- Cenneti İstemenin Emredilişi

Adsense kodları


Cenneti İstemenin Emredilişi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Sun 29 January 2012, 05:41 pm GMT +0200
Cenneti İstemenin Emredilişi. Cenab-ı Allah'ın Kullarını Oraya Özendirmesi Ve Oraya Gitmek İçin Tez
Davranmalarını Emretmesi:

Yüce Allah buyurdu ki:

"Allah, Dâr'üs-Selâm'a (cennete) çağırır." (Yunus, 10/25)

"Rabbinizin mağfiretine ve Allah'a karşı gemekten sakınanlar için ha­zırlanmış, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşusun." (Âl-i imrân, 3/133)

"Ey İnsanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, Allah'a ve peygambe­rine inananlar için hazırlanmış, genişliği yerle göğün genişliği kadar olan cennete koşusun. Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lutfudur. Allah, büyük lutuf sahibidir." (Hadid, 57/21)

"Allah şüphesiz, Allah yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen müminle­rin canlarını ve mallarını cennete karşılık satın almıştır." (Tevbe, 9/111)

Buharı... Saîd b. Minâ'dan rivayet etti ki; Câbir şöyle demiştir: Melek­ler, Rasûlullah (s.a.v.) uyamaktayken yanına gediler. Bazıları: "O uyuyor" dediler. Bazıları da dediler ki: "Gözleri uyuyor ama kalbi uyanıktır. Onun durumu şu adama benzer ki; adam bir ev yaptırır. Orada bir sofra kurar. Sof­raya insanları çağırması için dışarıya bir dâvetçi gönderir. Dâvetçiye icabet eden, eve girer ve sofradaki yemekleri yer." İşte bu misâli Rasûlullah (s.a.v.)'e yorumladılar. Bazıları: "O uyuyor" dedi. Bazıları da: "Göz uyuyor ama kalb uyanıktır" dedi. Dediler ki: Ev, cennettir. Dâvetçi, Muhammeddir. Muhammed'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş; Muhammed'e isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Muhammed insanları birbirinden (seçip) ayırdı." [537]

Tinnizî'nin rivayeti ise şöyledir:

"Rasûlullah (s.a.v.) bir gün çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: "Rü­yada Cebrail'i baş tarafımda, Mikâil'i de ayak tarafımda gördüm. Biri diğe­rine: 'Şunun hakkında bir misal ver' dedi. Diğeri de dedi ki: "Duy; kulakla­rın da duysun. Anla; kalbin de anlasın. Senin ve ümmetinin misali şu hüküm­darın durumuna benzer: Hükümdar bir konak edinir. Konakta bir oda yapar. O odada bir sofra kurar. Sonra insanları o sofraya davet etmesi için bir elçi gönderir. Kimileri o elçinin çağrısına icabet eder; kimileri de etmez. Bu mi­sâldeki hükümdar, Allah'tır. Konak, İslâmiyettir. Oda, cennettir. Sen de ey Muhammed, elçisin. Senin dâvetine icabet eden, İslama girer. İslama giren, cennete girer. Cennete giren de oradaki taamı yer." [538]

Hammad b. Seleme... Enes'ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir bey, bir ev edindi. O evde bir sofra kurdu. (İnsanları yemeğe çağır­ması için) bir dâvetçi gönderdi. Dâvetçiye icabet edenler konağa girdiler ve sofradaki yemekleri yediler. Bey de onlardan hoşnud oldu. Bilesiniz ki (bu misâlde sözü edilen) bey-Allah'tır, ev İslâmiyettir, sofra cennettir, dâvetçi de Muhammed 'dir." [539]

[537] Buharı, nisam, 2/8

[538] Tİrraizî, Edeb, 5/86

[539] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 456-457.


ceren
Thu 31 May 2018, 03:36 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Rabbim bizleri onun yolunda giden onun emrine tabi kalan ve daima cenneti ahiret güzelliği isteyip feyze cennete kavusan kullardan olalim inşallah. ..

Bilal2009
Thu 31 May 2018, 04:41 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizlere cennetinin nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Fri 1 June 2018, 01:39 am GMT +0200
Aleykümüsselam hepimiz cenneti arzularız cenneti istemek Müslüman ların hakkıdır ancak bunu haketmek gerekir inşaAllah

ceren
Thu 8 August 2019, 03:36 pm GMT +0200
Esselmau aleyküm.Her haliyle en içten duasıyla hisleriyle Allaha sığınan cenneti isteyen ve cennete kavuşan kullardan olalım inşallah...

gulsahkilicaslan
Mon 12 August 2019, 10:39 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah hocam selam ve dua ile...