- Cennet Atları

Adsense kodları


Cennet Atları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Fri 27 January 2012, 03:08 am GMT +0200
Cennet Atları:
 
Tirmizî...  Ebû  Büreyde'den  rivayet etti ki;  adamın  biri Rasûlullah (s.a.v.)'e şöyle bir suâl sordu:

— Ya Rasûlulah! Cennette at var mıdır?

—  Cenab-i Allah seni cennete koyduğunda ata binmek isteyecek olur­san seni mutlaka kızıl yakuttan bir ata bindirir. [556] O at da cennette seni dile­diğin yere uçurur."

Adamın biri, Rasûlullah (s.a.v.)'e şöyle bir suâl sordu:

— Ey Allah'ın Rasûlü! Ben, at seven bir adamım. Cennette at var mı­dır?

—  Canım kudret elinde bulunan zâta yemin ederim ki; Cennette hızlı koşan, ince karınlı, sık eyerli at ve develer vardır. Cennet (ağaçların)ın yap­rakları arasında yürürler. Cennetlikler onlara binerek birbirlerini ziyarete gi­derler." [557]

Tirmizî... Ebû Eyyub'un şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bedevinin biri Hz. Peygambere gelip şöyle bir sual sordu:

— Ya Rasûlallah! Ben at severim. Cennette at var mıdır?

—  Cennete girdiğinde sana yakuttan, iki kanatlı bir at getirilir ve ona bindirilsin. Sonra o, seni dilediğin yere uçurur."

Sonra Tirmizî, râvilerî arasında Ebû Eyyub'un kardeşi oğlu Ebû Sevre de bulunduğundan dolayı bu rivayetin senedinin zayıf olduğunu söylemiştir. Buharı de onun bu hadisinin münker olduğunu bildirmiştir. Doğrusunu Allah bilir. [558]

Kurtubî... Hasan-ı Basrî'den nakilde bulunarak Rasûlullah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Cennetliklerin mertebece en düşük olanı, bir milyon ölümsüz genç hiz-metçisiyle birlikte altın kanatlı kızıl yakuttan ata biner." Rasûlullah (s.a.v.) böyle buyurduktan sonra şu âyet-i kerimeyi okudu: "Oranın neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün." (İnşân, 76/20)

Ben derim ki: Bu hadisin senedinde Abdurrahman b. Zeyd ile -ki o za­yıf bir ravidir- Hasan-ı Basrî arasında apaçık bir munkatilik vardır. Ayrıca bu, mürsel bir hadistir. [559]

Ebû Nuaym... Ebû Eyyub'dan şöyle bir merfu rivayette bulunmuştur:

"Cennet ehli, yakutu andıran beyaz develer üzerinde birbirlerini ziyare­te giderler. Cennette at ve deve dışında hayvan yoktur." [560]

Abdullah b. Mübarek... Katâde'den rivayet etti ki; Abdullah b. Ömer şöyle demiştir:

Cennette iyi cins atlar ve asil develer vardır. Cennetlikler bunlara bi­nerler."

Ebû Nuaym'in rivayet ettiği hadiste, cennette at ve deve dışında hayvan bulunmadığı bildiriliyor, ama bu hadisle böyle bir ifade yoktur. Buna göre orada at ve deve dışında hayvanların da mevcud olacağı anlaşılıyor. Kaldı ki Ebû Nuaym'ın rivayet ettiği hadisle İbn Mâce'nin Sünen'inde Abdullah b. Ömer'den rivayet edilen şu hadis arasında çelişki vardır. Şöyle ki: "Koyun cennet hayvanlanndandır." Ancak bu, münker bir hadistir. [561]

Bezzâr'ın Müsned'inde, Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Keçiye iyi davranın. Eziyet verici şeyleri ondan uzaklaştırın. Çünkü o, cennet hayvanlanndandır."

Ebü'ş-Şeyh el-İsbahanî... Câbir b. Abdullah'ten rivayet etti ki; Peygam­ber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennetlikler cennete girdiklerinde onlara kızıl yakuttan, kanatlı atlar gelir. O atlar işemez ve dışkı yapmazlar. Cennetlikler onlara biner ve cenne­tin içinde uçarlar. Her istediğini yapacak güçte olan Allah, onlara tecellide bulunur. O'nu görünce secdeye kapanırlar. Cebbar (yani her dilediğini yap­ma gücüne sahib) olan Allah, onlara: "Başınızı secdeden kaldırın. Çünkü bu­gün amel (çalışma) günü değil, nimete mazhar olma ve ikram görme günü­dür." der. Onlar da başlarını kaldırırlar. Cenab-ı Allah, üzerlerine güzel ko­kular yağdırır. Sonra anlır misk tepelerine götürür. O tepelerin üzerine bir rüzgar estirir. Misk kokusu üzerlerine siner. Nihayet onlar, ailelerinin yanına dönerler. Üzerlerine dağınık ve tozludur."[562]

İbn Ebi'd-Dünyâ... Ali (r.a.)'den rivayet etti ki; RasüluIIah (s.a.v.) şöy­le buyurmuştur:

"Cennette bir ağaç vardır. O ağacın üstünden ve altından inci eğerli, ya­kut gemli altun atlar çıkar. Bunlar dışkı yapmaz ve işemezler. Kanatlıdırlar. Adımlarını, göz alabildiğince uzak mesafelere atarlar. Cennet ehli bunlara bi­nerler ve bunlar, cennetlikleri diledikleri yerlere uçururlar. Derece bakımın­dan kendilerinden aşağıda olanlar: "Ey Rabbimiz! Şu kulların neyle bütün bu ikramlara nail oldular?" diye sorarlar. Onlara şu cevap verilir: "Siz uyurken onlar geceleyin namaz kılıyorlardı. Siz yerken onlar oruç tutuyorlardı. Siz cimrilik yaparken onlar mallarını Allah yolunda harcıyorlardı. Siz korkuyor-ken onlar savaşıyorlardı." [563]

[556] Yani renk bakımından kızı! yakut gibidir ya da at şeklinde kızıl yakuttan yapılmış bir cihaz­dır. Çünkü at, gerçeklen yakut olsa, kendisinde canlılık olmaz.

[557] Tirmizî. Cennet, 4/11

[558] Tirmizî, Ccnneı, 4/11

[559] Kurtubî. Tezkire, 532

[560] Taberânî, Mu'cemu'l-Ke-bir, 4/4069

[561] Kenzü'l-Umrnâl, 12/35225

[562] Aziz ve Ceiil olan Allah'ın cennetinin illa da altın, gümüş, ve çeşitli mücevherattan olacağı hususunda raviler acaba neden ısrar ediyorlar? Bazılarının iddialarına göre cennetin köşkie-ri, surlarının taşları, toprağı, nehirlerinin kıyılan, bitkieri, ağaçlarının dalları, atları, deve .sü­rüleri, çeşitli kuşları hep mücevherattanmış!.. Bu gibi sözleri ısrarla Rasûiullah (s.a.v.)'e is-nad etmenin sebebi nedir acaba? Yoksa hastalık. İslama bir tuzak mı kurmak istiyor? Yoksa aymazlık, bütün mutluluk ve şerefi mücevherlerde mi görüyor? Ya da bu ikisi, sebep oarak birleşiyor mu? Bunlardan birincisi nedeniyle hadis uyduruluyor ve yalanlar hadis diye orta­ya sürülüyor, (kincisi, yani aymazlık nedeniyle de düşünmeden körü körüne bir kabûlcülük onaya çıkıyor. Cenneti ve eşyalarını değerlendirmek, dünyadaki ölçülerden başka ölçüerle yapılmalıdır. Bunun başka bir yolu da yoktur. Dünyamızda bir şeyin kıymeti, azlığına ve çokluğuna göre değişir. Arz ve talep dengesindeki gerçek konumuna göre değer sahibi veya değersiz olur. Bu nedenledir ki susamaktan Ölmek üzere oan bir kimseye göre bir yudum saf ve temiz su, dünyanın bütün hazinelerinden daha kıymetlidir. Allah'ın cennetinde muhtaç kimse yoktur. Orada arz ve taep kanunu işlemez. Çünkü orada alış veriş yapılmaz. Bu nok­tadan hareketle diyebiliriz ki; dünyanın mücevherleri, cennette, insanların bu dünyadaki ha­yatlarında işgal elliği konumdan bambaşka bir konumda olacaktır. Cennetin hakikati; orada­ki çeşitli nimetler; zannedenlerin zannından daha üstün, değer takdir edenlerin takdir ellikle­ri değerden çok daha değerlidir. Rahmet peygamberinin hikmet lisanıyla, cennette nelerin bulunacağı şöyle ifade edilmiştir: "Orada gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve beşer kalbinden dahi geçmemiş şeyler vardır." "Cennette zerre ağırlığınca bir şey, üzerinde güne­şin doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlıdır." Cennetin kıymetini ve kadrinin yüceliği­ni gördünüz mü? Bunlarda, akılları ve kalpleri, Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen şu ışık saçıcı söze (hadis'e) yöneltecek bir etken yok mudur?: "Dünyada cennetten (yani oradaki eş-yalardanj sadece isimler vardır."

Şimdi de .511 iki gerçeğe işaret etmemiz gerekiyor: I- Kur'ân-i Kerim, bu ravilerin ısrar ettik­leri şeylere hiç bir ayetinde işarette bulunmuyor. Onun apaçık âyetleri sadece bildiriyor ki: Cennette allın, gümüş ve mticevheret, müminlerin süsü olacaktır. Mutluluklarını sağlayacak Ölçüde fıtrî ve makul bir şekilde bunlardan yararlanacaklardır. "Orada allın bilezikler ve in­ciler takınırar. Oradaki elbiseleri de ipektendir." (Hacc, 22/23) "Gümüş bileziklerle süslen­mişlerdir. Rableri onlara tertemiz içecekler içirir." (İnsan, 76/21) ":Orada altın bilezikler ta­kınırlar." (Kehf, 18/31) "Bunlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler." (Fatır, 35/33) 2- Bitkilerin bitkiliği, hayvanların hayvaniydi, -akın, inci veya başka bir mücevher de olsa- ccmadatın cansızlığına zıttır. Bazı raviler bu bu gibi şeylerin cennette hesapsız denecek derecede çok bulunduğunu söylemekten haz duyuyorar. Hatla bunlardan bazıları, cennetteki ağaçların meyvelerinin, .sofralardaki yemeklerin ve kupalarla kâselerdeki içeceklerin de mücevherattan olduğunu ileri sürüyorlar?!.

[563] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 462-464.


 


MELİKE 7D
Fri 3 April 2015, 05:14 pm GMT +0200
cennette her istediklerimiz oluyor.

melda 6D
Thu 16 April 2015, 03:01 pm GMT +0200
Ne kadar güzel. Hayallere daldım. Aynı hayallerdeki gibi ama ggerçek. İnşAllah bizlerde Rabb'ime layık kul olur cennete gideriz.

besiye7A
Thu 16 April 2015, 03:18 pm GMT +0200
Ne kadar guzel  cennette her istediklerimiz oluyor  ayni hayallerdeki  gibi ama gercek.

Zehra 8/C
Sat 31 October 2015, 07:16 pm GMT +0200
Cenab-ı Allah seni cennete koyduğunda ata binmek isteyecek olursan seni mutlaka kızıl yakuttan bir ata bindirir. O atta seni cennete istediğin yere götürür.

edanur7D
Sat 31 October 2015, 08:40 pm GMT +0200
Aleykümusselam.
Cennet hayal gücümüzün ulaşamayacağı seviyede güzel hatta güzel otesidir.Rabbim bizlere bu velinimetini gormeyi bagislasin inşaallah..
Allah c.c razı olsun.


ikranur 7d
Sat 31 October 2015, 09:05 pm GMT +0200
bu kıssayı ilk kez okudum. gerçekten bilgi verici güzel bir kıssa olmuş. Allah (c.c.) razı olsun.

Kevšer
Sun 1 November 2015, 05:04 am GMT +0200
  Ve Aleykümüsselăm. Bu güzel bilgiler için Rabbim Razı olsun kardeşim. Rabbim bizleri kendisine lâyık kullar olabilmemizi nasip eylesin inşaAllah...

Bilal2009
Sun 1 November 2015, 06:54 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah.  Cennet ulaşılması bir o kadar kolay ve bir o kadar zor bir nimet . Rabbim (celle celalühü) bizlere cennetini nasip eylesin.

mevlüde06
Sun 1 November 2015, 10:19 am GMT +0200
dualarınıza canı gönülden amin diyorum inşallah kardeşlerim.,Rabbim her biriniz i cennetiyle mükafatlandırsın inşallah.Cennet öyle bir mekan ki ne gördüklerimize benzer ,ne hayallerimize sığar,insan aklı onu idrakten acizdir.Allah razı olsun paylaşımınız içni.

damla6d
Sun 1 November 2015, 05:45 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Çok güzel.Hani tek boynuzlu atlar olur ya.Onladan dilesek onlardan da olur mu acaba.Ama bunun için hak etmek gerekir.Bol ibadet cennette bol istek.Ben gerçekten küçükken cennetin gerçek olmadığını hep masal kandırmacası olduğunu düşünüyordum.Ama gerçek olduğunu öğrendim..

ceren
Sun 1 November 2015, 07:59 pm GMT +0200
Aleykümselam.Cennet ehli olan kişi Ata binmek istediğinde Rabbim onun dileğini yerine getirir.Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...

muratyiğit7-b
Tue 24 November 2015, 02:05 pm GMT +0200
Selamün aleyküm Cennette birtek at değil ne istersek vardır bu yüzde bu dünyada çok çalışmalıyız.Ellerine sağlık paylaşım için

Melike 8/D
Sun 27 March 2016, 09:00 pm GMT +0200
kızıl yakuttan bir ata bindirir.O at da cennette seni dile­diğin yerebindiri.

selinay 7b
Sun 27 March 2016, 09:45 pm GMT +0200
Selamun Aleykum
Cennette isteklerinizi yerine gelmesi ne kadar güzel. Fakat böle bir şey istiyorsak çok çalışmalıyız.
Allah razi olsun

sultan aktay
Tue 29 March 2016, 01:45 pm GMT +0200
ve aleyküm selam bismillah cennete her istediğimiz olacaktır o yüzden bu dünayda herşeyi yaşamsakta olur

ceren
Fri 9 August 2019, 02:56 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...

gulsahkilicaslan
Sat 10 August 2019, 11:04 am GMT +0200
Allah razı olsun hocam insallah selam ve dua ile