ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Memurluk ve Sınav Sistemleri ๑۩۞۩๑ > Diyanet İşleri Başkanlığı > Din Görevlileri > Yeterlilik Belgesi > Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları  (Okunma Sayısı 63505 defa)
05 Ocak 2010, 12:54:28
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.703Site
« : 05 Ocak 2010, 12:54:28 »KURAN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ

1.Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife kimdir?
A) Harun Reşit B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ebu Bekir
2. Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin baş¬kanlığını hangi sahabi yapmıştır?
A) Hz. Zeyd b. Sâbit B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ali
3. Kıratı Asım ve rivayeti Hafs’a göre aşağıdaki surelerden hangisinde sekte bulunmamakta¬dır?
A) Kehf B) Yasin C) Kıyame D) Mâide
¬4. Bir üstadın huzurunda Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ondan kıraat almaya ne ad verilir?
A) Arz B) İstima’ C) Cem’ D) Vech
5. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak su¬retiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
A) Tahkik B) Hadr C) Tedvir D) Tesri’
6. Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir se¬bebe bağlı olarak meydana gelen medde ne denir?
A) İlave med B) Medd-i Mezidi
C) Fer’i Med D) Asli Med
7. Maba’di (kendisinden sonrası) ile lafız ve mana yönünden, alakası bulunmayan bir keli¬me üzerinde yapılan vakıflara ne ad verilir?
A) İhtiyari Vakf B) Tam Vakf
C) Iztırari Vakf D) Kafi Vakf
8. Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
A) 176 B) 186 C) 285 D) 286
9. Kıraat ilminde kıraat-ı seb’a (yed-i kıraat) meşhur olmuştur. Bu kıraat imamlarından Medine’de şöhret olan zat kimdir?
A) İbn-i Amir B) Nafi
C) Ebu Amr D) Asım
10. Mahrecde meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete ne denir?
A) Mahrec B) Sıfat
C) Tefeşşi D) Rihvet
11. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymaya ne ad verilir?
A) Tedbir B) Tevil C) Tefsir D) Tekfir
12. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın sonradan olan şeylere benzememesi anlamına gelmektedir?
Muhâlefetün li’l-havâdis A)
KıdemB)
Kıyâm bi-nefsihîC)
Beka D)
13. İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyilik ve kötülükleri tespit etmekle görevli iki meleğin adı nedir?
A) Kirâmen Kâtibîn B) Münker ve Nekir
C) Mukarrebûn D) Hamele
14. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a indirilmiştir?
A) Tevrat B) İncil
C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur
15. Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorun-ludur. Bunlara vâcip sıfatlar denir. Aşağıdaki¬lerden hangisi bu sıfatlardan biri değildir?
A) Sıdk B) Emanet C) Fetânet D) Tedbir
16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçtiği hâlde peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı bulunan kişi¬lerden biridir?
A) Yakub B) Harun
C) Zülkarneyn D) Yusuf
17.Allah Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiille¬. rinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye ne ad verilir?
A) Mümin B) Münafık
C) Kâfir D) Müşrik
18. Kazâ, Allah Teâlâ’nın hangi sıfatı ile ilgili bir kavramdır?
A) Tekvîn B) Kelam
C) Kudret D) Hayat
19. Kişinin amacına ulaşabilmesi için gerekli sebeplere başvurduktan sonra Allah’a dayanıp güvenmesi ve ondan ötesini Allah’a bırakma¬sına ne ad verilir?
A) Tedbir B) Tevekkül
C) Sabır D) Havale
20. Aşağıdakilerden hangisi günahların en büyü¬ğüdür?
A) Namaz kılmamak B) Zina etmek
C) Allah’a şirk koşmak D) Faiz yemek
21. Aşağıdaki fiillerden hangisi için abdest almak vâciptir?
Şeytan taşlamak A)
Kâbeyi tavaf etmek B)
Arafatta vakfe yapmakC)
Cenaze yıkamak D)
22. Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetleri arasında yer almaz?
Niyet A)
Gusülden önce abdest almak B)
Gusül yaparken kıbleye dönmekC)
Besmele ile başlamak D)
23. Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler arasında yer almaz?
Tuvalet için sıkışıldığı vakitteA)
Sabah namazı kılındıktan sonraB)
Sabah namazının vakti girdikten sonraC)
Öğle namazının vakti girdikten sonra D)
24. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetleri arasında yer almaz?
Kur’an’dan bir ayet okumakA)
Minbere çıkınca hatibin oturmasıB)
Hutbeyi cemaate karşı okumakC)
Hutbenin namazdan önce okunmasıD)
25. “Hadesten teharet” ifadesindeki “hades”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
GünahA)
Elbiselerdeki kirlilik haliB)
Hükmî kirlilikC)
Bedendeki kirlilikD)
26. Kefenle ilgili olarak “kamîs” kavramı neyi ifade eder?
Erkekler için başa sarılan bezdir.A)
Baştan ayağa kadar olan bezdir.B)
Boyundan ayaklara kadar olan bezdir.C)
Kadınların göğüsü üzerine bağlanan bezdir.D)
27. Oruç ne zaman farz olmuştur?
Hicretten bir yıl sonra ramazan ayındaA)
Hicretten bir buçuk yıl önce şaban ayında B)
Hicretten iki buçuk yıl sonra şevval ayında C)
Hicretten bir buçuk yıl sonra şaban ayında D)
28. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mü¬bah kılan bir durumdur?
Akıllı olmak A)
Gebe olmakB)
Bulüğ çağına girmiş olmakC)
Zengin olmakD)
29. Aşağıdakilerden hangisi “mikât” yerlerinden değildir?
A) Karn B) Cuhfe
C) Cidde D) Yelemlem
30. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetleri arasında yer almaz?
Telbiye A)
İhram namazı kılmakB)
İhramdan önce gusletmekC)
İhramdan önce tırnak kesmekD)
31. İlk Cuma Namazı nerede kılındı?
A) Mescid-i Aksa B) Kabe-i Muazzama
C) Mescid-i Nebevi D) Ranuna Vadisi32. Hz. Muhammed (s.a.v)’e gelen ilk vahiy aşağı¬dakilerden hangisidir?
“Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!”A)
“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”B)
“Ey Muhammed Deki o Allah birdir”C)
“De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta oldukla¬D) rınıza tapmam…”

33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kur’an, Peygamberimiz 25 yaşındayken indiril¬A) meye başlanmıştır.
Kur’an Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.B)
Kur’an’ın indirilişi tam olarak 20 yıl sürmüştür.C)
Kur’an’ın indirilişi 15 yıl sürmüştür.D)
34. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
Ammar b. YasirA)
Abdurrahman b. AvfB)
NecaşiC)
Ebu Ubeyde b. CerrahD)
35. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu hâlde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetle¬nen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb
C) Abbas D) Hamza
36. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünya¬ya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah
C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
37. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır?
A) Bedir B) Kadisiye
C) Tebük D) Hayber
38. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep
C) Fatıma D) Rukiye
¬39. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra peygam-berliğini açıktan nerede ilan etmiştir?
A) Dârü’l-Erkam’da B) Dâru’n-Nedve’de
C) Dehnâ’da D) Safa Tepesi’nde
40. “Siyer-i Nebi” ya da “Siret-i Nebi” ne demektir?
Tarih alanındaki eserlerdir. A)
Hz. Peygamberin emirlerinin yazıldığı kitaplar¬B) dır.
Hz. Peygamberin sözlerinin yazıldığı kitaplardır.C)
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını anlatan D) kitaplardır.
41. Kur’an-ı Kerim’de, insanların İslam dinine çağrılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
A) Nasihat B) İnzar
C) Kizb D) Davet
42. Bir din görevlisi iletişimde aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır?
Konuşması ağır ağır ve net olmalıdır.A)
Konuşurken karşısındakinin gözünün içine B) bakmalıdır.
Konuşurken el, göz, yüz ve kaş hareketlerin¬C) den faydalanmalıdır.
Konuşmasında, ses tonunu sert ve yüksek D) sesle sürdürmelidir.
43. Cemaatle kılınan namazlarda imamlık görevi¬nin yerine getirilmesine dinî terim olarak ne ad verilir?
A) Hocalık B) İmamet
C) Hatiplik D) Cemaat
44. Tarihte ilk ezan hangi yılda okunmuştur?
A) Hicretin 1. yılında B) Hicretin 2. yılında
C) Hicretten önce D) Hicret esnasında
45. Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ilk sahabi kimdir?
Bilal-i HabeşîA)
Hz. ÖmerB)
Hz. PeygamberC)
Abdullah b. Zeyd el-EnsarîD


46. Amacı dinleyicileri ilmî gerçekler ışığında yeni yorumlarla bilgilendirmek olan, fazla heyecana yer vermeyen konuşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konferans B) Tören konuşmaları
C) Nutuk D) Hitabe
47. Herhangi bir konu üzerinde olan veciz, kısa ve heyecanlı olarak yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A) Diyalog B) Monolog
C) Sempozyum D) Hitabe
48. Büyük salonlarda seri konuşmalar şeklinde devam eden, konusunda uzman kişilerin katıldığı, seyircilerin de aynı konunun meslek grubundan olan uzun süreli konuşma türüne ne ad verilir?
A) Münazara B) Sempozyum
C) Açık oturum D) Panel
49. Birbirine zıt iki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhinde işlemesi, karşı grubun fikir-lerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdakiler¬den hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B) Diyalog
C) Hitabe D) Münazara (tartışma)
50. Bir masa etrafında toplanan bir başkan yöne¬timinde görüşlerini sohbet havası içinde ifade ettikleri, seyircilerin konuşmaların bitiminde sorularıyla katkıda bulunduğu toplantıya ne ad verilir?
A) Panel B) Açık oturum
C) Sempozyum D) Konferans

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.320


View Profile
Re: Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları
« Posted on: 18 Haziran 2018, 16:43:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları rüya tabiri,Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları mekke canlı, Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları kabe canlı yayın, Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları Üç boyutlu kuran oku Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları kuran ı kerim, Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları peygamber kıssaları,Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Soruları ilitam ders soruları, Kuran Kursu Öğreticiliği Sınav Sorularıönlisans arapça,
Logged
05 Ocak 2010, 12:55:07
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.703Site
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2010, 12:55:07 »

CEVAP ANAHTARI

D1.
A2.
D3.
A4.
B5.
C6.
B7.
D8.
B9.
B10.
D11.
A12.
A13.
D14.
D15.
C16.
D17.
A18.
B19.
C20.
B21.
C22.
D23.
D24.
C25.
C26.
D27.
B28.
C29.
A30.
D31.
A32.
B33.
C34.
B35.
D36.
B37.
C38.
D39.
D40.
C41.
D42.
B43.
A44.
D45.
A46.
D47.
B48.
D49.
A50.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
03 Şubat 2011, 15:42:30
nabiyaşar

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5


« Yanıtla #2 : 03 Şubat 2011, 15:42:30 »

Allah razı olsun...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 03 Şubat 2011, 19:55:27 Gönderen: Reyyan »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Şubat 2011, 22:04:02
VAV

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2011, 22:04:02 »

Allah razı olsun çok işime yarayacak inş...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Şubat 2011, 12:33:42
elif rana polat

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #4 : 13 Şubat 2011, 12:33:42 »

paylaşımda bulunan arkadaşlardan Allah razı olsun emeğinize sağlık
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &