- Eğitim-Öğretimde Mükâfat Türleri

Adsense kodları


Eğitim-Öğretimde Mükâfat Türleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Eslemnur
Sun 7 November 2010, 06:39 pm GMT +0200
 
4. Eğitim-Öğretimde Mükâfat Türleri

Mükâfatın eğitim-öğretimde kullanılan şekilleri başlıca iki türdür. Bunlardan birisi "manevî mükâfat" diğeri ise "maddî mükâfattır. Bu iki mükâfat türü de kendi aralarında çeşitli tür­lere ayrılmaktadır. Gerek eğitim literatürü, gerekse araştırmaya kaynaklık eden ilk anketlerdeki sorular ve bu soruların oluştu­rulmasında istifade edilen açık uçlu sorulara verilen cevaplar, manevî ve maddî mükâfat türlerini oluşturmamıza imkan sağla­mıştır.

 
a. Manevî Mükâfat (Moral Reward)
 

Bu mükâfat türünde çocuk veya öğrenciye maddî varlığı olan herhangi birşey verilmemekte ancak ona mutluluk ve haz veren, onurunu okşayan sözlü ifadelerle sevindirilmektedir. Manevî mükâfat da kendi arasında iki şıkka ayrılabilir.

 
1- Sevgi ve İlgi Göstermek

 

Manevî mükâfat türünün en yaygın şekli olarak nitelendiri­lebilecek sevgi ve ilgi göstermek, yerinde ve zamanında kullanıl­dığı takdirde çocuk ve öğrenci üzerinde oldukça olumlu etki yapmaktadır. Çünkü, gerek ailesinde, gerekse okulda, çocuk anne babasının veya öğretmeninin ilgisine muhtaçtır. Onların sevgi ve ilgisi, başarısını artırmada önemli rol oynamaktadır. Çünkü evde anne babası, okulda ise öğretmeni, çocuğun gözün­de en değerli varlıklardır. Çocuk, değer verdiği bu kişilerin sev­gi ve ilgisini bazen en değerli mükâfat olarak görebilmektedir.


2- Övmek, Tebrik ve Takdir Etmek

 

Bu mükâfat türü de çocuk ve öğrenci üzerinde oldukça et­kili olmaktadır. Özellikle toplum içinde ve ölçülü ifadelerle ço­cuğun ya da öğrencinin övülmesi, tebrik ve takdir edilmesi onu birçok maddî mükâfattan daha çok sevindirebilir.[31] Zira her in­sanda yaratılıştan var olan beğenilme ve takdir edilme arzusu özellikle çocukluk ve okul yıllarına rastlayan ergenlik çağların­da daha yoğundur.

 
b. Maddî Mükâfat (Physicial Reward)

 

Bu mükâfat türünde ise çocuk veya öğrenci maddî birta­kım varlıklarla ödüllendirilmekte, arzu ve istekleri yerine getiril­mekte ve kendisine çeşitli armağanlar verilmektedir. Bu mükâ­fat türü de ikiye ayrılır.

 
1- Arzu ve İstekleri Yerine Getirmek
 

Çocuk veya öğrencinin, başarısı veya olumlu davranışları karşılığında anne babası ya da öğretmeni tarafından arzu ve is­teklerinin yerine getirilmesidir. Sözgelimi arkadaşlarıyla birlikte gezme isteğini kabul etmek,çeşitli arzularına olumlu cevap vermek gibi. Çocuk veya öğrenci, anne babası veya öğretme­ninin kendisine değer vererek makul sayılan arzularına ve is­teklerine olumlu bir şekilde yaklaşmalarından oldukça etkilen­mektedir. Burada da beğenilme ve takdir edilme duygusunun doyurulması söz konusudur. Burada çocuk veya öğrenci için önemli olan yerine getirilen isteğin niteliği değil, arzu ve istek­lerine karşı anne, baba veya öğretmenin olumlu yaklaşımıdır. Tabiatiyle, arzulanan şeyin gerçekleşmesi maddî bir armağanla sonuçlanıyorsa, bu, çocuk veya öğrenci üzerinde daha da etkili olmaktadır. Örneğin öğrencinin başarılı bîr ders yılı sonunda tatile çıkma arzusunun yerine getirilmesi gibi...

 
2- Çeşitli Armağanlarla Ödüllendirmek
 


Maddî mükâfat türünün en yüksek seviyesi, çocuk veya öğ­rencinin herhangi bir armağanla ödüllendirilmesidir. Bu mükâ­fat türünde çocuk veya öğrenci, başarısının ve olumlu davranış­larının karşılığı ve devamı için çeşitli armağanlar (kitap, alet vs.) ile mükâfatlandırılır. Amaç, başarısının ve olumlu davranışları­nın anne babası veya öğretmenlerince değerlendirilip takdir edildiğinin ona bildirilmesidir. Yerinde ve zamanında kullanıldı­ğı takdirde çocuk veya öğrenci üzerinde oldukça etkili olan bu tür mükâfatlandırma tarzı, kişiye başarısının karşılıksız kalmadı­ğı ve olumlu davranışlarının mutlaka değerlendirilerek takdir edildiği hissini vermekte ve sonuçta, yaşadığı bu hazzı, kendisi­ne verilen armağan ile uzun zaman hatırlıyabilmektedir.

 
1. Lügat Anlamı

 

Arapça bir kelime olan "ceza"nın,"karşılık; uyarı; mükâfat; cezalandırmak" gibi anlamları vardır. [32]

Batı dillerindeki karşılığı "punishment"(İng.); "punition"(Fr.) ve "strafe"(Alm.) kelimeleridir. [33]

TDK sözlüğünde ise,"uygun görülmeyen tepki ve davra­nışları önlemek için üzüntü, sıkıntı ve acı veren uygulama" şeklinde tanımlanmaktadır. [34]

 
2. Tanımı
 


Genel olarak,"belli bir davranışın tekrarlanmasını önle­mek veya işlenen bir suçun önünü almak amacıyla, bir kimse veya birtakım insanlar hakkında alınan maddî veya ma­nevî tedbir" [35] şeklinde tanımlanan ceza kavramı için eğitim sözlüklerinde şu açıklama yer almaktadır: "Suç işleyen bir kim­seye, eğitme, ıslah etme veya başkalarına örnek olmak gibi amaçlarla, işlenmiş suçun derecesine göre çektirilen her türlü acı haldir." [36] Ceza, psikolojik bir yaklaşımla, "üzüntüyle sonuç­lanan herhangi bir durum" şeklinde de tanımlanabilir. [37] Peda­gojik yönüyle ceza, kişiyi istenmeyen davranıştan alıkoymak için uygulanan önleyiciler ve istenmeyen davranış" yapıldıktan sonra bu davranışın tekrarlanmaması için konuları yasaklayıcı­lardır. [38]

 
3. Amacı
 


Cezanın amacı yanlış davranışların kayıtsızlıkların ve dik­katsizliklerin tekrarına engel olmak ve kötü alışkanlıkların mey­dana gelmesini önlemektir. Cezanın etkili olması, uygun olma­yan davranışların tasarlanması ile, uyandırılan acı duygusu ara­sında kuvvetli ve devamlı bir çağrışım meydana getirmesin­dendir. [39] Dolayısıyla, cezanın eğitimde güttüğü amaç, öğrenci­yi birtakım hatalı davranışlara yönelmekten alıkoymak, suç sa­yılabilecek fiilleri işlemekten menetmek ve disiplin kurullarınca yasaklanan fiil ve davranışları işleyenlere birtakım müeyyideler uygulayarak, diğer öğrencileri bu gibi fiillere yönelmekten cay­dırmaktır, denilebilir.

YA RAHMAN
Sun 13 July 2014, 05:58 pm GMT +0200
Allah c.c. razı olsun...Eğitimciler gerçekten çok büyük sevap kazanıyorlar öğrencileri sayesinde...