- Hz. Peygamber in s.a.v. Sünneti

Adsense kodları


Hz. Peygamber in s.a.v. Sünneti

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Mon 19 September 2011, 04:34 pm GMT +0200
 
B. Hz. Peygamber (S.A.V.) in Sünneti ve Ömer b. el-Hattâb (r.a.)


Hz. Ömer, şehit edilmeden birkaç gün evvel kalkıp şöyle der: "Allahım, Ensardan olan yöneticiler (umerd) konusunda seni şahit tutuyorum. Ben onlan, sadece insanlara dini ve Pey­gamberin sünnetini öğretip, ganimetleri insanlann arasında paylaştırmak ve adaletle hükmetmek üzere gönderdim. Kimin bir müşkili olduysa bana getirdi.[410]

Hz. Ömer'in Kadı Şurayh'a gönderdiği mektup meşhurdur. Bu mektup, sünnetin hüccet olduğunu ve insanlar arasında yargıda bulunurken ona başvurmak gerektiğine dair birtakım konular içermektedir.

Nesâî der ki: Bize Ahmed b. Muhammed b. Beşşâr, o Abbastan, o Süfyandan, o da Şeyban aracılığıyla Şureyh'ten naklettiğine göre Şureyh, Hz. Ömer'e bir mektup yazıp ona bir­takım şeyleri sorar. Karşılığında Hz. Ömer şunları yazar: "Al­lah'ın Kitabı'ndakilerle hükmet. Şayet Allah'ın Kitabı'nda yoksa, Allah Rasûlü (S.A.V.)'nün sünnetiyle hükmet. Şayet Allah'ın Ki­tabı ve Rasûlü'nün sünnetinde yoksa salih kimselerin verdiği hükümlerle hükmet. Şayet Allah'ın Kitabı ve Rasûlü'nün sün­netinde olmayan ve salih kimselerin hakkında hüküm verme­diği bir konuysa, dilersen öne geçip hüküm verebilirsin, dilersen hüküm vermekten çekinebilirsin. Ben şahsen hüküm vermekten Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet çekinmeni daha uygun görüyorum. Allanın selamı üzerine olsun.[411]

Nitekim Hz. Ömer birkaç olayda Peygamber (SAV.)'in sünnetine vakıf olduktan sonra görüşünü değiştirmiştir.

Örnek olarak Şafiî'nin kendi senediyle aktardığı şu olayları zikretmek mümkündür:

Bize Süfyân, o Zührî'den, o da Said b. Müseyyeb'ten Ömer b. el-Hattâb'ın şöyle dediğini nakletti: "Diyet, âkileye düşer. Kadın, kocasının diyetinden bir şey alamaz." Dahhâk b. Süfyân, Allah Rasûlü (S.A.V.)'nün Eşyem b. ed-Dibâbî'nin di­yetinden eşine pay verilmesi emrini yazılı olarak kendisine gön­derdiğini söyleyinceye kadar Ömer,bu görüşteydi. Dahhâk'ın rivayeti üzerine Ömer, kendi görüşü bırakıp buna yöneldi. [412]

Bu gerçsği pekiştiren bir olay daha zikredelim.

Süfyân b. Amr, Becâle'nin şöyle dediğini duyduğunu nak­leder: Abdurrahman b. Avf, Hz. Peygamber'in Hecer Mecûsîle-rinden cizye aldığını haber verinceye kadar Ömer, mecûsîlerden cizye almıyordu. [413]
[411] Nesâî, 8/204; Ayrıca bkz. Darimî, Sünen, 1/60; Vekf, Ahbâru'l-Kudât, 2/189-190; Hilyetu'l-Evliya, 4/136; es-Sünenu'1-Kubra, 10/115; İ'iâmu'I-Muvakkiîn, 1/65-90

[412] Şafiî, er-Risâle, 426

[413] Şafiî, er-Risâie, 430-431 Şafiî der ki: Becâle'nin hadisi mevsûldur. Bccâle yetişkin biri olarak Ömer b. ei-Hattâb'ı görmüş ve onun valilerinden bazıla­rına katiplik yapmıştır. er-Risâle, 432 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 165-166.


ceren
Fri 22 December 2017, 04:17 pm GMT +0200
Esselamu aleyüm.Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetine tabi yaşayan onun yolunda giden ve onun şefatine nail olan kullardan eylesin inşallah...

Bilal2009
Fri 22 December 2017, 05:32 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizlere en güzel misal olan Peygamberimiz in yolundan bizleri ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun.

Sevgi.
Fri 22 December 2017, 06:45 pm GMT +0200
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Mevlam bizleri Peygamberimiz'in yolundan hakkıyla gidebilmeyi nasip etsin inşaAllah