- Efendimiz in Sünnet Kelimesini Bidat Mukabilinde Kullanması

Adsense kodları


Efendimiz in Sünnet Kelimesini Bidat Mukabilinde Kullanması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 12:59 pm GMT +0200
 
7. Peygamber (S.A.V.)'in Sünnet Kelimesini Bid'at Mukabilinde Kullanması


 

Hz. Aişe, Allah Rasûlü (S.A.V.)'nün şöyle buyurduğunu nakleder: "Her kim şu işimizde (dinde) olmayan bir şeyi ihdas ederse o, merduttur. [90]

Cabir (r.a.) Allah Rasûlü (S.A.V.)'nün şöyle buyurduğunu nakleder: "Sözlerin en güzeli Allah'ın Kitabıdır. Yolların en gü­zeli Muhammed [Sallallâhu Aleyhi ve SellemJ'in yoludur. İşlerin en şerlisi dine sonradan sokulan (Muhdes)dır. Her bid'at dalâ­lettir. [91]

Gerek ilk hadiste ifade buyurulan işimiz (emruna) kelime­siyle, gerekse ikinci hadiste îrâd buyurulan yol [hedy) kelime­siyle kastedilen şeyin daha önceki hadislerde iyelik (yâu7-müte-kellim) edatıyla ya da mutlak bir surette "el" takısıyla birlikte zikredilen sünnet kelimesinin kastedildiği açıktır. Keza hadiste yer alan merdut rey'le bid'atın kastedildiği anlaşılan diğer birhusustur. Aşağıda sunacağımız İrbâd b. Sâriye hadisi de bu hu­susu teyid etmektedir:

"Allah Rasûlü (S.A.V.) bize vaazda bulundu..." cümleleriyle başlayan hadisin sonunda Allah Rasûlünün şu sözleri yer al­maktadır: "Sizden yaşayacak olanlar pek çok ihtilafa şahid ola­caklardır. Benim sünnetime ve hak ve hidayet üzere olan hali­felerimin sünnetine uyunuz. Bunlara sımsıkı sarılıp sonradan [dinde] ihdas edilen şeylerden sakınınız. Zira bütün bid'atîer da­lalettir.[92]

Görüldüğü üzre Allah Rasûlü, burada kendi sünnetini muhdes (dine sonradan sokulmuş) şeyler ve bid'at mukabilinde kullanmıştır.[93]

[90] Buharî, Sulh, 5, hadis nr: 2697; Müslim, Akdiye, 8, hadis nr: 4467; Ebu Davud, Sünne, 5, hadis nr: 4593

[91] Müsİim, Cumua, 13, hadis nr: 2002; Nesâî, Bâb: Keyfiyetu'l-Hutbe, hadis nr: 1577; İbni Mâce, Mukaddime, 7, hadis nr: 45

[92] Ebu Davud, Sünne, 5, hadis nr: 4594; Tirmizî, Ebvâbu'1-İlm, 16, hadis nr: 2815; Tirmizî, bu hadisin hasen ve sahih olduğunu belirtir. Hadisin aktarı­lan lafzı Ebu Davud'a aittir.

[93] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 53-54.