- Peygamber in s.a.v. Sünneti Yol ve Yöntemde Kullanması

Adsense kodları


Peygamber in s.a.v. Sünneti Yol ve Yöntemde Kullanması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:03 pm GMT +0200
4. Peygamber (S.A.V.)'in Sünneti Yol ve Yöntem Anlamında Kullanması


Atâ b. Yesâr, Ebu Said el-Hudrî'den Allah Rasülü'nün şöy­le buyurduğunu nakleder:

"Allah'a yemin olsun ki, siz önceki ümmetlerin sünnetlerine (sünen) karış-karış ve arşmarşın tabi olacaksınız.[80]

İbni Hacer burada "sünen" kelimesinin "fetha"yla {senen şeklinde) okunması gerektiğini, yani yol anlamında olduğunu belirtir. [81]

İbni Abbâs (r.a.), Allah Rasülü'nün şöyle buyurduğunu nakleder: "İnsanlann Allah'a en sevimsiz olanlar üçtür: Harem bölgesinde taşkınlık yapan, İslam'a girdiği halde cahiliye gele­neğini (sünnet) arzulayan ve haksız yere kan dökmek için bir kimseye karşı kan davası güden"[82]

 
5. Peygamber (S.A.V.)'in Sünnet Kelimesini iyelik Zamiri {yâu'l-mütekellim)ne İzafe Ederek Dinde İzlenen Nebevî Yol Manasında Kullanması
 


Hz. Enes (r.a.)'den rivayet edildiğine göre ashabdan üç kişi Peygamber (S.A.V.) eşlerinin evlerine varıp Peygamber (S.A.V.)'in ibadetiyle ilgili soru sorarlar. Aldıkları cevaplar üze­rine Peygamber'in ibadetini az bulmuşçasına sözler sarf eder­ler... Hadisin son kısmında Peygamber (SA.V.)'in: "Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. [83] dediği ifade edil­mektedir.

Enes b. Malik'in rivayet ettiği başka bir hadis te bu hususu teyid etmektedir. Enes, Allah Rasûlü (S.A.V.)'nün şöyle buyur­duğunu nakleder: "Ey yavrucuğum, şayet kalbinde hiç kimseye karşı kötülük duymadan sabahlayıp akşamlayabiliyorsan bunu yap." Allah Rasûlü şöyle devam etti: "Ey oğul işte bu, benimsünneti mâendir. Her kim benim sünnetimi ihya ederse beni sevmiş olur. Her kim beni severse cennette benimle birlikte olur.[84]

Amr b. Avf b. Yezîd b. Milha, babası kanalıyla dedesinden Allah Rasûlü (S.A.V.)nün şöyle dediğini nakleder: "Şüphesiz ki bu din, garip olarak doğdu. Ve [sonunda] yine garipleşecektir. Ne mutlu gariplere! Onlar, insanların sünnetimden bozduklarını düzeltip İslah edeceklerdir. [85]
[80] Buharî, Enbiyâ, 50, hadis nr: 3456

[81] İbni Hacer, Fetfıu'1-Bârî, 6/498

[82] Buharî, Diyât, 9, hadis nr: 6882 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 51.

[83] Buharî, Nikâh,l, hadis nr: 5063; Müslim, Nikâh, 1, hadis nr: 3389; Nesâî, Nikâh, Bâb: en-Nehy ani't-Tebettül, hadis nr: 3217 Hadisin aktarılan var­yantındaki lafızlar Buharî'ye aittir.

[84] Tirmizî, Ebvâbu'1-İlm, 16, hadis nr: 2818. Tirmİzi, bu hadisin "hasen" oldu­ğunu ve sadece bu yönden "garîb" olduğunu belirtir.

[85] Tirmizî, İmân, 13, hadis nr:2764. Tirmizi, bu hadisin hasen ve sahih oldu­ğunu belirtir. Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 51-52.