- Giriş-Gizli Ve Aşikar Bütün İşlerde İyi Niyyet Ve İhlaslı Olmak

Adsense kodları


Giriş-Gizli Ve Aşikar Bütün İşlerde İyi Niyyet Ve İhlaslı Olmak

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
kardelen_vuslat
Sun 13 December 2009, 02:08 am GMT +0200
GİZLİ VE AŞİKAR BÜTÜN İŞLERDE İYİ NİYYET VE İHLASLI OLMAK


Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"O iman etmeyenler, ancak İslama yönelip ibâdeti Allah´a has kılarak (halis bir niyyetle) O´na ibâdet etmekle emredilmişlerdir."[1]

"O kurbanların ne etleri, ne de kanları asla Allah´a ulaşmaz; fakat sizden olan takva O´na ulaşır." (Hac: 37)

İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma), bu ayeti kerimede geçen "takva" kelimesinin manasını "Niyyetler" olarak tefsir etmiştir.

İhlâs, niyyeti halis yapmaya ve onu riya gibi bulaşık şeylerden arın­dırmaya denilir. Cenab-ı Hak, zati Ulühiyyetine, ihlâs ile ibâdet etmeyi emretmesinden anlaşılıyor ki, işin başından sonuna kadar ihlâsa sahib bu­lunmak gereklidir. Bütün kulluk vazifelerini sırf Allah´ın emirleri olduğu için yerine getirmek, yasaklarından da aynı duygu ile kaçınmak ve başka bir maksad gütmemek, îhlâsla Allah´a ibâdet etmek olur ve halis niyyet taşınmış olduğundan böyle kimseye de "Muhlis" denir. Bu ayeti kerime­den, geçerli niyyetin "halis niyyet" olduğu anlaşıldığından her görevde niyyetin bulunmasının şart olduğu hükmü ortaya çıkmaktadır, niyyetin yeri de kalbdır. Emredilen işi Allah rızası için yapmak ve başka bir maksad gözetmemek de, halis niyyetin husulüdür ve kuldan istenen de budur. îh­lâsla yapılan salih ameller Allah´a yükseltilir. îşte Allah rızası için halis niyetle yapılan işlerin Allah katında sevabı vardır.

1- Ömer İbni Hattab (Radiyallahu Anh) den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"(Yapılan) bütün işler niyyetlere göredir, (kalblerdeki niyyetlerle de­ğer kazanırlar); ve herkes için ancak niyyet ettiği şey vardır. O halde ki­min hicreti (Bir yerden bir yere gidişi) Allah ve O´iıun Resulü için ise, onun hicreti, Allah ve Resulü yolunda olmuştur. Kimin de hicreti dünya için ise ona ulaşır yahud bir kadın içinse onu nikâhlar. Böylece hicreti, hicret etmiş olduğu şeydedir (taşıdığı niyete göre işi değerlendirilir."´[2]

Bu hadîs-i şerif sahîhdir ve sahih olduğunda ittifak vardır. Aynı za­manda hadîsin derecesinin büyüklüğü ve yüksekliği üzerinde alimler gö­rüş birliğine .varmışlardır; çünkü islâmın temelini teşkil eden hadîslerden birisidir bu...

İlk devirdeki alimler ve bunlara uyan sonrakiler (Allah Tealâ onlara rahmet etsin), kitablarına bu hadîsle başlamayı severler ve tercih ederlerdi; Bunu da, daha başlarda iyi niyete, onu gözetip îtina göstermeye bir tenbih (uyarma) olsun diye yaparlardı,

îmam Ebû Saîd Abdurrahman ibni Mehdî´den (Allah Tealâ ona rahmet etsin) bize rivayet edilmiştir, demiştir ki:

"Kim kitab yazmak isterse, bu hadîs ile başlasın."

îmam Ebû Süleyman El-Hattabî da (Allah ona rahmet etsin) şöyle de­miştir: "Dîn işlerinden olup ilk başlayan ve ortaya çıkan her şeyin başın­da bu = ameller niyete göredir = hadîsini getirmeyi, bizim geçmiş üs-tadlanmiz müstahab görürlerdi; çünkü din işlerinin hepsinde buna ihti­yaç vardır.

ibni Abbas´dan (Radiyallahu Anhüma) bize nakledildiğine göre şöyle demiştir: "İnsan, ancak niyyeti miktarmca korunur."

Başka biri de: "insanlara niyyetlerine göre (sevab ve azab) verilir."

Büyük İmam Ebü Aü Fudayl ibni İyad´dan (Radiyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "İnsanlar için hayırlı işi terk etmek riyadır; insanlar için amel etmek şirktir. İhlâs, bunların her ikisinden de

Allah´ın seni kurtârmasıdır."İZAH:İnsan hayırlı bir iş yapacağı zaman, eğer halkın kendisine riya­kar demelerinden hoşlanmayarak bu işi yapmaz ve daima ihlâs sahibi kimse olduğunun bilinmesini isterse riya olur. İşi, kendisini iyi niyetli bilsinler, iyi kimse görünsün diye terk etmiş olur ki, bu da haram olan şeydir. Al­lah için yapılması gereken işleri, başkası için yapmak şirk olur; çünkü Allah rızasına ait olan bir iş Allah´dan başkasının rızâsı için yapılmış ve Allah´a tercih edilmiş olur. İşte bu iki hah" terk ederek sırf Allah rızası için amel etmek ihlâstir ve Allah katında makbuldür.

İmam Haris El-Muhâsibî (Allah ona rahmet etsin) Şöyle, demiştir: "Sa­dık o kimsedir ki, kendi kalbinin düzelmesi için, insanların kalblerinde olan tüm değerinin kalblerinden çıkışında bir sakınca görmez, yapmış ol­duğu güzel işlerden bir zerre miktarına dahi insanların muttali olmasını sevmez ve kötü işini de insanların bilmesini çirkin görmez."

Huzeyfe El-Mar´aşî´den rivayette şöyle demiştir:

"İhlâs, kulun gizli ve aşikâr hallerde işlerinin eşit olmasıdır!"

İmam ve üstad Ebû´l-Kasim EI-Kuşeyrî´den (Allah ona rahmet etsin) bize rivayet edilmiştir; şöyle demiştir:

(´İhlâs, ibadeti, sırf Yüce Allah´ın hakkı olmak maksadıyla yapmaktır. Bu da, bir yaratığa gösterişte bulunmaksızın yahud insanlarca iyi olan bir şeyi beklemeksizin yahud onlardan herhangi bir övgüyü sevmeksizin ya­hud Allah´a yaklaşmaktan başka herhangi bir mana taşımaksızın yapılan ibâdetle Allah´a yaklaşmayı murad etmektir.´*

Büyük İmam Ebû Muhammed Sehl ibni Abdillah Et-Tüsterî (Radi­yallahu Anh) şöyle demiştir: "Akıllılar, İhlasın açıklanmasına baktılar da, ´ şundan başkasını bulamadılar: İnsanın gizli ve aşikâr hallerinde sükûn ve hareketinin Allah için olmasıdır ve buna dünya ve nefis arzusunu ka­rıştırmamaktır.

Üstad EbÛ Ali Ed-Dekkak´dan (Radiyallahu Anh) bize rivayet edildiği­ne göre şöyle demiştir:

"İhlâs, insanların yorumlarından kendini uzak tutmaktır; sıdk ise, nefse uymaktan temizlenmektir. İhlâs sahibinde riya yoktur; sadık kimsede de gururlanma yoktur."

Zü´n-Nûni Mısrî´den (Allah ona rahmet etsin) rivayet edildiğine göre

şöyle demiştir:

"Üç şey ihlâs alâmetlerindendir: İnsanlardan olacak övme ve yermeyi eşit tutmak; yapılan işlerde, işleri görmeyi unutmak ve işin sevabım ahirette gerekli bulmak...´

Kuşeyrî´den (Allah ondan razı olsun) bize rivayette şöyle demiştir: "Sid-kın en azı, gizli ve aşikâr halin eşit olmasıdır."

Sehlü´t-Tüsterî´den: "Kendi nefsini yahud başkasını yağlayan bir kul, sıdkın kokusunu koklayamaz.*´

Allimlerin bu ihlâs ve sidk konusundaki sözleri sınırlı olmayacak kadar çoktur. Benim gösterdiklerim anlayan kimse için kâfidir.--------------------------------------------------------------------------------


[1] Kur´ân-ı Kerim, Beyyine: 25

[2] Buharî. Müslim. Ebü Davud. Tirmizî. Nesâî.

cerendemir
Mon 31 March 2014, 11:55 pm GMT +0200
Niyetler amellere göredir.Rabbim bizi her işimizde hayırlı niyet edenlerden ve ihlaslı olan kimselerden eylesin inşallah.

Rüveyha
Tue 1 April 2014, 11:20 am GMT +0200
Evet ceren kardeşim ameller niyetlere göredir.Mevlam da inşaAllah bizleri niyetleri güzel, takva ehli kullarından eylesin..

HALACAHAN
Sun 24 January 2016, 09:29 pm GMT +0200
İhlasla, riyadan uzak , halis niyetlerle, dualarımızı aksatmadan yapanlardan oluruz. Amellerimiz niyetlerimze göredir. Rabbim dualarımızı kabul etsin insalalah

Bilal2009
Tue 8 March 2016, 08:25 pm GMT +0200
  Selamün Aleyküm Ve Rahmetüllah. Allah ( Celle Celalühu ) bizleri niyetleri güzel kullardan olmayı nasip etsin.
 Allah ( c.c ) Razı olsun.

Sümeyye Şahiner7B
Tue 8 March 2016, 08:39 pm GMT +0200
Ve Aleykumselam ;İnsan niyetini temiz ve güzel tutarsa karşılığında iyi amel ve sevaplar edinir . İhlaslı yani yalnız ve aşikar bir yerde işlerinin eşit oması ve yalnız Allah'a kulluk edip O'ndan yardım ve istek dilemesidir . İhlaslı bir kişi başkalarının yorumlarına bakmaz ve aldanmaz .Rabb'İm bizleri içi dışı bir olan Allah'a sığınıp O'ndan medet uman kullarından eylesin inşAllah Amin .
Paylaşımdan dolayı Allah c.c razı olsun

Melike Üstün 7/B
Tue 8 March 2016, 09:33 pm GMT +0200
Ve aleykumsselam. Yaptığımız işleri Allah için yapmalı,ve kendimizi asla ovmemeliyiz.

sultan aktay
Thu 10 March 2016, 01:56 pm GMT +0200
ve aleyküm selam
allah c.c paylaşım için razı olsun
bu konu hakkında beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim

yagmur_7-c
Fri 12 August 2016, 06:21 pm GMT +0200
Esselamu aleykum
Yapılan işlerde önce Allah rizasi ni kazanmak amaç olmalı....Rabbim Allah in rizasini kazandığını kullarından olabilmeyi nasip etsin inşallah....Rabbim razı olsun inşallah....

Mevlüde
Fri 12 August 2016, 06:31 pm GMT +0200
Aleykumusselam ve rahmetullah.ihlas ibadetin kabulu icin gereklidir.Rabbim gonullerimizi her tulu kirden pastan temizlesin ,ihlasimizi artirsin insallah.

HALACAHAN
Wed 24 August 2016, 02:25 pm GMT +0200
Rabbim senin rizani  gözeterek hayirli ameller islemeyi hepimize nasip eyle..Niyeti halis kullarindan eyle bizleri..

Sevgi.
Wed 1 February 2017, 01:08 pm GMT +0200
Esselâmü Aleyküm Ve Rahmetüllah. Yapılan her iş Allah ( Celle Celalühu ) için olursa bir anlam ifade eder. Şunu hiç unutmıyalımki ameller niyetlere göredir. Allah ( Celle Celalühu ) için yapılan her iş kişiyi Allah'a yakınlaştırır.  Oyüzden herdaim niyetimiz Allah için hayr üzere olsun inşaAllah.

ceren
Mon 30 April 2018, 01:28 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Attığı her adımda niyeti halis ameli doğru olan ve ibadetlerini hakkiyla yapıp kurtuluşa erişen kullardan olalim inşallah. ..