- Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanan Metodlar

Adsense kodları


Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanan Metodlar

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Wed 3 November 2010, 12:50 am GMT +0200

e. Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanan Metodlar

Ülkemizde ailelerin, gerçekleştirdikleri din eğitimi ve öğre­timi faaliyetinde nasıl bir metod takip ettikleri, ayrı bir araştır­ma problemi olacak kadar önem arzeden geniş bir konudur. Ancak din eğitimi öğretiminde uygulanan metodun, verilen mükâfat ve ceza ile yakın alâkasından dolayı, burada ilgili konuya girmek de gerekmektedir. Anket uygulanan okullarda, öğrenci ebeveynlerinin daha çok hangi metodla din eğitimi-öğretimi yaptıklarını tesbit amacıyla bir soru oluşturarak bir du­rum tesbiti yapmak amaçlanmıştır. Burada elde edilen sonuçla­rın çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi yapılacaktır.

Soru-20: Çocukluğunuzda aileniz tarafından verilen di­nî bilgiler, dualar ve sûreler, öğretilen ibadetler size daha çok hangi metodla anlatıldı?

 
Tablo- 14: Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanan Metodlar
 

SEÇENEKLER                                                                     SAYI

 

1. Hoşgörü ve ilgi uyandırılarak

2. Çeşitli mükâfatlarla teşvik edilerek

3. İbadetlere katılmamı sağlayarak, ardından sohbetle anlatarak

4. Baskı ve katı bir disiplinle zorlayarak

5. Zaman zaman çeşitli cezalara başvurarak

6. Başka..

460
 48.4
 
122
 12.8
 
235
 24.7
 
30
 3.2
 
45
 4.7
 
58
 6.2
 
950
 100.0
 

Katılan

Cevapsız                50

TOPLAM            1000

 

Öğrencilerin verdikleri cevaplardan ilk sırayı hoşgörü ve il­gi uyandırılarak seçeneğinin almış olması; ikinci olarak iba­detlere katılımı sağlayarak ve ardından sohbetle anlatarak seçeneğinin yer alması ise bundan önce ele alınan ebeveyn-çocuk-ibadet ilişkisinin varlığının bir başka göstergesidir. Yine çeşitli mükâfatlarla teşvik ederek seçeneğinin üçüncü sırada işaretlenmesi de, ailedeki din eğitiminin hoşgörülü bir ortamda ilgi ve mükâfata dayalı bir şekilde yapıldığı sonucuna ulaşmamı­za imkan tanımaktadır.

Din eğitimi ve öğretiminde izlenen metodun mükâfat ve ceza konusuna da direkt olarak etki etmesinden dolayı, konu­yu çeşitli değişkenleri gözönüne alarak irdelemek istiyoruz [427].

Çevre faktörünün bu konuda küçük oranda bir farklılaş­maya yol açtığı görülmektedir. Şöyle ki, ilk bakışta batı bölge­sinin doğu bölgesine oranla daha hoşgörülü ve mükâfat ağırlık­lı bir metod izledikleri ortaya çıkmaktadır. Bu oran Bursa'da % 49.9; Balıkesir'de %48.8 iken, Erzurum'da % 49.0. Van'da ise % 43.9 seviyesindedir. Buna karşılık baskı ve katı disipline dayalı eğitim doğu bölgesinde batı bölgesine oranla daha faz­ladır. Bu oran Bursa'da %2.4; Balıkesir'de %1.0 iken, Erzu­rum'da % 3.2'ye yükselmekte. Van'da ise %8.1 düzeyine çık­maktadır. Aradaki birkaç puanlık bu farkın önemli olmadığı chi-kare testinde gözlenmektedir. Bu nedenle, çevre değişkeni ile ailede verilen din eğitiminde uygulanan metod arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu söylenemez.

Sınıf faktörünün bazı sorularda verilen cevaplara bakıla­rak birtakım farklılaşmalara yol açabildiği görülmüştü. [428] Ancak ailede verilen din eğitiminde uygulanan metod ile sınıf değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı, sade­ce Lise II. sınıfların Lise IV'lere nazaran ailelerinde daha az baskı ve cezaya maruz kaldıkları belirlenmiştir. [429] Bunda ise her geçen yıl artan öğrenim düzeyinin rol oynadığı düşünülebilir [430].

Cinsiyet faktörünün ise bu konuda farklılaşmaya sebep ol­duğu gözlenmekte,chi-kare testi de bunu desteklemektedir. Buna göre kızlar, hoşgörü ve ilgi uyandırılarak, mükâfata daya­lı; baskı, katı disiplin ve cezaya ise oldukça az yer veren bir metodla eğitilmeleri yönüyle erkeklerden daha şanslıdırlar.

Sosyal çevre faktörünün de birtakım farklılaşmalara sebep olduğu chi-kare sonuçlarında gözlenmektedir. Buna göre köy­lerde verilen din eğitiminde hoşgörü, mükâfat ve ibadetlere ka­tılımını sağlayarak teşvik etmek, şehirlere göre daha düşük se­viyede iken, baskı ve cezalara başvurma oranında ise şehirler­den daha yüksek seviyededirler. Köylerde okuma-yazma oranı­nın düşük oluşu burada bir faktör olarak görülebilir.

Annenin tahsili değişkeni ise birtakım farklılaşmalara se­bep olmakta okur-yazar olmayan annelere nazaran, herhangi bir okul mezunu olanların hoşgörülü, mükâfata dayalı ve baskı­ya daha az yer veren bir eğitim metodunu tercih ettikleri görül­mektedir. Ancak chi-kare testinde çıkan sonuçlar anlamsızdır.

Babanın tahsili değişkeninin ise, ailede gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretiminde izlenen metodla anlamlı bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Buna göre babanın tahsil seviyesi yükseldikçe baskı ve katı disipline dayalı eğitim ve cezalandır­ma oranı düşmektedir. Hatta bu oran lise ve üniversite mezunu babalarda % 1 düzeyinin bile altındadır. Yine kanaatimizce en sağlıklı metod sayılabilecek "ibadetlere katılmasını teşvik ederek ve ardından sohbetle anlatmak "metodu en yüksek düzeyinde yine ortaokul, lise ve üniversite mezunu babalarda gözlenmektedir. "Hoşgörü ve ilgi uyandırarak" eğitim meto­dunun % 53.1 düzeyiyle okur-yazar olmayan babalarda gerçek­leşmesi ise bizi yanıltmamalıdır. Ailelerin % 34.9'unun köyde yaşadıkları [431] ve köyde yaşayan anne babaların genel­likle okur-yazar olmadıkları hesaba katılacak olursa bu duru­mun açıklığa kavuşacağı kanaatindeyiz. Chi-kare testi sonuçla­rının anlamlılık derecesinin yüksek oluşu seçenekler arası dağı­lımın sağlıklı ve güvenilir oluşunun göstergesidir.

 

Tablo- 15: Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde İzlenen Metodların Değişkenlere Göre Dağılımı

 
 
 SEÇENEKLER [432]
 
 
 CC

X
 
 
 
 
DEĞİŞKENLER
 (D
 (2)
 (3)
 W
 
 (5)
 (S)
 İLANI
 
 
 DEĞERLERİ
 
 
 s
 %
 S
 %
 S
 %
 S
 %
 S
 %
 s
 %
 at
 Cev TOF
 
 
 
 Bursa
 155
 49.3
 54
 14.6
 n
 21.6
 s
 2.4
 16   43
 27
 7.2
 371
 13   384
 SD:18
 
 
 Balıkesir
 102
 43.8
 28
 13.4
 55
 26.3
 2
 1.0
 10   S.7
 12
 5.7
 jgg
 17   226
 Jftffl.»
 
 
 Erzurum
 im
 49.0
 23
 10.5
 58
 26.4
 7
 3.2
 13   6.9
 11
 50
 22ü
 12   232
 BD:23.46
 
 
 Van
 85
 «.9
 15
 10.8
 41
 27.7
 12
 8.1
 
 5   4.1
 6
 SA
 148
 10    158
 P:.O55
 
 
 Lise    II
 254
 49.7
 64
 12J
 128
 !5.0
 14
 2.7
 18   35
 34
 6.6
 512
 S
 2   534
 30:6 tf-.12.59 BD:7.78
 
E
 24
 15
 Lise    IV
 206
 47.2
 57
 13.1
 106
 24.3
 16
 3.7
 27   6.2
 
 
 
 3Q    466
 P:.254
 
 
 Erkek
 352
 43.8
 96
 12.9
 175
 13S
 23
 3.5
 43   5.8
 40
 5.4
 742
 
 18   780
 SD:6
tfâtsa
 
c
 
 B0:14,55
 
 
 Kız
 68
 47.6
 25
 12.!
 59
 
 i
 .9
 2
 0.9
 18
 9J
 2C5
 
 4

m
 P:.O24
 
 
 Şehir
 2; s
 47.2
 E3
 13.2
 12J
 2S.3
 17
 15
 23   4.3
 24
 5.0
 479
 
 i      505
 
 
 
 İlçe
 35
 40.0
 14
 15.5
 29
 3Z2
 1
 1.1
 
 4,4
 G
 B.7
 90
 
 9       99
 SD24
 
 
 Nahiye
 11
 68.8
 1
 2
 3
 1B

8
 0
 
 
 
 1
 
 18
 
 16
 
 
5.
 Köy
 176
 53.0
 33
 9.9
 71
 21.4
 12
 3.6
 1
 5.2
 
 6J
 332
 
 7     349
 BD-371
 
ıo
 Yurtdışı
 11
 35.5
 10
 32.3
 5
 161
 0
 
 
 3.2
 4
 124
 31
 
 31
 P-M1
 
 
 C-ViZ-Zs;
 176
 48.8
 44
 11.7
 51
 24.3
 ıs
 5.0
 1
 5.5
 27
 7.2
 376
 
 393
 
 
 
 Okur-Yazar
 65
 436
 19
 12.8
 41
 27
 3
 13
 
 6.0
 13
 0.7
 149
 
 160
 SO'30
 
 
 fflrakul Mez.
 209
 52.5
 48
 117
 94
 243
 9
 23
 f
 4.4
 15
 33
 387
 
 2407
 
 
 
 Ortaokul Me.
 8
 50.G
 1
 12
 3
 25.0
 0
 
 
 
 2
 16.7
 12
 
 12
 )P;43.77
 
 
 LiseMez.
 3
 25.0
 4
 33.3
 4
 333
 0
 
 
 
 1
 M
 12
 
 13
 BD:35.56
 
c:
 Üniversite

Cevapsız
 2
 50.0
 2
 50.0
 0
 
 0
 
 
 
 0
 
 4
 
 5

ıo
 P,223
 
 
 Okur-YazarBeğ
 34
 53.1
 3
 1.8
 10
 Mİ
 
 11
 
 3i
 5
 e
 64
 -
 77
 
 
"sn
 Okur-Yazar
 57
 44.2
 18
 14.0
 27
 20
 0
 6.2
 
 
 10
 1
 129
 
 131
 çrvrn
 
İ5
 İlkokul Mez.
 283
 50J
 66
 1Î.6
 118
 22.6
 17
 as
 
 5.4
 30
 57
 s; 2
 i
 SİS
 
 
1—
 Ortaokul Mez.
 29
 44.6
 3
 4.6
 23
 354
 3
 4.6
 
 3.1
 5
 7.7
 65
 
 69
 X2:43.77
 
H
 UseMez.
 24
 3S7
 10
 16.1
 a
 37.1
 0
 
 
 1.6
 
 65
 62
 
 65
 BD:S4.14
 
Bal
 Üniversite Cevapsız
 33
 47.1
 14
 2O.0
 19
 271
 0
 
 
 1.4
 3
 3
 70
 
 71

M
 P:.000
 
S
 Çhftci
 131
 577
 15
 G.6
 5
 19.8
 9
 4.0
 1
 u
 16
 7.1
 227
 
 241
 
 
 
 Memur
 I0I
 47.9
 30
 112
 53
 25.1
 7
 13
 
 
 11
 52
 211
 
 221
 SD3Û
 
E
 İSÇİ
 G3
 45.3
 27
 15.4
 32
 23.0
 3
 22
 
 2S
 ıo
 72
 139
 
 152
 
 
 
 EînTüccar
 57
 GJ
 17
 K£
 33
 26.8
 4
 3.3
 
 4.1
 7
 5.7
 123
 
 129
 Vİ,T
 
-S
 S.Meslek
 n
 41.7
 16
 11 5
 S
 32.4
 2
 1.4
 1
 7.9
 7
 5.1
 139
 
 143
 BD:401
 
 
 Başka Cevapsa
 
 40.6
 8
 II
 20
 29.0
 4
 S.9
 
 43
 6
 17
 69
 
 73 4?
 P:.09O
 
İbadet              2.
 4 71
 57.1 57.7
 1

9
 28.6 7.3
 1

29
 143
 0 2
 1.6
 
 3.3
 0 S
 65
 7 123
 1
 9 139
 SD:24
 
Durumuna        3. Göre [433]           4.
 372

e
 47.1 50.0
 106 1
 13.4 8.3
 an

1
 15.4 3.3
 27 0
 3.4
 3
 4.9 16.7
 46 2
 54 16.7
 12

6
 
 13 7
 BD:4S.71 P:DO4
 
6. Cevapsız
 2
 313
 1
 16.7
 1
 16.7'
 0
 
 
 
 3
 S3.3
 
 
 11
 
 
Babanın           1.
 10
 584
 0
 
 G
 35.3
 0
 
 
 
 i
 5J
 17
 
 3     20
 SD;24
 
ibateı            2.
 69
 53.9
 9
 63
 13
 12J
 2
 1.9
 
 1          65
 a
 
 108
 
 119
 
 
Durumuna       3.
 MS
 4E.0
 ıoo
 13.4
 204
 27
 2G
 35
 3
 4.7
 39
 5.2
 749 28
 
 6   77S

t      3B
 80:99.55
 
Gûra                4.
 ;5
 53
 1
 3.6
 4
 14.3
 0
 
 
 36
 7
 25J
 5
 
 1       6
 P:.000
 
S. Cevapsi!
 1
 20.0
 '
 20J
 1
 20.0
 1
 20.0
 
 
 2
 40ü
 
 
 42
 
 
Ailede           1.
 H
 M
 24
 12.5
 41
 2M
 e
 3.1
 1
 6.3
 9
 4.7
 191
 
 192
 
 
Din                i
 163
 45.4
 49
 14.0
 83
 23.7
 18
 5.1
 1
 51
 20
 5.7
 35'
 
 382
 -
 
3.
 1 11;
 514
 24
 9.8
 74
 30.2
 
 1.6
 
 2.3
 9
 17
 241
 
 3    243
 X':43.77
 
Eğ İlmini         .
 17
 739
 2
 8.7
 1
 İ3
 1
 43
 
 .
 2
 8.7
 z
 
 23
 BD :4475a
 
Veren            5.
 9
 404
 9
 19.1
 14
 XB
 0
 
 
 4
 1
 43
 1
 
 47
 P:.0uQ
 
Şişlere göre   6.
 11
 33.3
 3
 9.0
 12
 36i
 t
 
 
 3.0
 6
 183
 33
 
 33
 
 
Cevapsa
 105
   
TOPLAM

 1OD0

Sosyo-ekonomik yapının da önemli bir farklılaşmaya se­bep olmadığı belirlenmiştir.[434] Chi-kare değerlerinin anlamsız bulunması, yüzeysel bir farklılaşmanın güvenilir olmadığını be­lirlemektedir. Buna göre babanın çiftçi, memur, işçi ya da es­naf/tüccar olmasının din eğitiminde izlenen metodla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı söylenebilir.

Annenin ibadet durumu değişkeni ile din eğitiminde izle­nen metod arasında da bir ilişkinin varlığı sözkonusudur. Chi-kare testi sonuçları anlamlıdır. Buna göre annelerden beş vakit namaz kılan ve diğer ibadetlerini yerine getirenler, çocuklarına verdikleri din eğitiminde % 47.1 ile hoşgörü ve ilgi uyandıra­rak; % 25.4 ile ibadetlere katılımı teşvik ve ardından sohbetle anlatarak; %13.4 ile mükâfatlandırarak eğitme metodunu izle­dikleri; katı disiplin ve baskıya %3.4;cezalandırmaya ise % 4.9 oranında başvurdukları gözlenmektedir. Din eğitiminde izledikleri metodların tutarlı ve sağlıklı oluşu bakımından en ideal da­ğılım, ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getiren annelerde gö­rülmektedir.

Babanın ibadet durumu ile din eğitiminde izlenen metod arasındaki ilişkinin anlamlılık derecesi ise oldukça yüksektir. Buna göre babalardan beş vakit namaz kılan ve diğer ibadetle­rini yerine getirenler, çocuklarına verdikleri din eğitiminde % 46.0 ile hoşgörü ve ilgi uyandırarak; %27.2 ile ibadetlere ka­tılımı teşvik ve ardından sohbetle anlatarak; %13.4 ile mükâfa­ta dayalı bir eğitim metodu izledikleri, katı disiplin ve baskıya %3.5; cezalandırmaya ise % 4.7 oranında başvurdukları anlaşıl­maktadır. Bu sonuçlar, aynı zamanda annenin ibadeti değişkeniyle parelellik arzetmektedir.

Din eğitimini annenin, ya da babanın veya her ikisinin birlikte vermesinin yanında abla-ağabey veya dede-nine gibi ikinci derece yakın akrabaların da bu konuyu üstlenmeleri durumun­da, izlenen metodun da farklı olacağı düşünülebilir. Bunu test amacıyla oluşturulan çapraz çizeige ve ardından uygulanan chi-kare testinde, bu iki değişken arasında anlamlılık derecesi ol­dukça yüksek bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Frekans da­ğılımı birtakım önemli ipuçları vermektedir. Sözgelimi, hoşgö­rüye dayalı eğitim metodu izleme oranı, bu eğitimi sadece an­nelerin verdiği durumlarda % 1.5, babalarda % 46.6; anne ba­banın birlikte üstlendikleri durumda %51.4 olup, bu eğitimi ve­renler eğer abla-ağabey ise oran %73.9 düzeyine yükselmekte­dir. Bu oran dede nine vb. yakın akrabalarda ise % 40.4 düze­yinde kalmakta, diğer akrabalar ve din görevlilerinden oluşan başka seçeneğinde ise % 33.3 düzeyine düşmektedir. Görüldü­ğü üzere, hoşgörü ile ilgi uyandırarak dinî bilgileri verme ora­nındaki uç noktalar, anne-babanın birlikte hareket ettiği du­rumlarla, bu eğitimi aile dışından kimselerin üstlendikleri hallerde gerçekleşmektedir. Mükâfata dayalı metod bu eğitimi sa­dece annenin verdiği durumlarda %12.5; babalarda %14.0; anne baba birlikte verdikleri durumlarda %9.8; abla-ağabeylerde % 8.7 iken dede-nine gibi yakın akrabalarda ise %19.1'e yükselmektedir. Bu durum dede-nine gibi aile büyük­lerinin ve ikinci dereceden yakın akrabaların torunları olan ço­cuklara karşı daha çok mükâfat veren kişiler olmalarıyla açıkla­nabilir.

İbadetlere katılmayı teşvik ederek, ardından sohbetle anla­tarak eğitim yapan anneler %21.4; babalar %23.7; anne-baba birlikte davrananlar %30.2; abla-ağabeyler %4.3; dede-nine ve yakın akrabalar ise % 29.8 düzeyindedir. Anne babanın birlik­te davranarak uyguladıkları ibadetlere katılmayı teşvik ve ardın­dan sohbetle anlatarak eğitme metodunun en yüksek düzeyle gerçekleşmiş olması tesadüf sayılmamalıdır. Aynı şekilde baskı ve katı disiplin ya da cezalandırmaya başvurma oranları, bu eğitimi anne babanın ayrı ayrı verdiği durumlarda yüksek iken, bu oranlar dinî eğitimi anne-babanın birlikte verdiği durumlar­da, hissedilir bir şekilde düşmektedir. Bu sonuçlar, genel eği­timde olduğu gibi, dinî eğitimde de anne-babanın birlikteliğinin çocuk üzerinde en önemli etkiyi yapacağı yönündeki görüşleri[435] doğrularken, öte yandan en sağlıklı ve tutarlı metodun ne sade­ce hoşgörü ve mükâfat, ne baskı ve cezalandırmaya dayalı bir metod olduğunu en ideal eğitim-şeklinin anne-babanın birlikte yürüttükleri ve dinî prensipleri bizzat yaşayarak örnek oldukları bir eğitim tarzı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada frekans dağılımında görülen dede-nine gibi ikinci derece yakınların ço­cukları % 29.8 oranıyla, ibadetlere teşvik ederek ve ardından sohbetle anlatma metoduna başvurmuş olmalarının, daha önce yapılan bir araştırmanın "ailede verilen din eğitiminde büyük anne gibi yakınların büyük rol oynadıkları" [436] tesbitiyle pa­ralellik arzettiğini de eklemeliyiz.