- Kuran ı Açıklayan Sünnet Örnekleri

Adsense kodları


Kuran ı Açıklayan Sünnet Örnekleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Sun 18 September 2011, 02:07 pm GMT +0200
A. Kur'an'ı Açıklayan Sünnet Örnekleri


Hafız İbni Abdilber, Câmiu Beyâni'l-İlm ve Fadlihi adlı e-serinde kendi senediyle büyük sahabî İmrân b. Husayn (r.a.)'dan şunu nakleder: Adamın biri gelip İmrân'a bir şey hak­kında soru sorar. O da hadisle cevap verince adam: "Sadece Allah'ın Kitabından bahsedin, onun dışındaki şeylerden bah­setmeyin." dedi. Bunun üzerine İmrân b. Husayn (r.a.) şöyle der: "Sen aptal birisin. Allah'ın Kitabında Öğle namazının dört rekatlı ve kıraatin gizli olduğunu görebiliyor musun? İmrân, de­vamla diğer namazları ve zekat gibi konulan sayıp bütün bunla­rın Kitapta açıklanmış olarak mevcut olup olmadığını sorduktan sonra şöyle der: Muhakkak ki Allah'ın Kitabı bunları müphem olarak zikretmiş, Sünnet de onlan tefeir etmiştir.[530]

Hatîb el-Bağdadî, el-Kifâyefi İlmi'r-Riuâye adlı eserinde bu rivayeti daha geniş bir çerçeveyle aktarmaktadır. Hatîb'in ak­tardığı varyanta göre İmrân b. Husayn, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu bir sırada adamın "bize sadece Kur'an'dan bahsedin." dedi. Bunun üzerine imrân, adama: "Yaklaş" dedi ve şöyle de­vam etti: "Farzedelim ki seni ve arkadaşlarını Kur'an'la başbaşa bıraktık. Öğle ve ikindi namazlarının dört, akşamın üç rekat ol­duğunu ve kıraatin ilk iki rekatta bulunduğunu Kur'an'da göre­bilir misiniz? Seni ve arkadaşlarını Kur'an'la başbaşa bıraktığı­mızı farzedelim. Beytullahın yedi şavt tavaf edileceğini, Safa ve Merve'nin tavafıyla ilgili hususları Kur'an'da görebilir misiniz? İmrân bunun akabinde şöyle seslenir: Ey kavmim [ilmi] bizden alınız. Allah'a yemin ederim ki bunu yapmadığınız taktirde da­lâlete düşersiniz."

Hatîb, daha sonra başka bir kanaldan şu rivayette bulunur: Adamın biri İmrân b. Husayn'a "Kur'an'ı bırakıp bize aktardığı­nız hadisler de neyin nesi?" diye sordu. İmrân cevaben şöyle der: "Sen ve arkadaşlann şayet sadece Kur'an'la yetinmiş ol­saydınız acaba öğle namazının şu kadar, ikindinin de bu kadar olup falanca vakitte kılınacağını, keza akşam namazını, Arefede vakfeyi ve şeytan taşlamanın nasıl olduğunu ve elin -elini bile­ğine, dirseğe ve omuza götürerek- surdan mı, yoksa burdan mı ya da şuradan mı kesileceğini nereden bilecektiniz. Size naklet­tiğimiz müddetçe hadislerimize tabi olun. Aksi taktirde saparsı­nız."

Beyhakî kendi senediyle Eyyûb es-Sahtiyânî'nin şöyle de­diğini rivayet etmektedir. Kendisine Sünnetten bahsettiğinizde "bunları bırak, bize Kur'andan bahset -başka bir rivayete göre bize Kur'andan cevap ver- diyen biri, bilmiş olun ki sapkındır." Evzâî der ki: bunun sebebi şudur; Kitap, Sünnete hakim olma­dığı halde, Sünnet Kitaba hakimdir.

Beyhakî yine Eyyûb es-Sahtiyânî'den şöyle dediğini nakle­der: Adamın, biri -tabiin büyüklerinden Mutarrif b. Abdullah b. Şihhîr'e "bize sadece Kur'andan bahsedin." dedi. Bunun üze­rine Mutarrif şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki biz, Kur'an ye­rine geçecek başka bir şey istiyor değiliz. Ancak Kur'an'ı bizden daha iyi bilen birini arıyoruz.[531]

Ebu Amr b. Abdilber, buna benzer rivayetleri aktardıktan sonra şunu kaydeder:

Evzâî der ki: "Kitap, Sünnetin ona duyduğu ihtiyaçtan da­ha fazla kendinin açıklanması Sünnete muhtaçtır." Ebu Amr, Evzâî'nin bu sözlerle Sünnetin Kitaba hakim olduğunu yani Ki­tabı tafsil edip açıkladığını kasdettiğini söyler.

İsâ b. Yunus Evzâî'den, o da Mekhûl'dan şöyle dediğini nakleder: "Kur'an, Sünnetin ona duyduğu ihtiyaçtan daha fazla o Sünnete muhtaçtır."

Yine Evzâî'nin naklettiğine göre Yahya b. Ebi Kesîr şöyle demiştir: Sünnet Kitaba hakimdir. Ama Kitap, Sünnete hakim değildir." İbni Abdilber'in ifadeleri burada son bulmaktadır.[532]

Sünnetin Kitaba nisbetle konumu parçanın bütüne nisbetle konumu gibidir. Cenab-ı Hakk, Yüce Kitabını koruyacağını vadetmiştir: "Zikri kesinlikle biz İndirdik, elbette onu yine biz ko­ruyacağız. [533]Şüphesiz Sünnet'in korunması da Kitab'ın korun­ması kapsamına girer. Dolayısıyla Sünnet de Cenab-ı Hakk'ın korumasıyla muhafaza altına alınmıştır.[534][530] Câmiu Beyâni'1-İlm, 2/191; ei-Fakîh ve'1-Mutefakkih, 1/76; Detay için bkz. Abdurrezzâk, el-Musannef, 11/155

[531] Ebu Gudde, Lemehât, Min Tarihi's-Sünne, 31-32

[532] İbni Abdilber, Camiu Beyâni'l-İlm ue Fadlihi, 2/191

[533] Hicr,9

[534] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 232-234.yagmur_7-c
Sun 25 May 2014, 06:48 pm GMT +0200
Selamunaleykum;İmam-ı Şarani hazretleri de buyuruyor ki:
Kur’an-ı kerimde, namazların kaç rekat olduğu, rüku ve secdede okunacak tesbihler, vakit namazları ile bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağı, namazı bozan şeyler, zekât nisabı, zekâtın hangi maldan verileceği orucun ve haccın farzları, oruç kefareti, hukuk bilgileri, kedi köpek etinin yenilip yenilmeyeceği gibi birçok husus açıkça bildirilmemiştir. Yani hiçbir âlim, bunları Kur’an-ı kerimden bulup çıkaramazdı. Bunları Peygamber efendimiz açıklamıştır. (Mizan-ül kübra)

Yazgül_8-A
Sun 25 May 2014, 07:01 pm GMT +0200
Hazret-i Âişe vâlidemiz, (Onun ahlakı, Kur'an-ı kerim ahlâkıdır) buyurmuştur. Yani onun hayatı, sözleri Kur'an-ı kerimin tefsiridir, açıklamasıdır. Her hareketi Rabbimizin rızasına uygundu. O hâlde Peygamber efendimiz, her hareketiyle, her sözüyle, dinimizin emrini bildiren açık bir kitap gibiydi. Hadisler, âyetleri açıklar.

ceren
Fri 22 December 2017, 04:25 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim bizleri kur anın rehberliğinde peygamber efendimizin sünnetine tabi yaşayan ve kurtuluşa erişen kullardan eylesin inşallah...

Bilal2009
Sat 23 December 2017, 01:48 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bu güzel açıklayıcı paylaşım  için razı olsun

Mustafa/Samed
Sat 23 December 2017, 02:08 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam. Rabbim kuran ı okuyan anlayan ve yaşayan kullarından eylesin. Paylaşım için Rabbim razı olsun.

Sevgi.
Sat 23 December 2017, 03:55 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam herşey Kur an da açıkça anlatılmaz bazı şeyleri Efendimiz in sünnetlerinden öğrenebiliriz inşaAllah

Rüveyha
Sat 23 December 2017, 11:29 pm GMT +0200
Ve aleykümselam.. Mevlam sünnetten ayırmasın inşallah. Allah razı olsun inşallah