- 2012 Fırat İlitam Kesin Kayıt Duyurusu

Adsense kodları


2012 Fırat İlitam Kesin Kayıt Duyurusu

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
reyyan
Fri 14 September 2012, 11:13 pm GMT +0200
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS PROGRAMLARINA 2012 DGS SINAV SONUÇLARINA
GÖRE ÖĞRENCĠ SEÇME VE YERLEġTĠRME MERKEZĠNCE YERLEġTĠRĠLEN
ÖĞRENCĠLERE KESĠN KAYIT DUYURUSU


Fırat Üniversitesi  Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavı sonunda kayıt hakkı kazanan
öğrenciler,  Fırat Üniversitesi web sayfasından giriş yaparak T.C. Kimlik numaralarıyla  ÖN KAYIT   
işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1-Tüm Programların  kayıtları 12-19 Eylül 2012 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt
merkezlerinde şahsen yapılacaktır. Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar herhangi bir hak
iddia edemezler.Kayıt için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
2-Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin
aslı   ile beş adet onaysız fotokopisi .
3-Kayıt yaptıran öğrencilerin  intibaklarının yapılabilmesi  için, kayıttan sonra fakültelerine; meslek
yüksekokullarından almış oldukları onaylı transkript ve ders içeriklerini sunmaları gerekmektedir.
4-Nüfus cüzdanının arkalı önlü onaysız  fotokopisi
5-4,5x6 (cm) boyutunda 6 Adet fotoğraf  son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek
şekilde olmalı. (Bilgisayarda çoğaltılmış ya da fotokopi fotoğraflar kabul edilmez)
6-1990 ve daha önceki  (1989-1988……..)  yıllarda doğmuş erkek adaylar  için  askerlik şubelerinden
alınacak askerlik durum belgesi.
7-İkinci öğretim  öğrencilerinin öğrenim (harç) ücretini  ödediklerini gösterir  belge (Banka Dekontu)
Vakıflar Bankasının herhangi bir  şubesine T.C. kimlik numaraları ile yatırabileceklerdir.
8-Elazığ Sağlık Yüksekokulu Bölümlerine ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliğini
Bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarının yapılabilmesi için  tam teĢekküllü resmi bir
hastaneden, “eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal
engelinin olmadığını” belgeleyen heyet raporunu getirmeleri gerekmektedir.
9-Adaylar askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir
10-Öğrenci kayıtlarıyla ilgili her türlü sorularınız için (0424) 237 00 00 numaralı Üniversitemiz
santralinin yönlendireceği ilgili  fakülte ve yüksekokullar ile , Öğrenim  (harç) ücreti ile ilgili  3224
dahili numara ile, yurt durumuyla ilgili sorularınız için ise (0424) 241 12 00 numaralı Yükseköğretim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüyle görüşülebilecektir.
                                                                                                                                 
R E K T Ö R L Ü K