- Bana Dünyanızdan Üç Şey Sevdirildi Hadisi

Adsense kodları


Bana Dünyanızdan Üç Şey Sevdirildi Hadisi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
saniyenur
Thu 13 October 2011, 11:15 pm GMT +0200
16. Bana Dünyanızdan Üç Şey Sevdirildi Hadisi


Nesaî ve Ahmed b. Hanbel tarafından tahriç edilen hadis hakkında Bursevî Rûhu'I-beyân'da şöyle bir açıklama yapmaktadır: [1487]

Resûlullah (s.a.) bu hadiste "ahbebtü: sevdim" dememiştir. Peygam­ber ve velilerin kadınlarla ünsiyet etmesi ilahî izin neticesinde olur. Şeytan'm onlar üzerinde bir tasarrufu yoktur.[1488]

Bazı büyükler demişlerdir kî, kim şeriattaki zor ve çetrefilli mânaları anlamak isterse farz emirler içindeki nafileleri çokça yapsın. Eğer fazla ev­lenmek imkanı olursa bu daha iyi olur. Nikahta pek çok nafile hayırlar söz konusudur. Zira nikahta izdivaç ve nesil üretmek vardır. Böylece aklın ve hissin gereğini birleştirmiş olur. Zahir ve bâtın isminden zuhur eden şeyleri elde eder. Böyle nafilelerle uğraşan kişinin meşguliyeti daha mükemmel ve daha güzel olur. O bunu yaptığı zaman Hak onu sever, Hak onu sevdiği za­man da Allah ehlinden olur. [1489]

Bu hadisin yorumundan anlaşıldığına göre nikahta bereket vardır. Hat­ta şartlar gerçekleştiği zaman fazla evlilik güzeldir. Nikahın olumlu semerele­rinden biri de dinin müşkil problemlerini anlamaya yardımcı olmasıdır. Bursevî'nin bu şekildeki izahlarını olumsuz değerlendirmek mümkün değildir. Peygamberler için geçerli olan nikah sünneti, onun ümmeti için de geçerlidir.

Mutasavvıflar tarikat adâb ve erkânı ile ilgili görüşlerini hadislere da­yandırmaya çalışmışlar, hadislerden kendi anlayışlarına göre hükümler çı­karmışlardır. Tarikatın âdabı konusunda aşağıdaki hadisten nasıl bir hüküm çıkarıldığını Bursevî bize şu hadiste izah etmektedir:


[1487] Nesâî, işretü'n-nisâ 1; Müsned, III, 128,199, 285.

[1488] Rûh.Vll, 179.

[1489] RÛh,V, 183.

sumeyye
Sun 18 November 2012, 04:12 pm GMT +0200
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh ; hadisi şerifleri doğru anlamak gerekli , kendi düşünce ve yorumumuzu olur olmaz eklediğimiz taktirde günahtir ve bir nevi dine bidat getirmek gibidir..Rabbim c.c nefis ile cihadda olanlardan eylesin..