- Cumhurun Görüşü

Adsense kodları


Cumhurun Görüşü

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Mon 23 July 2012, 04:00 pm GMT +0200
A)   Cumhurun Görüşü:


İslâm hukukçularının çoğunluğu altı maddeyi «ör­nek kabilinden» saymış, ancak kapsamı belirlemede de­ğişik ölçüler ortaya koymuştur.

Hanefîler, cins ve miktar birliğini esas almıştır. Öl­çü veya tartı ile alınıp satılan tüm mallarda cins birliği olursa «fazlalık» ve «vade», cins ayrılığı olursa yalnız «vade» faiz olur. Hanbelîler de prensipte Hanefîler gibi düşünür.

Şâfiîler, altı maddeden ilk ikisinin, yani altın ve gü­müşün «para», diğer dört tanesinin «yiyecek maddesi» olduğuna bakarak,, «yiyecek ve satış bedeli   (para)» kabilinden olan şeylerde  faizin cereyan edeceği görüşünü benimsediler.

Mâlikîlere göre, altın ve gümüş dışında, ihtikâra el­verişli olan yiyecek maddelerinde faiz cereyan eder.

Bu duruma göre, faizin tahakkuku için cins birliği mezhep imamlarınca gerekli görülmüş, vade konusunda ise cins birliği şartı aranmamıştır [155]


[155] el-Cassâs, Ahkâmü'I-Kur'ân, c. II, s. 184; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, c. V, s. 274 v.d.; el-Cezîrî, Kitâbü'1-Fıkh ale'l-Mezâhibi'I-Erbaa, c. II, s. 249-252; Dr. Fethî ed-Düreynî, el-Menâhicü'1-Usûliyye, s. 128-130.

Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 72-73.