- Sahabenin Birbirlerine Hadis Müzakeresini Tavsiyeleri

Adsense kodları


Sahabenin Birbirlerine Hadis Müzakeresini Tavsiyeleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 11:56 am GMT +0200
IV. Sahabenin Birbirlerine Hadis Müzakeresini Tavsiye Etmeleri


 

Sahabenin, hadis müzakeresine dair tavsiyeleri pekçoktur. Bu cümleden olarak ibni Abbas'tan ve başka sahabîlerden nak­ledilen şu rivayetleri zikredebiliriz: [152]

Ata, İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakleder: "Benden bir şey duyduğunuzda onu kendi aranızda müzakere ediniz. [153]Said b. Cübeyr, İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet eder: "Hadisi müzakere edin ve kaçırmayın. Zira hadisler, Kur'an gibi birarada ve ezberlenmiş değildir. Müzakere etmediğiniz takdirde onları kaçırırsınız. [154]

İbni Mesud şöyle derdi: "Hadis müzakere ediniz, zira hadi­sin unutulmaması onu müzakere etmeye bağlıdır. [155]

Ebu Said el-Hudrî şöyle der: "Hadisi müzakere ediniz. Zira hadisin müzakeresi ona canlılık verir.[156]

Ali b. Ebi Talib şöyle derdi: "Hadisi müzakere ediniz. Bunu yapmazsanız hadis yok olup gider. [157]

İşte sahabe döneminde durum böyleydi; hadisler tekrarla­nıp, müzakere ediliyor ve hadis müzakeresi karşılıklı olarak tav­siye ediliyordu. Bu durum biraz sonra değineceğimiz üzere ta­biin döneminde de aynı minval üzere devam etti. Böylece sahabîler, dünyada benzeri bulunmayan bu muazzam serveti yani Peygamber (S.A.V.)'in hadislerini koruyabildiler. Onları dinleyip ezberlediler ve sonraki nesillere olduğu gibi aktardılar.[158]


 

[152] Bkz. Hatîb, el-Fakih ue'l-Mutefakkih, 2/126

[153] Hatîb, Şerefu Ashabı'l-Hadîs, 56

[154] Darimî, î/147; Şerefu Ashabı'I-Hadîs, 56a

[155] Darimî, 1/150; Hakim, el-Müstedrek, 1/95; Hatîb, Şerefu Ashabı7-Hadis, 55

[156] Hakim,  el-Müstedrek,   1/150;  Tarihu Ebi  Zur'a,  95 b;  Darimî,   1/146; Şerefu Ashabi'l-Hadis, 56 b

[157] Hakim, el-Müstedrek, 1/95; Darimî, 1/100; Hatİb, Şerefu Ashabi'l-Hadis, 55a

[158] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 79-80.