- Fıkıh Usulü Vize Soruları

Adsense kodları


Fıkıh Usulü Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Mon 30 December 2013, 03:05 pm GMT +0200
FIKIH USULU VİZE SORULARI

Soru 1 nın 20 5.0 Puanlar
 “Taabbudi” kavramı neyi ifade eder?

A.Aile hukuku
 B.İbadet yapmak
C.Akılla açıklanan hükümler
 D.Akılla açıklanamayan ibadet hükümleri

Soru 2 nın 20 5.0 Puanlar
 "Müşriklere muhalefet edin, sakalı uzatın, bıyığı kısaltın!” hadis-i şerifi hangi sünnet türüne girer?

A.Beyani sünnet B.İnşai sünnet C.Müekked sünnet D.Örfi sünnet

Soru 3 nın 20 5.0 Puanlar
Bir kadın Hz. Peygamber (sav)’e şöyle demişti: “Hacca gidemeyecek derecede yaşlı ve hasta olan babama hac farz oldu. Onun yerine haccetmiş olsam bunun ona faydası dokunur mu?” Hz. Peygamber ona: “Babanın borcu olsa ve sen onu ödesen, bunun ona yararı olmaz mı, ne dersin?” diye sormuş, kadın: “Evet” deyince o da: “Allah’a olan borç ödenmeye daha layıktır” buyurmuştur.
Bu hadis hangi hüküm kaynağı için delil olarak getirilmiştir?

A.İcma   B.Istıshab     C.Kıyas     D.İstihsan

Soru 4 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh Usulü ilminin doğuşunun sebeplerinden biri değildir?

A.Arapça’nın inceliklerinin anlaşılmaz oluşu
B.Kur’an kıraatinin çeşitliliği
C.Yabancıların İslam dinine girmesi
 D.Yabancı kültürlerle karşılaşma

Soru 5 nın 20 5.0 Puanlar
 “Resm-i Hatt-ı Osmani” hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A.Genç Osman devrinde
B.Cumhuriyet döneminde
 C.Hz. Osman devrinde
D.Osmanlılar döneminde

Soru 6 nın 20 5.0 Puanlar
Hz. Peygamber hayatta iken Kur’an’ı yazıya geçirip kendine ait bir nüsha oluşturan sahabi hangisi değildir?

 A.Übey b. Ka’b B.Ömer b. Hattab C.Abdullah ibn Mesud D.Ali b. Ebi Talib

Soru 7 nın 20 5.0 Puanlar
Hangisi erken dönmem İslam literatüründe “sünnet” karşılığı olarak kullanılmamıştır?

A.Rivayet B.Huccet C.Eser D.Haber

Soru 8 nın 20 5.0 Puanlar
“Klasik dönemde Sünnet Kur’an’dan bağımsız bir delil olarak ele alınmıştır” ifadesi kime aittir?

A.Hayri Kırbaşoğlu B.Fazlur Rahman C.Mürteza Bedir D.Muhammed Hamidullah

Soru 9 nın 20 5.0 Puanlar
 Ahad sünnet ne demektir?

A.İlk üç tabakada ravilerinin sayısı tevatür sayısının altında bulunan sünnet
B.Kütüb-ü Sitte’de yer almayan ve ibadetlerle ilgili olan sünnet
C.Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiin devirlerinde şöhret bulan sünnet
D.Tebe-i tabiin ve sonraki dönemlerde yazıya geçirilmesi unutulmuş olan sahih sünnet

Soru 10 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi “icma”nın sözlük anlamlarından değildir?

 A.Azmetmek B.Kesin karalı olmak C.İttifak etmek D.Niyet etmek

Soru 11 nın 20 5.0 Puanlar
İcma’nın klasik dönemde tarif edildiği şekilde meydana gelebilmesi için kaç tane şart vardır?

A.6   B.5   C.4   D.7

Soru 12 nın 20 5.0 Puanlar
Bütün Müctehidlerin ittifakı yerine “Medinelilerin ittifakı” nı icma olarak kabul eden mezhep imamı kimdir?

A.İmam Şafii B.İmam Malik C.Ebu Hanife D.Ahmed b. Hanbel

Soru 13 nın 20 5.0 Puanlar
İcma’nın senedi” ne demektir?

A.Müctehidlerin üzerinde icma ettikleri hükme varırlarken dayandıkları metod
B. İcmayı rivayet eden ravileri gösteren sened zinciri
C.İcma yapan müctehidlerin adalet ve zabt gibi husularla ilgili bilgileri
 D.Müctehidlerin üzerinde icma ettikleri hükme varırlarken dayandıkları delil

Soru 14 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi İmamiyye Şiasının kıyası reddetme gerekçelerindendir?

A.Kıyasın zanni bilgi üretmesi
 B.Kıyasın yapılabileceğine dair bir ayet veya hadisin olmaması
C.Kıyası ilk defa Şeytanın yapması
D.Kıyasın Roma Hukukundan mülhem bir metod olması

Soru 15 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?

A.Fer’in Hükmü B.İllet C.Asıl D. Aslın Hükmü

Soru 16 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdakilerden hangisi illeti bulma yollarından biri değildir?

A.İcma B.Mürsel Münasib C.Nass D.Sebr ve Taksim

Soru 17 nın 20 5.0 Puanlar
 “Mürsel Maslahat” ne demektir?

A.Maslahat’ın nassa aykırı olması
 B.Maslahat’ın nassa aykırı veya uygun olduğunun belirtilmemesi
C.Maslahat’ın nassa uygun olması
D.Maslahat’ın nassa aykırı veya uygun olduğunun belirtilmesi

Soru 18 nın 20 5.0 Puanlar
“Fasid Örf” ne demektir?

A.Şer’i bir asıl olan örf
B.Şartlarından biri eksik olan örf
C.Nassa aykırı olmayan örf
D.Kat’i bir nassa aykırı olan örf

Soru 19 nın 20 5.0 Puanlar
 “Şâri’in, mükelleften bir fiili yapmasını (fiil) veya yapmamasını (terk) istemesi yahut onu yapıp yapmama arasında serbest bırakmasıdır (tahyîr)” Yukarıdaki tanım hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.Usulcülere göre teklîfî hükmün tanımıdır
B.Usulcülere göre vad’î hükmün tanımıdır
C.Fakihlere göre teklîfî hükmün tanımıdır
 D.Fakihlere göre teklîfî hükmün tanımıdır

Soru 20 nın 20 5.0 Puanlar
“Zinaya yaklaşmayın” âyetinin gösterdiği üzere, zinanın haram kılınması (……….), usulcülere göre hükümdür. Fakihlere göre ise hüküm, bu (……….) ile sabit olan sonuç, yani zinanın haram oluşudur (……….). Çünkü (……….), mükellefe ait fiile bağlanan bir vasıftır. Buna göre: Zina etmek haramdır, denir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir.

A.Hurmet- hurmet – tahrim – tahrim
 B.Tahrim- tahrim – hurmet – hurmet
C.Tahrim- hurmet- hurmet- tahrim
D.Hurmet- tahrim- hurmat- tahrim


expert35
Fri 7 November 2014, 01:28 am GMT +0200
CEVAP ANAHTARI YOK MU?

admin
Fri 7 November 2014, 01:31 am GMT +0200
CEVAP ANAHTARI YOK MU?

ilgili görevlimiz size yanıt verecektir.

zeynep bilgetan
Sat 3 October 2015, 10:35 pm GMT +0200
Cvp anahtarı nı göremiyorum:(

admin
Sat 3 October 2015, 10:55 pm GMT +0200
ilgili editöre yönlendirdim sizlere yardımcı olacaktır.

aysegul999
Sun 4 October 2015, 08:26 pm GMT +0200
Cevap anahtarları maalesef üniversite tarafından yayınlamamıştı kardeşim.

ceren
Sun 4 October 2015, 08:32 pm GMT +0200
Aleykümselam.Hazırlanan kardeşlerim için çok yaralı bir çalışma olmuş.Allah razı olsun...

güzel insan
Sun 28 July 2019, 04:40 pm GMT +0200
cevap anahtarı ?

Bilal2009
Mon 29 July 2019, 12:11 pm GMT +0200
Allah razı olsun

sedattchn
Wed 6 November 2019, 11:00 pm GMT +0200
cevap anaahtarı istyrm

Sevgi.
Thu 7 November 2019, 02:17 am GMT +0200
Bilgiler için Allah razı olsun. Rabbim tüm kardeşlerimize zihin açıklığı versin inşaAllah 🌷

Berkberk
Mon 20 July 2020, 06:15 pm GMT +0200
Cevapları yok mu bu soruların

asyaakkaya
Sun 14 November 2021, 09:30 pm GMT +0200
FIKIH USULU VİZE SORULARI

Soru 1 nın 20 5.0 Puanlar
 “Taabbudi” kavramı neyi ifade eder?

A.Aile hukuku
 B.İbadet yapmak
C.Akılla açıklanan hükümler
 D.Akılla açıklanamayan ibadet hükümleri

Soru 2 nın 20 5.0 Puanlar
 "Müşriklere muhalefet edin, sakalı uzatın, bıyığı kısaltın!” hadis-i şerifi hangi sünnet türüne girer?

A.Beyani sünnet B.İnşai sünnet C.Müekked sünnet D.Örfi sünnet

Soru 3 nın 20 5.0 Puanlar
Bir kadın Hz. Peygamber (sav)’e şöyle demişti: “Hacca gidemeyecek derecede yaşlı ve hasta olan babama hac farz oldu. Onun yerine haccetmiş olsam bunun ona faydası dokunur mu?” Hz. Peygamber ona: “Babanın borcu olsa ve sen onu ödesen, bunun ona yararı olmaz mı, ne dersin?” diye sormuş, kadın: “Evet” deyince o da: “Allah’a olan borç ödenmeye daha layıktır” buyurmuştur.
Bu hadis hangi hüküm kaynağı için delil olarak getirilmiştir?

A.İcma   B.Istıshab     C.Kıyas     D.İstihsan

Soru 4 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh Usulü ilminin doğuşunun sebeplerinden biri değildir?

A.Arapça’nın inceliklerinin anlaşılmaz oluşu
B.Kur’an kıraatinin çeşitliliği
C.Yabancıların İslam dinine girmesi
 D.Yabancı kültürlerle karşılaşma

Soru 5 nın 20 5.0 Puanlar
 “Resm-i Hatt-ı Osmani” hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A.Genç Osman devrinde
B.Cumhuriyet döneminde
 C.Hz. Osman devrinde
D.Osmanlılar döneminde

Soru 6 nın 20 5.0 Puanlar
Hz. Peygamber hayatta iken Kur’an’ı yazıya geçirip kendine ait bir nüsha oluşturan sahabi hangisi değildir?

 A.Übey b. Ka’b B.Ömer b. Hattab C.Abdullah ibn Mesud D.Ali b. Ebi Talib

Soru 7 nın 20 5.0 Puanlar
Hangisi erken dönmem İslam literatüründe “sünnet” karşılığı olarak kullanılmamıştır?

A.Rivayet B.Huccet C.Eser D.Haber

Soru 8 nın 20 5.0 Puanlar
“Klasik dönemde Sünnet Kur’an’dan bağımsız bir delil olarak ele alınmıştır” ifadesi kime aittir?

A.Hayri Kırbaşoğlu B.Fazlur Rahman C.Mürteza Bedir D.Muhammed Hamidullah

Soru 9 nın 20 5.0 Puanlar
 Ahad sünnet ne demektir?

A.İlk üç tabakada ravilerinin sayısı tevatür sayısının altında bulunan sünnet
B.Kütüb-ü Sitte’de yer almayan ve ibadetlerle ilgili olan sünnet
C.Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiin devirlerinde şöhret bulan sünnet
D.Tebe-i tabiin ve sonraki dönemlerde yazıya geçirilmesi unutulmuş olan sahih sünnet

Soru 10 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi “icma”nın sözlük anlamlarından değildir?

 A.Azmetmek B.Kesin karalı olmak C.İttifak etmek D.Niyet etmek

Soru 11 nın 20 5.0 Puanlar
İcma’nın klasik dönemde tarif edildiği şekilde meydana gelebilmesi için kaç tane şart vardır?

A.6   B.5   C.4   D.7

Soru 12 nın 20 5.0 Puanlar
Bütün Müctehidlerin ittifakı yerine “Medinelilerin ittifakı” nı icma olarak kabul eden mezhep imamı kimdir?

A.İmam Şafii B.İmam Malik C.Ebu Hanife D.Ahmed b. Hanbel

Soru 13 nın 20 5.0 Puanlar
İcma’nın senedi” ne demektir?

A.Müctehidlerin üzerinde icma ettikleri hükme varırlarken dayandıkları metod
B. İcmayı rivayet eden ravileri gösteren sened zinciri
C.İcma yapan müctehidlerin adalet ve zabt gibi husularla ilgili bilgileri
 D.Müctehidlerin üzerinde icma ettikleri hükme varırlarken dayandıkları delil

Soru 14 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi İmamiyye Şiasının kıyası reddetme gerekçelerindendir?

A.Kıyasın zanni bilgi üretmesi
 B.Kıyasın yapılabileceğine dair bir ayet veya hadisin olmaması
C.Kıyası ilk defa Şeytanın yapması
D.Kıyasın Roma Hukukundan mülhem bir metod olması

Soru 15 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?

A.Fer’in Hükmü B.İllet C.Asıl D. Aslın Hükmü

Soru 16 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdakilerden hangisi illeti bulma yollarından biri değildir?

A.İcma B.Mürsel Münasib C.Nass D.Sebr ve Taksim

Soru 17 nın 20 5.0 Puanlar
 “Mürsel Maslahat” ne demektir?

A.Maslahat’ın nassa aykırı olması
 B.Maslahat’ın nassa aykırı veya uygun olduğunun belirtilmemesi
C.Maslahat’ın nassa uygun olması
D.Maslahat’ın nassa aykırı veya uygun olduğunun belirtilmesi

Soru 18 nın 20 5.0 Puanlar
“Fasid Örf” ne demektir?

A.Şer’i bir asıl olan örf
B.Şartlarından biri eksik olan örf
C.Nassa aykırı olmayan örf
D.Kat’i bir nassa aykırı olan örf

Soru 19 nın 20 5.0 Puanlar
 “Şâri’in, mükelleften bir fiili yapmasını (fiil) veya yapmamasını (terk) istemesi yahut onu yapıp yapmama arasında serbest bırakmasıdır (tahyîr)” Yukarıdaki tanım hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.Usulcülere göre teklîfî hükmün tanımıdır
B.Usulcülere göre vad’î hükmün tanımıdır
C.Fakihlere göre teklîfî hükmün tanımıdır
 D.Fakihlere göre teklîfî hükmün tanımıdır

Soru 20 nın 20 5.0 Puanlar
“Zinaya yaklaşmayın” âyetinin gösterdiği üzere, zinanın haram kılınması (……….), usulcülere göre hükümdür. Fakihlere göre ise hüküm, bu (……….) ile sabit olan sonuç, yani zinanın haram oluşudur (……….). Çünkü (……….), mükellefe ait fiile bağlanan bir vasıftır. Buna göre: Zina etmek haramdır, denir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir.

A.Hurmet- hurmet – tahrim – tahrim
 B.Tahrim- tahrim – hurmet – hurmet
C.Tahrim- hurmet- hurmet- tahrim
D.Hurmet- tahrim- hurmat- tahrimŞeydaozmen
Sun 9 April 2023, 07:02 pm GMT +0200
Soruların cvp anahtarı yok mu

admin
Fri 28 April 2023, 08:25 pm GMT +0200
Cevap anahtarı bulunmamakta. Gönderen kişi sitemizde bulunmamakta teşekkürler.