konusunda görüş birliği içinde olmuşlardır 
  Sünnet Kur'an-ı Kerîm'e göre vazgeçilemez bir de

3 .Özellikle Hz. Peygamber'in söz ve işleriyle ilgili haber için aşağıdaki ıstılahlardan hangisi kullanılır? E

  Kudsî hadis 
  Mursel hadis 
  Makbul hadis 
  Mevkûf hadis 
  **Merfû' hadis 

4. Yazmış olduğu bazı hadisleri Hz. Peygamber'e okuduğu nakledilen sahabi kimdir?

  Hz. Ebû Bekir 
 * *Enes b. Mâlik 
  Ebû Hureyre 
  Ebû Şâh 
  Hz. Ömer 

5. Peygamber sünneti konusunda aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?

  Sünnetine göre amel etmeyi 
  Sünnetini yaymayı 
 * *Sünnetini dakika dakika takip edip yazmayı 
  Bazı açıklamalarının vahye dayandığımı 
  Sünnetini öğrenmeyi 
6. Aşağıdaki muhaddislerden hangisi ilk hadis tedvin edenlerden değildir?
  Zühri 
  Amr b. Dinar 
  Katade 
  Şabi 
  **İmam Malik 
7. Kütüb-i sitte’ye sonradan katılan kitabın yazarı kimdir?

 * *İbn Mace 
  Müslim 
  Tirmizi 
  Nesai 
  İmam Malik 

8. İmam Müslim’in meşhur hadis kitabının tam adı nedir? C

  Müslim 
  Sünen 
 ** El-Cami’u’s-sahih 
  Müsned 
  Sahihu Müslim 
9. İsnad kullanımı ne zaman yerleşmiştir?
 
  Rivayet asrında 
  Tespit döneminde 
  **Tedvin döneminde 
  Tasnif döneminde 
  Tezhip döneminde 

10. Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir? C

  Ebû Zer 
  Ebû Hureyre 
 ** Zübeyr b. Avvâm 
  Abdullah b. Mes'ûd 
  Ebû Eyyûb el-Ensârî 

11. Hz. Ali hadis rivayet eden kimselerden ne talep ederdi?

  Bir şahid getirmesini 
  Yazılı bir belge göstemesini 
  Doğum ve Müslüman oluş tarihini 
 ** Doğru söylediğine dair yemin etmesini 
  Hadisi duyduğu yeri

12. Aşağıdakilerden hangi ikisi sika ravilere dair yazılan eserler arasındadır?
  el-İstî‘âb ve Takdimetü’l-ma‘rife 
 Hilyetü’l-evliyâ veTakdimetü’l-ma‘rife 
  Kitâbü’s-sikât ve el-Cerh ve’t-ta‘dîl 
  ***el-İstî‘âb ve Hilyetü’l-evliyâ 
  Kitâbü’s-sikât ve Kitâbü’l-mevsûl 

13. el-Mucteba adlı eser kütüb-i sitte müelliflerinden kime aittir?

  Buhari 
  Müslim 
  Tirmizi 
  Ebu Davud 
  **Nesai

14. Tasnif döneminde yazılan eserlerdeki hadisler kitaplara nasıl kaydedilmiştir?
  Rivayet edilerek 
  ***Senedleriyle 
  Yalnızca metinleriyle 
  Sözlü 
  Hiçbiri 

15. Sünnetin dini bir delil olduğu konusunda hangi seçenek yanlıştır?
***Tarih boyunca sünnetin dini bir delil olduğu konusunda hiçbir ihtilaf çıkmamıştır
Bazı fertler sünnetin dindeki yerini kavrayamayıp itiraz etmişlerdir
Esas itibariyle bütün mezhep ve fırkalar sünnetin dini bir delil olduğu konusunda görüş birliği içinde olmuşlardır
Sünnet Kur'an-ı Kerîm'e göre vazgeçilemez bir deli
Hz. Peygamber de sünnetin dini bir delil olduğunu vurgulamıştır

16. Sünnet konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

****Kur'an'ı açıklamakta vazgeçilmez bir kaynaktır
Onda Kur'an'dakiler dışında bir hüküm yoktur
Tamamen Hz. Peygamber'in şahsi açıklamalarını kapsar
Tamamen ALLAH'dan alınan emirleri kapsar
Hz. Peygamber de onu bırakıp sadece Kur'an'la yetinmeyi emretmişti

17. Âyetlerin tertibiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Âyetlerin dizilişi ictihâdî veya kıyas yoluyla değil Cenâb-ı Hakk’ın tesbit ettiği şekilde olmuştur.
Cebrail vahyi getirdiğinde gelen kısmın hangi sûrenin neresine âit olduğunu da Hz. Peygamber’e bildiriyordu. Hz. Peygamber de hemen arkasından gelen vahyi ashabına okuyor vahiy katiplerine gelen kısmın hangi sûrenineresine konulması gerektiğini tayin ediyor ve böylece yazılmasını sağlıyordu.

18.“Kur'ân, hak ile bâtılı, iman ile küfrü, helâl ile haramı, hayır ile şerri birbirinden belirgin bir şekilde ayırdığı için bu isimle adlandırılmıştır.” Bu cümlede Kur'ân-ı Kerîm’in hangi ismine vurgu yapılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi bir kıraatın sahih olması için gereken şartları ifade eder?
 Nur 
  Kur'ân 
  Kitap 
  Hidayet 
 * **Furkan

19. Aşağıdaki âyet, vahyin hangi türüne örnek verilebilir?

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا “Derken, mâbeddeki bölmesinden halkının karşısına çıkıp “Sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin!” diye işarette bulundu.”
 * Gayr-i İlahi vahye 
  İlahi vahye 
  Hem İlahi hem de gayr-i İlahi vahye 
  Peygambere gelen vahye 
  Hiçbiri

20. “Mekkî olan sûrelerde diğer bütün semâvî dinlerde olduğu gibi, ALLAH’a iman meselesi üzerinde durulur. ALLAH'a ibadete çağrılır, ALLAH'ın bir olduğuna dair deliller sunulur, âhiretin varlığı, dünyada işlenen fiillerin ceza ve mükafaatı, cennet-cehennemin varlığı, peygamber ve meleklere iman gibi konular işlenir.”

Yukarıdaki parçayı dikkate alarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?
  Mekki surelerde ALLAH'a iman konusu ağırlıktadır. 
  Tevhid delilleri ortaya konur. 
  Öldükten sonraki hayatın mutlaka olacağı işlenir. 
  Peygamber ve meleklere iman konusu işlenir. 
 * Muamelat konuları ağırlıklı olarak ele alınır


21. “Şer’i had ve cezalarını, miras paylarını, ictimâî ve medenî kanunları, devlet hukukuna ait bazı hükümleri ihtiva eden sûreler Medenîdir. Savaşa izin ve savaş hükümleriyle ilgili hükümlerin bulunduğu sûreler Medenîdir. Ankebût sûresi hariç, içinde münafıkların bahsi geçen sûreler Medenîdir. (Ankebût sûresinin ilk 11 âyeti hariç diğer âyetleri Mekkîdir. İlk 11 âyeti ise Medenîdir. Çünkü burada münafıklardan bahsedilmektedir.) Ehl-i kitapla münakaşa ve onları sapıklıklarından dönmeye çağıran sûreler (Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, Tevbe, Beyyine) Medenîdir.”

Yukarıdaki paragrafta Medeni surelere ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin ağırlıklı olarak işlediği konularından biri değildir?
  Hadlerle ilgili prensipler vardır. 
  Savaşla ilgili konular işlenmiştir. 
  Tevhidle ilgili müşriklerin iddialarına cevaplar vardır. 
  Münafıklardan bahsedilir. 
  Ehl-i kitapla ilgili konulara değinilir.

22. Aşağıdakilerden hangisi bir kıraatın sahih olması için gereken şartları ifade eder?

  Hz. Peygamber’den bir senetle rivayet edilmiş olması, takdîren de olsa Hz. Osman’ın imam Mushafına uygun olması, Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır. 
  Hz. Peygamber’den sahih bir senetle rivayet edilmiş olması, takdîren de olsa Hz. Osman’ın imam Mushafına uygun olması ve Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır. 
  Bir kıraatın Hz. Peygamber’den bir senetle rivayet edilmiş olması, o kıraatın sahih bir kıraat olması için yeterlidir. 
  Hz. Peygamber’den sahih bir senetle rivayet edilmiş olması, Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır. 
  Hz. Peygamber’den bir senetle rivayet edilmiş olması, Arapça’nın kâidelerine uygun olması gibi şartlar aranmıştır

23. Aşağıdakilerden hangisini vahyin tedriciliği ile ilgili hikmetlerden sayamayız?

  Son din olması 
  Peygambere yapılan iftiralar karşısında teselli 
  Münafıkların gizli hallerinin açığa çıkarılması 
  Ashabın gelen vahyi yazma konusunda sıkıntıya düşmemeleri 
  Kur'ân’ın i’cazının görülmesi 

24. Aşağıda Kur'ân’ın isimleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi şıkta verilenler doğrudur?
  Kur'ân: Yazılmış, Kitap: Okunan, Nur: Aydınlatan, Furkan: Doğruyu yanlıştan ayıran 
  Kur'ân: Okunan, Kitap: Yazılmış, Nur: Aydınlatan, Furkan: Doğruyu yanlıştan ayıran 
  Kur'ân: Okunan, Kitap: Yazılmış, Nur: Doğruyu yanlıştan ayıran, Furkan: Aydınlatan 
  Kur'ân: Aydınlatan, Kitap: Okunmuş, Nur: Yazılmış, Furkan: Doğruyu yanlıştan ayıran 
  Kur'ân: Doğruyu yanlıştan ayıran, Kitap: Yazılmış, Nur: Aydınlatan, Furkan:okunan

25. Vahyin muhafazasında İlahi boyut neyi ifade etmektedir?
  Korunmasının garanti altına alınmasını 
  Herkese yetecek olmasını 
  Evrenselliğini 
  Arapça olmasını 
  Peygamberin olmasını

26. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Kur'ân-ı Kerîm’in en kapsamlı tarifidir?

  “Vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e (s.a.s.) indirilen, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, eşsiz bir kitaptır.” 
  “Vahiy yoluyla Hz. Muhammed’e (s.a.s.) indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevâtürle nakledilmiş, tilâvetiyle ibâdet edilen mu’ciz ilâhi kelamdır.” 
  Cebrail tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.s.) indirilen, yazılan, kendisiyle ibadet edilen, mu’cizevi bir kitaptır.
  Tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, vahiy olan mu’cizevi bir kitaptır. 
  Hz. Peygamber’e (s.a.s.) Cebrail’in getirdiği, tevatürle nakledilmiş, vahiy ürünü olan eşsiz bir kitaptır

27. Âyetlerin sayısının farklılığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Bu farklılık, Besmelenin her surede ayrı bir âyet sayılıp-sayılmaması ve huruf-u mukattaaların müstakil birer      ayet olup olmamasından 
  Bazı âyetlerin Kur'ân-ı Kerîm’den olup-olmamasından 
  Bazı âyetlerin toplanması sırasında kaybolma ihtimalinden 
  Her ayetle ilgili iki şahidin bulunamamasından 
  Kıraat farklılıklarından 
28. Kur'an-ı Kerîm'de Hz. Peygamber hakkında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  İnsanları temizler 
  ALLAH'ın ayetlerini okur 
  Hikmeti öğretir 
  Doğru yola iletir 
  Yaptıklarından sorumlu tutulmaz 

29. Sünnet konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur

  Kur'an'ı açıklamakta vazgeçilmez bir kaynaktır 
  Onda Kur'an'dakiler dışında bir hüküm yoktur 
  Tamamen Hz. Peygamber'in şahsi açıklamalarını kapsar 
  Tamamen ALLAH'dan alınan emirleri kapsar 
  Hz. Peygamber de onu bırakıp sadece Kur'an'la yetinmeyi emretmiştir 

30. Kur'an-ı Kerîm Hz. Peygamber'i aşağıdaki niteliklerden hangisiyle tanıtmaz?
  Şâhid 
  Müctehit 
  Uyarıcı 
  Müjdeleyici 
  Aydınlatıcı kandil 

31. Hadis tarihinin hangi dönemine muteahhirun dönemi denir?
  Tâbiûn dönemi 
  Tasnîf dönemi 
  Tehzîb dönemi 
  Hicri 3. asır 
  Tedvîn dönemi 

32. Tesbît döneminde hadislerin nakli konusunda hangisi yanlıştır?
  Bir kısmı yazılı olarak nakledilmişti 
  Sadece sözlü olarak naklediliyorlardı. 
  Çoğu zaman sözlü olarak naklediliyorlardı 
  Sadece Hz. Peygamber naklediyordu 
  Hiçbiri 
33 Hadislerin öğrenilip öğretilmesinde hanım sahabiler içinde hangi hanımların büyük gayretleri olmuştur?
  Muhacir hanımların 
  Suffe'de kalan hanımların 
  Ensar'lı hanımların 
  Bekar hanımların 
  Bedir savaşına katılan hanımların 

34. Mu’telif ve muhtelif’in tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
  Okunuş ve yazılış bakımlarından birbirine benzeyen isimler 
  Okunuş veya yazılış bakımlarından birbirine benzeyen isimler 
  Okunuş veya yazılış bakımlarından birbirine benzemeyen isimler 
  Okunuş ve yazılış bakımlarından birbirine benzemeyen isimler 
  Okunuş bakımlarından birbirine benzeyen isimler 

35. Hadisleri bir kitapta toplayıp sonra imha eden halife kimdir?
  Hz. Ömer 
  Hz. Osman 
  Hz. Ali 
  Ebu Bekr 
  Hiçbiri 

36. Sahihan ne demektir?
  Sahih hadisler 
  Sahih Hadisçiler 
  İki Sahih hadis 
  Buhari ve Müslim’in eserleri 
  Hiçbiri 

37. Hz. Peygamber hadislerinin yayılması için hangisini yapmamıştır?
  İnsanlara bazen birebir anlatarak 
  Bazı önemli açıklamalarını savaşlarda yaparak 
  Memurlar göndererek 
  ) İlme teşvik ederek 
  Panayırlara katılmayarak 

38. Hadis ve sünnetin dindeki yerini ve önemini esas itibariyle aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?
  Hz. Peygamber 
  Kur'an-ı Kerîm 
  Sahabiler 
  Müctehitler 
  Halifeler 

39. es-Sahîfetu's-Sahîha isimli hadis sahîfesi hangi sajhabiye aittir?
  Abdullah b. Ömer 
  Abdullah b. Amr 
  Ebû Hureyre 
  Abdullah b. Abbâs 
  Hz. Ali 

40. Tedvin hangi dönemler arasında yapılmıştır?
  Sahabe asrında 
  Tabiûn asrında 
  Hicri 1. yüzyılda 
  Hicri 2. yüzyılda 
  Hicri 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın ortaları arasında 


41. İsnad kullanımı ne zaman yerleşmiştir?
  Rivayet asrında 
  Tespit döneminde 
  *Tedvin döneminde 
  Tasnif döneminde 
  Tezhip döneminde 

42. Kütüb-i sitte’ye sonradan katılan kitabın yazarı kimdir?
 * İbn Mace 
  Müslim 
  Tirmizi 
  Nesai 
 İmam Malik 

43.   İmam Müslim’in meşhur hadis kitabının tam adı nedir?
  Müslim 
  Sünen 
  *El-Cami’u’s-sahih 
  Müsned 
  Sahihu Müslim 

44.   Özel ismin dışında, kişiyi övmek veya yermek için ya da sadece kişide bulunan bir hususiyeti ifade için bu kişiye verilen tanıtıcı isme ne denir?
  Künye 
  Neseb 
  İsim 
  Nisbe 
  *Lakab 

45.   Hadisin ilk, yani sahabi ravisi yahut son yani müellifin hocası olan ravisi harf sırasına konularak, ismi altında ondan gelen hadislerin toplandığı kitaplara genel olarak ne isim verilir?

  Müstedrek 
  Mustahrec 
  *Mu‘cem 
  Sünen 
  Turuk 

46.   Hadislerin yazılamayacağı anlayışının Hz. Peygamber'den sonra uzun süre devam etmiş olmasının sebepleri konusunda hangisi yanlıştır?
  Hz. Peygamber hadislerinin yazılmasını ebediyen yasakladığı için 
  Kur'an'la karışır endişesiyle 
  Yazılırlarsa ezberlenmezler düşüncesinden dolayı 
  Ezberlenmiş bilgiye önem verildiğinden 
  Bazı vahiy katiplerinin etkisiyle 

47.   Bir tâbiînin doğrudan Hz. Peygamber'den naklettiği hadise ne denir?
  Kudsî hadis 
  Sahih hadis 
  Muttasıl hadis 
  Mevkûf hadis 
  *Mursel hadis 

48.   Aşağıdakilerden hangisi merdûd hadislerden olamaz?
  *Kudsî hadis 
  Sahih hadis 
  Muttasıl hadis 
  Mevkûf hadis 
  Merfû' hadis   

49.   er-Rıhle fî talebi’l-hadîs tabirinin anlamı nedir?

  *Hadis öğrenmek için yapılan yolculuklar 
  Hadis toplama 
  Hadisleri yazma 
  Hadisleri yollama 
  Hadisleri anlama 

50.   Hz. Peygamber zamanında yazılan hadis belgeleri arasında hangisi yoktur?
  Medîne sözleşmesi 
  Yahudilerle yapılan yazışmalar 
  Nüfus sayım tutanağı 
  Ebû Hureyre'nin yazdırdığı sahîfe 
  Enes'in yazdığı hadisler 

51.   es-Sahîfetu's-Sahîha isimli hadis sahîfesi hangi sahabiye aittir?
  Abdullah b. Ömer 
  Abdullah b. Amr 
  *Ebû Hureyre 
  Abdullah b. Abbâs 
  Hz. Ali 

52.   Hadisleri bir kitapta toplayıp sonra imha eden halife kimdir?
  Hz. Ömer 
  Hz. Osman 
  Hz. Ali 
  *Ebu Bekr 
  Hiçbiri 

53.   Hadisler Hz. Peygamber'e ait olma dereceleri bakımından esas itibariyle kaç kısma ayrılırlar?
  4 
  6 
  3 
  2 
  5 

54.   Hz. Peygamber zamanında yazılan hadis belgeleri arasında hangisi yoktur?
  Medîne sözleşmesi 
  Yahudilerle yapılan yazışmalar 
  Nüfus sayım tutanağı 
  Ebû Hureyre'nin yazdırdığı sahîfe 
  Enes'in yazdığı hadisler 

55.   Aşağıdakilerden hangisi sika râvîlerle ilgili eserlerdendir    ? E
  Musannef 
  et-Tarihu’l-Kebir 
  Tabakatu’l-Kübra 
  Müsned 
  *Tarîhu’sahabe

56.   Aşağıdaki muhaddislerden hangisi ilk hadis tedvin edenlerden değildir? E
  Zühri 
  Amr b. Dinar 
  Katade 
  Şabi 
 * İmam Malik

57.   Tasnif döneminde yazılan eserlerdeki hadisler kitaplara nasıl kaydedilmiştir? B
  Rivayet edilerek 
 * Senedleriyle 
  Yalnızca metinleriyle 
  Sözlü 
  Hiçbiri

58.   Hz. Peygamber sünneti konusunda aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? C
  Sünnetine göre amel etmeyi 
  Sünnetini yaymayı 
 * Sünnetini dakika dakika takip edip yazmayı 
  Bazı açıklamalarının vahye dayandığımı 
  Sünnetini öğrenmeyi

59.   Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir? C
  Ebû Zer 
  Ebû Hureyre 
 *Zübeyr b. Avvâm 
  Abdullah b. Mes'ûd 
  Ebû Eyyûb el-Ens

60.   Özellikle Hz. Peygamber'in söz ve işleriyle ilgili haber için aşağıdaki ıstılahlardan hangisi kullanılır? E
  Kudsî hadis 
  Mursel hadis 
  Makbul hadis 
  Mevkûf hadis 
*  Merfû' hadis 

61.   Hz. Peygamber'in hanımları içinde hadislerinin yayılması için en çok gayret göstern Hz. Aişe hakkında hangisi doğru değildir? C

  Duyduğu şeyi anlayıncaya kadar soruşturma 
  Çok hadis rivayet eden sahabilerden bir olma 
  *Fıkhi konulara pek önem vermeme 
  Hanım sahabilerin Hz. Peygamber'e soracakları sorulara aracılık etme 
  Hanımları ilim öğrenmeye teşvik etme

62.   Hadislerin öğrenilip öğretilmesinde hanım sahabiler içinde hangi hanımların büyük gayretleri olmuştur? C
  Muhacir hanımların 
  Suffe'de kalan hanımların 
*  Ensar'lı hanımların 
  Bekar hanımların 
  Bedir savaşına katılan hanımların

63.    Sünnet için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A
  *Tamamen vahiy kaynaklıdır 
  Kısmen vahiy kaynaklıdır 
  ALLAH'ın onayından geçmiştir 
  İnsanları doğru yola ileten bilgileri içerir 
  Hz. Peygamber'in bazı beşeri tecrübelerini de kapsar 

64.   Sahih hadisleri ilk toplayan hadisçi kimdir? A
 * Tirmizi 
  Malik 
  Ahmed b. Hanbel 
  Müslim 
  Buhari 

65.   Hadisleri bir kitapta toplayıp sonra imha eden halife kimdir?
  Hz. Ömer 
  Hz. Osman 
  Hz. Ali 
*  Ebu Bekr 
  Hiçbiri 

66.   ibn Huzeyme’nin es-Sahîh adlı eserinde aşağıdakilerden hangi özellik bulunmamaktadır?
  Gerek gördükçe raviler hakkında bilgi verir 
  Rivayetteki lafız farklılıklarına işaret eder 
  Hadislerin vürûd sebebine yer verir 
  *Hadislerin elde edebildiği bütün senedlerini vermez 
  Hadisleri fıkıh konularına göre kitap ve bablara ayırır

67.    Tasnif ne demektir?
  Hadisleri toplama 
  Hadisleri yazma 
  Kitap yazma 
  *Hadisleri sınıflandırarak kitaplaştırma 
  Hiçbiri

68.   Hz. Peygamber zamanında yazılan hadis belgeleri arasında hangisi yoktur?
  Medîne sözleşmesi 
  Yahudilerle yapılan yazışmalar 
  Nüfus sayım tutanağı 
 * Ebû Hureyre'nin yazdırdığı sahîfe 
  Enes'in yazdığı hadisler 

erganali
Wed 1 December 2010, 12:35 am GMT +0200
ALLAH RAZI OLSUN

Gerçek
Wed 1 December 2010, 01:17 am GMT +0200
Sınav Sorularını bu konuda paylaşabilirsiniz...

edaoztas
Wed 1 December 2010, 01:38 am GMT +0200
ben de şimdi hadis quiz 1 girdim.sorular: 1--Hadisi birbirine nakleden kimseye ne denir? (RAVİ) 2--Özellikle Hz.Peygamberin iş ve sözlerinin belirtildiği hadis ıstılahına?(MERFU HADİS) 3--Hangisi K.Kerimde Peygamber le ilgili yer almaz?(yaptıklarından.......sorunun cevabı böyle idi.görürsünüz zaten)4--Hz.Ali hadis rivayet edene ne yaptırırdı?(yemin) 5--Yazdığı hadisleri yakan sahabi?(Hz.Ebubekir

fatih.b
Wed 1 December 2010, 08:15 pm GMT +0200
AMİİN ECMAİN..ALLAH CÜMLEMİZDEN RAZI OLSUN BEN 4.SINIFIM AMA 3. SINIFTAN ARKADAŞLAR SINAVA GİREMİYOR HERALDE PAYLAŞIMLAR ÇOK AZ...

nurşen52
Fri 3 December 2010, 11:17 am GMT +0200
A sınıfı
Quiz 1
1 )
Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?


 
Ebû Zer
 
Ebû Hureyre
 
Zübeyr b. Avâm***
 
Abdullah b. Mes'ûd
 
Ebû Eyyûb el-Ensârî

2 )
Yazmış olduğu bazı hadisleri Hz. Peygamber'e okuduğu nakledilen sahabi kimdir?


 
Hz. Ebû Bekir
 
Enes b. Mâlik***
 
Ebû Hureyre
 
Ebû Şâh
 
Hz. Ömer

3 )
Özellikle Hz. Peygamber'in söz ve işleriyle ilgili haber için aşağıdaki ıstılahlardan hangisi kullanılır?


 
Kudsî hadis
 
Mursel hadis
 
Makbul hadis
 
Mevkûf hadis
 
Merfû' hadis**

4 )
Hadisi sırayla birbirine nakleden kimselere ne denir?


 
Sahabi
 
Râvî***
 
Tâbiî
 
Şeyh
 
Müellif

5 )
Kur'an-ı Kerîm'de Hz. Peygamber hakkında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 
İnsanları temizler
 
Allah'ın ayetlerini okur
 
Hikmeti öğretir
 
Doğru yola iletir
 
Yaptıklarından sorumlu tutulmaz***

Quiz2 yi kaydedemedim sıka ravilerin eserlerinden sanırım 2 soru vardı

Vize soruları
1 )
 
Kur'an-ı Kerîm Hz. Peygamber'i aşağıdaki niteliklerden hangisiyle tanıtmaz?


 
Şâhid
 
Müctehit***
 
Uyarıcı
 
Müjdeleyici
 
Aydınlatıcı kandil

2 )
 
Kütüb-i Sitte müelliflerinin en yaşlısı kimdir?
 
 


 
Müslim
 
İmam Malik***
 
Nesai
 
Tirmizi
 
Buhari

3 )
Hadisler Hz. Peygamber'e ait olma dereceleri bakımından esas itibariyle kaç kısma ayrılırlar?


 
4
 
6
 
3
 
2**
 
5


4 )
 
Ale’r-ricâl tasnif ne demektir?
 
 


 
Konularına göre tasnif
 
Râvî isimlerini yazmak
 
Râvî isimlerine göre tasnif***
 
Hadisleri sırayla tasnif
 
Hiçbiri


5 )
 Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve sellem- ait olma ihtimali, ait olmama ihtimalinden daha fazla olan hadise ......................... denir.
Yukarıdaki noktalı kısma hangi kelime girmelidir?
 


 
Kudsî hadis
 
Mursel hadis
 
Merfû' hadis
 
Mevkûf hadis
 
Makbul hadis***


başarılar..

hayriyee
Fri 3 December 2010, 04:32 pm GMT +0200
allah herkessten razı olsun...bu arada reyyan hocam 3. sınıfların çoğu korkudan giremio..pdfler özetler sorular vs..hepsini tek tek gözden geçirmekle meşgulüz inşllh bu hafta genelimiz girecek..yayınlarız hocam inşallah..cevabı olmayan sorular var..cevaplarınıda işaretleyebilsek ne güzel olurdu hocam..   :) :) :)

edaoztas
Sat 4 December 2010, 01:44 am GMT +0200
HADİS TARİHİ QUİZ 2:1- Müslimin eserinin tam adı? (EL-CAMİUS-SAHİH)2-el-Mücteba kime aittir?(NESAİ) 3-Sıka ravilerin eserlerindendir?(el-isti'ab-hilyetü'l-evliya) 4-tedvin dönemi hangi zamanları kapsar?(H.1.YÜZYILIN SONLARI H.2.YÜZYILINORTALARI) 5-el-kamid-duafa kime aittir?( ibn adiy) :D

atakan2750
Sat 4 December 2010, 07:39 am GMT +0200
Selamün Aleyküm arkadaşlar- emeklerinize saglık Fatih b arkadaşımıza paylaşım için teşekkürler...
sınavlara girerken ekran kayıt programını bi arkadaştan alıntı olarak upload ettim.programı kurduktan sonra sınava başlarsanız resim formatında kayıt edebilir ve istifadeye sunabilirsiniz.Reyyan arkadaşımız siz de sınav soruları ana sayfaya eklerseniz arkadaşlar indirebilirler.
program indirmek için : http://uploaded.to/file/2i3i8d

abdullahnuroglu
Sat 4 December 2010, 04:38 pm GMT +0200
soru:hz. peygamber mekkeyi feth edince orada bir hutbe irad buyurdu .bunun kendisine yazılıp verilmesini isteyen sahabenin ismi nedir? cevap ebu şah

abdullahnuroglu
Sat 4 December 2010, 04:48 pm GMT +0200
soru : hem sünen hem cami olan eser kime aittir.
cevap : a) buhari
b) tirmizi
c) nesai
d) ibn mace
e) müslim


soru: 40 hadis ihtiva eden ilk eseri kim yazmıştır
cavep: abdullah ibnul mubarek

reyyan
Sat 4 December 2010, 06:24 pm GMT +0200
Selamün Aleyküm
Reyyan arkadaşımız siz de sınav soruları ana sayfaya eklerseniz arkadaşlar indirebilirler.
program indirmek için : http://uploaded.to/file/2i3i8d

Aleykum selam,
Sınav sorularını anasayfaya eklersiniz derken paylaşılan soruları mı ilk mesaja ekliyeyim anlamadım...

sevda bayram
Sun 5 December 2010, 03:18 pm GMT +0200
şimdi sınavdan çıktım farklı olan sorular:
1.tedvin nedir?
2.tedvin dönemini kim başlatmıştır?
 

sahemdag
Mon 6 December 2010, 09:49 pm GMT +0200

1 ) Hadisler Hz. Peygamber'e ait olma dereceleri bakımından esas itibariyle kaç kısma ayrılırlar?  4 
  6 
  3 
  2 
  5 


2 ) Hadislerin  mana ile de rivayet edilebileceği görüşünde olan sahabiler arasında hangisi yoktur?  Abdullah b. Mes'ûd 
  Abdullah b. Ömer  *****
  Enes b. Mâlik 
  Hz. Âişe 
  Ebu'd-Derdâ' 

hepsi aynı buda benden farlı bir soru

sahemdag
Mon 6 December 2010, 09:55 pm GMT +0200

1 ) Hz. Peygamber sünneti konusunda aşağıdakilerden hangisini söylememiştir?  Sünnetine göre amel etmeyi 
  Sünnetini yaymayı 
  Sünnetini dakika dakika takip edip yazmayı 
  Bazı açıklamalarının vahye dayandığımı 
  Sünnetini öğrenmeyi 


2 ) Özellikle Hz. Peygamber'in söz ve işleriyle ilgili haber için aşağıdaki ıstılahlardan hangisi kullanılır?  Kudsî hadis 
  Mursel hadis 
  Makbul hadis 
  Mevkûf hadis 
  Merfû' hadis 


3 ) Yazmış olduğu bir miktar hadisi, aslına uygun bir şekilde yazamamış olduğu düşüncesiyle imha eden sahabi kimdir?  Hz. Ali 
  Ebû Zer 
  Hz. Ebû Bekir 
  Ebû Şâh 
  Hz. Ömer 


osmaniye
Wed 8 December 2010, 01:51 am GMT +0200
Selamun aleykum arkadaşlar,hepimize kolay gele.Ben de girdim sınava.Burda gözden kaçırdığım bir soru vardı farklı.Kütübü sitte ne demek diye.Cevap:Altı kitap.Bu arada ilk sahih hadisleri toplayan Buhari değil mi ya.

rabia5
Mon 13 December 2010, 01:05 am GMT +0200
Hadislerin yazılmasını ebediyen yasak olduğu görüşünde olan sahabi kimdir?

Rabiaa
Wed 15 December 2010, 03:57 pm GMT +0200
Hz. Peygamber'in hanımları içinde hadislerinin yayılması için en çok gayret göstern Hz. Aişe hakkında hangisi doğru değildir? Fıkhi konulara pek önem vermeme

Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir? Zübeyr b. Avvâm

Özellikle Hz. Peygamber'in söz ve işleriyle ilgili haber için aşağıdaki ıstılahlardan hangisi kullanılır? Merfû' hadis

Hz. Peygamber zamanında yaşamış ve Müslüman olup onunla karşılaşmış olan kimseye ne ad verilir? Sahabî

Hz. Peygamber sünneti konusunda aşağıdakilerden hangisini söylememiştir? Sünnetini dakika dakika takip edip yazmayı

Tasnif döneminde yazılan eserlerdeki hadisler kitaplara nasıl kaydedilmiştir? Senedleriyle

Tedvin hangi dönemler arasında yapılmıştır? Hicri 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın ortaları arasında

Aşağıdaki eserlerden hangisi sika râvîlerle ilgili eserlerdendir? Tarîhu’s-Sahâbe

Aşağıdakilerden hangi ikisi sika ravilere dair yazılan eserler arasındadır? el-İstî‘âb ve Hilyetü’l-evliyâ

Kütüb-i sitte’ye sonradan katılan kitabın yazarı kimdir? İbn Mace

VİZE de farklı olarak tek şuydu :

Eserini, Allah Teâlâ’nın bildirdiği emirler, nehiyler, haberler, mubahlar ve sadece Hz. Peygamber’e ait fiiller (hasâis) şeklinde beş kısma ayıran müellif aşağıdakilerden hangisidir?

Soruları çıktı.başarılar..

rayiha
Fri 17 December 2010, 04:37 am GMT +0200
8.      Merfu ahkam hadislerini toplayan hadis kitaplarına ne ad verilir?
 Cami
 
.....Sünen
 
Musannef
 
Muvatta
 
Müsned

1)SÜNENİ ERBAA HANGİ ESERLERDİR
 
Tirmizi, Ebu Davud, Nesaî, Darimi
 
Buhari, Tirmizi, Nesai, İbn Mace
 
....Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mâce
 
Darimi, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai,
 
Hiçbiri
 
2)SAHİH HADİSLERİ TOPLAYAN İLK HADİSÇİ KİMDİR
....Tirmizi
 
Malik
 
Ahmed b. Hanbel
 
Müslim
 
Buhari
3)ESERİNİ ALLAHIN BİLDİRDİĞİ EMİRLER.....VE SADECE HZ.PEYGAMBERE AİT FİİLLER ŞEKLİNDE 5 KISMA AYIRAN MÜELLİF HANGİSİDİR
 
Beyhakî
 
İbn Hibbân
 
İbn Huzeyme
 
Hâkim en-Nîsâbûrî
 
İbn Abdülber