ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ > İlahiyat Önlisans 1. Sınıf Dersleri > İlahiyat Önlisans 2. Yarıyıl > Tefsir Tarihi ve Usulü > Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite  (Okunma Sayısı 1480 defa)
21 Haziran 2012, 18:16:04
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 21 Haziran 2012, 18:16:04 »Tefsir Tarihi ve Usulü 7. ünite Soru-Cevap Özet Çalışması
1-Kuranın anlaşılması hangi boyutlarda gerçekleşir?1- morfolojik (sarf)gramatik (nahiv)sanatsal (belaği)

 

2-Kuranın anlaşılması hangi düzeyde başlar?2-Lafız düzeyinde

 

3-Arap dilinde lafız kaç kısma ayrılır? Bu çeşitlerin prensipleri ortaya hangi ilmi koyar?3- Arap dilinde lafız 3 kısma ayrılır.Ortaya koyduğu ilim ise sarf (morfoloji)/çekim bilim ilmidir.isimfiiledat

 

4-Kelime düzeyinin ileri derecesi hangi boyuttur? Kaça ayrılır?4-Terkip (tamlama) boyutu 2'ye ayrılır. Sıfat tamlamasıisim tamlaması

 5-Terkibin ileri boyutu nedir? Kaça ayrılır?5-Cümledir 2'ye ayrılır. İsim ve fiil cümlesi.

 

6-Herbiri kendi içinde müstakil bir çeşit olan ve belli prensip ve kurallara sahip lafız türlerini karşılayan kavram hangisidir?6-Elfâzu'l - Kuran

 

7-Kuran lafızları yüklediği anlam açısından neyi karşılar?7-Temel anlam yada yan anlamı karşılar.

 

8-Temel anlam hangi kavramlarla ifade edilir?8-Hakiki anlam

 

9-Yan anlam hangi kavramlarla ifade edilir?9-Mecai, isti'ari , kinai ve teşbihi

 

10-Genel anlamlı ve dar anlamlı kafız kavramları nelerdir?10-Âmm (genel anlamlı) lafız, hâss (dar anlamlı)

 

11-Kuran toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlar hangi kavramdır?11-Garib

 

12-kuranda ismi açıkça zikredilmeyip kapalı ifadelerle (İsm-i mevsul, zamir vb.) zikredildiğinden kapalı kalan lafız ve ibareler nasıl ifade edilir?12-mübhem kavramı ile.

 

13-kuranda sözü söyleyenin açıklamadığı sürece anlaşılmayan lafızlar nasıl ifade edilir?13-mücmel olarak.

 

14-Bir kelimenin dilde konulduğu ilk ve temel anlamında kullanılmasına ne denir?14-Hakikât

 

15-Bir kelimenin hakiki anlamıyla arasındaki bir ilgiden ve hakiki anlamın kastedilmesine engel olan bir karineden dolayı hakikat anlamı dışında başka bir manada kullanmasına ne denir?15-Mecâz

 

16-Bir kelimenin mecaz olarak kullanılmasının şartları nelerdir?16-Mecaz anlamı hakiki anlama bağlayan bir bağın bulunmasıdır ki buna "alaka" denir.Hakiki anlamın kastedilmediğine dair bir ipucunun bulunmasıdır ki bunada "karine" denir.

 

17-hakikat kaç kısma ayrılır?17-Dil, Din ve örf bağlamında 3 çeşide ayrılır ve her bir çeşidin karşısında da mecaz tip yer alır.

 

18-Lafızın umumi dilde konulduğu anlamda kullanılmasına ne denir?18-Luğavi hakikat

 

19-Kelimenin din dilindeki terim anlamıyla kullanılmasına ne denir?19-Şeri/Dini hakikat

 

20-Kelimenin luğavi hakikatin dışında umum olarak insanların dilinde kazandığı anlamda kullanılmasına ne denir?20-Umumi örfi hakikat

 

21-Kelimenin özel birbilim ve sanat dalında kazanmış olduğu terim anlamına ne denir?21-Hususi örfi hakikat

 

22-Mecaz kaç kısma ayrılır?22-Akli mecazLuğavi mecaz

 

23-Hakiki failine isnadına mani bir karinenin bulunması şartıyla bir alakadan dolayı bir eylemin gerçek failinden başkasına isnad edilmesine ne denir?23-Akli mecaz

 

24-Bir alaka vasıtasıyla ve hakiki anlama engel bir karinenin bulunmasıyla lafzın konulduğu mananın dışında bir anlamda kullanılmasına ne denir?24-Luğavi mecaz

 

25-Luğavi mecaz kaça ayrılır?25- 2'ye ayrılır. isti'aremecazi mürsel

 

26-Benzerlik alakasında ve hakiki anlamın kastedilmesine engel bir karineden dolayı kelimenin hakiki anlamının dışında kullanılmasına ne denir?26-İsti'are

 

27-İsti'arenin unsurları nelerdir?27- müste'ar = isti'are lafzımüste'arun leh:kendisi için istiare yapılan unsurmüste'arun minh:kendisinden isti'are yapılan unsurhakiki anlamı kullanmaya engel “karine”benzetme yönü (alaka)

 

28-isti'are kaça ayrılır?28-istiare-i müfrede istiare'i mürekkabe olarak 2'ye ayrılır.

 

29-lafız düzeyinde yapılan istiareye ne denir?29-istiare'i müfrede

 

30-istiare'i müfrede kelimenin türemeyen(camid) türemiş (müştak) olmasına göre kaça ayrılır?30- 2'ye ayrılır.İstiare-i asliyyeistiare-i tebeiyye

 

31-Kullanılan lafzın türemeyen isim olması onun hangi istiare çeşidi olduğunu gösterir?31-istiare-i asliyye

 

32-Kullanılan lafzın türemiş isim fiil ve edat olduğu istiare çeşidine ne denir?32-istiare-i tebeiyye

 

33-isti'are-i müfrede açık ve kapalılık yönünden kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?33- 2'ye ayrılır.İstiare-i musarraha (açık istiare)istiare-i mekniyye (kapalı isitiare)

 

34-terkip (tamlama) düzeyinde yapılan istiareye ne denir?34-istiare-i mürekkabe

 

35-Müste'arun bih ve müste'arun lehin ek özelliklerinin zikredilip zikredilmemesine göre istiare kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?35- 3 kısma ayrılır. İstiare-i mutlakaistiare-i muraşşahaistiare-i mücerrede

 

36-Alakası benzerliğin dışında bir şey olan ve bir karineden dolayı hakiki mananın dışında bir manada kullanılan luğavi mecaz çeşidine ne denir?36-mecaz-ı mürsel

 

37-Mecaz-ı mürselde alaka benzerliğin dışındaki başka unsurlardır. Bunlar nelerdir?37-sebebi müsebbeb (sebep-sonuç)külliyet-cüzziyet (bütün-parça)hal-mahal (durum-yer)lazım – melzum aliyetumum-husus

 

38-Belli bir maksat için aralarındaki ortak bir nitelikten dolayı birşeyi başka bir şeye benzetmeye ne denir?38-Teşbih

 

39-teşbihin unsurları nelerdir?39-müşebbeh (benzeyen)müşebbehun bih (benzetilen)vech-i şebeh (benzeme yönü)teşbih edatı

 

 

 

40-teşbihin unsurlarının bulunup bulunmaması açısından çeşitleri nelerdir?40-teşbih-i mürsel : teşbih edatının zikredildiği teşbih türüdür.Teşbih-i müekked : teşbih edatının hazfedildiği türüdür.Teşbih-i mürsel : vech-i şebetin hazfedildiği teşbih türüdür.Teşbih-i mufassal : vech-i şebetin hazfedildiği teşbih türüdür.Teşbih-i beliğ : vechi şebeh ve teşbih edatının her ikisinin hazfedilip sadece müşebbeh ve müşebbehün bihin zikredildiği teşbih türüdür.

 

41-Bir sözü, hakiki manasında kastedebilecek şekilde hakiki anlamın dışında bir anlamda kullanmaya ne denir?41-Kinaye

 

42-Kinai anlamı doğrudan söylemeyi karşılamaya ne denir?42-Sarih

 

43-Kinayeye sarih kavramı ile beraber örnek veriniz.43-”Eli açık” ifadesi hakiki anlamıyla bir kişinin elinin açık olduğunu “kinai olarak ise “cömerliğini” ifade etmektedir. Kirai kullanım “onun eli açıktır” yani cömerttir.Sarih kullanım ise “o cömerttir” şeklindedir.

 

44-Kinayenin unsurları nelerdir?44-mekni bih: kinaye yapılan lafızmekni anh: kinayeden elde edilen hakikatın dışındaki anlam

 

45-Mekniyün anh'e yapılan itibarla kinaye kaç kısma ayrılır?Sıfattan kinaye 2'ye ayrılır.Yakın kinayeuzak kinayeMevsuftan kinaye Nisabetten kinaye

 

46-Kinayeden ortaya çıkan anlamla, bizzat sıfatın kendisinin kastedilmesine ne denir?46-Sıfattan kinaye

 

47-Kinayeden ortaya çıkan anlamın sıfatın sahibinin kastedilmesine ne denir?47-Mevsuftan kinaye

 

48-Sıfat ile mevsuf (sıfatın sahibi) açıkça belirtilmekle birlikt, sıfatın mevsufa nisbetinin kinâyeli bir şekilde ifade edilmesine ne denir?48-Nisbetten kinaye

 

49-ilk vaz'da (icatta) tekbir manaya veya sınırlı sayıdaki fertlere delalet eden lafza ne denir?49-Hâss

 

50-Bir kullanımdaa sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafza ne denir?50-Âmm

 

51-Kurandaki umûm ifade eden lafızların en önemlilieri hangileridir?51-Kûllu (hepsi, her), Cemiân (bütün) kelimeleriismi mevsuller : ma, men, te'y, ze'ybaşında lam- tarif (elif lam) bulunan kelimelercins isimlerşart isimleriolumsuz cümlede geçen nekra(belirsiz) kelimeler.

 

52-Âmmın tahsisi ve tahsis edici deliline ne denir?52-Âmm lafız kendisini tahsis edece kkesin delil var ise bu durumda kapsamı daralır.Buna “âmmın tahsis” tahsis edici delilede muhassıs denir.

 

53-Muhassıslar kaça ayrılır?53-metin içi metin dışı

 

 

54-Metin içi muhassıslar nelerdir?54-Umum bir lafızdan sonra gelen istisnaÂmm bir lafızdan sonra gelen sıfatsonuç bildiren edat

 

55-metin dışı muhassıslar nelerdir?55-ayethadis

 

56-Kurandaki anlamı kapalı lafızlar nelerdir?56-garibul-kuranmübhemâtul kuran mücmel-mübeyyen

 

57-Az kullanılması farklı lehçe ve dillerden alınması sebebiyle manası sözlükler veya uzmanlarına başvurulmadan anlaşılamayan kapalı lafza ne denir?57-garib

 

58-Kurandaki garip kelimelerin varlığı neden kaynaklanmıştır?58-Diğer lehçe ve dillerden alınan kelimelerden kaynaklıdır.

 

59-Hz.peygamber döneminde genelde ve özelde hangi sözlükler ortaya çıkmıştır?59-genelde menai'l kuranözelde garibu'l kuran

 

60-Kuranda yer alan garip kelimelerle ilgili ilk çalışmayı kim yapmıştır?60-Nafi b. ezrak

 

61-Tüm kuran kelimelerini inceleyen eser hangisidir?61-Rağıp el isfahaninin el müfredat fi garibi'l kuran

 

62-Kuran tefsiri açısından garip kelimelerden en önemli husus nedir?62-Onların kuranın nuzül döneminde hangi anlamda kullanıldığının tesp...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite
« Posted on: 20 Eylül 2019, 13:05:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite rüya tabiri,Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite mekke canlı, Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite kabe canlı yayın, Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite Üç boyutlu kuran oku Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite kuran ı kerim, Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite peygamber kıssaları,Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Ünite ilitam ders soruları, Tefsir Tarihi ve Usulü 7. Üniteönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &