- Cennetin Esintisi

Adsense kodları


Cennetin Esintisi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Sun 29 January 2012, 05:48 pm GMT +0200
Cennetin Esintisi, Kokusu Ve Kokusunun Etrafa Yayılması:

Cennetin güzel kokusu bir kaç senelik yoldan ve çok uzak mesafelerden dahi hissedilir.

Bununla ilgili olarak yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Allah, kendi yolunda öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz. Onları doğ­ru yola eriştirir, durumlarını düzeltir. Onları, kendileri için kokulandırdığı cennete koyar." (Muhammed, 47/4-6)

Ebû Davud et-Tayalisî... Abdullah b. Amr b. As'tan rivayet etti ki; Ra­sûluIIah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse gerçek babasından başka bir adamın oğlu olduğu iddiasında bulunursa. Cennetin kokusunu alamaz. Oysa cennetin kokusu, elli senelik -başka bir rivayete göre ise yetmiş senelik- yoldan hissedilir." [525]

İmam Ahmed b. Hanbel... Abdullah b. Amr'dan rivayet etti ki; RasûluI­Iah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse gerçek babasından başka bir adamın oğlu olduğu iddiasında bulunursa, cennetin kokusunu alamaz. Oysa cennetin kokusu yetmiş senelik yoıdan hissedilir. Kasıtlı olarak bana yalan isnadında bulunan kimse, ateşte­ki yerini hazırlasın." [526]

Buharî... Abdullah b. Anır'dan rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir zİmmîyi öldüren kimse, cennetin kokusunu alamaz. Oysa cennetin kokusu kırk senelik yoldan hissedilir." [527]

İmam Ahmed b. Hanbel... Abdullah b. Amr'dan rivayet etti ki; Rasûlul-lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Zimmilerden bir maktulü öldürmüş olan kimse, cennetin kokusunu ala­maz. Oysa cennetin kokusu bir senelik yoldan hissedilir."[528]

Ebû Davud ile Tirmizî'nin... merfb olarak Ebû Hüreyre'den yaptıkları rivayette ise şöyle denilmektedir:

"(Oysa cennetin kokusu) yetmiş güzlük (senelik) yoldan hissedilir." [529]Abdürrezzak... Ebû Bekre'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Rasûlullah (s.a-v.)'in şöyle buyurduğunu işittim:

"Cennetin kokusu, yüz senelik yoldan hissedilir."

Saîd b. Arube'nin, Katâde'den yaptığı rivâyetteyse şöyle denilmektedir:

"...Cennetin kokusu beşyüz senelik yoldan hissedilir." [530]

Hafız Ebû Nuaym Isfahanî'nin, Sifatu'l-Cennet kitabında Ebû Hüreyre'den yaptığı merfu rivayet ise şöyledir:

"Cennetin kokusu beşyüz senelik yoldan hissedilir."

Mâlik... Ebû Hüreyre'den şöyle bir rivayette bulunmuştur:

"Giyinik -çıplak (yani yan çıplak), erkeklere meyleden, erkekleri de kendilerine meylettiren kadınlar cennete girmezler ve cennetin kokusunu da almazlar. Oysa cennetin kokusu beşyüz senelik yoldan hissedilir." [531]

Taberanî... Câbir'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Cennetin kokusu bin senelik yoldan hissedilir. Ana babasına ezâ ve ce­fâ eden, akrabalık bağlarını koparan kimse -Allah'a yemin ederim ki- Cen­netin kokusunu alamaz."

Buharî ve Müslim 'i/ı sahihlerinde şöyle anlatılır:

Sa'd b. Muaz, Uhud savaşında şehid edilen Enes b. Nadr'm cesedinin yanı başına gitti. Vücudundaki yaraların çokluğu nedeniyle onu tanıyamadı. Kız kardeşi Rebi binti Nadr de onu ancak parmak uçlarından tanıyabildi. Vu'-cudunda seksen küsur kılıç, mızrak ve ok darbesi gördü. Allah ondan razı ol­sun. Sa'd dedi ki: "Enes, Cennetin kokusunu aldı." [532] Enes'in kendisi yer­deydi. Cennet ise göktedir!.. Ancak Uhud gününde cennet, müminlere yak­laşmış olabilir. Doğrusunu Allah bilir. [533]

[525] Ahmed b. Han­bel, 2/171

[526] Ahmed b. Hanbei, 2/171

[527] Buharî, Kiiabu'd-Diyat, 8/30

[528] Ahmcd b. Hatibe

[529] Tirmizî. Kıtabu'd-Diyâî. 4/11

[530] Ahmcd b. Hanbel,5/27

[531] Ahmed b. Hanbel, 2/356

[532] Enes, şehid edildikten sonra cennete giui. "Allah yolunda öldürülenleri Ölü saymayın. Bilâ­kis Rableri kalında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde r> Zlklanilar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler." (Âl-i İmrân, 3/169)

[533] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 453-454.

ceren
Sun 1 November 2015, 08:04 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Dünyasını ahireti için harcayan ve ahiretini kazanıp,cennet ehli olan kullardan olalım inşallah....

HAZİNE ŞAHİN 7D
Sun 1 November 2015, 08:15 pm GMT +0200
Allah bizide firdev-si  âlayı nadip etsin inşAllah

besiye7A
Sun 1 November 2015, 08:58 pm GMT +0200
Allah razi olsun

Sevim Altunkaya 7/A
Sun 1 November 2015, 09:01 pm GMT +0200
O koku birgün inşAllah üzerimize siner. Amin

Sevgi.
Mon 31 July 2017, 06:38 pm GMT +0200
Yaşadığımız sürece Allah'ın Rızasını kazanmak için gayret edenlerden olalım inşaAllah

Bilal2009
Mon 31 July 2017, 06:54 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri cennetine dahil olan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun

Fatma6969
Thu 25 October 2018, 11:47 pm GMT +0200
Hayal etmesi bile insana huzur verirken acaba cennete girmek nasıl bir durum olurdu? Rabbim cennet bahçelerinde ebedi olarak kalabilmemizi nasip etsin  En sevdiklerimiz yanımızda olsun Rabbimizin cemalini peygamber efendimizin  sancağı altında olarak görebilmek duasıyla Allah razı olsun

İsra Mirac (Esra)
Sat 3 November 2018, 11:19 pm GMT +0200
Hayal bile edemediğimiz o kokuyu gerçekten alabiliriz inşaAllah.  Allah cc doğru yoldan ayırmasın bizi hakedenlerden olabilmek duasıyla.Amin

Esma Hamuş
Sat 3 November 2018, 11:31 pm GMT +0200
Giyinik -çıplak (yani yan çıplak), erkeklere meyleden, erkekleri de kendilerine meylettiren kadınlar cennete girmezler ve cennetin kokusunu da almazlar. Oysa cennetin kokusu beşyüz senelik yoldan hissedilir." [531]

Şu ahir zamanda ne kadar da önemli bunlar, Rabbimiz bizleri bu kötü ve çirkin amellerden korusun..
Rabbimin bizlere vadettiği cennet bahçelerine girebilmeyi O'nun (cc) cemaliyle şereflenebilmeyi Efendimizin sancağı altında O'na komşu olabilmeyi nasip etsin inşaallah

gulsahkilicaslan
Mon 12 August 2019, 10:35 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah hocam selam ve dua ile...

gulsahkilicaslan
Tue 13 August 2019, 01:03 am GMT +0200
Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken konular bilgilendirdiğiniz için Rabbim razı olsun hocam selametle inşallah...

Melek Nur Çelik koü
Tue 13 August 2019, 11:25 am GMT +0200
Rabbim bizlere de nasip etsin.. Paylaşım için Allah razı olsun..