- Aşın Giden Müslümanların Yaptığı Tahrifat

Adsense kodları


Aşın Giden Müslümanların Yaptığı Tahrifat

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 22 September 2011, 12:05 pm GMT +0200
VII. Aşın Giden Müslümanların Yaptığı Tahrifat


 

Aşın gidenlerin tahrifatına gelince;

Bununla İlim veya tasavvuf ehli diye geçinen, İslam'ı hak­kıyla anlayıp kavrayamamış olan birtakım kimselerden kay­naklanan ve selef-i salihin ve ilk mutasavvıflar döneminde var olmayan bazı hususlar kastolunmaktadır. Bu hususlar (daha sonraları) ya bazı şahısların icadı ve kişisel görüşü sonucu dine girmiş ya da bidatçi veya gayri müslim bazı sapkın fırkalarla içli dışlı olmanın ve onların gelenek ve ritüellerinden etkilenip on­lan taklit etmenin sonucu olarak dine girmiştir. Bu işi yapanlar ve bu taklidi gerçekleştirenler ithal ettikleri uygulamalarda birta­kım güzellikler ve yararlar mülahaza ettiklerinden buna yelten­mişlerdir. Ancak, bunun zararı yararından daha fazladır. Keza bu durum aklın şeriata hakim kılınması anlamına gelmektedir. Halbuki Cenabı Hak "Bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim[23] ayetini indirdiği gün İslam'ı kemale erdirmiş ve tamamlamıştır.

Bu kimseler ise dini kendi kişisel görüşleri ve aklî çıkanmlanyla tamamlamaya çalışmaktadırlar. [24]
[23] Maide, 3

[24] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 23-24.