- Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza

Adsense kodları


Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Eslemnur
Sun 7 November 2010, 06:54 pm GMT +0200
DİN EĞİTİMİNDE MÜKAFAT VE CEZA

Önsöz
 

Günümüz dünyasında büyük bir hızla gelişen bilim ve tek­nik, dinin insan hayatındaki önemini daha da artırmıştır. Hızlı sanayileşme ve hayat standardının ekonomik yönden yüksel­mesiyle, insanların sûreta kavuştuğu refah ve mutluluk, manevî alandaki boşluğu gideremeyince, özellikle batılı toplumlar psikososyal yönden çeşitli krizler yaşamaya başlamışlardır. Bu­gün bu toplumlar, ihmal edilen manevî gelişime yeniden canlı­lık kazandırabilmek için, dinin gücünden faydalanma yollarını aramaya koyulmuşlardır. Bu düşüncenin bir uzantısı olarak, inancın insana sağladığı huzur ve manevî gücü bir bütün ola­rak toplumlarına kazandırabilmenin gereğini kabullenmiş ve bunun yollarını araştırmaya başlamışlardır.

Hızlı bir sanayileşme ve büyümenin yaşandığı ülkemizde ise, durum biraz farklı olmuştur. Ülkemizde din, geçmiş dö­nemlerde görülen baskı ve ihmale rağmen gündemdeki yerini hiçbir zaman kaybetmemiştir denilebilir. Ancak baskı ve ihmal döneminde, gayr-ı resmî olarak yapılmaya çalışılan din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinin, dini farklı şekillerde anlayan ve ya­şayan insanların varlığına yol açtığını söyleyebiliriz. Zira geç­mişte yapılan hatalar veya ihmaller sebebiyle,bugün insanların bir kısmının ya dinden habersiz ya da dindar ama kendi görü­şünün doğruluğunu savunan kişiler halinde çeşitli gruplara ay­rılmaları da konuyla ilgilenenlerin dikkatinden kaçmamaktadır.Bu konuda İmam-Hatip Liselerinin ve 1982-1983 öğretim yı­lından itibaren zorunlu dersler arasına alınan "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi" derslerinin, gelecek yıllarda insanlar arasındaki farklı düşünce tarzlarının asgariye indirilmesine katkılarda bulunacağı düşünülebilir.

Bu noktada, hem aile hem de yaygın-örgün her tür ku­rumda gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Zira din eğitimi adına yaşanan olumsuzlukların giderilebilmesinde en önemli görevler bu müesseselere düş­mektedir. Dinin özünden kaynaklanan sevgi, hoşgörü ve mü­samaha prensipleriyle oluşturulacak bir din eğitimi anlayışının aileden başlayarak diğer din eğitimi kurumlarında devam ettiril­mesi, hem inancın manevî desteğini hisseden insanların, hem de toplumun her kesimine kucak açan din eğitimcileri ve gö­revlilerinin yetişmesine zemin hazırlayacaktır.

Mesleğinde iyi yetişmiş din görevlisine, günümüzde büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Buna bağlı olarak din görevlisi yetiştiren müesseselerin de önemi bir kat daha artmıştır. Ke­za din görevlisi yetiştiren kurumların problem ve beklentilerine yönelik araştırmaların yapılması gereği de ortadadır.

Bu düşünceden hareketle, bünyesinde, toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olan din görevliliği, daha açık bir ifa­deyle, imam-hatiplik, Kur'ân Kursu öğreticiliği gibi,belirli mes­lekî formasyonlar kazandırılarak elemanların yetiştirildiği ku­rumların başında gelen İmam-Hatip Liseleri, bu çalışmada, araştırma alanının ağırlığını teşkil etmektedir.

"Din Eğitimi ve Öğretiminde Mükâfat ve Ceza" konulu bu araştırmada mükâfat ve ceza, aile, yaygın ve örgün din eğitimi kurumlan perspektifinden ele alınarak derinliğine incelenmeye gayret edilmiştir. Bunların çocuk ve öğrenci üzerindeki etkileri ile disiplini sağlamadaki rollerine değinilerek, konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Gerek aile, gerekse yaygın ve örgün kurumlardaki din eği­timi ve öğretiminde uygulanan mükâfat ve ceza türlerini, uygu­lanış biçimlerini ve olumlu-olumsuz etkilerini, istatistiki metodlar desteğiyle analitik olarak ele alan bu çalışmanın, alanında yapılmış ilk araştırma olduğu söylenebilir. Üzerinde çalışılan alanın genişliği, birtakım zorlukları ve problemleri de berabe­rinde getirmiştir. Ancak, bu zorluklar ve problemlerin aşılma­sında, değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal'ın büyük kat­kıları olmuştur. Kendilerinin din eğitimi ve öğretimi alanında, daha önceleri yapmış olduğu anketli çalışmalar sonucunda el­de ettiği birikim ve tecrübelerden, araştırmamızın her safhasın­da istifade ettiğimizi belirtmek bizim için bir şükran ifadesi ol­duğu kadar, aynı zamanda mutlu bir görevdir.

İlk baskısı 1993 yılında gerçekleştirilen bu eser, yapılan birtakım ilavelerle genişletilerek ikinci baskısıyla okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Doktora tezi olarak hazırlanan eserin din eğitimi ve öğretiminin problem ve beklentilerine yönelik çalışmalar için önemli ipuçları ihtiva ettiği söylenebilir.

Anne babalar, İmam-Hatip Lisesi öğretmenleri ve Kur'ân Kursu öğreticileri başta olmak üzere din eğitimi sahasıyla alâ­kadar olan herkese faydalı olacağını ümit ediyoruz.

Muvaffakiyetimiz ancak Cenâb-ı Hakk'ın yardımıyladır.

                                                                                                                                                  Dr. Mehmet Emin Ay

Fatma6969
Tue 16 October 2018, 12:20 pm GMT +0200
Allah hayırlı nesillere vesile olanlardan nasib etsin bizleri. Bugünün çocukları yarının büyükleri.Ülkemizde çok daha kaliteli dönemler görelim inşaalarda. İslam şuuruyla şuurlanarak büyütelim çocuklarımızı. Allah razı olsun.

ceren
Tue 16 October 2018, 12:56 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim hakkiyla ıslami yaşayan kullardan eylesin bizleri inşallah. ..

Bilal2009
Tue 16 October 2018, 02:56 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri doğru işler yapanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun