- Tuzakların Boşa Çıkması

Adsense kodları


Tuzakların Boşa Çıkması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:21 pm GMT +0200
XI. Tuzakların Boşa Çıkması


Bu çalışmamızda, müsteşriklerin ve onları Allah'a büyük­lüğü yakıştıramayan yerli uzantılarının sünnete ilişkin ilen sür­dükleri şüphelerini ele almayı amaçladık.

Nitekim Cenab-ı Hak, bu tuzak sahiplerinin emellerini kur­saklarında bırakan, onlann şüphelerini çürüten ve bu şüphelerin ne objektif ilmî araştırmalarla ne de insaf ölçüleriyle bağdaştı­ğını; aksine bunların sadece bâtılı hak, hakkı bâtıl olarak göste­rip, insanları ona karşı şüpheye düşürmeyi amaçlayan telkinler olduğunu beyan eden zatları müsahhar kılmıştır. Bu cümleden olarak es-Sünne ve Mekânetuha fi't-Teşrîi'l-İslamî adlı değerli eseriyle Oryantalizm putunu yıkan Dr. Mustafa Sıbâî'yi, Hücdyetu's-Sünne adlı eşsiz eserin sahibi Abdulğanî Abdulhalık'ı, Dirâsât fi'i-Hadîsi'n-Nebevt ve Tarihi Teduînihi isimli büyük ki­tabın sahibi Muhammed Mustafa el-A'zamî'yi, Lemehât miri Tanhi's-Sünne ve ölûmi'İ-Hadîs adlı değerli kitabın sahibi Abdulfetteh Ebu Ğudde'yi, Difâun ani's-Sünne adlı yararlı ki­tabın yazan Muhammed Ebu Şehbe'yi, el-Hacfis ve'l-Muhaddisûn ve Mekânetu's-Sünne fi'l-İslam adlı kitaplann müellifi Mu­hammed Ebu Zehv gibi konuyla ilgili çok değerli çalışmalarda bulunup, konunun hakkını veren ve hakkı layık olduğu mevkide ele alan alimleri zikredebiliriz. [40][40] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 31.