- Cuma Günü

Adsense kodları


Cuma Günü

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Sun 5 February 2012, 08:46 pm GMT +0200
Cuma Günü Fazla İnsan, (Yani Cenab-ı Allah'ı Görme) Günüdür:
 
İmam Ahmed b. Hanbel... Suheyb'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.);

"İyi davrananlara, daima daha iyisi ve fazlası verilir." (Yunus, 10/26) âyet-i kerimesini okudu ve sonra şöyle buyurdu:

"Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girdiklerinde bir ün-leyici: "Ey Cennet ehli! Allah katında size verilmiş bir vaad vardır. O, bu va­adini sizin için gerçekleştirmek istiyor." diye seslenir. Cennet ehli: "Nedir o vaad? Terazimiz (iyiliklerimizle) ağır gelmedi mi? Yüzümüz ağarmadi mı? Bizi ateşten uzaklaştırıp cennete koymadı mı? (Bundan öte ne var ki?)" diye sorarlar. Cenab-ı Allah onlarla arasındaki perdeyi kaldırır. Onlar da O'na ba­kar ve O'nu temaşa ederler. Yemin ederim ki; Cenab-ı Allah onlara, kendi­sini temaşa etmelerinden daha çok hoşlarına gidecek ve gözlerini aydın kıla­cak bir şeyi onlara vermiş değildir." [509]

Abdullah b. Mübarek... Ebû Musa el-Eş'arî'nin, Basra Cami'inin min­berinde şöyle bir hutbe irâd ettiğini rivayet etmiştir:

"Doğrusu Cenab-ı Allah kıyamet gününde Cennet ehline bir melek gön­derir. Bu melek onlara: "Ey cennet ehli! Cenab-ı Allah size verdiği sözü ye­rine getirdi mi?" diye sorar. Cennet ehli, etraflarına bakar; zinetleri, elbisele­ri, ırmakları ve tertemiz zevceleri görürler ve üç kez; "Evet. Bize verdiği sö­zü yerine getirdi." derler. Melekler der ki: Bir şey kaldı. Cenab-ı Allah bu­yuruyor ki: "İyi davrananlara daima daha iyisi ve fazlası verilir." Bilesiniz ki daha iyisi cennettir. Fazlası ise Aziz ve Celil olan Allah'ın mübarek zâtını te­maşa etmektir." Bu mevkuf bir rivayettir. [510]

İbn Cerîr... Ebû Musa el Eş'ârî'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Doğrusu Cenab-ı Allah kıyamet gününde bir ünleyici gönderir. Bu, şöyle seslenir:

"Ey Cennet ehli! (Onun bu sesini baştakiler de sondakiler de duyarlar.) Şüphesiz, Cenab-ı Allah size daha iyiyi ve fazlasını vaad etmiştir. Daha iyi olan, cennettir. Fazlası ise, Rahman olan Allah'ın mübarek zâtını temaşa et­mektir." [511]

İbn Cerir... Kâ'b b. Ucre'den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.), "İyi davrananlara daima daha iyisi ve fazlası verilir." ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"Dünyadayken salih amelde bulunanlara daha iyisi olan cennet ve fazla­sı olarakta Aziz ve Celil olan Allah'ın mübarek zâtını seyretme imkânı veri­lir." [512]

Müsned'inin Kitâb'ül-Hücce bölümünde İmam Şafiî... Umeyr'den riva­yet etti ki; Enes b. Mâlik şöyle demiştir:

"Cebrail, üzerinde bir nokta bulunan beyaz bir aynayı Peygamber (s.a.v)'e getirdi. Peygamber (s.a.v.) ona sordu:

— Bu nedir?

— Bu cumadır. Bu vesileyle sen ve ümmetin üstün kılındınız. Bu hususa insanlar yani yahudi ve hristiyanlar size tabidirler. Bunda sizin için hayır var­dır. Bu günde öyle bir an vardır ki, o anda Allah'a hayır duada bulunan kim­senin duasına mutlaka icabet edilir. Bizim yanımızda Cuma, mezid günüdür.

— Ey Cebrail! Mezid günü ne demektir?

— Şüphesiz, Rabbin firdevs cennetinde geniş bir vadi edinmiştir. Orada bir misk tepesi vardır. Cuma günü olduğunda, noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah oraya iner. [513] Dilediği miktarda meleklerim de oraya indirir. O vadinin çevresinde nurdan minberler vardır. O minberlerin üzerinde pey­gamberlerin kürsüleri vardır. O minberlerin etrafında altın kürsüler vardır. Kürsüler, yakut ve zeberced taçlıdır. Bu kürsülerin üzerine şehidler ve sıd-dıklar otururlar. Evet, bunlar, peygamberlerin arka plânında otururlar. Aziz ve Celil olan Allah: "Ben Rabbinizim, ben Rabbinizim. Size vermiş olduğum sözü yerine getirdim. Dileyin benden, vereyim size." der. Onlar da: 'Ey Rab-bimiz! Senden hoşnudluğunu diliyoruz' derler. Yüce Allah buyurur ki: "Siz­den hoşnud oldum. Dileğiniz yerine getirilecektir. Benim katımda daha faz­lası (mezid) de vardır.?"

Rablerinin kendilerine cuma gününde hayırlı şeyler vermesi nedeniyle müminler o günü çok severler. O, Rablerinin Arş üzerinde istiva ettiği bir gündür. O günde Adem (a.s.) yaratıldı. O günde kıyamet kopacaktır." [514]

Bezzâr... Enes'ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Cibril, elinde beyaz bir aynayla bana geldi. Aynanın üzerinde siyah bir nokta vardı. Ona dedim ki:

— Ey Cibril, bu nedir?

—  Bu Cumadır. Rabbin bunu sana sunacak ve bu, senin için, senden sonra da kavmin için bir bayram olacaktır. Bu hususta sen ilk olacaksın. Ya­hudi ve hristiyanlarsa senden sonra geleceklerdir.

— Cumada bizim için ne vardır?

— O günde Öyle bir an vardır ki; mümin kişi o anda Rabbine -kendisi için taksim edilmiş- bir hayır duâ bulunursa, Rabbi, dilediğini ona mutlaka verir. Kendisi için taksim edilmemiş bir hayır duada bulunursa Rabbi ona, di­lediği o şeyden daha büyük bir şeyi onun için yanında tutar. Mü'min kişi o anda -kaderine yazılmış olan- bir kötülükten Rabbine sığınırsa Rabbi onu, o kötülükten daha büyük bir kötülükten korur.

— Şu siyah nokta nedir?

— Kıyamet günündeki o (eşref) andır. Bizim yanımızda Cuma, günlerin efendisidir. Ahirette biz ona mezid günü deriz.

— Mezid günü ne demektir?

— Rabbin cennette, beyaz misk akıtan geniş bir vadi edindi. Cuma gü­nü olunca yüksek oan illiyyîn makamından oraya inip [515] kürsüsünün üzerine oturur. Sonra o kürsünün çevresine nurdan minberler kurulur. Peygamberler gelip o minberlere otururar. Sonra o minberlerin çevresine altundan kürsüler konulur. Sıddıklar ve şehider gelip o kürsülere otururlar. Daha sonra cennet ehli gelip (miskten) tepenin üzerine otururar. Aziz ve Celil olan Rableri on­lara tecellîde buunur ki onlarda O'nun mübarek zâtını seyretsinler. Rableri onlara: "Size verdiğim sözü yerine getirdim. Nimetimi size tamamladım. Bu­rası benim ikramda bulunacağım yerdir. Dileyin benden ne dilerseniz." der. Onlar da artık hiç bir istek ve arzuları kalmaymcaya dek dilekte bulunurlar. O esnada Rableri onlara gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın kalbinden geçmemiş şeyleri verir. İnsanların Cuma namazından sonra (cami­den) ayrılıp gitmeleri kadar bir zaman geçtikten sonra yüce Allah kürsüye çı­kar. O'nunla birlikte şehidler ve sıddıklar da yerlerine otururlar. Oda (gurfe) sahipleri de beyaz inciden veya kızıl yakuttan, yahut yeşil zebercedden ma­mul olan odalarına dönerler. O odaların kapıları süslü olup yanlarında mey­veleri aşağı sarkmış ağaçlar vardır. Odalarda (müminlerin) eşleri ve hizmet­çileri de vardır. Daha fazla ikram görmek ve yüce Rabbin mübarek zâtını seyretmek için onlar, Cuma gününe ihtiyaç duydukları kadar başka bir şeye ihtiyaç duymazlar. Bu nedenle cumaya, mezid günü denilmiştir." [516]

Bezzâr... Huzeyfe'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

"Cebrail bana gelip mezid gününü anlattı ve şöyle dedi: Cenab-ı Allah arşı taşıyan meleklere, onlarla kendisi arasındaki perdeleri kaldırmalarını vahyeder. O'ndan duyacakları ilk söz şu olur: "Beni görmedikleri halde gı­yaben bana itaat eden, elçilerime tabi olan, emrimi tasdik eden kullarım ne­rede? Benden dilekte bulunun. Bu, mezid günüdür." Kullar da hep bir ağız­dan "Razı olduk. Sen de bizden razı ol." derler. Yüce Allah sözünü şöyle sür­dürür: "Ey Cennet ehli! Eğer sizden razı olmasaydım sizi cennetime yerleş-tirmezdim. Bu gün, mezid günüdür. Benden dilekte bulunun." Bunun üzeri­ne kullar, hep bir ağızdan, "Ya Rab! Bize yüzünü göster de seni görelim" derler. Cenab-ı Allah perdeyi açar. Onlara nûrû ile tecelli eder. Eğer ölme­melerini hükme bağlamış olmasaydı, bu tecelli nedeniyle kullar yanarlardı. Sonra onlara: [517] "Konaklarınıza dönün" denilir. Onlar da konaklarına dönerler. Her yedi günde bir onlaf için bir gün vardır ki, o da cuma günüdür." [518]

[509] İbn Mâce, Mukaddime, 1/13

[510] Beyhakî, el-Ba'sü vc'n-Nüşûr, 249

[511] Kurtubî, Tezkire. 534

[512] Kurtubî, Tezkire. 535

[513] Rahmetiyle tecelli eder. Tevbekâr kutlarına da hoşnudluk kapılarını açar.

[514] Heysc-mî, Mecma'uz-Zevâid, 10/421, Bezzâr, Taberânî ve Ebû Yaİâ'dan.

[515] Bu iniş, Allah'ın rahmetinin İnişi ve kableriye kendisine yönelen, ihsan ve lutfunu uman mü­min kullarına ilâhî esintilerini yönellmesidir. Yoksa burada mekân ve cihet çemberine giril­miş olarak bedeni bir iniş söz konusu değildir. Cenabı Allah bu gibi durumlardan münezzeh. Üstün ve de çok yücedir.

[516] Heysemî, Mecma'uz-Zevâid. 10/421, Enes'den

[517] Heyse­mî, Mecma'uz-Zevâid, 10/422, Bezzâr'dan

[518] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 448-451.ceren
Sun 30 August 2015, 06:33 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan Halim abi.Cuma gunu kıyamet kopacak ve cennet ehli olan cennete,cehennem ehli olan da cehenneme gider.Peygamber efendimiz ve ehli beyti ve sahabeleri cennete giren ilk insanlar olacaktır.Rabbim bizleri de cennet ehli olan kullardan eylesin inşallah...

Sevgi.
Sun 22 October 2017, 03:07 pm GMT +0200
Aleyküm Selâm.  Kıyamet günü gelmeden bizler her günün kıymetini bilip Allah'ın Rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Çünki bu dünya gelip geçicidir.
Mevlam bizleri hayırlı kul olanlardan eylesin inşaAllah. Aminn ecmain

Bilal2009
Sun 22 October 2017, 05:30 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri her günün kıymetini bilebilenlerden eylesin

ceren
Thu 8 August 2019, 03:19 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbimin biz müslümanlara hediye olarak verdiği cuma gününü hayırla ibadetle geçiren ve Allahdan feyzini ,rahmetini gören kullardan olalım inşallah...

gulsahkilicaslan
Mon 12 August 2019, 10:47 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri her günün kıymetini bilebilenlerden eylesin

Melek Nur Çelik koü
Mon 12 August 2019, 08:34 pm GMT +0200
Paylaşım için Allah razı olsun..