ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > Yetişkin Din Eğitimi > Bibliyografya
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bibliyografya  (Okunma Sayısı 873 defa)
14 Temmuz 2010, 12:52:05
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 14 Temmuz 2010, 12:52:05 »BİBLİYOGRAFYA
 

Ayasbeyoğlu Nevzat, îslâmiyetin   Eğitime   Getirdiği   De­ğerler, İst., 1968 Azîmâbâdî, Ebu't-Tayyib Muhammed Şemsülhak, Avnü'l-

Ma'hûd, Beyrut, 1990.

Bardakoğlu Ali, İ.A. "Ceza" maddesi Türkiye  Diyanet  Vakfı. Başaran İbrahim Ethem, Eğitim Psikolojisi,    9. Bsk., Ank.,

1988.

Bayraklı Bayraktar, İslâmda Eğitim, İst, 1980 ———Yeni   Bir  Anlayışın   Işığında   Kur'ân   Tefsiri, İşaret

Yayınlan, İst.,   2001. Beyhakî,  Sünenü'l-Kübrâ, h. 1354. Bilmen Ömer Nasuhİ, Hukûk-i   İslâmiyye   ve   Istılâhât-î

F-ıkhıyye Kâmûstt, İst., 1963 Buharı, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâ'îl. Salnhu'l-Bu-

hârî, Beyrut, 1987

Büyükdüvenci Sabri, Eğitim  Felsefesine  Giriş, Savaş Yayın­lan, Ank., 1991.

Canan İbrahim, Peygamberimizin Tebliğ Metodlan, İst., 1998. Carnegie Dale, Söz Söylemek ve iş Başarmak Sanatı. Çamdibi Mahmut, Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali, İst-, 1983 Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve insanlar, Evrim Yayınları 7.

Bsk., İst., 1998.

Demirci Muhsin, Kıır'ân'ın Temel Konulan, İst, 2000 Dilek Mehmet, Sünnette Ceza Anlayışı, Basılmamış Doktora

Tezi, Şanlıurfa, 2000. Dodurgah Abdurrahman, Ailede Çocuğun Din Eğitimi, İst.,

1998 ---------îbn Sînâ Felsefesinde Eğitim, İst, 1995

Ebû Gudde Abdülfettâh, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metodları, ist., 1998

Ebû Gudde Hasen, Ahkâmu's-Sicn ves-Sucenâ fi'l-İslâm, Mek-tebetüT-Menâr, Kuveyt, 1987.

Ebû Zehra Muhammed, Ulamda Suç ve Ceza. el-İsfahânî Ragıb, el-Müfredât, Mısır, 1961

en-Nedvî Ebu'l-Hasen, Rahmet Peygamberi, Çev. Abdülke-rim Özaydm, 2. Bsk., İst., 1996.

Engin Nihat, Osmanlı   Devletinde   Kölelik, ist., 1998

Erdoğan Mehmet, "Kadın Hakları Bağlamında Boşanma Sorunu" İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar, III, İst, 2000

--------islâm Hukukunda Ahkâmın  Değişmesi, İst., 1990

Fendoğlu Hasan Tahsin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Köle­lik ve Cariyelik, İst., 1986.

Garaudy Roger, "Şeriat  Nedir" İslâmiyet, Ank., 1998.

Gözütok Şakir, Mekkî ve Medenî Hadislerle Eğitim, Basıl­mamış Doktora Tezi, Yüzyıl Ünv.

Hâkim, el-Müstedrek   'ale's-Sahîhayn,   Beyrut, 1986. Hamidullah Muhammed, İslâm  Peygamberi, İst., 1972

Heysemî, Nûrud-Dîn Ali Bin Ebî Bekr, Mecma'u'z-Zevâid ve  Menbâ'u'l-Fevâid, Beyrut, 1998.

İbn Hacer, Ahmet b. Ali el-Askalânf, eî-İsâbe Fi Temyîzi's-Sahâbe, Dâru İhyâi't-Turasi'1-Arab. 1328.

-Fethu'l-Bârî, Beyrut, 1988.

İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdilmelik, es-Sîretü'l-Nebe-viyye, Dâru'1-Hayr. Beyrut 1992.

İbn Kayyım Şemsuddîn Ebû Abdullah el-Cevziyye, Zâdü'l-Meâd fi Hedyi  Hayri'l-'İbâd, Beyrut.

İbn Kesîr Ebu'1-Fidâ, Tefsiru'l-Kur'âni'l-'Azîm, 1992 İbnMunzur, Lisânu'l-'Arab, Beyrut, 1956

İbn Sa'd, Ebû AbdÜlâh b. Muhammed, et-Tabakâtü 'l-Kübrâ. Beyrut, ts.

İbnü'3-Esîr, îzzuddin Ebul-Hasen Ali b. Muhammed el-Cüzenî, U$dü'l~Ğâbe fi Ma'rifeti's-Sahâbe, Beyrut, ts.

İzitsu Toshihiko, Kur'ân'da Allah ve İnsan, Trc. Süleyman Ateş, Kevser Yayınları, Ank.

İzmirli İsmail Hakkı, "İslâmda Kadının Hakları ve Vazîfe-leri" Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Siyaset ve Değer Tartışmaları, İst, 2000             -

Jersild. A.T., Çocuk Psikolojisi, Ank., 1979

Kadı 'Iyâz, Şifâü'ş-Şerîf, Trc. Naim Erdoğan-Hüseyin Er­doğan. İst. 1977.

Kanad Fikret, Kısaltılmış Pedogoji, M.E.B. Yayınları, 2. Bskv İst., 1977.

Kandemir Yaşar, İki Cihan Güneşi, İst., 1996 Kazıcı Ziya, Hz. Muhammed'in Aile Hayatı ve Eşleri. Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi. Kesek Abdülhamit,   Esmâullahi'l-Hüsnâ.

Köylü Mustafa, Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, Samsun, 2000

Mehmet Vehbî, Hülâsatü'l-Beyân Fî Tefsîri'l-Kur'ân, İst., 1966

Müslim, Ebu'l-Hüseyin İbnü'l-Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, Mîsır, 1955.

Nasr. S. Hüseyin, Genç Müslianana Dünya Rehberi, İz Yayın­cılık. İst., 1995.

Navaro Leyla, Beni Duyuyor musunuz? İst., 1987 Okçabol Rıfat, Halk Eğitimi, İst., 1996

Önkal Ahmet, Rasûhtllah'ın  İslama Davet Metodu, Konya, 1983

Öymen, Hıfzurrahman Raşit, Eğitim Psikolojisi, Ank., 1979

Özbek Abdullah, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Konya 1997

öztürk Yaşar Nuri, Fatiha  Sûresi  Tefsiri.

--------Kendi Dilinden Hz. Muhammed. Yeni Boyut Yayınlan

ist. 1997.

-Kur'ân'da   Temel  Kavramlar, İst., 2000

Savard. C, Çağdaş Pedogojiden Seçmeler, Çev.Nejat Yüzbaşı-oğullan, M.E.B. Yay., 2. Bsk., İst., 1976.

Suruç Salih, Kainatın   Efendisi   Peygamberimizin   Hayatı, tst., 1998

Tathsu Ali Osman, Esınâü'l-Hüsnâ Şerhi, İst. Tosun Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Ank., 2001

Vâkıdî, Muhammed b. Ma'mer, Kitâbu'l-Megâzî,   Beyrut, 1984.

Yazır Hamdı, Hak Dîni Kur'ân Dili, İst., 1971

Yeniçeri Celal, Hz. Muhammed ve Yaşadığı Hayat,   İst., 2000

Yıldırım Suat, Kur'ân'da  Ulûhiyyet, İst., 1987

Yurdagür Metin, Allah 'in   Sıfatları,  İst., 1984--------------------------------------------------------------------------------

[1] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları:1-9.

[2] Vergote, Reîigious Man, 21.

[3] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 11-15.

[4] Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, s. 176.

[5] Rıfat Okçabol, Halk Eğitimi, s. 23.

[6] okçabol a. G. E. .11-12.

[7] OkçaboL a.g.e., s. 23-24. Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları:15-19.

[8] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 19-21.

[9] M. Köylü, a.g.e., s. 138-148

[10] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 21-22.

[11] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 22-24.

[12] Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, s. 13-21

[13] Cemal Tosun, Din Eğitimi Bitimine Giriş , s. 178.

[14] Tosun, a.g.e., s. 179.

[15] Tosun, a.g.e., s. 176.

[16] a.g.e., s. 179.

[17] Ahmt?t ÖnkaJ, RasûluUah'ın İslam'a Davet Metodu, s. 210.

[18] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 24-28.

[19] Abdullah Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, s. 210

[20] Özbek, a.g.e., s. 215.

[21] Ahzâb, 33/21.

[22] Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur'ân Dili, c. VI, s. 3883.

[23] Bayraktar Bayraklı, İslâmda Eğitim, s. 159.

[24] Savard, Çağdaş Pedagojiden Seçmeler, s. 89.

[25] saff, 61/ 12.

[26] Bakara,2/4i.

[27] H. Yazır, a.%.e., c. I, s. 338.

[28] H. Yazır, a.g.e., aynı yer.

[29] 'Leyla Navaro, Beni Duyuyor musunuz?, s, 41.

[30] Fussilet, 41/33.

[31] H. Yazır, a.g.e., c. VIII, s. 4207.

[32] Mehmet Vehbi, Hülâsatü'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân, c. VII, s. 5060.

[33] Pazarlı, Din Eğitimi ve Öğretiminde Genel Metodlar, s. 20-25

[34] ftm, 1-11,645.

[35] Buhârî, Megâzî, 70; Müslim, Cihöd, 59

[36] Hıfzurrahman Raşit Öymen, Eğit im Psikolojisi, s. 104.

[37] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 28-36.

[38] Özbeka..r s. 202.

[39] C. Savard, a.g.e., s. 65.

[40] C. Savard, a.g.e., s. 65.

[41] A.T. Jersild, Çocuk Psikolojisi s. 610

[42] Lokman, 21/15.

[43] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 36-40.

[44] Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 144.

[45] Mahmut. Çamdibi, Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali, s. 77.

[46] Çamdibi, a.g.e., s. 78.

[47] M. Çamdibi, a,%.e., s. 77-78.

[48] A.T. Jersild, Çocuk Psikolojisi, s. 601.

[49] 'Yavuz, a.ge-, s. 148-149.

[50] Burada özellikle sinema, TV, basın gibi kitle iletişim araçla­rındaki kahramanlarla çocuklar arasında meydana gelebilecek olan aynîleşme olayına dikkat çekmek istiyoruz. Genellikle güçlü, kuvvetli ve itibarlı kişilikleri yansıtan bu kişiler, çocuğun hayâl dünyasına girdiği andan itibaren aynîleşme mekanizması Çocuğu onların d avr anı şiarına kanalize eder. Bundan dolayı bu kişilerin çocuk üzerindeki etkisinin müspet olmasına dikkat edilmelidir.

[51] Doç. Dr Abdurrahman Dodurgalı, Sevgi Peygamberi Ve Yetişkin Din Eğitimi Rağbet Yayınları: 40-43.

[52] el-Müfredât, s. 191.

[53] Yaşar Nuri Öztürk, Fatihe Suresi Tefsiri, s,. 29.

[54] Vehbi, Hülâsatü'î Beyân, G I., s. 20.

[55] Enbiyâ, 107.

[56] El- müfredat, s. 192.

[57] Al-ılmrân, 3/103.

[58] En-NedvîEbu'1-Hasen, Rahmet Peygamberi, s., 441-445.

[59] Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın İşığında Kur'ân Tefsiri, s. 121

[60] Ali imran, 3/ 119.

[61] A.T. Jersild, Çocuk Psikolojisi, s. 219.

[62] G. Ülgcn, E. Fidan, Çocuk Gelişimi, s. 19.

[63] Ş. Oğuzkan, G. Oral, Okul Öncesi Eğitim, s. 13.

[64] A.T. Jersild, Çocuk Psikolojisi s. 359

[65] C. Savard, Çağdaş Pedagojiden Seçmeler, s. 88.

[66] L. Navaro, Beni Duyuyor musunuz?, s. 28.

[67] Ş. Oğuzkan, G. Oral, Okul Öncesi Eğitim, s. 53.

[68] Bayraklı, Fârâbî'de Devlet Felsefe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Bibliyografya
« Posted on: 19 Ağustos 2019, 02:52:12 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Bibliyografya rüya tabiri,Bibliyografya mekke canlı, Bibliyografya kabe canlı yayın, Bibliyografya Üç boyutlu kuran oku Bibliyografya kuran ı kerim, Bibliyografya peygamber kıssaları,Bibliyografya ilitam ders soruları, Bibliyografya önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &