- Cehennem Azabı

Adsense kodları


Cehennem Azabı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
bengisu
Sun 9 December 2007, 04:56 pm GMT +0200


      Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:   "Halbuki üzerinizde sizi gözetleyen, doğru ve şerefli olan katip melekler vardır. Her ne yaparsanız, O bütün yaptıklarınızı bilendir." (İnfitar; 1O-12) Burada Allah-u Zülcelal'in katiplerinin, insanın amelini yazmaya hiç ihtiyacı yoktur. Çünkü devamlı olarak, Allah-u Zülcelal, ilmi ile bizimle beraberdir. Yaptıklarımızdan, zerre kadar dahi olsa, hiç bir şey O'ndan gizli kalmaz. Bu ayet-i kerimeden maksat; Allah-u Zülcelal'in kıyamet gününde melekleri bizim üzerimize şahid göstermesi içindir. Allah-u Zülcelal insanların günahlardan muhafaza olması için meleklere, insanoğlunun amellerini yazmalarını emretmiştir.    Allah-u Zülcelal ne kadar merhamet sahibi ise, o şekilde ağır azap edicidir. Allah-u Zülcelal'in azabından insanın korkması gerekir.

     Çünkü Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Onların derileri pişip yandıkça azabı duymaları için onlara yeni cilt giydiririz." (Nisa; 56)  İbn-i Abbas (R.A) bu ayetin tefsirinde: "Onların derileri kağıt gibi incedir." demiştir.

     Hasan-ı Basri şöyle demiştir: "Onların derileri günde yetmiş bin kere yanar ve yenilenir." Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Cehennemliklerin en hafif azaplısı ayaklarına ateşten iki nalın giydirilmiş olan kimsedir. Bu nalınlar o kimsenin beynini tıpkı bir kazan gibi kaynatırlar. Kulakları kor, azı dişleri kor ve kirpikleri yalazdır. Karın boşluğundaki iç organları eriyip ayaklarından akar. Bu kişi en hafif azaplı cehennemliklerden biri olduğu halde en ağır cehennem azabını çekenlerden biri olduğunu zanneder." (Müttefekün Aleyh)

     Mücahid şöyle demiştir: "Cehennemin öyle kuyuları vardır ki, içlerinde deve boynu gibi yılanlar ve katır iriliğinde akrepler bulunur. Cehennemlikler ateşten bu yılanlara doğru kaçınca yılanlar onları ağzları ile yakalayıverirler ve vücutlarını didik didik parçalarlar. Cehennemliklerin bu yılanlardan kurtulabilmek için tek çareleri ateşe sığınmak olur."
Anlatıldığına göre, cehennemlikler bin yıl boyunca feryat eder, fakat bu feryat onlara hiçbir fayda sağlamaz. Sonra: "Dünyadayken sabredince feraha kavuşurduk!" diyerek bin yıl kadar sabrederler. Fakat çektikleri azapta hiçbir hafifleme meydana gelmez. Bunun üzerine: "Bizim için sabretmekte  feryat etmekte birdir, hiçbir             kurtuluş çaremiz yoktur." derler.

    Arkasından aşırı susuzlukları ve ağır azapları karşısında Allah'tan bir yıl boyunca üzerlerine yağmur yağdırmasını isterler. Böylece içinde kıvrandıkları yüksek harareti ve susuzluğu dindirmek isterler. Bin yıllık yalvarmanın sonunda  Allah-u Zülcelal, Cebrail aleyhis-selam'a: "Bunlar ne istiyor?" diye sorar. Cebrail de Allah-u                     Zülcelal'e: "Ey Rabbim! Sen onların durumunu herkesten daha iyi bilirsin, onlar yağmur istiyorlar." diye cevap verir.

    Bunun üzerine, üzerlerinde bazı kızıl bulutlar belirir. Onlar bu bulutları görünce yağmur yağacak sanırlar. Fakat üzerlerine katır  iriliğinde öyle akrepler yağdırılır ki, her biri insanı ısırınca acısı bin yıl boyunca devam eder. Sonra bin yıl daha Allah-u Zülcelal'den yağmur dilerler. Bin yıl sonra başları üzerinde bir takım kara bulutlar belirir. Bulutları görünce: "İşte bunlar yağmur bulutlarıdır." derler. Fakat üzerlerine öyle deve boynu kalınlığında yılanlar yağdırılır ki, her biri insanı sokunca acısı bin yıl boyunca devam eder. İşte Allah-u Zülcelal'in aşağıdaki ayetin manası budur: "İşte, dünyadaki bozgunculuklarının (Küfür ve isyanlarının) karşılığı olarak çektikleri azabın üzerine başka bir azap ekleriz." (Nahl; 88)
Cehennem ehli kendi kendilerine şunu söyleyip inlerler: "Kısa olan dünya hayatımızda biraz sabretseydik, şimdi her şey başka         olurdu. Biz o zaman bu elemli ve karanlık ateş kuyularında yanıp azap çekmez, Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanmış cennetin geniş bahçelerinde, serin gölgelerde ve güzel  köşklerde zevk ve sefa   sürerdik!"

     İşte cehennem böyledir. Buna göre insan ne cür'etle Allah-u             Zülcelal'e karşı günah işleyebilir? Allah-u Zülcelal, bu azaplardan kurtulmamız için bizlere iman cevherini hediye etmiştir. Zamanlardan bir zaman, büyük bir ordusu olan bir padişah, İslam ordusunu daima sıkıştırıyordu. Zamanında  İslam ordusu bir sefer düzenleyerek, o padişahı esir etti. Müslümanlar onu öldürmeyip; bir kazanın altına ateş yakarak ona eziyet vermeye karar verdiler ve de öyle yaptılar. Bu durumda padişah taptığı putlara yalvardı. Fakat hiç kimse onun yardımına gelmedi ve anladı ki, bunların hepsi yalancıdır. Daha Sonra Allah-u Zülcelal'e yalvardı ve kelime-i tevhid getirdi. Bu padişah böyle dediği zaman Allah-u Zülcelal yağmur yağdırdı ve bütün ateşi söndürdü.

    Bir fırtına başlayarak onun içinde bulunduğu kazanı havada  uçurmaya başladı. Allah-u Zülcelal, bu padişahı, hiç Allah'tan haberi olmayan bir kavmin içine attı. Padişah bu kavmin içine düştükten sonra da: "La İlahe İllallah" dedi. Bu kavmin insanları, padişahın başına toplanarak halini sordular. Padişah da onlara başından geçen olayların hepsini anlatı. Ve bu padişahın vesilesiyle, bu kavmin hepsi imana geldiler. İşte iman böyledir. İman, insanı cehennem ateşinden muhafaza eder. Dünyada da insanı bu şekilde kurtarır. Fakat bizim için mühim olan, imanı muhafaza etmektir. Onun muhafazası da; tevbe etmek, günahlardan uzak durmak ve Allah-u Zülcelal'in zikrine sarılmakla olur.

     Ebu Hureyre (R.A) 'dan rivayetle Hz. Peygamber  (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Zülcelal buyurdu ki: "Kulumun inancı oranında yanındayım. (Tevbe ederse tevbesini kabul ederim, Af dilerse suçlarını bağışlarım.) Beni nerede anar hatırlarsa, ben orada yanındayım. Allah'a and olsun, Allah kulunun tevbesine, çölde devesini yitirip tekrar bulanınızın sevinmesinden daha çok sevinir. Ondan razı olur, günahlarını affeder. Kulum bana ibadet ve hayır işlerde bir karış yaklaşırsa, ben ona (Rahmetimle) bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona (Rahmetimle) bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek yaklaşırsa, ben ona (Rahmetimle) koşarak yaklaşırım. (Kulumun ibadet ve taatına, yararlı işlerine hakettiğinden daha çok ecir ve sevap vererek onu mükafatlandırırım.)" (Buhari, Müslim)

     Hz. Peygamber (S.A.V) bir gün ashab-ı kirama şöyle buyurmuştur:  "Sizden önce geçen milletlerden doksandokuz kişiyi öldüren bir adam yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu sorduğunda, falanca rahip dediler. Rahibe giderek: "Doksandokuz kişi öldürdüğünü, günahlarından tevbesi kabul olunur mu?" diye sorunca rahip: "Hayır!" dedi. Bunun üzerine rahibi de öldürür. Öldürdüklerinin sayısı yüz olur. Daha sonra yeryüzünde: "En büyük alim kimdir?" diye sorunca, falan alim derler. Onun da yanına giderek: "Yüz kişi öldürdüm, tevbe etsem kabul olunur mu?" diye sorunca alim: "Evet, kim tevbenle arana girebilir. Filanca şehre git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Onlarla beraber Allah'a kulluk et. Bir daha da memleketine dönme. Zira orası kötülerin yeridir. Sen de onlarla kötü oluyorsun." der. Bunu dinleyen günahkâr iyi kimselerin şehrine gitmek üzere yola çıkar. Yarı yola varınca, ölüm meleği (Azrail) canını almaya gelir. O sırada rahmet melekleri ve azap melekleri gelir, aralarında çekişirler. Rahmet melekleri: "Bu adam kalbini Allah'a bağlayarak, günahlarından tevbe etti." derler. Azap melekleri de: "Bu adam hiç hayır işlemedi. Bütün işleri kötülüktür." derler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek gelir ve der ki: "Çıktığı Şehirle gideceği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa oralı sayılır." der. Ölçerler,  gideceği yeri daha yakın bulduklarında, ruhunu rahmet melekleri alır. (Cennet bahçesine götürürler.)

     Diğer bir rivayette: "İyi kimselerin olduğu şehre bir karış daha yakın olduğu için oranın halkından kılınmıştır." denilir. Başka bir rivayette de şöyle denilmiştir: "Allah, çıktığı şehre uzaklaşmasını, gideceği şehre de yaklaşmasını emretti ve: "Aralarını ölçünüz!" dedi. Ölçünce gideceği yere bir karış daha yakın buldular. Bunun üzerine günahları            affolundu." (Buhari, Müslim, İbn Mace)

     Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Gerçekten biz, Ademoğullarına akıl vermek suretiyle onları şan ve şeref sahibi kıldık!" (İsra; 70)  Eğer bu akıl ile derin olarak düşünürsek, elimizde ne kadar fırsatların var olduğunu anlarız. Bu ömürle, bu sermayeyle bir çok şey yapabiliriz. İyi şeyler yaptığımız zaman, ne kadar kârlı olduğumuzu, yapmadığımız zaman da ne kadar zararlı çıktığımızı akıl ile çözebiliriz.

    İşte insanın bunu düşünmesi lazımdır. İnsan bunu düşünmediği zaman, aklı tesirsiz hale gelmiş demektir. Çok kıymetli bir cevher olan akıl tesirsiz kalıp, saltanatını sürdüremiyor demektir. Allah-u Zülcelal, aklı bir padişah gibi insanın vücuduna yerleştirmiştir. İnsan bunu düşündüğü takdirde, aklını iyi kullanır. Eğer derinlemesine düşünürsek, Allah-u Zülcelal bizlere çok güzel fırsatlar vermiştir. İşte bu aklı tesirsiz bırakmamak için, onun üreteceği çarelere başvurmak lazımdır. Aklı güzel kullanmak için, daima dini sohbetlere gidilmeli ve o sohbetlerde Allah-u Zülcelal'in kelamına, Hz. Peygamber (S.A.V)'in hadis-i şeriflerine ve büyük zatların menkıbele-rine yer verilmelidir. Bizim için yegane kazanç, bu dünya hayatında iken ebedi saadeti  kazanmaktır.

    Hepimize malum olduğu gibi, Karun çok zengin bir kimse idi. Şimdi size soruyorum; Karun'un o kadar malı ve mülkü acaba nerededir? İşte dünya böyledir. Dünya hiç kimseye yaramadığı gibi bizlere de yaramaz. Allah-u Zülcelal, insana çok büyük bir nimet olarak aklı bağışlamıştır. İnsan bu akılla, hem dünyasını hem de ahiretini kazanmalıdır. Akıl öyle bir nurani cevherdir ki, onun nuru, kalbin üzerine gelerek, bütün vücudu hareket ettirir. Ulema, dünya hayatının fani, ahiret hayatının ise baki olduğuna, nakil ve akıl ile ittifak etmişlerdir.  İnsan için dünyanın nimetleri ne kadar çok olursa olsun, fani oldukları için hiçbir şeye yaramaz. Dikkat edersek; kendimiz de bunu akıl ile çözebiliriz. Allah-u Zülcelal, yine bizlere, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir uyarıda bulunuyor:  "Şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır." (Bakara; 208)

    Şeytanın yeri, cehennemin dibidir. Şeytan, Allah'ın kullarıyla uğraşıp onların da kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Nitekim Allah-u Zülcelal, bu ayet-i kerimede,  şeytanın düşmanımız olduğunu bizlere beyan etmiştir. Onun için insanın, daima düşmanıyla mücadele içerisinde olması gerekir. Şeytan, birinci olarak, insanın imansız olarak dünyadan ayrılmasına sebep olmak ister. Bunu yapamazsa, büyük günahları yaptırmak ister. Bunu da yaptıramazsa, küçük günahlara devam etmesini ister. Eğer bunu da yaptıramazsa, ibadetten geri bırakmak ve keyf-ü sefa yaptırmak ister. Sonsuza kadar cehennemde kalacağından, insanların da kendisiyle beraber yanması için çalışır. İnsan dünyada müslüman olarak yaşasa dahi, yine şeytan son nefesinde onunla uğraşır. Fakat hakkı talep eden, Allah-u Zülcelal'in rızasına talip olan mü'min, bunun şuurunda olur.
Mü'minin kalbinde bir melek bir de şeytan bulunur. Bunlar, daima savaş halindedir. Eğer bu savaşta melek galip gelirse, kalp Allah-u Zülcelal'e açılır.  O zaman şeytan da teslim olup, artık hayrı talep eder.

    İşte biz de aklımızla bu meleğe yardımcı olalım. Nefsimiz, daima Allah-u Zülcelal'in ibadetinde, zikrinde ve hizmetinde bulunduğu zaman Melek, şeytanımıza karşı galip olacaktır. Böyle olduğu zaman, kalbimiz Allah-u Zülcelal'in ibadetine, zikrine, hizmetine ve rızasına yönelecek ve şeytan, meleğe esir olacaktır. Diğer türlü davranıp günahlara yönelir de, ibadet ve zikir yapmazsak; o zaman şeytan, meleğe galip gelecek ve onu esir alacaktır. Böyle olunca, şeytan, boğazımıza bir ip takmış gibi bizleri günahlara sevk edecektir. Onun içindir ki bazı sadat-ı kiram şöyle buyurmuştur: "İnsan anasından doğduğu zaman, bir şeytan da onunla birlikte gelir. İşte insan, bu şeytanı öldürmezse kamil mü'min olamaz."    Zahiri vücudumuz, gün be gün Allah-u Zülcelal'e nasıl yaklaşı-yorsa, maneviyat ve muhabbetimiz de gün be gün Allah'a yakın olması gerekir.

     Allah-u Zülcelal kendi fazlı ve keremi ile bizlere muamele etsin ve hepimize razı olacağı şekilde salih amel nasip etsin...
 

hafizvuslat
Sun 4 October 2009, 04:06 pm GMT +0200
Amiin amiin amiin .
Rabbim cc bizlere son nefesimizde imanla gocmeyi nasip etsin.
Cehennemin korkunc azabindan bizleri korusun. :'(
Yarabbi cc sen bizlere aci,bizi gunah cukurlarindan cikar,nefsimizi terbiye etmemiz icin bizlere imanimiz ile guc ve kuvvet ver.
Bizleri basi bos birakma,Sensiz birakma Allahim.
Ahirette husrana ugrayanlardan eyleme,kabrimizi cennet bahcesi eyle.
Ihlasla amel etmeyi bizlere nasip eyle,ahirette bizleri Efendimizin (S.A.V) yaninda yer alanlardan eyle,amiin.
Cehennemin o korkunc azabini bizlere tattirma Allahim,bizlere fazlu-kereminle muamele et YaRabbi :'( :'( :'(

Allah cc razi olsun Hocam,gercekler acidir ama muhakkaki herkes hak ettigi cezaya carptirilacaktir.
Rabbim cc bizleri korktuklarimizdan emin eylesin,amiin...

ipek-7e
Fri 25 March 2011, 04:04 pm GMT +0200
dünyadaki her sevabımızla cennetteki evimize bir tugla koyu yoruz bir villada oturmakta bir gece konduda oturmakta bizim elimize

murat-7I
Mon 28 March 2011, 09:04 pm GMT +0200
Cennette ve cehennemde neler çekeceğimizi birçoğumuz biliyoruz. Peki bunu bilerek neden iyilik yapmıyoruz? Kim isterki cennetin nimetlerinden faydalanmak varken cehennemde ateşler içerisinde yanmayı?

mevlüdekalınsaz
Thu 6 February 2014, 08:22 pm GMT +0200
Amin amin amin ecmain inşALLAH...Çok güzel bir konuya değinmişsiniz.Rabbim razı olsun....

Bu imtihan sahnesinde herkes karakterine göre kendine bir rol seçmiş ve bütün hünerlerini sergiliyor...Kimisi rolünü iyi oynuyor;sahneyi,kendisinden istenileni çok iyi biliyor ,yönetmenin uyarılarını can kulağıyla dinliyor ve uyguluyor.Oyun bittikten sonra sahneden inmesi ve gerçek hayata dönmesi gerektiğini anlıyor,biliyor...
Kimisi ise sahnenin süslerine,ışıltılarına,seyircilerin övgülü alkışlarına ve sözlerine aldanıyor.Ebediyen orada kalacağını sanıyor ve ona göre hareket ediyor.Oyunda kendine biçilen rolü unutuyor.Yönetmenin uyarılarına aldırış etmeden oynuyor.
Kıyamet günü gelip çattığında,cennet -cehennem gözümüzün önüne geldiğinde herkes dünya sahnesindeki yeteneğine ,sergilediği hünerine göre karşılık görecektir.Yönetmen,O büyük Sultan(c.c) da kendine yakışanı yapacak ve merhametle bize muamele edecektir.O(c.c)'nun merhametini hak etmek için de dünya sahnesinde  bizden istediği rolle oynamamız gerekiyor...O(c.c)'nun merhametine bağladığımız ümitten başka güvenecek bir hünerimiz de yok zaten.....
Sen bizleri imtihanı kaybedip de cehennem azabına çarptırılanlardan eyleme....

Ey Rabbimiz! Sen bizleri imtihan için gönderdiğin bu geçici alemde razı olacağın şekilde yaşat ve yine razı olacağın şekilde canımızı al...
Bize merhametinle tecelli et ve cehennem azabından koru.....Bizlere ,Cennetini hak edecek amellerde bulundur  .
Bizleri cennetinle cemalinle şereflendirdiğin kullarından eyle....

ırmak özsarı
Fri 7 February 2014, 11:12 am GMT +0200
SELAMÜN ALEYKUM;
Biz bu dünyada  öbür dünyayı göremeyiz  çünkü ancak  öldükten sonra  görebiliriz  günahlarımız çoksa  CEHENNEM "e sevap işlersek CE
NNET"e gideceğiz ama ALLAH  herkezi Cehennem azabından korusun ALLAH herkezin yardımcısı olsun. :)

Rabia K
Wed 18 March 2015, 02:40 pm GMT +0200
Allah razı olacagı sekilde  salih amel ve  imanla ölmeyi nasip etsin

mıneozbay
Sun 12 April 2015, 09:45 pm GMT +0200
Allah herkesi imaniyla olmeyi nasop etsin cehennem azabindan korusun amin.

elifözlem6C
Sun 12 April 2015, 10:22 pm GMT +0200
Allah herkesin günahlarını affedsin inşallah herkes cennetlik olur peygamberimizin komşusu olmayı nasip etsin rabbim

ceren
Mon 13 April 2015, 12:31 am GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan hocam.Rabbim bizleri cehennem azabı dan korusun.Cennet kapılarını açsın inşallah....

[Muhammed]
Mon 15 June 2015, 05:08 pm GMT +0200
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh.Bu dünyada bir sınavdayız.Bu sınavı kazanabilmek için Rabbimin rızasını kazanabilmeliyiz.İnşaAllah ta kazanlardan oluruz.Rabbim ibadetleri dost doğru yapabilmeyi nasip eylesin bizlere İnşaAllah.

ceren
Mon 15 June 2015, 08:10 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim insanlara bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahiret de cehennem azabı ile veriyor.Rabbim günahlarından pişman olup tövbe eden ve cehhenemin kapıları yüzüne kapanmış,cennet ehli olacak kullardan eylesin bizleri inşallah....

damla6d
Mon 15 June 2015, 08:44 pm GMT +0200
Yani cehennem azabı çok büyük.Bizim de bu konuda günahtan ve yalandan uzak durmamız gerekir.Namaz kılmamız kısacası Allah'ın emirlerini yerine getirmeliyiz.Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum.Saece benim değil herkesin bunu yerine getirmei gerekir.Ama çoğu kişi kulak asmıyor.Boşver yaparız birgün diyorlar.Onlar da biliyorlar ,ne zaman öleceklerini Allah'ın bildiğini ,kendilerinin bilmediğini ama...Eringeçlik işte.

fatmakaradere 7B
Wed 7 October 2015, 04:50 pm GMT +0200
allah bizi cehennem azabından korusun

ilayda alyaz 7/b
Sun 18 October 2015, 10:22 pm GMT +0200
Selamun Aleykümüsselam... Cennete kimse kolay kolay giremez.Allah'ın emirlerine uyacaksın ki,iyi bir kul olacaksın ki! Cennete girebilesin.Sonsuz güzelliklerin olduğu bir kapı ve alev alev ateşlerinn olduğu bir kapı var.Bunu sen seçmeyeceksin Allah (c.c) layık olduğun hak ettiğini sana elbette ki verecektir.Bundan şüphen olmayasın.Şeytana uyma!O günahkârı sever arkadaşıdır günahkâr olan.Melek iyiyi sever Allah dostu sever.Seçim sizin bizim.Doğruyu seç! İnşAllah Allah'a layık bir kul oluruz ki Cennetin kapıları bize açılsın.Amin!

Nursima 7/B
Mon 19 October 2015, 01:26 pm GMT +0200
Cehennem azabının ne kadar kötü olduğunu bir sefer daha anlamış olduk bu yazı ile.Bu hayatta iki yol vardır.İyiliklerle dolu meleklerin yolu.Birde kötülüklerle dolu şeytanın yolu vardır.Hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veririz.İyiliği seçersek amel defterimize daha çok sevap yazılır ve cehennem azabından o kadar çok korunmuş oluruz.Ama unutmayalım ki Allah (c.c) affedendir!Kötü bir işe bulaşmış olsak bile Allah'a tövbe ederek sevap kazanmaya devam edebiliriz.

fatmakaradere 7B
Mon 19 October 2015, 06:17 pm GMT +0200
Cehennem azabında, zebaniler-cehennem bekçileri- bizleri cayır cayır yanan o ateşin içine atacaklar. Ateşi kemiğimize kadar hissedeceğiz. Cehennemde o kadar çok azab göreceyiz ki, burada 1 gün,cehennemde ise 1 sene azab görmüş gibi hissedeceğiz kendimizi.Bu yüzden, her zaman amel defterini dolduralım, çünkü sonumuz iyi olmayacak.

ikranur 7d
Mon 19 October 2015, 07:51 pm GMT +0200
cehennemde göreceğimiz azab herşeyden çok ç.ok büyüktür. Rabbim bizleri cehennem azabından korusun. Cennete gitmeyi nasip etsin.

selinay 7b
Mon 19 October 2015, 08:44 pm GMT +0200
selamun aleykum

Cehennem azabı her şeyden çok kötüdür . Bizlerde cehennem azabı çekmemek istiyorsak Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz gerekir .Bunlardan en önemlisi "namaz" dır. Eğer bir kişi hergün beş vakit namaz kılıyorsa  cehennem azabından kurtulmuş sayılabilir diyebiliriz.

Allah razı olsun.

ceren
Mon 19 October 2015, 09:51 pm GMT +0200
Aleykümselam.Allahın emir ve yasaklarına uygun yaşayan ve dünyalık heveslerden kendini alı koyan,ahireti için çalışan ve cehennem azabı dan kurtulan kullardan olalım inşallah....

melda 6D
Sun 1 November 2015, 05:06 pm GMT +0200
Amin amin ecmain...
Selamün aleyküm. Bu dünyada bir yılan görsem , bir akrep beni ıssırsa acıdan ve korkudan ne yapacağıma şaşırırım . Karanlıkta belli bir müddet kalırım ya daha fazla karanlık , ya bin yıl belki tirilyonları aşarsa... Bu dünyadayken belli bir müddet aç , susuz ve  kelepçeyle  kapalı bir ortama dayanırım, Ya cehennem de... Ya cehenneme gidersek... Vay bizim halimize ... Cehennemden değil , Allah'ın gazabından korkarım. Cenneti değil, Allah'ı görmek isterim. Rabbim kalbimizdeki meleği kazanan eylesin. Rabbimin gazabından , Rabbime sığınırım...


Sümeyye Şahiner7B
Fri 6 November 2015, 03:15 pm GMT +0200
Onlara bir cehennem döşeği ile üzerlerini örtecek bir cehennem yorganı verilir . Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız .
                      Cehennem azabını iğne deliği kadar görseydiniz başınızı secdeden kaldırmazdınız .
     YAKMA YARABBİ .                       amiin

muratyiğit7-b
Mon 23 November 2015, 02:47 pm GMT +0200
Selamün aleyküm tüylerim diken oldu Allahy inşallah bütün müslüman kardeşlerimizin günahlarını afetsin.Belki benimde günahlarım vardır bilemeyeyiz onu Allah bilir cennet gitmek için Allahın isteklerini yerine getirmeliyiz bence küçük büyük farketmez namaza ve kur-an'ı kerim okumalıyız.Ellerine sağlık paylaşım için.

Mustafa/Samed
Mon 23 November 2015, 03:56 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam. Bu dünyada ne ekersek onu öteki dünyada biçeceğiz. Rabbim paylaşım için razı olsun.

fatmakaradere 7B
Mon 11 January 2016, 11:44 pm GMT +0200
Cehennem azabı o kadar kötü ve can yakıcı ki.Parmağımız küçük bir çizikle kanasa nasıl canımız yanıyor değilmi..Fakat cehennemde bedenimiz çamaşır kıyafeti gibi ateşe batırılıp çıkarılacağız.Hep azap hep azab...Kurtuluş yok ibadetlerini yapmayanlar için...

Kevšer
Tue 12 January 2016, 12:23 am GMT +0200
  Esselâmü Aleyküm Ve Rahmetüllah. Bu dünyada ne yapar isek Ahirette de karşılığını ona göre alıcağız. Oyüzden herşeyi Rabbimiz'in Rızasına uygun yaşıyanlardan olalım inşaAllah.. Paylaşım için Rabbim Razı olsun kardeşim..

HALACAHAN
Tue 12 January 2016, 01:42 pm GMT +0200
Ölüm bize her an gelebilir.. Rabbim salih alemler isleyen cennetine ceketiyle müşerref olan kullarindan eylesin..Cehennemin azabından korusun..

selinay 7b
Tue 12 January 2016, 03:50 pm GMT +0200
Selamun Aleykum
Bu dünyada yaptığımız her setin ahirette bir karşılığı olacaktır elbet . bu dünyada gunahimiz sevabimizda daha çok ise cehennem azabı gorme olasılığımız çok yüksek. Cehennem azabı çok büyük bir azabtir . eğer cehennem azabi girmek istemiyorsak şeytana uymamak Allah'in emirlerini yerine getirmeli ve Allah'in yasakladığı veya haram kıldığı şeyleri yapmamaya dikkat edelim .
Allah razı olsun

Melike Üstün 7/B
Thu 25 February 2016, 08:55 pm GMT +0200
Allah tüm Müslüman'ları kabir azabından korusun.

Busra 8-B
Thu 25 February 2016, 09:39 pm GMT +0200
Allah tüm muslumanlari cehennem azabından korusun inşallah . paylaşımdan Allah razı olsn

Hatice 8/D
Thu 24 March 2016, 06:08 pm GMT +0200
Rabbim herkesi cehennem azabından korusun amin

gamze7
Thu 7 April 2016, 08:47 pm GMT +0200
Allah tum muslumanlari  cehennm azabindan  korusun insAllah.Bizlere cehennem degil cenneti tattirsin insallah...

Edanur 8/D
Thu 7 April 2016, 08:59 pm GMT +0200
Aleykümüsselam

Rabbim bizi o günün dehşetinden korusun bizlere merhamet etsin ve bileri cennetiyle şereflendirsin inşaalah
Allah c.c razı olsun

Hatice 8/D
Thu 7 April 2016, 09:05 pm GMT +0200
Allah c.c. razı olsun
Rabbim bizleri cehennem azabından korusun

123Orhan
Tue 19 April 2016, 02:21 pm GMT +0200
Aleykum selam.Allah her şeyi gören ve bilendir.O en yücedir.Allahım bizi bağışlayıcı ve rahmet özelliğinle bağışla ve cehennem azabından koru.AMİN.Kim küçücük bir sevap işlemişse onun karşılığını alır.Kim küçücük bir günah işlemişse onun günahını çeker.

123Orhan
Tue 19 April 2016, 02:21 pm GMT +0200
Aleykum selam.Allah her şeyi gören ve bilendir.O en yücedir.Allahım bizi bağışlayıcı ve rahmet özelliğinle bağışla ve cehennem azabından koru.AMİN.Kim küçücük bir sevap işlemişse onun karşılığını alır.Kim küçücük bir günah işlemişse onun günahını çeker.

123Orhan
Tue 19 April 2016, 02:23 pm GMT +0200
Bugün işlediğimiz her sevapla cennette kendimize bir tuğla koyuyoruz ve her işlediğimiz günahla tuğlayı cehennme atıyoruz.Allah hepimizi şeytanın vesveseciliğinden korusun.. AMİN

123Orhan
Tue 19 April 2016, 02:24 pm GMT +0200
Kul euzu bi rabbinnas.Malikinnas.İlahinnas.Minşerril vesvasil hannas.Ellezi yuvesvisu fi sudurinnas.Minel cinneti vennas.Amin.

123Orhan
Tue 19 April 2016, 02:25 pm GMT +0200
Deki:İnsanların rabbine melikine ve ilahına sığınırım.İnsanlara kötü şeyler fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,Cinlerin ve İnsanların kötülüklerinden sana sığınırım.AMİN

ceren
Tue 19 April 2016, 04:21 pm GMT +0200
Aleykumselam.Dunyasini ahiretini kazanmak icin harcayan ve allahin emir ve yasaklarina uyup cennetini ahiretini kazanan ve cehennem azabindan kurtulan kullardan olalim inşallah...

HALACAHAN
Thu 30 June 2016, 03:08 am GMT +0200
Aleykum selam..Allahim o dehşetli yerin desteğinden koru bizleri..Rabbim vu anlarız ve senin affina siginjyirz ve senin bol hazineneden istiyoruz..Affet bizleri ve cennetine girenlerden eyle ..Amin..

Yusuf07dy
Sun 27 November 2016, 05:36 pm GMT +0200
Selamun aleykum biz bu dunyada ne yaparsak obur dunyada karsiligni aliriz mesela bu dunyada iylik yaparsak obur dunyada iyilik goruruz ama bu dunyada kotuluk yaparsak obur dunyadada kotluluk goruruz

Bilal2009
Sun 27 November 2016, 06:52 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri cennetine koysun Rabbim paylaşım için razı olsun

Mustafa Yasin
Tue 20 March 2018, 05:03 pm GMT +0200
Selamun Aleyküm. Allah bize bir kısa ömür vermiş. Bu  imtihan süresinde Allah'ın yolundan sapmadan yürümek çok  önemlidir. Allah bizi cehennem azabından korusun.

ceren
Sun 15 September 2019, 02:42 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri onun rızasın da yaşayan merhametine erişen cehennem azabından kurtulan kullardan olalım inşallah...

ceren
Sun 5 April 2020, 03:54 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.rabbimin emrinde onun yolunda yasak ve emirlerine bağlı yaşayan ve cehennem azabından dehşetinden kurtulan kullardan olalım inşallah...