- Felsefe Tarihi Vize Soruları

Adsense kodları


Felsefe Tarihi Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Mon 6 May 2013, 02:51 pm GMT +0200
FELSEFE TARİHİ VİZE SORULARI

Bölüm 1, Soru 1 (Tek Doğru)
 a) Suya bırakılan cisimlerin yüzdüğü bilgisi. b) Solungaçları kırmızı balığın taze olduğu bilgisi. c) Varlığın özünün ne olduğu bilgisi.
Yukarıdaki bilgi türlerinin doğru sıralanışı hangisidir?

Gündelik – Bilimsel – Dinsel.

Bilimsel – Gündelik – Felsefi.

Dinsel – Teknik – Sanatsal

Bilimsel – Teknik -Felsefi

Sanatsal – Dinsel – Bilimsel

Bölüm 1, Soru 2 (Tek Doğru)
Aşağıdaki filozoflardan hangileri asli ilke arayışlarında çoğulcu yaklaşım sergilemiştir?

Empedokles, Thales, Demokritos

Anaksagoras, Parmenides, Anaksimenes

Demokritos, Zenon, Sokrates

Empedokles, Anaksogaras, Demokritos

Thales, Anaksimenes, Platon

Bölüm 1, Soru 3 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangi tanımlama sofistler için kullanılamaz?

Nihilist/Hiççi

Pragmatist/Faydacı

Objektivist/Nesnelci

Rölativist/Görececi

Ateist/Tanrıtanımaz

Bölüm 1, Soru 4 (Tek Doğru)
Platon’un âlem anlayışında en çok hangi iki filozoftan etkilendiği ifade edilebilir?

Sokrates-Thales

Herakleitos-Zenon

Anaksimenes-Demokritos

Herakleitos-Parmenides

Sokrates-Aristoteles

Bölüm 1, Soru 5 (Tek Doğru)
Aristoteles’e göre bir ressamın zihnindeki insan portresi resmedildiğinde erek, form kazanmış olacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

Ereksel neden, formal nedene indirgenebilir.

Ereksel neden, asıl açıklayıcı nedendir.

Fail neden, eşyanın oluşumunu açıklar.

Ereksel neden, maddi nedendir.

Fail neden, maddi nedene indirgenir.

Bölüm 1, Soru 6 (Tek Doğru)
Evrende bir zorunluluk vardır. İnsan da bu zorunluluktan payını alan bir varlıktır. İnsanın yazgısı, Tanrı tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla insan bu yazgıya boyun eğmek zorundadır. Eğer yazgısını kabullenmezse mutsuz sıkıntılı olur.
Bu görüşler hangi felsefi öğretiye aittir?

Epikürosçuluk

Aristotelesçilik

Yeni- Platonculuk

Stoacılık

Demokritosçuluk

Bölüm 1, Soru 7 (Tek Doğru)
“İnsanın Tanrıya duyduğu aşk, sonsuz ve öncelikli olmalıdır. Bu nedenle insan maddi hazlara yönelerek maddi alışkanların peşinden giderek değil; Tanrısal aşk duyarak gerçek mutluluğa ulaşır”.
Bu ahlak anlayışı hangi filozofun görüşüdür?

Epiküros

Demokritos

Auqustinus

Plotinos

Platon

Bölüm 1, Soru 8 (Tek Doğru)
Meşşâî felsefede alemdeki mümkün varlıklardan hareketle zorunlu bir varlık olan Tanrı’ya gidilir. Evrendeki her varlık, diğerinin nedeni olmaktadır. Bu nedenler zincirin sonunda varoluşu zorunlu varlık olmakla Tanrı yer almaktadır. Bu Tanrı kanıtlaması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Ontolojik kanıt

Kozmolojik kanıt

Sezgisel kanıt

Rasyonel kanıt

Ereksel kanıt

Bölüm 1, Soru 9 (Tek Doğru)
Felsefenin var olan siyasal, hukuksal ve ahlaksal değerleri üzerine soru soran tavrını kabul edersek, bu anlamda Sokrates’in de gerçek bir filozof olduğu açıktır. Çünkü o bu sorgulayıcı tavrını ve bu tavrın Atina demokrasisi içinde sindirilemeyeceğini biliyor olmalıydı ki, kendini “atsineği” olarak nitelendirmiştir. Sokrates’in prototipini oluşturduğu gerçek felsefeci olmanın ana niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Toplumsal olay ve olguları siyasilerin ölçü ve değerleriyle yorumlamak

Toplumun demokrasi anlayışına uygun davranmak

Toplumun sosyo-ekonomik değerleri ışığında düşüncelerine yön vermek

Felsefeyi pratiğin hizmetine sunarak, din ve ahlak adına bilmek

Var olan değer ve sistemleri bilerek ve korkmadan sorgulamak

Bölüm 1, Soru 10 (Tek Doğru)
“Bir kez yıkanılan ırmakta ikinci kez yıkanılamaz” diyen Herakleitos’un varlık anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Varlık, bir oluş sürecidir.

Varlık, hep aynı kalan değişmez bir yapıdadır.

Evrendeki varlıklar, hem değişir hem değişmez bir yapıdadır.

Varlık, “aperion” (sınırsız/sonsuz)dur.

Arke, ‘hava’dır.

Bölüm 1, Soru 11 (Tek Doğru)
Kinik okulunun başlıca temsilcilerinden Diogenes’in her türlü zevkten, lüksten kendini alı koyarak bir fıçının içerisinde yaşam sürmüş olduğu söylenir. Diogenes’in hangi tür yaşam anlayışını örneklendirdiği söylenebilir?

Haz ve elemden uzak, duyarsız bir yaşam anlayışını

Dünya nimetlerine duyarlı olan bir insanın yaşam anlayışını

Mistik bir tarzda Tanrı’yı hisseden ve mutlu olan insanın yaşam anlayışını

Eylemlerinde özgür bir irade ile davranan insanın yaşam anlayışını

Faydacı bir anlayış içerisinde kişilere yaklaşan insanın yaşam anlayışını

Bölüm 1, Soru 12 (Tek Doğru)
Aristoteles’e göre de ideaların varlığı yadsınamaz. Ancak Platon için idealar; düşünsel olarak, akılla kavranabilir. Onlar duygusal dünyadan ayrı bir gerçeklik ifade eder. Oysa Aristoteles için idealar, tek tek nesnelerin özü olmakla kavramsal bir var oluşu değil, duygusal bir var oluşu ifade eder.
Buna göre, Aristoteles’in ve Platon’un varlık anlayışlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Platon için idealar gerçek varlığı ifade eder.

Aristoteles için idealar, aklın kavramsal dünyasını; Platon için ise idealar duygusal c. nesneleri ifade eder.

Platona göre idealar duyularla bilinemez.

Aristoteles için gerçek varlık bireysel ve somut nesnelerde içerilmiştir.

Platon için gerçek varlık düşünsel dünyanın idealarıdır.

Bölüm 1, Soru 13 (Tek Doğru)
Bir tahtayı yontarak ona masa biçimini veren marangozdur. Bir meşe tohumunun meşe ağacı olmasını su, toprak, güneş, gübre ve benzeridir.
Buna göre tahtayı masa, meşe tohumunu meşe ağacı yapan neden Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Gâi neden

Fail neden

Maddi neden

Formal neden

Teolojik neden

Bölüm 1, Soru 14 (Tek Doğru)
“Bir” olan varlık evrendeki her şeyin temelidir. “Bir”den sırasıyla “akıl”, “ruh” ve “madde” meydana gelmiştir. Ancak asıl gerçeklik ve tüm varlıkların kaynağı “Bir”dir.
Bu görüşleri savunan Plotinos, hangi felsefe akımının temsilcisi olarak kabul edilir?

Platonculuk

Epikürcülük

Stoacılık

Aristotelesçilik

Yeni Platonculuk

Bölüm 1, Soru 15 (Tek Doğru)
“Felsefenin, ahlak ve siyaset adına ele alındığı bir dönemi ifade eder. Metafizik ve teorik bilimler, kendileri adına değil, bizleri ahlaka hazırlamaları açısından değerlendirilir.” Sözü edilen yaklaşım, hangi felsefi dönemi dile getirmektedir?

Rönesans dönemi

Sistem dönemi

İlkçağ dönemi

Patristik dönemi

Helenistik dönemi

Bölüm 1, Soru 16 (Tek Doğru)
Meşşâî felsefede Allah-alem ilişkisini “sudur teorisi” ile ifade eden iki filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Fârâbî-İbn Sînâ

Fârâbî-İbn Rüşt

İbn Sînâ -İbn Rüşt

Kindi-Fârâbî

İbn Teymiyye-Gazzâlî

Bölüm 1, Soru 17 (Tek Doğru)
Auqustinus’un maddi hazların ve tutkuların peşinde giden insanların oluşturduğu devlet aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Gerçek aşkın devleti

Tanrı devleti

Yeryüzü devleti

Akla uygun devlet

Gerçek mutluluk devleti

Bölüm 1, Soru 18 (Tek Doğru)
Kuşkunun insanın mutluluğa ulaşmasında engel ettiği görüşünü savunur. Çünkü kuşku, insanı belirsiz kılmaktadır. İnsan herşeyden kuşku duyar. Ancak insan kuşku duyduğundan kuşku duyamaz. Çünkü insanın kuşku duyan bir Ben’i, bilinci vardır.
Bu görüşler hangi Patristik filozofa aittir?

Descartes

Spinoza

Thomas Aquinas

Augustinus

Anselmus

Bölüm 1, Soru 19 (Tek Doğru)
Aristoteles’in psikolojisinde, ruhlar hiyerarşik bir yapı içerir. Aşağıdan yukarıya doğru sıralama; bitkisel/besleyici, hayvanî/duyusal ve insanî/düşünen ruh yer alır. Buna göre aşağıda yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Düşünen ruh, tüm hayvanlarda bulunur.

Duyusal ruh, sadece insanlarda bulunur.

Düşünen ruh, sadece hayvanlarda bulunur.

Duyusal ruh, sadece bitkilerde bulunur.

Besleyici ruh, tüm canlılarda ortaktır.

Bölüm 1, Soru 20 (Tek Doğru)
Evrendeki her nesne, zaman içinde değişir. Örneğin bir masa şu an sağlamdır, bir zaman sonra hasar görür. Cem şu an gençtir. Yarın bir gün yaşlanacaktır. Ancak evrendeki bireysel ve değişebilir nesnelerin ardında değişmez özler olarak idealar var olur. Platon’un bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

Varlığın sürekli bir değişim süreci yaşadığı

Zihnimizde bağımsız maddi bir gerçekliğin var olduğu

Duyusal nesnelerin idealardan pay aldıkları

Değişmez bir varlığın var olmadığı

Evrendeki tüm varlıkların diyalektik bir sürece tabi olduğu