- Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Ceza

Adsense kodları


Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Ceza

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Wed 3 November 2010, 12:38 am GMT +0200

3. Ailedeki Din Eğitimi ve Öğretiminde Ceza


Ailede gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretiminde zaman zaman çocuğu birtakım oiumsuz alışkanlıklardan vazgeçirmek ya da yaptığı hatalı davranışlara engel olmak amacıyla veya ba­zı ibadetleri terki durumunda, çeşitli müeyyidelere ve cezalara başvurulduğu bilinmektedir. Bu ceza türlerinin çocuk üzerinde­ki etkilerini tartışmaya geçmeden önce, öğrencilerin, kendileri­ne çocukluk çağlarında öğretilen dualar, sureler, ibadetler, kı­saca verilen din eğitimi esnasında, ebeveynleri tarafından baş­vurulan cezalandırma olayının oranı ve sıklığı konusunda bir durum tesbiti yapmak gerekecektir. Bu amaçla öğrencilere so­rulan soruya verilen cevaplardan, cezalandırma oranı ve sıklığı, ceza türleri ve bunların çocuklar üzerindeki etkileri belirlenme­ye çalışılacaktır. Bu konuda da, standart bağımsız değişkenlerin ne gibi farklılaşmalara sebep oldukları tablolar ve chi-kare testi sonuçlarıyla tesbit edilecektir.

 
a. Cezalandırma Oranı ve Sıklığı
 


Ankette yer alan, “Ailenizde gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretimi esnasında, size ceza veriliyor muydu?" sorusuna öğ­rencilerin % 41.61'i "Evet bazen"; %1.80" 'i "Evet sık sık"; % 56.58'i ise "Hayır" cevabını vermiş, % 5.8'i ise bu soruyu ce­vapsız bırakmıştır. Ortalama olarak % 43.41 oranında "Evet bazen / Evet sık sık" cevabının alınmış olması, çeşitli türlerine başvurarak, ailedeki din eğitimi-öğretiminde cezalandırmanın önemli boyutlarda olduğu izlenimini vermektedir. [453]

Ailede gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretiminde zaman zaman başvurulan cezaların oranı ve sıklığının değişkenlere gö­re dağılımı, bu konuda ailelerin takındıkları tavrı belirlemeye yardımcı olacaktır. [454]

Çevre faktörünün bu konuda farklılaşmaya sebep olduğu, gerek frekans tablosundan, gerekse chi-kare değerlerinden an­laşılmaktadır. Buna göre Van, şehirler arasında cezaya en çok başvurulan ildir (% 48.9). Bu oran Bursa'da % 44.2, Balıkesir ve Erzurum'da %37.0 düzeyindedir. Chi-kare sonuçlarının anlamlı bulunması, Van ilinin bu özelliğini incelemeyi gerekli kılmakta­dır. Kanaatimizce bu husus Van'ın gerek demografik ve ekolo­jik yapısı ve gerekse öğrencilerin çoğunluğunun ailesinin köyde yaşayan insanlar olmasıyla alakalıdır. Geleneksel tarzda ger­çekleştirilen din eğitimi ve öğretiminde ebeveynin okur-yazar olmama oranının oldukça yüksek olmasının[455] bir­çok dezavantajları yaşanmaktadır. Şahsî gözlemlerimiz de an­ket sonuçlarıyla paralellik arzetmektedir. Bu konuda halkın ye­terli ve sağlıklı dinî bilgiye sahip olmayışını en büyük faktör ola­rak gördüğümüzü belirtmeliyiz. Nitekim genel okuma-yazma oranının en düşük seviye ile Van'da gerçekleşmesi de bunun bir başka yönden ifadesidir. Yöre halkı, dini temel eserlerden, Kur'ân ve Sünnet'ten direkt olarak almaktan mahrum olduğu gibi, yaşanan geleneksel tarzdaki dinî hayat ise birçok hurafe ve dinin özüne uymayan unsurlarla doludur. Bu şartlar altında gerçekleşen dinî eğitimde baskı ve cezalandırmaya başvurma oranının yüksekliği yadırganmamalıdır. Bunun gibi, gerek aile­de gerçekleştirilen dinî eğitimde baskı, katı disiplin ve cezaya dayalı eğitimin bu ilimizde yüksek düzeyde olması [456] ve gerekse mükâfatlandırma oranının düşük düzeyde bulunma­sı [457] bir tesadüf sayılmamalıdır.

Sınıf değişkeninin ise bu konuda küçük bir farklılaşmaya

 
Tablo- 19: Ailede Din Eğitimi ve Öğretiminde Cezalandırma Oranının Değişkenlere Göre Dağılımı

 

 
 S
 E   Ç
 E   N
 E   K
 L
 E    R
 cc

3
 
 CHİ-KARE
 
DEĞİŞKENLER
 Evet
 Bazen
 Evet
 Sık
 
 Hayır
 H
 a.
 
 DEĞERLERİ
 
 
 S
 O!
 S
 ^
 S
 %
 
 S
 TOl
 
 
 
 
 Bursa
 163
 44.2
 4
 1.1
 202
 54.7
 369
 15
 33
 SD
 :9
 
 
 Balıkesir
 7a
 37.0
 3
 1.4
 130
 61.6
 211
 15
 226
 X

 
 : 16.91
 
 
 Erzurum
 81
 37.0
 3
 1.4
 135
 61.6
 219
 13
 232
 BD
 : 26.18
 
 
 Van
 70
 485
 7
 4.9
 66
 46.2
 143
 15
 158
 P
 1.002
 
 
 LİSE II
 206
 40.5
 53
 10.4
 135
 26.3
 512
 22
 534
 SD X!
 :3
 
Bin
 
 BD
 5.11
 
 
 LİSE IV
 
 
 33
 7.6
 124
 28.4
 436
 30
 466
 P
 : .164
 
 
 ERKEK
 471
 63.6
 75
 10.1
 195
 26.3
 741
 39
 780
 SD
 :3
 
.2-
X
 :7,81
 
c
 
 
 
 BD
 :5,64
 
(J
 KIZ
 133
 63.8
 11
 5.3
 64
 30.9
 207
 13
 220
 P
 
 
 
 ŞEHİR
 308
 64.3
 45
 9.4
 126
 26.5
 479
 26
 505
 SD
 12
 
8-
 İLÇE
 59
 66.3
 7
 7.9
 23
 25.8
 69
 10
 99
 
 : 21 02
 
Vül
 NAHİYE/BUC.
 10
 62.2
 0
 
 6
 37.5
 16
 0
 16
 BD
 : 14.77
 
o
 KÖY
 205
 61.4
 29
 8.7
 100
 29.9
 334
 15
 349
 P
 : .254
 
 
 YURTDIŞI
 21
 70.0
 5
 16.7
 4
 13.3
 30
 1
 31
 
 
 
 
 Ok-yz.değ.
 226
 59.9
 31
 8.2
 120
 31.9
 l
 16
 
 
 
 
 
 Okur-Yazar
 98
 65.8
 10
 6.7
 41
 27.5
 149
 11
 160
 SD
 ! 18
 
o
 İlkokul M.
 257
 66.6
 39
 10.1
 90
 23.3
 336
 21
 407
 X2
 : 28.86
 
ni
 Ortaokul M.
 7
 53.3
 2
 16.7
 3
 25.0
 12
 
 12
 
 
 

 
 Lise Mez.
 7
 58.3
 3
 25.0
 2
 16.7
 12
 1
 13
 BD
 : 24.79
 
 
 Üniversite
 4
 100.0
 0
 
 0
 
 4
 1
 5
 P
 : .131
 
 
 Cevapsız
JQ
 
 Ok-yz.

değ.
 36
 55.4
 5
 7.7
 24
 36.9
 Bb
 12
 n
 
 
 
 
 Okur-Yazar
 79
 61.7
 10
 7.8
 39
 30.5
 128
 3
 131
 SD
 118
 
E
 İlkokul M.
 337
 64.6
 4B
 9.2
 137
 26.2
 522
 27
 549
 X1
 : 28 86
 
 
 Ortaokul M.
 44
 67.7
 5
 7.7
 16
 24.6
 65
 4
 69
 
 
 
 
 Lise Mez.
 39
 62.9
 5
 8.1
 1G
 29.8
 6!
 3
 65
 BD
 : 30.76
 
m
 Üniversite
 44
 62.9
 11
 15.7
 15
 21.4
 70
 1
 71
 P
 :.031
 
 
 Cevapsız
38
 
 Çiftçi Memur

 
 145
 63.1
 15
 6.5
 70
 30.4
 KM
 11
 24;
 
 
 
 
 
 138
 65.4
 23
 10.9
 50
 23.7
 211
 10
 221
 SD
 : 18
 

 
 İşçi
 78
 56.9
 20
 14.6
 39
 28.5
 137
 15
 152
 X'
 : 26.36
 
 
 EsnTüccar
 84
 68.3
 9
 7.3
 30
    24.4
 123
 6
 126
 
 
 
 
 Ser.Meslek
 90
 64.7
 7
 5.0
 42
 30.3
 139
 4
 143
 BD
 : 26.36
 
d
 Başka
 41
 60.3
 10
 14.7
 17
 25.0
 68
 4
 72
 P
 :.O91
 
 
 Cevapsız
42
 
 
 
Annenin             1
 1
 14.3
 0
 
 6
 85.7
 7
 2
 9
 SD
 115
 
İbadet                2
 41
 33.3
 2
 1.6
 80
 65.1
 123
 16
 139
 
 
 
Durumuna           3
 340
 43.3
 14
 1.3
 431
 54.9
 785
 36
 321
 X
 : 24.99
 
Göre [458]               4
 4
 36.4
 1
 9.0
 9
 54.6
 11
 2
 13
 BD
 : 31.32
 
6
 3
 42.9
 0
 
 4
 57.1
 7
 
 7
 P
 : .008
 
Cevapsız
11

Babanın              1
 3
 17.6
 0
 
 14
 82.4
 17
 3
 2Ü
 SD
 ; ig
 
İbadet                 2
 42
 39.2
 2
 1.9
 63
 68.9
 107
 12
 119
 X2
 : 24.99
 
Durumuna           3Göre                   4 5
 329 5 3
 44.1 18.5 50.0
 15 0 0
 2.0
 402 22 3
 53.9 50.0
 746 27 6
 29

11
 775 38 6
 BD P
 : 68.28 :.000
 
Cevapsız
 42
 
 
 
Ailede             1
 53
 27.7
 2
 1.0
 136
 71.3
 191
 1
 192
 
 
 
Din                   2
 174
 50.2
 7
 2.1
 166
 47.8
 347
 5
 352
 SD
 : 18
 
Eğitimini          3
 113
 46.3
 5
 2.1
 126
 51.6
 244
 4
 24S
 X2
 : 28.86
 
Veren              4Kişiye               5Göre                 6
 3 15
 13.0 32.6
 0 0
 
 20 31
 87.0 67.4
 23

46
 1
 23 47
 BD
 : 374.16
 
 
 11
 33.3
 2
 6.0
 20
 60.7
 33
 
 33
 P
 : .000
 

Cevapsız
 105
 
TOPLAM
   1000.

  sebep olduğu görülmekte, ancak chi-kare sonucu anlamsız çıkmaktadır. Şu kadar var ki, lise II'ler, lise IV'lere nazaran aile­lerinde daha az cezalandırılmışlardır. Bu konuda, yükselen tah­sil seviyesinin olumlu bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. [459]

Cinsiyet faktörü ise önemli bir farklılaşmaya sebep olur­ken chi-kare değeri ise oldukça anlamlıdır. Buna göre erkekle­rin % 45.8 oranında bazen cezaya maruz kaldıkları gözlenir­ken, bu oran kızlarda %25.6 ile nisbeten düşük bir düzeydedir. Kızların genellikle daha müsamahakar ve hoşgörüye dayalı bir eğitim metoduyla eğitildiklerini hatırlatmak [460] bu bağlamda yeterli bir açıklama olarak görülebilir.

Sosyal çevrenin önemli bir farklılaşmaya sebep olmadığı anlaşılmaktadır.

Annenin tahsilinin frekans tablosunda birtakım farklılaş­maya sebep olduğu gözlenmekteyse de, chi-kare testi sonuçları bunun anlamlı olmadığını belirlemektedir. Ancak yine de yü­zeysel olarak, herhangi bir okul mezunu annelerin, okur-yazar olmayanlara nazaran cezaya daha az başvurdukları görülmek­tedir.

Babanın tahsil seviyesinin ise, bu konuda farklılaşmaya sebep olduğu gözlenmekte ve chi-kare değerleriyle de destek­lenmektedir. Buna göre tahsil seviyesi yükseldikçe cezalandır­ma oranı da azalmaktadır. Okur-yazar olmayan babalarda ce­zalandırmaya başvurma oranı % 46 düzeyinde iken, bu oran li­se mezunlarında %37.1'e kadar düşebilmektedir.

Sosyo-ekonotnik yapının ise herhangi bir farklılaşmaya sebep olmadığı görülmektedir. Yüzeysel olarak çiftçi babaların cezalandırmaya başvuran meslek grubunda oldukları gözlen­miş, diğer meslek sahibi babalardan ise birbiriyle aynı değerle­re yakın sonuçlar alınmıştır. Ancak chi-kare sonuçlarının anlamlılık derecesinin oldukça altında gerçekleşmiş olması bu da­ğılımı desteklememektedir. Dolayısıyla, sosyo-ekonomik sevi­yenin, çocuklara verilen din eğitimi ve öğretiminde cezalandır­ma olayına başvurma konusunda etkili olmadığı söylenebilir.

Annenin ibadet durumu da frekans dağılımında farklılaş­maya sebep olurken chi-kare sonuçları da anlamlıdır. Ancak frekans dağılımında, seçenekler arasında bir çelişki bulunduğu gözlenmektedir. Şöyle ki, beş vakit namaz ve diğer ibadetleri yerine getiren anneler, çocuklarını cezalandıran aileler konu­sunda ilk sırada yer almaktadırlar. Oysa ailede gerçekleştirilen din eğitiminde izlenen metod ile, annenin ibadet durumu ara­sındaki ilişkiyi belirleyen tabloda, ibadetlerini eksiksiz yerine getiren annelerin daha çok hoşgörülü ve müsamahakâr bir metod izleyip, baskıya çok az yer verdiklerini tesbit etmiştik.[461]

Kanaatimizce, çelişki ifade eden bu bulgular, bir gerçeğin göstergesidir: İbadetlerini yerine getirmeyen ya da bu konuda ilgisiz ve gevşek davranan anneler, genellikle çocuklarının din eğitimiyle ilgilenmeyen kimselerdir. Durum böyle olunca, tabiî olarak çocuklarını bu konuda cezalandıracakları herhangi bir pozisyon doğmamaktadır. Frekans dağılımında, bu özelliklere sahip annelerin düşük düzeyde seyreden cezalandırma oranla­rını bu şekilde açıklamak, sanırız hatalı olmayacaktır.Öte yan­dan ibadetlerini yerine getiren anneler ise genellikle ilkokul mezunu ya da okur-yazarlıkla sınırlı bir tahsil düzeyine sahip veya okur-yazarlığı olmayan kimselerdir. Durum böyle olunca,çocuklarını bilinçsizce zaman zaman cezalandırabilmektedir­ler. Dolayısıyla bu durum anketlere de yansımaktadır. Ancak cezaların çocuk üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerini belirleme­den, bu konuda daha fazla yorum yapmayı doğru bulmuyoruz.

Babanın ibadet durumu ile din eğitiminde cezaya başvur­ma olayı arasında da bir ilişkinin var olduğu gözlenmektedir. Burada da en çok cezaya başvuran babalar, beş vakit namazını kılan ve diğer ibadetlerini yerine getirenlerdir. Yukarıda anne­ler için söylenenlerin babalar için de geçerli olduğu ifade edile­bilir. Şu kadar var ki, ibadetlere karşı tamamen ilgisiz olduğu belirlenen babalar % 50 düzeyiyle en çok cezaya başvuranlar­dır. Bu sonuç ise, din eğitiminde uygulanan metod ile, babanın ibadet durumu arasındaki ilişkiyi belirleyen sonuçlarla [462] paralellik arzetmektedir. [463]

Ailede din eğitimini veren kişi değişkeniyle, cezalandır­ma oranı ve sıklığı arasındaki farklılaşma da aynı şekilde istatistikî açıdan anlamlıdır. Aradaki ilişkinin anlamlılık derecesi ise oldukça yüksektir. Buna göre, ailedeki din eğitimi esnasında cezaya en çok başvurulma oranında ilk sırada babalar (9650.2), ardından anne-babanın birlikte davrandığı durumlar (9646.3), sonra "Başka" seçeneği (%33.3) ardından dede-nine ve yakın akrabalar (%32.6) sonra anneler (%27.7) en sonda ise abla/ ağabeyler (9613.0) gelmektedir.

Bu sıralama bir bakıma ailede din eğitimini veren kişilere orantısıyla paralellik arzederken, [464] ister birlikte, is­ter ayrı ayrı anne ya da baba veya yakınlar tarafından veril­miş olsun, her halükarda % 43.4 oranında cezaya bazen ya da sık sık başvurulduğu realitesini ortaya koymaktadır. Cezanın ilk çocukluk yıllarında ailede gerçekleştirilen din eğitiminde çocu­ğa karşı kullanılmasının onun üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, yine onların görüşleriyle netleştirmek daha gerçekçi olacaktır. Çünkü kanaatimizce her ceza türü, her zaman olumsuz etki bı­rakmayabilir. Bunu belirleyebilmek amacıyla, önce başvurulan ceza türleri, ardından bunların çocuk üzerindeki etkileri ele alınacaktır.