- Ara sınav deneme soruları

Adsense kodları


Ara sınav deneme soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Thu 13 January 2011, 05:01 pm GMT +0200
ARA SINAV DENEME SORULARI

1.Mezheplerin oluşum sürecinde aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır?

a)Müslümanlar dinî ,siyasî ve fikrî konularda ayrılığa düşüp mezhepleşmeye başladılar.
b)Müslümanların oluşturduğu bazı cemaatler,kurumsallaştı.
c)Cemaatlerin te’vile açık konular üzerinde yorumlar,kesin inançlarmış gibi kabul gördü.
d)Müslümanların dini farklı yorumlamaları sebebiyle ortaya çıkan bütün cemaatler mezhep haline gelmiştir.
e)Mezheplerin aslında yoruma dayalı olan görüşleri üzerine eserler yazıldı.

2.Aşağıdakilerden hangisi mezhepler tarihi ilminin faydalarından değildir?

a)Günümüz müslümanlarının sahip olduğu düşünce biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlar.
b)Müslüman toplumların dinî,siyasî,sosyolojik ve psikolojik zaaflarıyls ilgili veriler elde edip çözümler sunabilir.
c)Bağlı olduğumuz mezhebi,diğerlerine karşı nasıl savunabileceğimizi gösterir.
d)Dinî oluşumları tarafsız bir şekilde araştırdığı için mezhep ve gruplarla ilgili önyargıları giderebilir.
e)Geçmişte mezhep merkezli yaşanmış iyi*kötü bütün olayları değerlendirip bunlardan ders çıkarmamızı sağlayabilir.

3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Günümüzde kurumsallaşıp kendine mehsus doktrinler oluşturmadığı için mezhep olarak kabul edilemeyecek dini gruplar vardır.
b)Artık mensubu kalmamış mezhelerin fikirleri de tamamen yok olup gitmiştir.
c)Cemaatler,tarikatlar vb. farklılaşıp mezhepleşme potansiyeline sahiptir.Bu sebeple mezhepler tarihi uzmanlarınca incelenirler.
d)Günümüzde yaşamaya devam eden mezhepler vardır.
e)Büyük mezhepler bile ilk çıktıkları zamanlarda  küçük bir cemaat,siyasî bir hareket veya bir tarikattır.

4.Aşağıdakilerden hangisi oluşum dönemi eserlerinin özelliklerinden biri değildir?

a)Mezhepler basitçe tasnif edilmiştir.
b)Mezhep tasniflerinde 73 fırka hadisi kullanılmıştır.
c)Tartışmalı meselelere değinen müstakil eserler yazılmıştır.
d)Tartışmalı meselelere değinen müstakil eserler yazılmıştır.
e)Bir şahsa doğrudan reddiye şeklinde eserler yazılmıştır.

5.Mezhepler genellikle kendileri dışındaki mezheplerin bid’atçı olduklarını söylemişlerdir.Peki mezheplerin çoğunun onlara göre bid’atçı olanlarla ilgili esas görüşleri nedir.?

a)İslam dairesinden çıkarmazlar ve ehl-i kıble olarak kabul ederler.
b)İslam daşresşnden çıkarırlar.
c)Tekfir ederler.
d)İslam ülkesinden sürgün edilmeleri gerektiğini söylerler.
e)Katledilmelerini helak olarak görürler.

6.Mezheplerin ortaya çıkmasında nassların etkisi hakkında hangisi söylenemez?

a)Kur’an’ı okuyup anlayabilmek için hiçbir önşart yoktur.
b)Nassların çoğu tek bir manaya hamledilemeyecek özelliktedir.
c)Herhangi bir  fikrin kabul görmesinin en kestirme yolu nasslara dayandırmaktır.Bu sebeple mezhepler nasslara aykırı olan aşırı görüşlerini bile bir şekilde nasslara dayandırmaya çalışmışlardır.
d)Nasslar bazn görüş ayrılıklarının doğrudan sebebi olmuştur.
e)Kevnî ayetler mezhepleşmenin ana etkenlerindendir.

7.Hangisi farklı din,kültür ve medeniyetlerin mezheplerin oluşumunu etkilemesinin sebeplerinden değildir?

a)Mekke-Medine dişindaki yerlerde müslüman olanların kendi kültürlerini muhafaza etmeleri
b)Semavi dinlerin mensuplarıyla üstünlük tartışmaları yapılması
c)Yeni müslüman olanların eski dinlerini tamamen muhafaza etmeleri
d)Felsefi eserlerin tercüme edilmesiyle yeni konuların gündeme gelmesi
e)Felsefi eserlerin tercüme edilmesiyle eski problemlere yeni boyutlar kazandırılması

8.Hangisi mezheplerin oluşumunu etkileyen sosyo-politik etkenlerden değildir?

a)Halife seçimleri
b)Cemel ve Sıffın savaşları
c)Hz.Osman dönemi olayları
d)Tercüme faaliyetleri
e)Tahkim olayları

9.Dini düşücede ortaya çıkan ilk farklılıklar temelde hangi sebebe dayanıyordu?

a)Felsefi akımlar
b)Kur’an’ın ferklı şekillerde yorumlanması
c)Hadislerin farklı rivayetlerinden kaynaklanan sorunlar
d)Siyaset
e)Farklı medeniyetlerle karşılaşmak

10.Aşağıdakilerden hangisi ilk Harici fırkaların düşüncelerinden biri değildir?

a)Hz.Osman ve ali taraftarlarından uzaklaşmak
b)İman kalple tasdiktir.
C)Mürtekib-i Kebire kafirdir.
d)Sünnete aykırı davranan devlet başkanına isyan etmek gerekir.
e)Kendi kannatlerine katılmayan müslümanların mal ve canlarını helal görürler.

11.Mürcie’nin ana görüşüyle ilgili olarak hangisi söylenemez?

a)Mürtekib-i kebirenin durumunu allah’a bırakırlar.
b)Günah imana zarar vermez.
c)Başlangıçta olumlu yaklaşımın ifadesiydi.
d)Kuru bir iman anlayışına sebep olmuştur.
e)Amel imana dahildir.

12.Kaderiyye akımının görüşleri hangimezhep bünyesinde varlığını sürdürmüştür?

a)Mürcie
b)Eş’arilik
c)Haricilik
d)Şia
e)Mutezile

13.Hangisi Mutezilenin beş esasından biri değildir?

a)Kesb
b)Adalet
c)Tevhid
d)El vad ve’l-vaid
e)Emr-i bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münker

14.Ehl-i sünnetin ehl-i rey kolu için hangisi söylenemez?

a)Tercüme faaliyetleri bu kolun gelişimini etkilemiştir.
b)Sahih sünnet karşısında da şüpheci tavırlarını sürdürdüler.
c)Müslümanların farklı kültürlerle tanışması bu kolun gelişimini etkilemiştir.
d)İtikadi esasları akıl ilkeleriyle açıklamalaya çalışırlar.
e)Ehl-i Sünnetin büyük kısmını etkilemiştir.

15.Hangisi Ehl-i sünnetin ehl-i hadis kolu için söylenemez?

a)Haberi sıfatlar dahil itikadi konularla ilgili bütün nassları tevilsiz kabul ederler
b)Ameli imanın bir parçası sayarlar.
c)Kelam metodunu kötülerler
d)Felsefi eserlerden etkilenmişlerdir.
e)İmanı tasdşk-ikrar-amel şeklinde tasnif ederler.


YANIT ANAHTARI:1)d  2)c  3)b  4)b  5)a  6)e  7)c  8 ) d 9) d 10) b 11) e 12)e  13)a  14)b  15)d