- Birinci bölüm

Adsense kodları


Birinci bölüm

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 12:52 pm GMT +0200
BİRİNCİ BÖLÜM
 
SÜNNETİN ÖNEMİ VE PEYGAMBER (S.A.V.)'İN BUNA DAİR TEŞVİKLERİ


I. Sünnetin Onemı Ve Peygamberin Buna Dair Teşvikleri
 

İslam Dininin iki ana esasa, yani Kur'an ve Sünnete, da­yandığı hususu İslam'ın açık ve kesin ilkelerindendir. Cenab-ı Hakk her İki kaynağı koruması altına alarak muhafaza etmiştir. Dolayısıyla Allah Rasûlü, Kur'an'ın korunup, ezberlenmesini emir ve teşvik ettiği gibi Sünnete de önem verilmesini emir ve teşvik etmekle görevliydi.

Nitekim Hz. Peygamber (S.A.V.) kadın-erkek, küçük-büyük, hürköle demeden bütün ashabına sünnetini talim ve telkin etmiştir. Ancak Hz. Peygamber (S.A.V.) bununla yetinmemiş, ashabını buna teşvik ettiği ve bu doğrultuda çok açık direktifler ve sözlü emirler verdiği sabittir. Konuyla İlgili rivayetlerin bir kısmını aşağıda vereceğiz. Fakat bu rivayetlerin bazısı konuyu açıkça (sarahaten) bildirirken, bazısı dolaylı olarak (delâleten) ifade etmektedir. Mesela, ilmi öğrenmek ve dinde derinleşmek (tefakkuh) ile ilgili hadisler bu kabildendir. Çünkü özellikle Pey­gamber {S.A.V.) döneminde ilim öğrenmek ve dinde derinleş­mek ancak hadislere gereken önemi vermek ve onlardan hü­küm çıkarmakla mümkün olabiliyordu.

Kaldı ki, İslam öğretim tarihinde birkaç asır boyunca "ilim" kelimesi hadisleri, hadislerin araştmlmasını ve hadislerle ilgili mevzuları ifade için kullanılmaktaydı. Selef uleması hadis öğre­nimi {tahammüiü'l-hadis) için  tahammülü 1-ilm" ifadesini kullanıyordu. Nitekim sünnet kaynaklan bu konuyu kitabu'l-ilm" başlığı altnda incelemişlerdir. Hatib el-Bağdadî kitabına "Takyidu't-Itm" adını vermiş, İbni Ebi Hayseme eserini "Kitabu'l-İlm" şeklinde adlandırmıştır. İbni Abdilbenr de kitabı için "Camiu Beyan't-Ilm ve Fadlihi" ismini seçmiştir.[114]

 


[114] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 69-70.