- Faizin Kısmî Olarak Yasaklanması

Adsense kodları


Faizin Kısmî Olarak Yasaklanması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Mon 23 July 2012, 04:05 pm GMT +0200
D)  Faizin Kısmî Olarak Yasaklanması:


 Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulur:

«Ey iman edenler, ribâyı Öyle kat kat arttırılmış ola­rak yemeyin»  [121]

Bu âyet de Medine'de nazil olmuştur. Burada ribâ açık bir şekilde yasaklanmakla birlikte, bu yasaklama küllî değil cüz'î nitelikte olmuştur. Çünkü yasak hükmü «fahiş ribâ» adı verilen «mürekkep faiz»i ifade eder ki, her yıl için eklenen faize de faiz tahakkuk ettirmek su­retiyle, anaparanın katlarını bulan faiz çeşidini kapsar.

Bu âyetten, nisbeti düşük olan ribânın meşru oldu­ğu anlamı çıkmaz. Şöyle ki;

1)  Âyetteki «kat kat arttırılmış olarak» ifadesi, bir kayıt veya şart olmayıp, cahiliyye devrinde uygulanan fahiş ribâ olayına dikkati çekmek için kullanılmıştır.

2)  Ribânın azının da çoğunun da meşru olmadığı ko­nusunda bilginlerin icmaı meydana gelmiştir. Çünkü bir şeyin azı, çoğunu davet eder. İslâm «seddü'z-zerâyi'» pren­sibine göre «kötülüğe giden yolu kapamak» için, bir şe­yi bütün (küllî) olarak yasaklar.

3) Aşağıda vereceğimiz, kesin ribâ yasağı bildiren ve son olarak vârid olan âyet ve hadisler de ribânın bü­tün halinde yasaklandığını göstermektedir [122][121] Âli İmrân, 130,

[122] Sabûnî, Tefsîru  Ayâti'l-Ahkâm, c. I, s.  393; Bakara, 275, 278, 279.

Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 62-63.