- Berat Kandili

Adsense kodları


Berat Kandili

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Sat 14 February 2009, 04:33 pm GMT +0200
Berat Kandili
 

Konular
 

1. Hadislerle Berat Kandili
2. Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi
3. Berat gecesinin özellikleri
4. Bu gece af dışı kalanlar
5. Berat gecesi ibadeti
6. Berat gecesi duası
7. Berat gecesi namazı

BERAT KANDİLİ
 
Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. ( Said Nursî Şualar: 505)

Hadislerle Berat Kandili

- Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardı:
“Recep, ALLAH’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır”. Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ayıdır. Bu mübarek ayın değerini bilerek, ibadetlerimizi yapmalı, alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz.

Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayın içinde bulunmasıdır.

Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:
—“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:
—“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum.
—“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:
—“Bu gece, ALLAH-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, ALLAH-u Teala onları bağışlamaz.

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.
Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: "Ne mutlu bu gece rüku edenlere.
İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Bu gece secde edenlere ne mutlu".
Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu." Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: -"Bu gece, ALLAH'ı zikredenlere ne mutlu".
Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece ALLAH korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu."
Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne mutlu." Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.
Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?
Şöyle dedi: "Ya Muhammed, ALLAH-u Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder."

- Hz. Ayşe Radıyallahu Anha anlatıyor: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "ALLAH Teala Hazretleri, Nıfs-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder."

Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi

Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş edilir. Kâr zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra da gelecek yılın programı hazırlanarak şeklini alır.
Her yıl tekrar edilen bu kontrol ve tespit işlemleri sayesinde ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlam bir ilerlemenin temini mümkün olur.
Bu misalin ışığında manevi hayatımıza ve faaliyetlerimize bakalım. Dünya, âhiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yıllık muhasebeye tabi olması gayet tabiidir.
Bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir. Berat Kandili ile başlayıp Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar.
Duhan Sûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin Berat Gecesinden bahsettiği bildirilmektedir. Âyetlerin meali şöyle:
"O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur."
Bu âyetler hakkında iki görüş vardır. Çoğu tefsir bilginlerinin görüşüne göre, bu mübarek gece Kadir Gecesidir. İkrime bin Ebi Cehil'in de dahil olduğu bir grup alim ise; bu gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir. Her iki tefsiri birleştiren diğer bir görüşe göre de, hikmetli işlerin ayırımının yapılmasına Berat Gecesinde başlanmakta ve bu işlem Kadir Gecesine kadar devam etmektedir. Bu hikmetli işler nelerdir ve âyetin mânası nedir?

Yıllık kader programı
İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:
Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.
Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.
Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir.
Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir.
Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.
Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.1
Berat Kandilinin "bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatının programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin kudsiyetinde" olması bu manalara dayanmaktadır.2
Kur'ân'ın bu gecede indirilmesi meselesine ise şöyle bir açıklama getirilmektedir:
Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat Gecesinin özellikleri
Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, ALLAH Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (ALLAH Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."
"Berat, beraet" kelimesi "el-berâe" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.
"Berâet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.
Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.3
Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır.
1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
4. ALLAH'ın af ve bağışlamasının coşması.
5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.
Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Şâban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. Onbeşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak ALLAH'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka...
Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.4

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir.
"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra ALLAH rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
"İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. "Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.
"Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
"Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder."s
Çünkü o gece İlâhi rahmet coşmuştur. Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.

Bu gece af dışı kalanlar
Peygamber Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:
"Muhakkak ki, ALLAH Azze ve Celle Şâban'ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip herşeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna."6 "Yüce ALLAH bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna."7
"ALLAH Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla ALLAH'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."8
Üç aylara ayrı bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Şaban ayına özel bir özen gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve âhiret işlerine yönelirdi. Bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde ihya ederdi
Bir Berat Gecesinde uyanıp da Resulullah Aleyhissalâtü Vesselamı yanında bulamayan Hz. Âişe kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'1-Bakî mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu.
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:
"Muhakkak ki, ALLAH Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."5

Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna."6 "Yüce ALLAH bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna."7
"ALLAH Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla ALLAH'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."8
Üç aylara ayrı bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Şaban ayına özel bir özen gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve âhiret işlerine yönelirdi. Bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde ihya ederdi
Bir Berat Gecesinde uyanıp da Resulullah Aleyhis-salâtü Vesselamı yanında bulamayan Hz. Âişe kalkarak Efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'1-Bakî mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu.
Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:
"Muhakkak ki, ALLAH Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."9

İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir.

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.
"Onun için elden geldiği kadar Kur'ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır."10

Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mü'min kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket; bize hesabından âciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde mânevi kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez.

Berat Gecesi ibadeti
Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, teşbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.

İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.
"Onun için elden geldiği kadar Kur'ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır."10

Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mü'min kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket; bize hesabından âciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde mânevi kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez.

İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhyâ'da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs'te kılınmış olduğu tesbitinde bulunurlar. Hatta İmam Nevevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid'at bile olduğunu ifade eder.

Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır. Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez.
Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır.

Berat Gecesi Duası
 
Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
"ALLAHım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."11

Berat Duası
 
Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
"ALLAHım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'ALLAH dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."12
Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

Berat Gecesi Namazı -I
 
Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabı vardır.

Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh'den gelen rivayete göre:
"Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: "Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. ALLAH-u Teala'nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, ALLAH-u Teala'nın mağfiretidir.


Berat Gecesi Namazı -II
Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...
Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
-"En iyisini, ALLAH ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:
-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?
-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce ALLAH ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."
Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık: "Evet" deyince, şöyle buyurdu:
"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."

 

Kaynaklar
1 Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251.
2 Şualar, s,426.
3 TDİ."Berat" maddesi.
4 Hak Dini Kur an Dili, 5:4295
5 İbni Mâce, İkame, 191.
7 et-Tergîb ve't-Terhib, 2:118.
8 İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.
9 Tirmizî, Savm:39.
10 Şualar, s.426.
11 et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.
12 Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, 1:597.
 

 

selsebil
Wed 5 August 2009, 09:43 pm GMT +0200
 
Allahu teala razı olsun gecemizi mübarek ve affımıza vesile kılsın inşaallah  +rep
Rabbim biz aciz kullarına ne kadar merhametli ve şefkatli olduğu bu gecelerden bu fırsatlardan anlaşılıyor
fırsatları iyi değerlendirmemiz gerek gafletle geçen ömrümüzde bu gibi fırsatları kaçırmamalıyız çünkü belki sonraki kandile erişemeyebiliriz
Bu gece azraile a.s. teslim edilen defterlerde kim bilir belkide bizim ismimiz de vardır listede
ilimdunyasi hocamında duasına amin diyorum rabbim hizmette sebatkar kılsın bizleri

admin
Wed 14 July 2010, 10:51 pm GMT +0200
Mükemmel bir konu idi sevgili biricik muhibbuddin hocam siz benim için herzaman başkasınız ALLAH sizden ve sizin sözünüzde hizmet edenlerden ve bu hizmetin yayılmasına vesile olan şu sitede hizmetin daim olması için elinden geleni yapıp didinenlerden sabredip usanmayıp yaptığı hizmetden dolayı kendisine bir sıkıntı gelmeyenden gündüzleri konu açanlardan yorum yapanlardan sitemizin hizmetinin daim olması için ümmetin kurtulmasına vesile olması için kuvvetli bir niyetle hizmeden edenlerden yaptığı iyilikleri insanın yüzüne vurmayanlardan şu hizmeti yaptığı için şikayetde bulunmayanlardan bahane üretmeyenlerden hizmetin geri kalması için sebeb sunmayanlardan SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONALARDAN RAZIYIM SENDE RAZI OL YARABBİ SEN ŞU SİTEYE YORUM YAPAN KONU AÇAN AÇILAN KONULARI OKUYAN KARDEŞLERİMDEN SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONLARDAN RAZIYIM ŞU ACİZ KULUN ONLARDAN RAZI ŞU BERAAT GECESİ HATRINA SENDE ŞU DUAMIN İÇİNE GİRENLERDEN RAZI OL YARABBİ AMİN AMİN AMİN...

Salihalp
Wed 14 July 2010, 11:10 pm GMT +0200
Mükemmel bir konu idi sevgili biricik muhibbuddin hocam siz benim için herzaman başkasınız ALLAH sizden ve sizin sözünüzde hizmet edenlerden ve bu hizmetin yayılmasına vesile olan şu sitede hizmetin daim olması için elinden geleni yapıp didinenlerden sabredip usanmayıp yaptığı hizmetden dolayı kendisine bir sıkıntı gelmeyenden gündüzleri konu açanlardan yorum yapanlardan sitemizin hizmetinin daim olması için ümmetin kurtulmasına vesile olması için kuvvetli bir niyetle hizmeden edenlerden yaptığı iyilikleri insanın yüzüne vurmayanlardan şu hizmeti yaptığı için şikayetde bulunmayanlardan bahane üretmeyenlerden hizmetin geri kalması için sebeb sunmayanlardan SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONALARDAN RAZIYIM SENDE RAZI OL YARABBİ SEN ŞU SİTEYE YORUM YAPAN KONU AÇAN AÇILAN KONULARI OKUYAN KARDEŞLERİMDEN SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONLARDAN RAZIYIM ŞU ACİZ KULUN ONLARDAN RAZI ŞU BERAAT GECESİ HATRINA SENDE ŞU DUAMIN İÇİNE GİRENLERDEN RAZI OL YARABBİ AMİN AMİN AMİN...
negüzel bir dua yapmışsınız öyle Hay Allah razı olsun sizdende hakkınızda herşeyin hayırlısını nasip etsin inş.selam ve dua ile..

admin
Wed 14 July 2010, 11:14 pm GMT +0200
Mükemmel bir konu idi sevgili biricik muhibbuddin hocam siz benim için herzaman başkasınız ALLAH sizden ve sizin sözünüzde hizmet edenlerden ve bu hizmetin yayılmasına vesile olan şu sitede hizmetin daim olması için elinden geleni yapıp didinenlerden sabredip usanmayıp yaptığı hizmetden dolayı kendisine bir sıkıntı gelmeyenden gündüzleri konu açanlardan yorum yapanlardan sitemizin hizmetinin daim olması için ümmetin kurtulmasına vesile olması için kuvvetli bir niyetle hizmeden edenlerden yaptığı iyilikleri insanın yüzüne vurmayanlardan şu hizmeti yaptığı için şikayetde bulunmayanlardan bahane üretmeyenlerden hizmetin geri kalması için sebeb sunmayanlardan SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONALARDAN RAZIYIM SENDE RAZI OL YARABBİ SEN ŞU SİTEYE YORUM YAPAN KONU AÇAN AÇILAN KONULARI OKUYAN KARDEŞLERİMDEN SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONLARDAN RAZIYIM ŞU ACİZ KULUN ONLARDAN RAZI ŞU BERAAT GECESİ HATRINA SENDE ŞU DUAMIN İÇİNE GİRENLERDEN RAZI OL YARABBİ AMİN AMİN AMİN...
negüzel bir dua yapmışsınız öyle Hay ALLAH razı olsun sizdende hakkınızda herşeyin hayırlısını nasip etsin inşaallah.selam ve dua ile..

Rabbim size bu duaların güzelliğini anlayabilecek ne güzel bir  Gönül ( Anlayış ) vermiş saygılar sevgili kardeşim...

admin
Wed 14 July 2010, 11:22 pm GMT +0200
Mükemmel bir konu idi sevgili biricik muhibbuddin hocam siz benim için herzaman başkasınız ALLAH sizden ve sizin sözünüzde hizmet edenlerden ve bu hizmetin yayılmasına vesile olan şu sitede hizmetin daim olması için elinden geleni yapıp didinenlerden sabredip usanmayıp yaptığı hizmetden dolayı kendisine bir sıkıntı gelmeyenden gündüzleri konu açanlardan yorum yapanlardan sitemizin hizmetinin daim olması için ümmetin kurtulmasına vesile olması için kuvvetli bir niyetle hizmeden edenlerden yaptığı iyilikleri insanın yüzüne vurmayanlardan şu hizmeti yaptığı için şikayetde bulunmayanlardan bahane üretmeyenlerden hizmetin geri kalması için sebeb sunmayanlardan SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONALARDAN RAZIYIM SENDE RAZI OL YARABBİ SEN ŞU SİTEYE YORUM YAPAN KONU AÇAN AÇILAN KONULARI OKUYAN KARDEŞLERİMDEN SEN RAZI OL YARABBİ BEN ONLARDAN RAZIYIM ŞU ACİZ KULUN ONLARDAN RAZI ŞU BERAAT GECESİ HATRINA SENDE ŞU DUAMIN İÇİNE GİRENLERDEN RAZI OL YARABBİ AMİN AMİN AMİN...

MaşaAllah.Gönlünüzden dökülenler gönlümüzü dokunuyor sevgili Hocam.Rabbim hizmet edilmesine vesile olduğunuz için sizden de razı olsun.ALLAH'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun..

Allah'ın Selamı ve rahmeti cümlemizin üzerine olsun ne mutlu ki size mesut bahtiyar ve duaların dokunduğu ve dolduğu bir gönül vermiş size yaratan şükretmelisiniz maşallah...

rahmet
Mon 26 July 2010, 10:34 am GMT +0200
Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."
ALLAHım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'ALLAH dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır
ALLAHım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin
AMİİİN.AMİİİN.AMİİİN!

YA RABBİM !
HABBİNİN istedikleri bizim de istediklerimizdir.O'nun istediklerini SEN geri çevirmesin.Bizlerde HABİBİNİN yüzüsuyu hürmetine değer verdiğin kullarının hatırına ,günahsız sabilerin,duaları kabul olunan yaşlıların,mübarek kıldığın aylar ve
geceler hürmetine bizleride mağfuriyn zümresine ilhak eyle!Bugecelerin yeryüzünde zulum gören din kardeşlerimizin
kurtuluşuna vesile olmasını,ülkemizde birlik barış,huzur ve kardeşliğe vesile olmasını,sağlık,huzurluve mutlu günler getirmesini CENAB-U  ALLAH'TAN  niyaz ediyor.Sitemizdeki tüm kardeşlerimizin,tüm din kardeşlerimizin BERAT KANDİLİNİTEBRİK EDİYORUM.
tt

neslinur
Mon 26 July 2010, 11:23 am GMT +0200
Allah c.c. razı olsun dualarınıza bütün canı ruhumuzla amin amin amin diyoruz..
Tüm islam aleminin Berat kandili mübarek olsun..

Salihalp
Mon 26 July 2010, 12:03 pm GMT +0200
Allah razı olsun Rahmet kardeş ne güzelde niyaz etmişsin Rabbim kabul eylesin..Size rahmet eylesin..

Kardeşler hepimizin kandili mübarek olsun inş. bu gece Beratimiz olur..dua ile..

sumeyye
Mon 26 July 2010, 02:31 pm GMT +0200
Esselamu aleykum Rabbim (c.c.) razi olsun çok güzel ve genis bir açida anlatmissiniz hocam.Dualariniza amin ecmain diyorum kardesler.Selam ve dua ile insaAllah..

fatmana
Mon 26 July 2010, 08:17 pm GMT +0200
sitedeki tüm kardeşlerimizin kandilini tebrik ederim..bizleride duanızda unutmazsanız seviniriz..Allaha emanet olun hayırlı ve bereketli geceler

Halis_52
Mon 26 July 2010, 11:37 pm GMT +0200
Allah razı olsun hocam çok yerinde bir paylaşım olmuş.... SİTEDEKİ TÜM ARKADAŞLARIN BERAAT KANDİLİ MUBAREK OLSUN....

sumeyye
Wed 4 July 2012, 03:15 pm GMT +0200
Böyle geniş içerikli ve güzel bir konuyu okuyup tekrar güncellemekte fayda var..Rabbim c.c. razi olsun..Insaallah berat edenlerden oluruz bu gece..Fi emanillah..Dua ile.

reyyan
Wed 4 July 2012, 06:25 pm GMT +0200
Bu gecenin hürmetine ve idrakine vesile olması dileğiyle konuyu güncelletelim okusun kardeşlerimiz inş.

yagmur_7-c
Wed 25 December 2013, 05:30 pm GMT +0200
 ;DALLAH HER YIL BERAT KANDİLİ GÖRMEYİ VE GÖRDÜRMEYİ NASİP ETSİN..

Rukiye Çekici
Thu 2 January 2014, 06:57 pm GMT +0200
;DALLAH HER YIL BERAT KANDİLİ GÖRMEYİ VE GÖRDÜRMEYİ NASİP ETSİN..
:) İnşALLAH Yağmur inşALLAH, AMİN. ;)

Rukiye Çekici
Thu 2 January 2014, 06:58 pm GMT +0200
bence kandiller çok önemli ve hayırlı....kutlamalıyız. :)  ::)

[Muhammed]
Sun 31 May 2015, 01:27 pm GMT +0200
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullahi Ve Berakatuh...Yarın berat kandili İnşaAllah.Rabbim berat gecesini en güzel şekilde ihya edebilmeyi nasip etsin.Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirirsek İnşaAllah.Rabbimizin katında kötülüklerimizin bir kısmını silmiş oluruz.

mevlüdekalınsaz
Sun 31 May 2015, 07:22 pm GMT +0200
Ve aleykumusselaö ve rahmetuallh;amin  amin amin ecmain inşallah.Allah razı olsun hocam.konuyu çok geniş açıklamışsınız.
rabbim inşallah beraat gecesinde af ve mağfiretine mazhar olan kulalrından eylesin bizleride.

halim
Sun 31 May 2015, 07:47 pm GMT +0200
 Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. İnşaallah beraat gecesinde rabbimizin bize lutfettigi bu sevaba nail olur hakkıyla ihya edenlerden oluruz.
Allah razi olsun

ceren
Sun 31 May 2015, 08:23 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan hocam.Berat gecesi Allaha inanan tüm Müslümanların af edildiği ,cennet kapılarının açıldığı gecedir.Rabbimin af ettiği ve cennet ehli olan kullarından eylesin bizleri inşallah....

saniye
Sun 31 May 2015, 08:31 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam. Konunun güncellenmesi iyi oldu. Rabbim razı olsun. Rabbim berat gecesinde beraatimizi alanlardan eylesin bizleri.

halim
Mon 1 June 2015, 11:23 pm GMT +0200
Esselamu aleykum ; Yarabbi bu geceyi elimizden geldiği kadar dua namaz kuran ve ibadet geçirmeye çalışıyoruz ve insaallah yarab ibadeti taatimizi kabule karın eyle bize her iki cihan saadeti nasip eyle...
allah razı olsun

[Muhammed]
Thu 19 May 2016, 07:11 pm GMT +0200
Esselamu Alleyküm Ve Rahmetullah Ve Berekatuh.
1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.
4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.
Rabbimizin bu gecenin hürmetine vermiş olduğu bu güzellikler bolluklar karşısında bir müslüman boş durmamalı bu geceyi değerlendirmelidir.Rabbim derlendirenlerden eylesin İnşaAllah.

Lal-i Hal
Fri 20 May 2016, 10:54 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah.Berat kandili öncesi bilgilerimizi de tazelemis olduk.Allah razi olsun.Rabbim hakkiyla ihya edebilmeyi tum ümmeti muhammede nasip eylesin insallah.aminn

Sevgi.
Sat 21 May 2016, 04:10 am GMT +0200
 Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Mevlam bugünümüzü hakkımızda hayırlı eylesin inşaAllah en güzel şekilde ihya edebiliriz. Amin
 

Rüveyha
Sat 21 May 2016, 04:43 am GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah..Çok değerli bilgiler verilmiş.İnşaAllah okuduk anladık,hakkıyla da amel edenlerden oluruz İnşaAllah.Rabbim razı olsun

Sevgi.
Wed 10 May 2017, 05:56 am GMT +0200
Mevlam bu güzel mübarek günün hürmetine bizleri affedilen kullarından eylesin ve herdaim hayırlı kul olmamızı nasip etsin inşaAllah. Aminnn ecmain

Mustafa/Samed
Wed 10 May 2017, 01:26 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam. Herkesiz berat kandili mübarek olsun. Paylaşım için Rabbim razı olsun.

Bilal2009
Wed 10 May 2017, 02:30 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam Rabbim bu mübarek geceyi hayır ile ihya edenlerden eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Mon 30 April 2018, 11:13 pm GMT +0200
Esselamü Aleyküm. Bu güzel kıymetli gün ve gecelerin kıymetini bilenlerden olalım inşaAllah

Sevgi.
Wed 16 March 2022, 01:17 am GMT +0200
Esselamü Aleyküm. Rabb'im bizleri bu güzel gün ve gecelerin kıymetini bilen kullarından eylesin inşaAllah
  Bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim