ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması  (Okunma Sayısı 960 defa)
30 Mayıs 2011, 16:40:56
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 30 Mayıs 2011, 16:40:56 »2. Bir Defada Verilen Üç Talâkın Geçerli Sayilmasındaki İhtilâflar:

 

İkinci mesele: Bîr defada verilen üç talâkın vukuu hakkındadır. Âlimler bu konuda dört görüşe ayrılmışlardır:

1—  Vâki olur. Dört imamın, çoğunluk tabiîn ulemasının ve sahabeden pek çoğunun görüşü bu doğrultudadır.

2—  Vâki olmaz, aksine reddedilir. Çünkü bid'attir; bid'at ise merdut-dur. Hz. Peygamber (s.a.): "Bir kimse, üzerinde emrimiz olmayan bir iş işlerse, o merduttur." buyurmuştur.<42) Bu görüşü İbn Hazm nakletmiştir. İmam Ahmed'e de nisbet edilmişse de, onu inkâr ederek: "Bu râfizîlerin gö­rüşüdür." demiştir.

3—  Sadece bir ric'î talâk vuku bulur. Bu, İbn Abbas'tan sabittir. Ebu Davud, ondan bu görüşünü zikretmiştir. İmam ahmed şöyle der: Bu, İbn İs-hak'in görüşüdür. O, "Sünnete muhalefet etmiştir, sünnete geri çevrilir." der. Bu görüş ayrıca Tâvûs ve İkrime'nin de görüşüdür. Şeyhülislâm İbn Teymi-ye'nin tercihi de budur.

4— Zifaf vaki olanla, olmayan arası ayrılır. Eğer boşanan zifaf vaki olan kadınsa, üç talâk vuku bulur. Zifaf olmamışsa bir talâk gerekir. Bu da İbn Abbas'ın talebelerinden bir grubun görüşüdür. Muhammed b. Nasr el-Mervezî'nin İhtiîâfu'l-Ulemâ adlı kitabında naklettiğine göre, İshâk b. Râ-hûyeh'in görüşü de böyledir.

İkinci görüşte olup, hiçbir şey vuku bulmaz diyenler, bunun haram bir bid'at olduğunu, bid'atin de merdud bulunduğunu söylemektedirler. Nite­kim İbn Hazm, itiraf ederek: "Eğer haram bir bid'at olsaydı red ve bâtıl kı­lınması gerekirdi." demiş ancak (bid'at olduğunu kabul etmeyerek) İmam Şa­fiî'nin "Üç talâkı birden vermek caizdir, haram değildir" şeklindeki görüşü­nü tercih etmiştir. Bu görüşün delilleri ileride gelecektir.

Bir talâk vuku bulur diyenler ise, nass ve kıyastan delil getirmişlerdir. Nass delili: Ma'mer ve İbn Cüreyc—İbn Tavus—Tavus—Ebu's-Sahbâ sene­diyle gelen haberdir. Ebu's-Sahbâ, İbn Abbas'a: "Üç talâkın, Hz. Peygam­ber (s.a.) ve Hz. Ebu Bekir devirleri ile Hz. Ömer devrinin de ilk yıllarında bir talâk kılındığını bilmiyor musun?" demiş, oda: "Evet, (biliyorum)." de­miştir. Bunu Müslim rivayet etmiştir.

Başka bir rivayette: "Üç talâkın, Hz. Peygamber (s.a.) ve Hz. Ebu Be­kir devirleri ile Hz. Ömer devrinin ilk yıllarında bir talâka çevrildiğini bilmi­yor musun?" demiş, o da: "Evet (biliyorum)." demiştir.[856]

Ebu Davud, Ahmed b. Salih—Abdürrezzâk—İbn Cüreyc— Rasjlnllah'ın âzadlısı Ebu Râfi'in oğullarından biri —İkrime— İbn Abbas senedi ile riva­yet eder: İbn Abbas anlatır: Abdu Yezîd —Rükâne ve kardeşlerinin babası— Ümmü Rükâne'yi boşadı ve Müzeyne'den bir kadını nikahladı. Kadın, Hz . Peygamberce (s.a.) geldi ve başından bir saç teli alarak: "Ondan benim isti­fadem ancak şu saç telininki gibi. O yüzden aramızı ayır." dedi. Hz. Pey-gamber'i (s.a.) bir hamiyettir a|dı. Hemen Rükâne ve kardeşlerini çağırttı ve meclisinde bulunanlara: "Şüphesiz ki, oğlu falanca Abdu Yezîd'e şu şu ba­kımdan, falanca da şu şu bakımdan benziyor, öyle değil mi?" demiş, onlar da: "Evet" demişlerdi. Hz. Peygamber (s.a.) Abdu Yezîd'e: "Onu boşa!" diye söyledi. O da boşadı. Sonra: "Rükâne ve kardeşlerinin annesi olan karı­na dön (ric'at et)." buyurdu. O: "Ben onu üç talâk boşadım Ya Rasûlallah!" dediyse de Hz. Peygamber (s.a.): "Tamam, anladım, sen ona dön." dedi ve: "Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde iddetleri içinde boşayımz." âyetini okudu.[857]

İmam Ahmed, Sa'd b. İbrahim —babası—Muhammed b. İshak—Davud b. el-Husayn—İbn Abbas'ın âzadlısı İkrime—İbn Abbas senediyle rivayet eder: İbn Abbas anlatır: Muttaliboğullannın kardeşi Rükâne b. Abdu Yezîd, karı­sını bir mecliste üç talâkla boşamıştı. Buna çok üzüldü. Hz. Peygamber (s.a.) kendisine:

- pnu nasıl boşadm? diye sordu. O da:

Üç talâk boşadım, cevabını verdi. Hz. Peygamber (s.a.):

—  Bir mecliste mi? diye sordu. O:

—  Evet, dedi. Hz. Peygamber (s.a.):

— Şüphesiz ki o bir talâktır. Eğer istersen ona dön! buyurdu, o da rücû etti. Râvi şöyle diyor: İbn Abbas talâkın, sadece her tuhurda (temizlik süre­si) bir verilebileceği görüşünde idi.[858]

Kıyas deliline gelince: Daha önce de geçtiği gibi üç talâkı birden vermek haram ve bid'attir. Bid'at ise merduttur. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.) emri üzere değildir. Haramhğının beyanı sırasında geçen diğer deliller, birden ve­rilen üç talâkın vukubulmayacağına delildir. Başka değil de sadece liân âye-tinde[859] geçen tarafların dörder defa şahitlik etmelerinin istenmesi ve yine ye­min, şehadet ve ikrar gibi tekrarı istenilen her husus bile bu hususta birer de­lil teşkil eder. Allah Rasûlü (s.a.), kasâme konusunda: "Elli yemin edersiniz ve adamınızın kanına hak kazanırsınız. "[860] buyurmaktadır. Şayet: "Allah'a elli yemin ederiz ki, muhakkak ki onu falanca öldürdü." deseler bu bir ye­min yerine geçer. Zina ikrarı da böyledir. Nitekim hadiste: Bazı sahabîler, Mâiz'e: "Eğer dört ikrarda bulunursan, Rasülullah (s.a.) seni recmeder." de­mişlerdi. Bu dört ikrarın aynı ağızda birden olması makul değildir.

Zifaf gerçekleşmiş olanla, olmayan arasını ayıranlara gelince, bunların iki delilleri vardır:

Birincisi: Ebu Davud'un sahih bir isnadla Tâvûs'dan rivayetidir. Ebu's-Sahbâ denilen bir adam İbn Abbas'a çok soru soran birisiydi. Ona: "Kişi karısını zifaftan önce üç talâkla boşadığında, bunu Hz. Peygamber (s.a.) ve Ebu Bekir devirleriyle, Hz. Ömer devrinin ilk yıllarında bir talâk sayarlardı. Hz. Ömer, insanların talâka düşkünlük gösterdikleri görünce (ashaba): Bu talâkları aleyhlerine geçerli sayınız! dedi. Öyle değil mi?" diye sorunca İbn Abbas da: "Evet." dedi.[861]

İkinci delilleri: Zifaf gerçekleşmeyen kadın, "Sen boşsun!" sözüyle ayrı düşmüş olur. "Üç talâkla" sözü ise, kadın ayrı düşmüş olacağından havada kalır. Bunlar, Hz. Ömer'in üç talâkla ilzamım zifaf gerçekleşen kadınlar hakkında kabul etmişlerdir. Ebu's-Sahbâ hadisi, zifaf vuku bulmayan kadınlar­la ilgilidir. Bunlar, böyle bir ayırıma gitmenin hem iki yönden menkûle hem de kıyasa uygun olduğunu söylüyorlar.

Bu görüşlerden her birisini benimseyen taraftarlar bulunmuştur. Nite­kim İbn Hazm ve daha başkaları bunu belirtmişlerdir. Ancak üç talâkın hiç vuku bulmayacağı şeklindeki görüş İmamiyye'nin görüşü olmaktadır. Ehl-i beytten olan bir gruptan da nakledilmiştir. [862]


[856] Müslim, 1472; Ahmed, 1/314; Ebu Davud, 2199; Tahavî, Şerhu Meâni'l-Âsâr, 2/32; Hâkim, 2/196. Hafız İbn Receb el-Hanbelî şöyle der: Bu hadis hakkında İslâm âlimleri iki yo] izlemiş­lerdir.

Birincisi, İmam (Ahmed) ve ona muvafakat edenlerin yolu: Buna göre hadisin isnadında şâzlık bulunmaktadır. Tâvûs bu hadisle teferrüd etmiştir. Şahidleri yoktur. Her ne kadar sika da olsa, râvinin bir hadisle teferrüdü, o hadisi malûl kılar ve tevakkuf etmeyi gerektirir, eğer o hadisin manası sahih olan başka bir yoldan da rivayet edilmemişse onun şâz ve münker olmasına sebep olur. Bu yaklaşım önce geçen hadis imamlarına aittir. İmam Ahmed, Yahya b. Maîn, Yahya b. el-Kattân, Ali b. el-Medînî bunlardandır. Bu hadisi İbn Abbas'tan Tâvus'-tan başkası rivayet etmemiştir. Mansûr rivayetinde İmam Ahmed şöyle der: İbn Abbas'ın bütün talebeleri, Tâvus'un rivayet etliğinin hilafını rivayet etmişlerdir. el-Cüzcânî: "O şâz bir hadistir, ük zamanlarda bu hadisle çok ilgilendim, fakat bir türlü ona bir mesned bu­lamadım," der... İbn Receb devam eder: Bu hadisin râvisi oJmasına rağmen, İbn Abbas'­ın bunun hilafına ve birden verilen üç talâkın bağlayıcılığına dair fetva verdiği sahihtir. MuğnPde de zikredildiği gibi İmam Ahmed ve Şafiî, bu yolla da hadisi tenkide lâbi tut­muşlardır. Bu bile hadis için başlı başına bir illettir. Bir de şâz ve münker oluşu, ümmetin İcmâına muhalif oluşu eklenince, durum nasıl olacaktır? Kadı İsmail, Ahkâmu'l-Kur'ân. adlı eserinde şöyle der: "Tavus iyi hal ve faziletine rağmen, münker şeyler rivayet eder. Bunlardan birisi de bu hadisiir." İbn Receb: "Mekke âlimleri, Tâvus'un şâz sözlerden teferrüd ettiği rivayetleri tepki ile karşılarlardı." der.

İkincisi İbn Râhûyeh'in ve ona tâbi olanların yaklaşımıdır: Bu yaklaşım hadisin ma­nasıyla ilgilidir ve bu hüküm, zifaf gerçekleşmemiş zevcelere hamiedilmelidir. Bunu İbn. Mansûr. İshâk b. Rahûyeh'den nakletmiştir. Havfî, el-Câmfde buna işareı etmiş; Ebu, Bekr el-Hallâl ve Ebu Bekr el-Esrem Sûnen'inde buna dair bâb açmışlardır. Ebu Davud'-daki (2199) hadis de buna delâlet etmektedir. Hadis Hammed b. Zeyd—Eyyûb—birçok kimse—Tavus—İbn Abbas senediyle şöyledir: İbn Abbas: Kişi zifaftan önce karışım Üç talâkla boşadığında bunu Hz. Peygamber (s.a.) ve Ebu Bekir devirleriyle. Hz. Ömer dev­rinin ilk yıllarında bir talâk sayarlardı. Hz. Ömer insanların talâka düşkünlük gösterdik­lerini görünce (ashaba): "Bu talâkları aleyhlerine geçerli sayınız." dedi. Eyyûb, büyük bir imamdır. Eğer, "O rivayet mutlaktır." denilirse, biz de iki delili birleştiririz ve bu, zifaftan önceye aittir  deriz.

[857] Ebu Davud, 2196.

[858] Ahmed 1/265 (2387) Davud b. el-Huseyn, İkrime'den rivayeti haricinde sikadır.

[859] Nur, 24/6-8.

[860] Sahihtir. Daha önce geçıi. Bk. 1. Bölüm, Katili Bilinmeyen Öldürme Olaylarında Kasâme ile Hükmü.

[861] Ebu Davud, 2199.

[862] İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 5/344-348.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması
« Posted on: 18 Eylül 2019, 06:27:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması rüya tabiri,Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması mekke canlı, Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması kabe canlı yayın, Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması Üç boyutlu kuran oku Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması kuran ı kerim, Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması peygamber kıssaları,Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılması ilitam ders soruları, Bir defada verilen üç talakın geçerli sayılmasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &