- Ata Aöf İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 7 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ata Aöf İlk Dönem İslam Tarihi Ünite 7 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
halim
Mon 23 February 2015, 03:37 pm GMT +0200
  
 
                                                                    
                                                                                        ATA AÖF

                                                                               İlk Dönem İslam  Tarihi

                                                                                         Ünite 7

                                                                                        
                                                  Hz.Peygamber'inYahudiler,Hritiyanlar ve Mecusiler'le İlişkileri

                              
Arap yarımadası farklı din,dil,ırk ve medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyadır.İslamiyet'in geldiği sırada Arap yarımadasında dini merkez

Kabe idi.Araplar putperest olmakla birlikte Beytullah/Allah'ın evi olduğuna inandıkları Kabe'yi Hac mevsiminde tavaf ediyorlardı.Kabe'yi

ayrıcalıklı kılan üç semavi dinin atası olan Hz. İbrahim tarafından hem fiziki hem de manevi olarak inşa etmiş olmasıydı.  


Hz.Peygamber İslamiyet'i bu kutsal mabedin bulunduğu Mekke'de tebliğ etmeye başlamıştır.Arap yarımadasınnda Yahudiler, Hritiyanlar

,Mecusiler ve Sabiiler gibi farklı din mensupları da varolagelmiştir.Özellikle ehl-i kitap ,kendi kutsal kitaplarında müjdelenen son peygamberi

beklemektedir. Ancak peygamber olduğunu bilerek hem peygambere hem de Kuran-ı Kerim'e inanmadılar.Zaman zaman ehl-i kitap

müşriklerle beraber Hz.Peygamber (sav) risaletini zayıf düşürmek zayıf düşürmek gayretine girmişse de ancak muvaffak olamamışlar  ve

Hz.Peygamber bu olumsuz davranışlara rağmen onları İslam'a davet etmiş,Kabul etmemeleri durumunda da belli şartlarda onlarla antlaşma

yapmıştır.İslam devletinin siyasi hakimiyetini kabul eden gayrimüslimler cizye vergisi öedemek koşuluyla din serbestisi kazanmışlar ,can ve

mallarının korunması güvencesini elde etmişlerdir.

Hz. peygamber'in gayrimüslimlerle olan ilişkilerinin çerçevesi Kuran-ı Kerim'in çizdiği çerçeve doğrultusunda belirlemiştir.Bu kaideler Arap

yarımadasınd farklı din ve inançta olan toplumların bir arada yaşamalarına ortam hazırlamıştır.Buradan hareketle dışlanan ve küçümsenen

Müslümanlar içinde yaşadığı topluma yön verir hale gelmiştir