- Abdülkerim ei-Kuşeyrî

Adsense kodları


Abdülkerim ei-Kuşeyrî

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
saniyenur
Tue 18 October 2011, 08:24 pm GMT +0200
5. Abdülkerim ei-Kuşeyrî (6.465/1072)

Tasavvuf tarihinde telif ettiği er-Risâle'siyle haklı bir şöhret kazanan Kuşeyrî, sünnî tasavvufu sistematize eden müelliflerdendir. İyi bir tahsil gören Kuşeyrî, Sülemî (ö.412/1022)'ye öğrencilik yapmış, kendisinden sonra gelen

Gazâlî (Ö.505/1111) ve diğer mutasavvıflara büyük ölçüde etkili olmuştur. Yirmibeş yıl hadis hocalığı yapan Kuşeyrî'nİn Risâle'sindeki hadislerin hemen hemen tamamına yakını sahih hadislerden seçilmiştir. Kuşeyrî'nİn hadisle ilgili Berlin kütüphanesi 1457 numarada bulunan el-Erbaîn adlı eserinin ya­nında, bir de onun 1964'te Kahire'de neşredilen el-Mi'râc adlı eserinin varlı­ğını bilmekteyiz. [20]

[20] Dehİevî, Bustân, s. 141-142; Yılmaz, s. 42-43.