ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Zifaf hakkı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zifaf hakkı  (Okunma Sayısı 1490 defa)
01 Haziran 2011, 15:40:07
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 01 Haziran 2011, 15:40:07 »3— Zifaf Hakkı ve Geceleme Nöbetine Riayet ve Bu Konudaki Fıkhı Hükümler:

 

Sahihayn'da. Enes'ten rivayet edilen hadis şöyledir: "Sünnet olan şudur: Bir adam, bakire kızı dul kadının üzerine alırsa onun yanında yedi gece kalir. Sonra sıra ile devam eder. Dulu bakirenin üzerine alırsa yanında üç geçe kalır ve sonra sıra ile devam eder." Ebu Kılâbe: "Enes'nvbu hadisi Hz. Pey-gamber'e (s.a.) ref ettiğini söyleyebilirim." demiştir[666]

Ebu Kılâbe'nin bu söylediği, bizzat Enes'ten tasrih edilmiş olarak gel­miştir. Bezzâr, MüsnecHnde Eyyûb es-Sahtiyanî—Ebu Kılâbe—Enes silsile­si ile Hz. Peygamber'in (s.a.) bakire için yedi, dul için de üç (geçe) ayırdığını rivayet eder.

Sevrî de, Eyyûb ve Halid el-Hazzâ—Ebu Kılâbe—Enes senediyle Hz. Pey­gamber'in (s.a.): "Kişi bakire kızla evlenirse, onun yanında yedi (gece) kalır. Dul ile evlenirse, yanında üç (geçe) kalır." buyurduğunu rivayet eder.

Sahih-i Müslim'de Ümmü Seleme'den şöyle anlatılır: Rasûlullah kendisi ile evlenip, zifafta bulunup yanında üç gece kaldıktan sonra şöyle demiştir:-"Senin ehlin (kocan) üzerine bir yüklüğün yok. Eğer istersen sana yedi gece­yi tamamlarım. Ama senin yanında yedi gece kalırsam, diğer kadınlarımın yanında da yedi gece kalırım." Başka bir rivayette: Hz. Peygamber (s.a.) çık­mak isteyince elbisesini tuttum. Bana: "Eğer istersen senin yanında daha fazla kalayım ve bunu senin nöbetine (sıra) sayayım. Bakire için yedi, dul için üç gece (zifaf hakkı) vardır.'' buyurdu.[667]

Sünen'de Hz. Âişe'den şöyle rivayet edilir: Hz. Peygamber (s.a.), sıraya uyar (kasm) ve âdil davranırdı. Sonra: "Allah'ım! Gücümün yettiği husus­larda benim yapabildiğim taksimat işte budur. Senin mâlik olduğun, fakat benim elimde olmayan hususlarda (kalbi kastediyor) beni kınama." diye dua ederdi[668]

Sahihayrfda: "Bir sefere çıkmak istediğinde, kadınları arasında kur'a çekerdi. Kur'a hangisine çıkarsa, beraberinde onu götürürdü." [669] rivayeti yer alır.

Yine Sam'hayn'da bildirildiğine göre: Hz. Şevde validemiz kendi sırasını Hz. Âişe validemize bağışlamıştı. Hz. Peygamber (s.a.) Hz. Âişe'ye hem kendi sırasını, hem de Şevde validemizin sırasını ayırırdı[670]'

Sünen*de Hz. Âişe validemiz şöyle anlatıyor: "Allah Rasûlü (s.a.) ha­nımları arasında yaptığı paylaştırmada onların yanında eğleşme konusunda bizi birbirimizden üstün tutmazdı. Çok nâdir günler dışında hepimizi ziyaret eder, dokunmadan bütün hanımlarına uğrar, sonunda sırası gelen eşinin ya^j nına varır ve geceyi onun yanında geçirirdi."[671]

Sahih-i Müslim'de, Hz. Peygamber'in (s.a.) bütün eşlerinin, her gece, Hz. Peygamber'in yanına geleceği eşinin evinde toplandıkları belirtilir[672]

Sahihayn'da Hz. Âişe'den rivayet edilir: "Eğer bir kadın, kocasının ge çimsizliğinden (nüşûz), yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe eder­se..."[673] âyeti hakkında validemiz: "Bu âyet, uzun süre yanında kaldığı er­keği tarafından boşanmak istenilen kadın hakkında İnmiştir. Kadın: "Beni boşama, yanında tut, bana karşı nafaka ve sırama riayet hakkundan vazge­çiyorum." diyebilir, tşte âyetin ikinci kısmındaki, "Anlaşma ile aralarını dü­zeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır." ifadesi de bununla ilgilidir.[674]

Hz. Peygamber'in (s.a.) râşid halifesi ve amca oğlu Ali b.Ebî Tâlib, ki­şinin cariye üzerine hür kadınla evlenmesi durumunda cariyeye bir gece, hür kadına iki gece ayırması gerektiğine hükmetmiştir. Râşid halifelerinin hüküm­leri, her ne kadar Hz. Peygamber'in (s.a.) kendi hükümlerine eşit değilse de, ümmete vacip olması açısından kendi hükümleri gibidir. Nitekim İmam Ah-med, aynı onuda Hz. Ali'nin (r.a.) bu hükmünü delil olarak kullanmıştır. îbn Hazm, bu haberin Minhâl b. Amr ve İbn Ebî Leylâ yüzünden zayıf oldu­ğunu söylemişse de, bu bir şey ifade etmez. Çünkü her ikisi de sika, hafız ve kadri yüce insanlardır. Öteden beri âlimler, her konuda İbn Ebî Leylâ ile ihticacta bulunagelmişler, rivayetlerin sika râvîlere muhalif olma ya da her­kesten ayrılıp (şâz) tek kalma gibi hususlardan korunabilmesi için onun riva­yetlerine vurmuşlar, aksi takdirde o rivayeti güvenilir ve doğru bulmamışlardır.

Konu ile ilgili hadisler şu hükümleri içerir:

1— Başlangıçta zifaf hakkının vacip olması: Kişi, dul üzerine bakire kızla evlenirse, yanında yedi gece kalır. Sonra aralarında eşit olarak sırayı gözetir. Eğer dul ile evlenirse, onu muhayyer bırakır, isterse yedi gece kalır ve üçten fazlasını sonraki haklarına mahsup eder. İsterse üç gece kalır ve bunu sonra­ki hakları yerine saymaz. Çoğunluk âlimlerin görüşü budur. Re'y ehli imamı ile zahir ehli imamı bu konuda muhalefet etmişler ve: "Yeni hanımın, önce­kilerden fazla bir hakkı yoktur. Aralarında eşitliği gözetmek vaciptir." de­mişlerdir.

2— Dul, yedi gün gecelemesini tercih ederse, daha sonra telâfi edilir ve üç gün de aleyhine hesap edilir. Ama üç gün gecelemesini tercih ederse, bu üç gün aleyhine hesap edilmez. Bundan şu sonuç çıkar: Bir konuda fazla de­ğil, sadece üç gün için kendisine izin verilen bir kimse, o şeyi üç günden fazla yapsa, o üç gün de, izinsizlik kapsamına girer ve eğer üzerine günah gereken bir şey ise günahkâr olur. Bu, Hz. Peygamberin (s.a.) Muhacirlere, hac me-nâsikini tamamladıktan sonra (Mekke'de) üç gün ikâmet etmesi için ruhsat yermesine benzer. Eğer devamlı ikâmet ederse, oradaki ikâmetin tamamı için (ruhsat verilen üç gün de dahil olmak üzere) zemme maruz kalır.

3— Sevgi konusunda, eşler arasında eşitlik vacip değildir. Çünkü bu el­de olmayan bir iştir. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in (s.a.) en çok sevdiği eşi idi. Bundan, cinsel ilişkide de eşitliğin gerekmeyeceği neticesi çıkarılır. Zira bu da sevgi ve arzuya bağlıdır. O da kalpleri çevirip döndüren Allah'ın elindedir.

Bu hususta tafsilat vardır: Eğer koca, bir istek olmadığı ve âletinin uyan­madığı için cinsel ilişkiyi terkediyorsa mazurdur. İstek var, fakat kadının ku­masına olan aşın arzusundan dolayı terkediyorsa, bu kendi elinde ve kudre­tinde bir şeydir. Bu durumda üzerine vacip olan ilişkiyi yerine getirmişse, ka­dının başka bir hakkı kalmayacağından eşit davranması gerekmez. Eğer va­cip olan görevi yerine getirmemişse, kadının kocadan onu yerine getirmesini isteme hakkı vardır.

4— Koca, yolculuğa çıkmak istediğinde, kur'a çekmeden eşlerinden bi­rini beraberinde götürmesi caiz değildir.

5— Bu durumda, dönüşte yolda geçen günleri, o kadının sırasına saya­maz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.), bu günleri kadının gelecek sıralarına mah­sup etmemişti.

Bu konuda üç görüş vardır:

a) Kur'a çeksin çekmesin, yolda geçen günleri o kadının sırasına saya­maz. Ebu Hanife ve Mâlik bu görüştedirler.

b) Kur'a çeksin çekînesin, o günleri kadının sırasına sayar. Zahirîler de bu görüştedir.

c) Eğer kur'a çekerse saymaz. Kur'a çekmeden birisini götürürse, o gün­leri onun sırasına sayar. İmam Ahmed ve Şafiî'nin görüşleri de böyledir.

6— Btr kadın kendi sırasını kumasına bağışlayabilir. Bu durumda koca, geceleme nöbetini kendisine hibe edilen kumadan başkasına tahsis edemez. Eğer zevce, kendi sırasını doğrudan kocasına hibe etmişse, koca onu dilediği hanımına tahsis edebilir. Aralarındaki fark şudur: Gece kadının kendi hak­kıdır. Hakkından vazgeçer ve kumasına tahsis ederse, onun için belirlenmiş olur. Kocaya hibesi durumunda ise tayin yoktur. Koca onu istediğine tahsis eder. Hibe edenin nöbeti ile, hibe edilenin nöbeti peşpeşe geliyorsa, ona peş­peşe iki gece ayırır. Eğer peşpeşe gelmiyorsa, acaba günlerin yerini değiştire­rek sırasını peşpeşe iki gün şekline getirebilir mi? Bu konuda fukaha iki gö­rüşe ayrılmıştır. Her iki görüş de İmam Ahmed ve Şafiî'nin mezhebinde mev­cuttur.

7— Koca, birisinin gününde bütün kadınlarına uğrayabilir, ancak sırası olmayanla cinsel ilişkide bulunamaz.

8— Bütün kadınların, sıra kendisinde olan kumalarının evinde toplan­maları ve uyku saatine kadar sohbet etmeleri, sonra her birinin kendi odası­na çekilmesi caizair.

9— Kişi karısından usanır ve ondan hoşlanmazsa, veyahut evlilik huku­kunu yerine getirmekten âciz kalırsa, onu boşayabilir, ya da muhayyer bıra­kır: Dilerse kendi yanında ikâmete devam eder; ama —artık anlaşmalarına göre— sıra gözetme, cinsel ilişki ve nafaka gibi konularda ya da bunların bir kısmında hakkı bulunmaz. Eğer kadın böyle bir anlaşmaya rıza gösterirse, anlaşma bağlayıcı olur ve daha sonra kadın için talep hakkı kalmaz.

Bu Sünnetin ortaya koyduğu, gerektirdiği netice olmaktadır. Doğrusu da budur, başka türlüsü de caiz olmaz. "Kadının hakkı yenilenir ve ne za­man isterse bu anlaşmadan dönebilir." diyenlerin görüşü fasiddir. Çünkü bu anlaşma, bir nevi bedelli akit (muavaza) sayılmaktadır. Allah buna "sulh" ismini vermiştir. Dolayısıyla, diğer hak ve mallar üzerine yapılan sulh anlaş­masının bağlayıcılığı gibi, bu da bağlayıcıdır. Eğer anlaşmadan sonra, kadı­na hakkını talep imkânı verilecek olursa, bu durumda zarar daha katmerli haline ertelenmiş olur ve asla sulh olmaz. Aksine en yakın düşmanlık sebep­lerinden biri olur ki, şeriat böylesi bir durumdan münezzehtir. Hem sonra vaadettiği zaman sözünde durmaması, anlaştığı zaman hıyanet etmesi; kişi­nin münafıklığının alâmetlerindendir. Hz. Peygamber'in (s.a.) uygulaması, bu durumu reddetmektedir.

10— Evli cariye kadının hakları, Hz. Ali'nin (r.a.) hükmettiği gibi, hür kadınınkinin yarısı kadardır. Ashabtan buna bir muhalifin bulunduğu bilin­memektedir. Fakihlerin çoğunluğu da bu görüştedir. İmam Mâlik'ten bir ri­vayet hariç. Ona göre ikisi de eşittir. Zahiriler de bu görüştedir. Cumhurun görüşü, adaletin gerektirdiği görüştür. Çünkü Allah Teâlâ hür kadınla köle kadını ne talâkta, ne iddette, ne hadde (ceza), ne mülkte, ne...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zifaf hakkı
« Posted on: 03 Haziran 2020, 14:58:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zifaf hakkı rüya tabiri,Zifaf hakkı mekke canlı, Zifaf hakkı kabe canlı yayın, Zifaf hakkı Üç boyutlu kuran oku Zifaf hakkı kuran ı kerim, Zifaf hakkı peygamber kıssaları,Zifaf hakkı ilitam ders soruları, Zifaf hakkıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &