> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > 3. Sınıf Sınav Soruları > İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları
Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları  (Okunma Sayısı 33883 defa)
26 Kasım 2010, 20:25:29
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 26 Kasım 2010, 20:25:29 »İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları

1-Mekruhla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüv hangisidir?

Kuran
Kuranın kaynağı
Şeri deliller
Sünnet
Hz. Peygamberin beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır


Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkand

Cessas

4-Aşağıdakilerden hangisi İslamda ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?


Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?


Kuranın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kuran hükümlerinin cüzî olarak vaz edilmesi.
Kuran hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.

Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı. (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.
Lafzın vaz edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?


El-İhkam
Takvimül-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-ALLAH alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir

Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih

12-Hangisi asli şeri delillerden biri değildir?

Kuran
Maslahat
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?


Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kuran kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kuran-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi husun ve kubuhun aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mutezile
Eşariyye
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kuranda aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?


Gerçek
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura ne ad verilir
?

Rükün
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet

17-Karineden yoksun olarak vaz edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anhın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder

18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi hâss lafzın türlerinden değildir?


Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.


21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve ALLAHın lütfundan nasibinizi arayın (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?


Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti

Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bihin mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vazî hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet

Şart

Rükün

Mani

24-Aşağıdakilerden hangisi munfasıl tahsis yollarından biri değildir?
 


 
Akıl
 
Örf
 
Niyet
 
Naklî delil

İstisnâ25-Hanefi fıkıh usulü alimlerinin konulduğu mana yönünden lafızları tasnifi aşağıdakilerden hangisidir?

 


 
hâs, emir ve müevvel
 
âmm, müşterek ve nehiy
 
hâs, nehiy ve müevvel
 
hâs, âmm, müşterek ve müevvel
 

hâs, müşterek, emir ve müevvel

26-Hangisinde akli-nakli ilimler birliktedir?


tefsir-hadis-kelam
fıkıh-hadis-kelam
tasavvuf-fıkıh-mantık
mantık-kelam-matematik

27-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin tahsîs delilinde (muhassıs) aradıkları şartlardan biri değildir?


  Muhassısın şer’i nasslardan olması.
  Muhâssısın âmm lafzı ihtiva eden nassdan müstakil/munfasıl olması,
  Muhassısın âmm lafza zaman bakımından mukârin olması
  Muhassısın kat’îlik ve zannîlik bakımından âmm’ın derecesinde olması
  Muhassısın, âmmı ihtiva eden nassın bir cüz’ü ol

28-Dilin tevkîfî kökenli olduğunu öne süren görüşe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  Dilin kökeni açısından başlangıçta tevkîfî bir öğretim zorunlu değildir.
  İstılahi yolla insanların bir dili oluşturabilmeleri için zihinsel bir olgunluk gerekmez.
  Tevkifî yolla dil öğretimi için insanların tümüyle mevcudatı tanımaları zorunludur.
  Hz. Adem’e öğretilen ilk dilden sonra insanlar ıstılah yoluyla dillerini kurmuşlardır.

  İnsanlığa tevkifi yolla öğretilen ilk dil mükemmel bir dil değildir.

29-Hanefîlere göre rükün veya ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2010, 15:02:09 Gönderen: Reyyan »
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları
« Posted on: 18 Temmuz 2024, 17:25:42 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları rüya tabiri,İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları mekke canlı, İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları kabe canlı yayın, İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları Üç boyutlu kuran oku İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları kuran ı kerim, İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları peygamber kıssaları,İslam Hukuk Usulü I Sınav Soruları ilitam ders soruları, İslam Hukuk Usulü I Sınav Sorularıönlisans arapça,
Logged
30 Kasım 2010, 01:02:56
emine

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 8


« Yanıtla #1 : 30 Kasım 2010, 01:02:56 »

1-Mekruh”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Mekruh fiili işleyen için bir ceza yoktur, sadece kınanma ve azarlamaya sebep olur.
Hanefîlere göre bir fiilin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yasak olduğu zanni delillerle sabit olmuşsa buna mekruh denir
Hanefîlere göre tahrîmen mekruhu inkâr eden kişi dinden çıkar.
Mekruhun tahrîmen ve tenzîhen şeklinde ayrımı Hanefîlere mahsustur

2-Vahy-i gayr-i metlüvv hangisidir?

Kur’an
Kur’an’ın kaynağı
Şer’i deliller
Sünnet
Hz. Peygamber’in beşeri fiilleri

3-Hanefi-kelamcı (Matüridi)yöntemi aşağıdakilerden hangi usulcü savunmaktadır

Serahsi
Pezdevi
Debusi
Semerkandi
Cessas
4-Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ilk oluşan salt-nakli ilimler arasında yer alır?

Fıkıh
Siyer
Tasavvuf
Felsefe
Kelam

5-Salt-nakli ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tefsir-hadis-siyer
Fıkıh-tefsir-hadis
Hadis-siyer-kelam
Siyer-fıkıh-hadis
Fıkıh-kelam-tasavvuf

6-Kuran-ı kerimin hükümleri çoğunlukla icmâlî olarak ifade etmesi ne anlama gelmektedir?

Kur’an’ın tevatür yoluyla nakledilmesi.
Kur’an hükümlerinin cüz’î olarak vaz’ edilmesi.
Kur’an hükümlerinin ayrıntılara girmeksizin toplu biçimde ifade edilmesi.
Ameli hükümlerin ahlaki hükümlerden ayrılması
Her bir hükmün bir sebeb-i nüzule dayanması.7-“Size analarınız, kızlarınız...ile evlenmek haram kılındı.” (Nisa 4/23) ayetindeki yasaklama ya da nehiy ne şekilde ifade edilmiştir?

Haram hükmünün nefyedilmesi ile.
Helal hükmünün nefyedilmesi ile.
Nehiy sıygası ile.
Emir sıygası ile.
Nehiy mastarından türetilmiş olan fiil ile

8-Nass için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık şekilde manasına delâlet eden nass, kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebini teşkil eden lafızdır.
Manası yönünden nass, zâhir olan lafza oranla daha kapalı bir anlama sahiptir.
Delil bulunması durumunda lafız açıkça anlaşılan manasından çıkarılarak tevil edilebilir.
Nass, zahir ile karşılaştırıldığında daha az ihtimalle tevile açıktır.
Nassın hükmü ile zahir lafzın hükmü aynıdır.

9-Hakikatin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Lugavi manasının esas alınması.
Hakikatin hükmünde örfi mana dikkate alınmaz.
Hakiki manasına göre anlamlandırılması mümkün olan lafzın mecazi anlamı ile yorumlanması.
Vaz’ edilmiş olduğu mananın sabit olması ve bu manaya hükmün bağlanması.
Lafzın vaz’ edilmiş olduğu manada kullanılmaması

10-Aşağıdakilerden hangisi memzuc usul yöntemine göre yazılmış eserlerden biridir?

El-İhkam
Takvimü’l-edille
El-Menar
Et-Tahrir
El-Müstesfa

11-Allah alışverişi helal, ribâyı haram kılmıştır’, (el-Bakara, 275) ayetindeki ihlâl (helal kılma) manasındaki ifade ne tür bir lafızdır?

Zahir
Kinaye
Mecaz
Örfi hakikat
Sarih


12-Hangisi asli şer‘i delillerden biri değildir?

Kur’an
Maslahat
İcma
Kıyas
Sünnet

13-Kuran-ı kerimin tevatüren nakledilmiş olması ne anlama gelmektedir?

Kuran-ı kerimin 23 yıllık süre zarfında nakledilmiş olması.
Yalan üzerinde birleşmesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun aynı özellikteki bir topluluktan hem sözlü hem de yazılı olarak nakletmesi.
Mütevatiren sabit olmamış kıraatlerin şeri hükmün dayanağı olarak kullanılabileceği.
Kur’an kerimin şifahi olarak aktarılması.
Kur’an-ı kerimin vahiy katiplerince yazılması.

14-Aşağıdaki mezheplerden hangisi “husun ve kubuh”un aklî olmadığını ileri sürmektedir?

Cehmiyye
Mu’tezile
Eş’ariyye
Maturidiyye
Hanefiyye

15-İlim Kur’an’da aşağıdakilerden hangi anlamda kullanılmaktadır?

Gerçek
İyilik
Tanıma
Mutlak hakikat bilgisi
Doğruluk

16-Usul ilminde “bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsura” ne ad verilir?

Rükün
Farz
Şart
Sebep
Mahiyet
17-Karineden yoksun olarak vaz’ edilen nehyin delaleti konusunda cumhur fukahanın görüşü aşağıdakilerden hangisinde formüle edilmiştir?

Bir karine bulunmaksızın nehiy tahrime delalet etmez.
Nehyin delaleti konusunda tevakkuf edilir.
Nehyin delaleti karine ile anlaşılır.
Nehiy menhiyyün anh’ın doğrudan haramlığını ifade etmez.
Nehiy, nehyedilen fiilin haram olduğunu ifade eder
18-Ahkâm ayetlerinin düzenleme konularından sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İbadet ahkâmı: 80 ayet
Ceza hukuku: 10 ayet
Savaş ve barış hukuku: 7 ayet
Muhakeme usulü: 32 ayet
Mali konular: 10 ayet

19Aşağıdaki lafızlardan hangisi “hâss” lafzın türlerinden değildir?

Özel isimler
Mutlak
İsm-i mevsuller
Harf-i cerler
Tesmiye isimler

20-İslam hukuk usulünde kinaye lafzın ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Kendisinden murâd edilen anlamın hiç bir düşünceye (teemmül) gerek kalmaksızın işitilmekle bilindiği lafızdır.
Bir lafzın hakikat ya da mecaz olarak o anlamda çok kullanılıyor olmasından ötürü, tam bir açıklıkla kendisi ile kastedilen anlamın açık olduğu lafızdır.
Lafzın konulduğu anlamın dışında başka bir anlamda kullanılmasının kabul edildiği lafızdır.
Mütekellimin niyetine bakılmaksızın, gereği sabit olan lafızdır.
Hakikat ya da mecaz olsun kendisi ile kastedilen anlamın, kullanım gereği gizli olduğu lafızdır.

21-Dilin kökeni itibariyle tevkîfî/üstbildirimsel olduğunu öne süren fıkıh bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Ebû Hanife
İmam Şâfiî
İbn Hazm
Ahmed b. Hanbel
Ebû Hâşim el-Cübbâî

22-Namaz kılınca, yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın” (Cuma 62/10) ayetindeki emrin delaleti konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının temelinde yer alan ihtilaf konusu hangisidir?

Emrin harici karinelerle anlaşılmasının gerekliliği
Nehyin delaleti meselesi.
Yasaklama ve haram kılma sonrasında gelen emir sıygalarının delaleti
Özel bir karine bulunmadıkça memûrun bih’in mubah olduğu.
Emrin vücûba olan delâletinden başka bir anlamda anlaşılabilmesi için karînenin yeterli olup olmadığı.

,
23-Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre vaz‘î hükmün kapsamına dahil değildir?

Sebep

Azimet

Şart

Rükün

Mani

tamamı bu yıl çıkmış sorulardır.yükseltme alan ya da 1. sınıf olan arkadaşlar hadis tarihi sorularını paylaşır mısınız
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
30 Kasım 2010, 09:57:13
aceleci

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 19


« Yanıtla #2 : 30 Kasım 2010, 09:57:13 »

çok teşekkürler ama cvplarını da yazmış olsanız daha da makbule geçecek 
vesselam
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
30 Kasım 2010, 13:04:40
kalay123

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 19


« Yanıtla #3 : 30 Kasım 2010, 13:04:40 »

 arkadaşlar cevaplarını da yazabilirmisiniz ??  yada cevapları kırmzıyla yazın  lütfen 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
30 Kasım 2010, 13:45:01
erganali

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 23


« Yanıtla #4 : 30 Kasım 2010, 13:45:01 »

hayrı cevaplarını da yazarak tamamlayınız hocam
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes