- Anne Baba Dinî Prensipleri Bizzat Yaşayarak Örnek Olmalıdır

Adsense kodları


Anne Baba Dinî Prensipleri Bizzat Yaşayarak Örnek Olmalıdır

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Tue 2 November 2010, 11:52 pm GMT +0200
b. Anne Baba Dinî Prensipleri Bizzat Yaşayarak Örnek Olmalıdır

Anne babanın çocuk için en önemli örneği teşkil ettiği, psiko-pedagojik kaynaklarda üzerinde genişçe durulan bir ko­nudur.[486] Gerek Kur'ân-ı Kerim, gerekse Hz. Peygamber de anne babanın dinî prensipleri bizzat yaşayarak örnek olmasını emrederken,[487] İslâm eğitimcilerinden özellikle Gazâlî,[488] ve ay­nı görüşü paylaşan diğerleri [489] de, anne babanın çocuk için en önemli örnek olduğu noktasında birleşmişlerdir. Pedagog Vegio da anne babanın çocuğa örnek olması gerektiğini ilk savu­nanlardandır.[490]

Gerçekte anne dinin "ilk öğretmeni" sayıldığı gibi,[491] baba da "ilk mürebbi" (eğitimci) kabul edilmiştir.[492] Bu nedenle anne babanın dinî prensipleri bizzat yaşayarak çocuk üzerinde en önemli etkiyi yapacağı muhakkaktır. Bu konuda öğretmenlerin % 56.1'i, öğrencilerin de % 43.96'sı "Özellikle anne babalar dinin prensiplerini bizzat yaşayan kişi olmalı ve çocuk için ilk örneği teşkil etmelidirler" görüşündedirler.[493] Bundan dola­yı denilebilir ki, anne babanın dinin gereklerini bizzat yerine getirerek çocuğuna "örnek" olması şarttır. Bu şekilde örnek olamayan ebeveynin, çocuk üzerinde saygınlığı olmayacak ve çocuktan beklenen saygıyı göremeyecektir. Din eğitiminde uy­gulanan metodların içinde en ideal olanının "Çocuğu ibadete teşvik, birlikte ibadet ve ardından sohbetle anlatmak" oldu­ğu, araştırmamızın önemli bulgularındandır. [494] Bu şekilde bir yaklaşım ise, salt hoşgörü ve mükâfata da­yalı eğitimden ve özellikle baskı ve sıkı disiplinden çok daha olumlu sonuçlar verecektir .

Anne babanın ibadetlerini yerine getirerek çocuğun gö­zünde bir model teşkil etmelerinin yanında, çocuğun hayal dünyasında kendisine örnek alacağı başka ideal karakterler de oluşturulmalıdır.[495] Bu konuda Peygamberimiz ve diğer pey­gamberler ve din büyüklerinin hayatlarından bahseden dinî ni­telikli hikaye ve menkıbelerin, büyük oranda olumlu etkisi ola­caktır.[496] Öğretmenlerin % 43.9'u ve öğrencilerin %38.46'sı da "Çocukluk yıllarında, çocuklara dinî nitelikli kitaplar okun­ması ve okutulması; bu konudaki kasetlerin dinletilmesi veya izletilmesini" istemektedirler.[497]